GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 11, bài 13 kiểu bản ghi

Chia sẻ: Thào Xuân Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
282
lượt xem
49
download

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 11, bài 13 kiểu bản ghi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các em đã được học và làm quen với kiểu dữ liệu mảng và kiểu xâu. Các em đã biết các phần tử trong mảng và xâu đều là các phần tử cùng kiểu dữ liệu. Vậy giả sử các phần tử trong mảng và xâu không cùng kiểu dữ liệu thì sao?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 11, bài 13 kiểu bản ghi

  1. GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 11 Giáo viên hướng dẫn: Cô Ngô Thị Tú Quyên Sinh viên thực hiện: Thào Xuân Minh Lớp : SP Tin K42 - Trường ĐHSP - ĐHTN Tiết:………………….. Lớp:………………….. Ngày soạn:…………… Ngày giảng:………….. BÀI 13. KIỂU BẢN GHI I. Mục đích, yêu cầu: Về kiến thức: 1. Biết khái niệm kiểu bản ghi − Biết cách khai báo bản ghi, Truy cập trường của bản ghi. − Biết cách gán và nhập giá trị cho bản ghi. − 2. Về kĩ năng: Bước đầu biết mô tả 1 đối tượng bằng 1 số thuộc tính cần quản lí. − Khai báo kiểu bản ghi. − Nhận biết được trường (thuộc tính) của 1 biến bản ghi và bước đầu − xác định được 1 vài thao tác xử lí trên từng trường của bản ghi. 3. Về tư tưởng, tình cảm: Ham thích môn học và có ý thức tự giác trong học tập. − II. Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị của giáo viên: 1. SGK Tin học lớp 11, giáo án, tài liệu tham khảo, SGV. − Chuẩn bị của HS: 2. Vở ghi lý thuyết, SGK Tin học lớp 11. − Hoạt động dạy và học: III.
  2. 1. Ổn định tổ chức lớp: (1’) Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số: − Lớp:……..Tổng số: …….. Vắng: …….. Có lí do:…….. − 2. Gợi động cơ mở đầu: (2’) Các em đã được học và làm quen với kiểu dữ liệu mảng và kiểu xâu. Các em đã biết các phần tử trong mảng và xâu đều là các phần tử cùng kiểu dữ liệu. Vậy giả sử các phần tử trong mảng và xâu không cùng kiểu dữ liệu thì sao? Lúc đó các em có thể dùng mảng và xâu để lưu trữ dữ liệu hay không? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài ngày hôm nay. Bài 13. KIỂU BẢN GHI. 3. Hoạt động dạy và học: (35’) A, Hoạt động 1: (10’) Tìm hiểu khái niệm kiểu bản ghi: Mục tiêu: Nhằm giúp HS nắm được khái niệm kiểu bản ghi. − Nội dung hoạt động: − Nội dung ghi bảng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Dữ liệu kiểu bản ghi - Yêu cầu HS theo dõi - Theo dõi SGK và chú (Record) dùng để mô SGK và Nêu ví dụ 1: ý lắng nghe. tả các đối tượng có Bảng kết quả thi cùng một số thuộc của HS. tính mà các thuộc ? Ở bảng kết quả - Lưu trữ thông tin của tính có thể có kiểu thi mỗi hàng lưu trữ 1 thí sinh. dữ liệu khác nhau. thông tin gì? - Chú ý: Ngôn ngữ lập ? Những thông tin - Các kiểu dữ liệu là trình cho phép xác của 1 thí sinh thì có khác nhau. định kiểu dữ liệu kiểu dữ liệu như thế bản ghi tương ứng nào? ?
  3. với các đối tượng. - Nêu ví dụ 2 và đặt Mỗi thuộc tính của câu hỏi: đối tượng tương Mỗi hoá đơn gồm - Mỗi hoá đơn gồm ? ứng với một trường những thuộc tính nào nhiều thuộc tính của bản ghi, các và kiểu dữ liệu của như: Tên hàng, đơn trường khác nhau có mỗi thuộc tính đó? giá, chủng loại, số thể có dữ liệu khác lượng bán, giá nhau. thành,... - Ngôn ngữ lập trình - Có các thuộc tính là đưa ra quy tắc, cùng kiểu dữ liệu cách thức xác định: nhưng những có • Tên kiểu bản ghi. thuộc tính là khác dữ • Tên các thuộc tính - Kết luận: Để quản liệu. (trường). lí các đối tượng có - Chú ý lắng nghe. • Kiểu dữ liệu của nhiều thuộc tính như mỗi trường. vậy và mỗi thuôc • Cách khai báo biến. tính có thể thuộc • Cách tham chiếu đến một kiểu dữ liệu trường. khác nhau thì ngôn ngữ lập trình cho phép xác định kiểu ? dữ liệu bản ghi. Các em quan sát - Dữ liệu kiểu bản ghi SGK và cho thầy biết. (Record) dùng để mô Thế nào là kiểu dữ tả các đối tượng có liệu bản ghi? cùng một số thuộc tính mà các thuộc
  4. tính có thể có kiểu dữ liệu khác nhau. Ng ôn ngữ lập trình • Tên kiểu bản ghi. ? đưa ra quy tắc, cách • Tên các thuộc tính thức xác định kiểu bản (trường). ghi như thế nào? • Kiểu dữ liệu của mỗi trường. • Cách khai báo biến. • Cách tham chiếu đến trường. Nói: Dưới đây sẽ giới - Chú ý lắng nghe thiệu cách khai báo kiểu, biến, tham chiếu đến từng trường và phép gán giá trị bản ghi trong Pascal. B, Hoạt động 2: (12’) Tìm hiểu phần 1, Khai báo sgk trang 75: Mục tiêu: Nhằm giúp HS biết cách khai báo kiểu, biến bản ghi, − Biết cách tham chiếu đến các trường của bản ghi. Dẫn dắt: Muốn dùng được kiểu dữ liệu bản ghi thì chúng ta phải − khai báo kiểu và biến bản ghi. Vậy cách khai báo nh ư th ế nào thì chúng ta sang phần 1. Khai báo. − Nội dung hoạt động:
  5. Nội dung ghi Hoạt động của thầy Hoạt động của trò bảng - Nói: Các thông tin cần khai - Chú ý lắng nghe 1. Khai báo: và ghi bài vào vở. - Kiểu bản ghi báo bao gồm: Tên kiểu bản thường được định ghi, Tên các thuộc tính, kiểu nghĩa như sau: dữ liệu của mỗi thuộc tính. - Ghi bài vào vở. Type = record định nghĩa như sau: :; :; ..................................... ..................................... :; End; End; - Sau khi có kiểu bản ghi biến - Sau khi có kiểu bản ghi sẽ được khai báo như bản ghi biến bản sau: ghi sẽ được khai : ; Const Max:=60; : Với cách khai báo như ? - Type ; vậy thì ở ví dụ 1 bảng kết Hocsinh=record - Ví dụ: Hoten: string[30]; quả thi giả sử lớp có 60 HS Ngaysinh:[10]; Const Max:=60; thì các em có thể khai báo như Gioitinh: Boolean; Type Tin, Toan, Li, Hoa, Hocsinh=record thế nào? Van, Su, Dia: Real; Hoten: string[30]; End; Ngaysinh:[10]; var A,B: Hocsinh; Gioitinh: Boolean; - Ghi thêm: Tin, Toan, Li, Hoa, Lop: array[1..Max] Van, Su, Dia: Real; of Hocsinh; End; - Mỗi HS trong lớp các em var A,B: Hocsinh; phải khai báo 1 biến thuộc Lop:array[1..Max] kiểu Hocsinh. Vậy để tránh of Hocsinh; dài dòng các em có thể dùng - Nếu A là biến mảng 1 chiều Lop để lưu trữ kiểu bản ghi và X - Chú ý nghe giảng. các HS. là tên 1 trường của Lop: array[1..Max] of A thì để tham Hocsinh; Hocsinh; ?
  6. C, Hoạt động 3: (13’) Tìm hiểu về mục 2. Gán giá trị sgk trang 76. Mục tiêu: Nhằm giúp HS biết phân biệt giá trị của biến bản ghi và − giá trị của 1 trường trong bản ghi. Biết gán giá trị cho từng trường và biến bản ghi. − − Nội dung hoạt động: Nội dung ghi bảng Hoạt động của Hoạt động của trò thầy 2. Gán giá trị: - Ghi đề mục - Ghi bài vào vở. - Có 2 cách để gán giá trị cho 2.Gán giá trị: - Có 2 cách để gán biến bản ghi. ? Có những cách giá trị cho biến bản • Dùng lệnh gán trực tiếp: nào để gán giá trị ghi: Nếu A và B là 2 biến bản cho biến bản ghi? • Dùng lệnh gán ghi cùng kiểu thì có thể - Khẳng định lại trực tiếp: gán giá trị của B cho A và lưu ý cho HS: • Gán giá trị cho bằng câu lệnh: A:=B; Chỉ khi nào 2 từng trường: • Gán giá trị cho từng biến cùng kiểu trường: Có thể thực hiện thì mới gán cho bằng lệnh gán hoặc nhập nhau được và từ bàn phím. cách 2 thì có thể - Ví dụ: thực hiện bằng lệnh gán hoặc Program Xep_loai; nhập từ bàn Uses crt; Const Max:=60; phím. - Nêu ví dụ SGK Type Hocsinh=record Hoten: string[30]; - Thuộc tính xếp trang 76,77: Ngaysinh:[10]; loại không cần ? Với các thuộc Diachi: string[50]; Toan, Van: Real; nhập từ bàn phím. tính cho trong bài Xeploai: char; ?
  7. toán thì có thuộc Nó được tính phụ End; var N,i: Byte; thuộc vào hai tính nào là không Lop: array[1..Max] of cần nhập từ bàn thuộc tính: Điểm Hocsinh; Begin phím? Giá trị của toán và điểm văn. Clrscr; nó được tính như Write(‘nhap so HS trong lop:’ ); readln(N); - Phải sử dụng kiểu thế nào? For i:=1 to N do dữ liệu bản ghi và Với bài toán Begin Write(‘nhap so lieu ve HS cách khai báo như trên phải sử dụng thu’, i, ‘: ’); sau: kiểu dữ liệu nào và Write(‘Ho va ten:’);readln(Lop[i].Hoten); Type cách khai báo ra ......... Hocsinh=record như thế nào? If Lop[i].Toan+Lop[i].Van>=18 Hoten: string[30]; then Lop[i].Xeploai:= ‘A’; Ngaysinh:[10]; ......... Diachi: string[50]; End; Toan, Van: Real; {thong bao ket qua} Xeploai: char; End. End; var N,i: Byte; Lop: array[1..Max] of Hocsinh; - Ta tính tổng điểm hai môn văn và toán sau đó dùng Để xếp loại ? câu lệnh If....Then cho mỗi HS ta làm để xét. thế nào và sử dụng - Chú ý lắng nghe và câu lệnh nào? viết chương trình vào vở. - Hướng dẫn HS viết chương trình lên bảng.
  8. Củng cố và dặn dò: ( 7’) IV. 1. Củng cố: (5’) Qua bài học ngày hôm nay các em cần nắm được:  Khái niệm thế nào là kiểu bản ghi: Dữ liệu kiểu bản ghi (Record) dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có kiểu dữ liệu khác nhau.  Cách khai báo kiểu, biến bản ghi: Type = record :; ..................................... :; End; : ;  Cách tham chiếu đến trường của bản ghi,...  Cách gán giá trị cho bản ghi. 2. Dặn dò: (2’) Các em về nhà nhớ học bài cũ và làm các bài tập trang 79,80 SGK trước cho thầy. Giờ sau sẽ đi chữa bài tập. V. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
  9. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản