intTypePromotion=1

GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 5

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
217
lượt xem
79
download

GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Séc là công cụ thanh toán quốc tế công thông dụng hiện nay được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như thương mai hàng hóa, dịch vụ, du lịch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 5

 1. TR Ö Ô Ø N G   A Ï   O Ï   O Â N G   Ñ IH C C N G H I P  A Ø N H   O Á   O À   H Í EÄ TH PH H C   MI H N M O ÂN TH A N H   A Ù N   U O Á C   TO Q TEÁ G V:TS.N G U Y EÃ N   A M   A Ø     N H Em ai:nam hadhcn@ yahoo. . l  W ednes  ul 28,2010 day,J y    com vn 1
 2. PH A À N   I I CAÙC  O ÂNG   UÏ C C TH A N H   A Ù N   U O Á C   TO Q TEÁ W ednes   ul 28,2010 day,J y    2
 3. CH Ö Ô NG     5:SEÙ C   U O Á C   Q TEÁ   eäm  Ñieàu 4 Luaät Caùc 1.K haùini :(   coâng cuï chuyeån nhöôïng naêm 2005) Seùc laø giaáy tôø coù giaù do ngöôøi kyù phaùt (chuû taøi khoaûn) laäp, ra leänh cho ngöôøi bò kyù phaùt (ngaân haøng) trích moät soá tieàn nhaát ñònh töø taøi khoaûn cuûa mình ñeå thanh toaùn cho ngöôøi thuï höôûng. Seùc laø coâng cuï thanh toaùn quoác W ednes   ul 28,2010 day,J y    3
 4. 2. Noäi dung cuûa seùc W ednes   ul 28,2010 day,J y    4
 5. 2.Ñ aëc  eåm     ñi cuûa    eáu hoáiphi Cô sôû cuûa hoái phieáu laø giao dòch hôïp ñoàng Hoái phieáu laø moät taøi saûn taøi chính, toàn taïi döôùi hai hình thöùc: chöùng töø truyeàn thoáng vaø chöùng töø ñieän töû. Hoái phieáu laø moät coâng cuï trong thanh toaùn quoác teá, do ngöôøi kyù phaùt laäp nhaèm yeâu caàu ngöôøi bò kyù phaùt thöïc hieän W ednes   ul 28,2010 day,J y    5
 6. 3.Phaân oaï    eáu   l ihoáiphi   eáu raû i ngay: laø loaïi H oáiphi t teàn  hoái phieáu quy ñònh ngöôøi bò kyù phaùt phaûi traû tieàn ngay khi hoái phieáu ñöôïc xuaát trình (thöôøng laø vaøo ngaøy hoâm sau). H oáiphi   eáu  haï ( kyø  n hoáiphi chaäm     eáu  traû) laø loaïi hoái phieáu quy ñònh : ngöôøi bò kyù phaùt phaûi traû tieàn khi ñeán haïn thanh toaùn ghi treân hoái phieáu (thöôøng laø 30, 60, 90 ngaøy sau khi xuaát trình hoái phieáu). W ednes   ul 28,2010 day,J y    6
 7.   eáu rôn: vieäc traû tieàn chæ H oáiphi t döïa vaøo hoái phieáu, khoâng döïa vaøo caùc chöùng töø keøm theo. Trong thanh toaùn quoác teá, loaïi hoái phieáu naøy duøng ñeå thu tieàn cöôùc phí vaän taûi, baûo hieåm, hoa hoàng cuûa thöông nhaân nhaäp khaåu. H oáiphi   eáu  chöùng öø: vieäc traû keøm   t tieàn khoâng chæ döïa vaøo hoái W ednes   ul 28,2010 day,J y    7
 8.   eáu höông  aï: do ngöôøi H oáiphi t m i baùn kyù phaùt ñoøi tieàn ngöôøi mua sau khi ñaõ hoaøn thaønh nghóa vuï quy ñònh trong hôïp ñoàng thöông maïi. H oáiphi   eáu ngaân haøng: do ngaân haøng phaùt haønh ra leänh cho ngaân haøng ñaïi lyù traû moät soá tieàn nhaát ñònh cho ngöôøi thuï höôûng chæ ñònh treân hoái phieáu. W ednes   ul 28,2010 day,J y    8
 9. 4.H ì t   nh höùc    eáu hoáiphi H O Á I PH I U   EÁ Soá: 14/11/38 H aø Noäi  ,ngaøy  t 12 haùng  07  naêm  2006 Soá tieàn: 100.000,00 USD Ngay sau khi nhaän ñöôïc baûn thöù nhaát cuûa hoái phieáu naøy (baûn thöù hai coù cuøng noäi dung vaø ngaøy thaùng khoâng traû tieàn) traû theo leänh cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam soá tieàn laø moät traêm ngaøn Ñoâ-la Myõ chaün. Göûi: Cty Vitoria HongKong Cty XNK Soâng W ednes   ul 28,2010 day,J y    9
 10. 5.Y eâu    caàu  noäidung    eáu veà    hoáiphi Ti eâu ñeà: Hoái phieáu phaûi coù tieâu ñeà ñeå traùnh nhaàm laãn vôùi caùc coâng cuï khaùc, neáu khoâng ghi hoái phieáu seõ voâ hieäu. Leänh  ñoøiteàn: Hoái phieáu laø moät  i leänh ñoøi tieàn voâ ñieàu kieän. Ngöôøi traû tieàn khoâng theå ñaët ñieàu kieän cho vieäc traû tieàn.   oá i nhaátñònh: treân hoái M oäts teàn    phieáu phaûi ghi moät soá tieàn W ednes   ul 28,2010 day,J y    10
 11. t teàn: treân hoái phieáu Ñ òa  eåm  raû i ñi phaûi ghi roõ ñòa ñieåm traû tieàn laø nôi thöïc hieän hôïp ñoàng hoaëc nôi cö truù cuûa ngöôøi bò kyù phaùt. Thôøihaï t   n raû i teàn: coù hai loaïi thôøi haïn laø traû tieàn ngay vaø traû tieàn sau. Caùch ghi thôøi haïn hoái phieáu traû tieàn ngay: “N gay  au    s khinhaän  ñöôï baûn höù    c  t … cuûa    eáu  hoáiphi naøy… ” W ednes   ul 28,2010 day,J y    11
 12. Caùch ghi thôøi haïn hoái phieáu traû chaäm: “X  ngaøy  au    s khinhaän  c  ñöôï baûn höù    t … cuûa    eáu  hoáiphi naøy… ” N gaøy kyù phaùt ngaøy kyù phaùt coù : yù nghóa laø ngaøy phaùt sinh quyeàn ñoøi tieàn cuûa ngöôøi kyù phaùt ñoái vôùi ngöôøi bò kyù phaùt, laø caên cöù ñeå xaùc ñònh thôøi haïn traû tieàn. Ñ òa  eåm   ñi phaùt coù yù nghóa ñeå kyù  : xaùc ñònh Luaät ñieàu chænh. Neáu hoái phieáu kyù phaùt taïi Vieät Nam W ednes   ul 28,2010 day,J y    12
 13. 6. Lưu    thoâng  ối phi u h   ế Th ế  ấp: người kyù phaùt coù theå ch theá chaáp hoái phieáu taïi ngaân haøng ñeå vay tieàn. Chuyeån nhöôïng: người kyù phaùt coù theå chuyeån nhöôïng hoái phieáu cho ngöôøi khaùc. Chieát khaáu: ngöôøi kyù phaùt coù theå chieát khaáu hoái phieáu taïi ngaân haøng ñeå nhaän tieàn tröôùc khi hoái phieáu ñeán haïn traû tieàn. Tröôøng hôïp hoái phieáu ñaõ ñöôïc W ednes   ul 28,2010 day,J y    13
 14. K yù  haäu    eáu: hoáiphi Laø vieäc ngöôøi thuï höôûng hoái phieáu ghi treân maët sau cuûa hoái phieáu hoaëc laäp moät chöùng töø rieâng ñoàng yù chuyeån quyeàn höôûng soá tieàn treân hoái phieáu cho ngöôøi thöù ba. Kyù haäu laø hình thöùc chuyeån nhöôïng hoái phieáu Kyù haäu hoái phieáu khoâng ñöôïc keøm theo ñieàu kieän Kyù haäu hoái phieáu phaûi bao W ednes   ul 28,2010 day,J y    14
 15. Phaân oaï  l ikyù  haäu K yù  ñeå raéng: khoâng chæ ñích haäu  t danh ngöôøi thuï höôûng. Ai naém giöõ hoái phieáu seõ laø ngöôøi thuï höôûng. K yù  ñí danh: chæ ñònh roõ haäu  ch  teân ngöôøi thuï höôûng hoái phieáu. W ednes   ul 28,2010 day,J y    15
 16. M O Â   Ì H   A N H   A Ù N   O Á I PH I U H N TH TO H   EÁ NG AÂN  AØ NG H NG AÂN  AØ NG H N G Ö Ô Ø IK Y Ù   A Ù T   PH N G Ö Ô Ø IBÒ   Y Ù   A Ù T   K PH N G Ö Ô Ø IK Y Ù   A Ù T   PH N G Ö Ô Ø IBÒ   Y Ù   A Ù T   K PH W ednes   ul 28,2010 day,J y    16
 17. I    Y Ø   I U  Prom i s N ot I­K PH EÁ ( s ory  e) 1.K haùini     eäm Kyø phieáu hay hoái phieáu nhaän nôï laø cam keát cuûa ngöôøi laäp phieáu seõ traû moät soá tieàn nhaát ñònh cho ngöôøi thuï höôûng quy ñònh treân kyø phieáu hoaëc theo leänh cuûa ngöôøi naøy ñeå traû cho ngöôøi thöù ba. W ednes   ul 28,2010 day,J y    17
 18. 2.Ñ aëc  eåm     ñi cuûa  phi kyø  eáu Laø taøi saûn taøi chính; Kyø phieáu phaùt haønh phaûi coù baûo laõnh cuûa ngöôøi thöù ba; Laø coâng cuï taøi chính do con nôï phaùt haønh noäi dung höùa traû tieàn voâ ñieàu kieän cho chuû nôï moät soá tieàn nhaát ñònh; Thôøi haïn thanh toaùn cuûa kyø phieáu phaûi ñöôïc xaùc ñònh vaø ghi roõ treân kyø phieáu. W ednes   ul 28,2010 day,J y    18
 19. KYØ PHIEÁU Soá: 11/14/38 H aø  Noäi  ,ngaøy  12/ 2008 02/ Soá tieàn: 100.000,00 USD Traû theo leänh Coâng ty Victoria Hongkong LTD soá tieàn moät traêm ngaøn Ñoâ-la Myõ chaün ngay sau khi kyø phieáu naøy xuaát trình. Göûi: Coâng ty Coâng ty Victoria W ednes   ul 28,2010 day,J y    TCT 19
 20. 4.K yø  eáu  hi   phi voâ  eäu: Kyø phieáu seõ voâ hieäu neáu thieáu moät trong caùc noäi dung sau: Cam keát traû voâ ñieàu kieän moät soá tieàn nhaát ñònh Thôøi haïn traû tieàn Teân, ñòa chæ, chöõ kyù cuûa ngöôøi laäp kyø phieáu Teân, ñòa chæ cuûa ngöôøi thuï höôûng W ednes   ul 28,2010 day,J y    20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2