intTypePromotion=3

GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11

Chia sẻ: Nguyen Quang Thi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
1.338
lượt xem
91
download

GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường. - HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11

 1. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA BÌNH SỐ 1 -----------------------------------    GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11 GIÁO VIÊN: Bùi Quang Tuyến NĂM HỌC: 2009 – 2010
 2. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi Gi¸o ¸n sè 1: §éi ngò ®¬n vÞ §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc ý nghÜa ®iÒu lÖnh ®éi ngò, n¾m ch¾c c¸c b- íc tËp hîp ®éi c¬ b¶n vµ biÕt c¸ch vËn dông vµo qu¸ tr×nh häc tËp sinh ho¹t t¹i trêng. - HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, s©n b·i tËp luyÖn. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  2. phÇn c¬ b¶n 35’ • §éi h×nh tiÓu ®éi hµng 30’ - GV giíi thiÖu, ngang ph©n tÝch vµ lµm - Bíc 1: tËp hîp ®éi h×nh. mÉu. Sau ®ã, chia KhÈu lÖnh: tiÓu ®éi X thµnh 1 nhãm thùc hiÖn hµng ngang - tËp hîp. theo híng dÉn cña - Bíc 2: §iÓm sè. GV. - Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò. KhÈu lÖnh: nh×n tr¸i (ph¶i) – th¼ng. - Bíc 4: gi¶i t¸n. • §éi h×nh tiÓu ®éi hµng däc - Bíc 1: TËp hîp ®éi h×nh. - Bíc 2: §iÓm sè. - Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò. - Bíc 4: Gi¶i t¸n. • Thay ®æi ®éi h×nh * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS lªn thùc c¶u bµi. hiÖn, GV nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
 3. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 2: §éi ngò ®¬n vÞ §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc ý nghÜa ®iÒu lÖnh ®éi ngò, n¾m ch¾c c¸c b- íc tËp hîp ®éi c¬ b¶n vµ biÕt c¸ch vËn dông vµo qu¸ tr×nh häc tËp sinh ho¹t t¹i trêng. - HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, s©n b·i tËp luyÖn. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ • §éi h×nh trung ®éi hµng 30’ - GV giíi thiÖu, ngang ph©n tÝch vµ lµm - Bíc 1: tËp hîp ®éi h×nh. mÉu. Sau ®ã, chia KhÈu lÖnh: tiÓu ®éi X thµnh 1 (2, nhãm thùc hiÖn 3, 4) hµng ngang - tËp hîp. theo híng dÉn cña - Bíc 2: §iÓm sè. GV. - Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò. KhÈu lÖnh: nh×n tr¸i (ph¶i) – th¼ng. - Bíc 4: gi¶i t¸n. • §éi h×nh trung ®éi hµng däc - Bíc 1: TËp hîp ®éi h×nh. - Bíc 2: §iÓm sè. - Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò. - Bíc 4: Gi¶i t¸n. * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS lªn thùc cña bµi. hiÖn, GV nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn
 4. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 3: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ I. Sù cÇn thiÕt ban hµnh LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt NVQS hîp víi gi¸o cô trùc 1. §Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy quan vµ ®µm tho¹i. truuyÒn thèng yªu níc, chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng cña nh©n d©n 2. §Ó thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña c«ng d©n vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng d©n lµm trßn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc 3. §¸p øng yªu cÇu x©y dùng Q§ trong thêi k× ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt níc II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt:
 5. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi gåm 11 ch¬ng, 71 ®iÒu. * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 4: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt hîp víi gi¸o cô trùc 2. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt quan vµ ®µm tho¹i. a. Nh÷ng quy ®Þnh chung - §é tuæi c«ng d©n phôc vô t¹i ngò. - NghÜa vô cña qu©n nh©n t¹i ngò vµ qu©n nh©n dù bÞ. b. ChuÈn bÞ cho thanh niªn nhËp ngò - HuÊn luyÖn qu©n sù phæ th«ng.
 6. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi - §µo t¹o c¸n bé, nh©n viªn chuyªn m«n kÜ thuËt cho Q§. - §¨ng kÝ NVQS vµ kiÓm tra søc khoÎ ®èi víi c«ng d©n nam ®ñ 17 tuæi. * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 5: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt hîp víi gi¸o cô trùc 2. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt quan vµ ®µm tho¹i. c. Phôc vô taÞ ngò trong thêi b×nh - §é tuæi gäi nhËp ngò 18 – 25. - Thêi h¹n phôc vô t¹i ngò. - Nh÷ng trêng hîp ®îc t¹m ho·n vµ
 7. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi miÔn thi hµnh NVQS. - ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi HSQ vµ BS phôc vô t¹i ngò. - QuyÒn lîi cña gia ®×nh HSQ vµ BS phôc vô t¹i ngò. d. Xö lÝ c¸c vi ph¹m LuËt NVQS * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 6: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 3. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh hîp víi gi¸o cô trùc a. HS cã tr¸ch nhiÖm häc tËp quan vµ ®µm tho¹i. chÝnh trÞ qu©n sù, rÌn luyÖn thÓ lùc do trêng líp tæ chøc
 8. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi b. HS ph¶i chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ ®¨ng kÝ NVQS. Khi ®¨ng kÝ HS ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, ®óng thêi gian quy ®Þnh. c. HS ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cã mÆt ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm quy ®Þnh trong giÊy gäi khi kiÓm tra vµ kh¸m søc khoÎ. d. HS ph¶i chÊp hµnh nghiªm lÖnh gäi nhËp ngò * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 7: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ I. L·nh thæ quèc gia vµ chñ 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt quyÒn l·nh thæ quèc gia hîp víi gi¸o cô trùc
 9. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi 1. L·nh thæ quèc gia quan vµ ®µm tho¹i. a. Kh¸i niÖm b. C¸c bé cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia - Vïng ®Êt. - Vïng níc: vïng níc néi ®Þa, vïng níc biªn giíi, vïng néi thuû, vïng níc l·nh h¶i. - Vïng lßng ®Êt. - Vïng trêi. - Vïng l·nh thæ ®Æc biÖt. * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 8: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò.
 10. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi 2. phÇn c¬ b¶n 35’ I. L·nh thæ quèc gia vµ chñ quyÒn 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt l·nh thæ quèc gia hîp víi gi¸o cô trùc 1. L·nh thæ quèc gia quan vµ ®µm tho¹i. 2. Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia a. Kh¸i niÖm b. Néi dung chñ l·nh thæ quèc gia - QG cã quyÒn tù do lùa chän chÕ ®é … - QG cã quyÒn tù do lùa chän ph¬ng híng p/tr ®Êt níc … - QG tù quy ®Þnh chÕ ®é ph¸p lÝ ®èi víi … - QG cã quyÒn së h÷u hoµn toµn … - QG thùc hiÖn quyÒn tµi ph¸n … - QG cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p. - QG cã quyÒn vµ nghÜa vô b¶o vÖ … * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 9: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
 11. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Biªn giíi quèc gia 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 1. Sù h×nh thµnh biªn giíi QG VN hîp víi gi¸o cô trùc - TuyÕn biªn giíi ®Êt liÒn quan vµ ®µm tho¹i. - TuyÕn biªn giíi biÓn ®¶o. 2. Kh¸i niÖm biªn giíi QG a. Kh¸i niÖm b. C¸c bé phËn cÊu thµnh biªn giíi QG 3. X¸c ®Þnh biªn giíi QG VN a. Ng.t¾c c¬ b¶n x¸c ®Þnh biªn giíi QG b. C¸ch x¸c ®Þnh biªn giíi QG - Nguyªn t¾c chung ho¹ch ®Þnh biªn giíi QG. - Ph¬ng ph¸p cè ®Þnh ®êng biÖn giíi ®· ®îc x¸c ®Þnh. * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 10: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
 12. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ 30’ III. B¶o vÖ biªn giíi quèc gia n- - ThuyÕt tr×nh kÕt íc CHXHCN VN hîp víi gi¸o cô trùc 1. Mét sè quan ®iÓm cña §¶ng quan vµ ®µm tho¹i. vµ Nhµ níc CHXNCN VN vÒ b¶o vÖ biªn giíi QG a. Biªn giíi QG níc CHXNCN VN lµ thiªng liªng, bÊt kh¶ x©m ph¹m b. X©y dùng, qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi QG lµ niÖm vô cña NN vµ lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n c. B¶o vÖ biªn giíi QG ph¶i dùa vµo d©n, trùc tiÕp lµ ®ång bµo c¸c d©n téc ë biªn giíi d. X©y dùng biªn giíi hµo b×nh, h÷u nghÞ, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ biªn giíi QG b»ng biÖn ph¸p
 13. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi hoµ b×nh e. X©y dùng lùc lîng vò trang chuyªn tr¸ch ®Ó qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi QG thùc sù v÷ng m¹nh theo híng c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng bíc hiÖn ®¹i, cã chÊt lîng cao, cã qu©n sè vµ tæ chøc hîp lý * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx 
 14. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi Gi¸o ¸n sè 11: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ III. b¶o vÖ biªn giíi quèc gia níc 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt CHXHCN VN hîp víi gi¸o cô trùc 1. Mét sè quan ®iÓm cña §¶ng quan vµ ®µm tho¹i. vµ Nhµ níc CHXNCN VN vÒ b¶o vÖ biªn giíi QG 2. Néi dung c¬ b¶n x©y dùng vµ qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi QG níc CHXNCN VN a. VÞ trÝ, ý nghÜa cña viÖc x©y dùng vµ qu¶n lý, b¶o vÖ bien giíi QG b. Néi dung, biÖn ph¸p x©y dùng vµ qu¶n lý, b¶o vÖ bien giíi QG c. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc.
 15. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 12: KiÓm tra. §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ rÌn luyÖn cña HS. - HS phÊn ®Êu kiÓm tra ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt. - HS tù gi¸c, tÝch cùc, thùc hiÖn nghiªm tóc néi dung kiÓm tra. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, t©m lý kiÓm tra. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 2’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc xxxxxxxx kØ luËt. xxxxxxxx - KiÓm tra qu©n sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu buæi häc.  2. PhÇn c¬ b¶n 40’ * C©u hái: - GV ph¸t ®Ò cho 1. H·y nªu nh÷ng trêng hîp ®îc tõng HS. HS thùc t¹m ho·n vµ miÔn thùc hiÖn hiÖn nghiªm tóc NVQS trong thêi b×nh? quy chÕ kiÓm tra. 2. H·y nªu c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc CHXNCN ViÖt nam vÒ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia? 3. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng vµ qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi quèc gia? 3. PhÇn kÕt thóc. 3’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx
 16. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 13: Giíi thiÖu sóng AK vµ sóng trêng CKC §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng, cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng; biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  2. phÇn c¬ b¶n 35’ I. Sóng tiÓu liªn AK 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 1. T¸c dông, tÝnh n¨ng chiÕn ®Êu hîp víi gi¸o cô trùc 2. CÊu t¹o cña sóng: gåm 11 bé quan vµ ®µm tho¹i. phËn chÝnh. a. Nßng sóng; b. Bé phËn ng¾m c. Hép kho¸ nßng vµ l¾p hép kho¸ nßng d. BÖ kho¸ nßng vµ thoi ®Èy; e. Kho¸ nßng; f. Bé phËn cß; g. Bé phËn ®Èy vÒ h. èng dÉn thoi vµ èp lãt tay
 17. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi i. B¸ng sóng vµ tay cÇm k. Hép tiÕp ®¹n; l. Lª 3. CÊu t¹o ®¹n K56 4. S¬ lîc chuyÓn ®éng cña sóng khi b¾n 5. C¸ch l¾p vµ th¸o ®¹n * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 14: Giíi thiÖu sóng AK vµ sóng trêng CKC §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng, cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng; biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  2. phÇn c¬ b¶n 35’ I. Sóng tiÓu liªn AK 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
 18. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi 6. Th¸o vµ l¾p sóng th«ng th- hîp víi gi¸o cô trùc êng quan vµ ®µm tho¹i. a. Quy t¾c chung th¸o vµ l¾p sóng b. Thø tù, ®éng t¸c th¸o vµ l¾p sóng - Th¸o sóng: 7 bíc. + B1: Th¸o hép tiÕp ®¹n vµ kiÓm tra sóng. + B2: Th¸o èng phô tïng. + B3: Th¸o th«ng nßng. + B4: Th¸o n¾p hép kho¸ nßng. + B5: Th¸o bé phËn ®Èy vÒ. + B6: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸ nßng. + B7: Th¸o èng dÉn thoi vµ èp lãt tay trªn. - L¾p sóng: 7 bíc. + B1: L¾p èng dÉn thoi vµ èp lãt tay trªn. + B2: L¾p bÖ kho¸ nßng vµ kho¸ nßng. + B3: L¾p bé phËn ®Èy vÒ. + B4: L¾p n¾p hép tiÕp ®¹n vµ kiÓm tra chuyÓn ®éng cña sóng. + B5: L¾p th«ng nßng sóng. + B6: L¾p èng phô tïng. + B7: L¾p hép tiÕp ®¹n * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx
 19. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi  Gi¸o ¸n sè 15: Giíi thiÖu sóng AK vµ sóng trêng CKC §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng, cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng; biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Sóng trêng CKC 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 1. T¸c dông, tÝnh n¨ng chiÕn hîp víi gi¸o cô trùc ®Êu quan vµ ®µm tho¹i.
 20. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi 2. CÊu t¹o cña sóng: gåm 12 bé phËn. a. Nßng sóng b. Bé phËn ng¾m c. Hép kho¸ nßng vµ l¾p hép kho¸ nßng d. BÖ kho¸ nßng e. Kho¸ nßng f. Bé phËn ®Èy vÒ g. Bé phËn cß h. Thoi ®Èy, cÇn ®Èy vµ lß xo cÇn ®Èy i. èng dÉn thoi vµ èp lãt tay k. B¸ng sóng l. Hép tiÕp ®¹n m. Lª 3. S¬ lîc chuyÓn ®éng cña sóng khi b¾n 4. C¸ch l¾p vµ th¸o ®¹n a. L¾p ®¹n b. Th¸o ®¹n 5. Th¸o vµ l¾p sóng th«ng th- êng a. Quy t¾c chung th¸o vµ l¾p sóng b. Thø tù ®éng t¸c th¸o vµ l¾p sóng - Th¸o sóng: gåm 7 bíc. + B1: Më hép tiÕp ®¹n vµ kiÓm tra sóng. + B2: Th¸o èng phô tïng. + B3: Th¸o th«ng nßng. + B4: Th¸o n¾p hép kho¸ nßng. + B5: Th¸o bé phËn ®Èy vÒ. + B6: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸ nßng. + B7: Th¸o èng dÉn thoi vµ èp lãt tay. - L¾p sóng: gåm 6 bíc. + B1: L¾p èng dÉn thoi vµ èp lãt tay. + B2: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸ nßng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản