intTypePromotion=1

Giáo trình cơ khí đại cương - Phần 7

Chia sẻ: Mai Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
324
lượt xem
180
download

Giáo trình cơ khí đại cương - Phần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cơ khí đại cương - phần 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ khí đại cương - Phần 7

 1. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Chương IX: Nguyên lý cắt gọt kim loại I. Những khái niệm cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại: khá quá trì CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại giường ườ Bào ngang 1. Các chuyển động để thực hiện việc cắt gọt: Chuyển động cơ bản Chuyển động phụ Chuyển động chính chí Chuyển động chạy dao 1 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 1.1. Chuyển động chính: chí nh: là chuyển động cơ bản có tốc độ lớn hơn tất cả các chuyển động khác khá 1.2. Chuyển động chạy dao (chuyển động bước tiến): ướ là chuyển động cơ bản có tốc độ nhỏ hơn chuyển động chính chí CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại 2. Các thông số cơ bản của chế độ cắt gọt: - vận tốc cắt, - lượng chạy dao (bước tiến), ượ ướ - chiều sâu cắt, - diện tích lớp cắt (chiều rộng cắt và chiều dày cắt), - thời gian để gia công một chi tiết và thời gian máy 2.1. Vận tốc cắt - v: là đoạn đường đi trong một đơn vị thời gian của một điểm trên bề mặt gia công đườ hoặc một điểm trên lưỡi dụng cụ cắt ưỡ Đối với máy có phôi hoặc dụng cụ cắt quay tròn (ví dụ: tiện) vận tốc cắt tính theo công thức: D: Đường kính của phôi (mm); Đườ πDn v= n: Số vòng quay của phôi hoặc của dụng cụ cắt trong m/ph 1000 một phút phú 2 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 1
 2. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 Đối với máy có dụng cụ cắt hoặc phôi chuyển động thẳng (ví dụ: bào), vận tốc cắt tính theo công thức: L L: Chiều dài hành trình (mm); trì v= m/ph t: Thời gian của một hành trình (phút) trì phú 1000.t CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại 2.2. Lượng chạy dao - S: ượ Lượng chạy dao (bước tiến) S khi tiện là khoảng di động của dụng cụ cắt theo ượ ướ chiều dọc khi phôi quay một vòng [mm/vòng] [mm/vòng] Lượng chạy dao khi phay là sự di chuyển của phôi (tính bằng mm) khi dao ượ phay quay một vòng (So) hoặc khi dao phay quay một răng (Sz), hoặc là sự di Sz), chuyển của phôi (tính bằng mm) trong một phút (Sm) phú Sm) Z: số răng của dao phay So = Sz . Z So n: số vòng quay của dao phay trong một phút phú Sm = So . n = Sz . Z . n Lượng chay sao khi khoan là khoảng di động của mũi khoan dọc theo trục ượ trong vòng quay của mũi khoan 3 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 2.3. Chiều sâu cắt - t: là khoảng cách giữa mặt cần được gia công và mặt đã gia công sau một lần đượ dùng dụ cắt chạy qua Khi tiện ngoài, chiều sâu cắt đo theo đường vuông dóc với trục phôi và tính ngoà đườ CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại theo công thức: D−d [mm] t= 2 D: đường kính của mặt cần được gia công (mm) đườ đượ d: đường kính của mặt đã gia công (mm) đườ ChiÒu s©u c¾t khi phay ®o trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc dao phay vµ b»ng chiÒu ph¼ vu« ChiÒu dµy cña líp kim lo¹i bÞ hít ®i sau mét lÇn ch¹y dao lo¹ ch¹ ChiÒu s©u c¾t khi khoan b»ng nöa ®−êng kÝnh cña mòi khoan: khoan: [mm] D t= D: ®−êng kÝnh cña mòi khoan [mm] 2 4 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 2
 3. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 2.4. DiÖn tÝch líp c¾t - f: DiÖ lµ tÝch sè gi÷a b−íc tiÕn S vµ chiÒu s©u c¾t hoÆc lµ tÝch sè gi÷a chiÒu dµy c¾t a vµ gi÷ íc vµ hoÆ gi÷ vµ chiÒu réng c¾t b f = s. t = a. b s. CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại 2.5. Thêi gian ®Ó gia c«ng mét chi tiÕt trªn m¸y: gåm thêi gian m¸y, thêi gian phô, thêi trª phô, 2.5. gian phôc vô vµ thêi gian nghØ ng¬i nghØ ng¬ 2.5.1. Thêi gian m¸y (cßn gäi lµ thêi gian chÝnh) lµ thêi gian trùc tiÕp dïng ®Ó c¾t gät chÝnh) trù kim lo¹i lo¹ Thêi gian m¸y Tm dïng ®Ó tiÖn mét chi tiÕt víi nhiÒu lÇn ch¹y dao ®−îc tÝnh theo c«ng tiÖ ch¹ thøc: thø L: ChiÒu dµi hµnh tr×nh cña dao theo h−íng ch¹y dao (mm) tr× íng ch¹ L.i Tm = i: sè lÇn ch¹y dao ch¹ [phót] phó S .n S: l−îng ch¹y dao cña dao (mm/vßng) îng ch¹ (mm/v ng) n: sè vßng quay cña ph«i trong mét phót ph« phó 5 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 2.5.2. Thêi gian phô TP lµ thêi gian mµ ng−êi thî dïng ®Ó b¶o ®¶m hoµn thµnh nhiÖm thî hoµ thµ nhiÖ vô c«ng nghÖ c¬ b¶n nh− thêi gian ®Æt, kÑp vµ th¸o chi tiÕt, thêi gian ®iÒu khiÓn c¸c c¬ nghÖ th¸ tiÕt, khiÓ cÊu cña m¸y, thêi gian di chuyÓn dông cô vµ thêi gian ®o chi tiÕt chuyÓ 2.5.3. Thêi gian phôc vô chç lµm viÖc Tpv lµ thêi gian ®Ó ng−êi thî dïng ®Ó chuÈn bÞ chç viÖ thî chuÈ chç CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại lµm viÖc (m¸y, dông cô, ®å g¸) trong vßng mét ca viÖ cô, 2.5.4. Thêi gian nghØ ng¬i Tn gåm thêi gian h¹n ®Þnh bëi c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña m¸y nghØ ng¬ kiÖ viÖ vµ cña s¶n xuÊt Thêi gian ®Ó gia c«ng mét chi tiÕt trªn m¸y (møc thêi gian cho mét s¶n phÈm) ®−îc trª phÈ Thêi tÝnh theo c«ng thøc: thø Tc = Tm + Tp + Tpv + Tn [phót ] phó N¨ng suÊt trong mét phót cña m¸y cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc: phó thÓ thø 1 N= [c¸i/phót] i/phó Tc 6 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 3
 4. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 II. H×nh d¸ng h×nh häc vµ c¸c th«ng sè cña dông cô c¾t: th« 1. CÊu t¹o cña dông cô c¾t: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại Dao tiÖn tiÖ C¸c h×nh d¹ng l−ìi c¾t b»ng m¶nh HK cøng ìi 7 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại 8 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 4
 5. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại Mòi khoan 9 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại Dao phay Ta r« ren r« Phay Phay nghÞch thuËn thuË 10 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 5
 6. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại Phay ®Þnh h×nh Dao phay mÆt ph¼ng ph¼ S¬ ®å chuèt chuè Dao chuèt chuè 11 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại L−ìi c−a ìi Dao phay b¸nh r¨ng Dao tiện bằng mảnh HK cứng 12 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 6
 7. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 2. C¸c mÆt trªn ph«i : trª ph« Cã ba lo¹i bÒ mÆt khi gia c«ng chi tiÕt: lo¹ tiÕt: - BÒ mÆt cÇn gia c«ng lµ bÒ mÆt cÇn hít phoi - 1 - BÒ mÆt ®∙ gia c«ng lµ bÒ mÆt cã ®−îc sau khi hít CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại phoi - 3 - BÒ mÆt ®ang gia c«ng lµ bÒ mÆt do l−ìi c¾t chÝnh ìi t¹o nªn - 2 3. C¸c th«ng sè h×nh häc cña ®Çu dao: th« dao: - MÆt ph¼ng c¾t gät lµ mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi bÒ ph¼ c¾ ph¼ mÆt ®ang gia c«ng vµ ®i qua l−ìi c¾t chÝnh. ìi chÝnh. - MÆt ph¼ng c¬ së lµ mÆt ph¼ng song song víi h−íng ph¼ c¬ ph¼ íng ch¹y ch¹y dao däc vµ h−íng ch¹y dao ngang ch¹ ch¹ íng ch¹ 13 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 - Gãc sau chÝnh α: lµ gãc hîp thµnh bëi mÆt thµ ph¼ng c¾t gät. Gãc sau dïng ®Ó gi¶m ma s¸t gi÷a ph¼ c¾ gi¶ gi÷ bÒ mÆt ®ang gia c«ng vµ mÆt sau cña dao - Gãc tr−íc chÝnh γ: lµ gãc hîp thµnh bëi mÆt íc thµ tr−íc cña dao vµ mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt íc ph¼ vu« CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại ph¼ng c¾t gät vµ ®i qua l−ìi c¾t chÝnh. Gãc tr−íc ph¼ c¾ ìi chÝnh. íc chÝnh lµm cho qu¸ tr×nh c¾t ®−îc dÔ dµng qu¸ tr× - Gãc s¾c β: lµ gãc hîp bëi mÆt tr−íc vµ mÆt sau íc chÝnh. Gãc nµy cã ¶nh h−ëng ®Õn ®é s¾c khi c¾t chÝnh. ëng vµ quan hÖ víi gãc tr−íc γ, gãc sau α theo c«ng íc thøc sau: λ + β + α = 900 thø sau: - Gãc c¾t δ: lµ gãc hîp bëi mÆt tr−íc vµ mÆt íc ph¼ng c¾t. Gãc nµy x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÓm c¾t vµ ph¼ c¾ vµ cã quan hÖ víi gãc γ theo c«ng th−c sau: δ + γ = sau: 900 hoÆc δ = β + α hoÆ 14 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 7
 8. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 - Gãc nghiªng chÝnh n»m trªn mÆt ph¼ng ϕ nghiª trª ph¼ lµ gãc gi÷a h×nh chiÕu cña l−ìi c¾t chÝnh lªn gi÷ ìi mÆt ph¼ng c¬ së vµ h−íng ch¹y dao ph¼ c¬ íng ch¹ - Gãc nghiªng phô n»m trªn mÆt ph¼ng ϕ1 nghiª trª ph¼ lµ gãc gi÷a h×nh chiÕu cña l−ìi c¾t phô lªn gi÷ ìi CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại mÆt ph¼ng c¬ së c¬ së vµ h−íng ch¹y dao ph¼ c¬ íng ch¹ - Gãc ®Ønh dao ε: lµ gãc h×nh thµnh gi÷a thµ gi÷ h×nh chiÕu cña l−ìi c¾t chÝnh vµ phô trªn ìi trª mÆt ®¸y. Cïng víi hai gãc nghiªng ϕ vµ ϕ1 ®¸y. nghiª gãc ®Ønh ε cã quan hÖ sau: ϕ + ε + ϕ = 1800 sau: - Gãc n©ng λ: ¶nh h−ëng ®Õn sù tho¸t phoi ëng tho¸ 15 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 III. C¸c hiÖn t−îng vËt lý trong qu¸ tr×nh c¾t gät: hiÖ îng qu¸ tr× Trong qu¸ tr×nh c¾t gät x¶y ra nhiÒu hiÖn t−îng vËt lÝ vµ c¬ häc trong vïng c¾t nh−: qu¸ qu¸ tr× hiÖ îng qu¸ tr×nh h×nh thµnh phoi, lùc c¾t; sù t¹o thµnh nhiÖt c¾t; sù mµi mßn dao v.v… tr× thµ phoi, thµ v.v… 1. Qu¸ tr×nh t¹o thµnh phoi: Qu¸ tr× thµ phoi: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại t¹o phoi phoi xÕp phoi d©y phoi vôn 1- ph«i ph« 2- c¸c phÇn tö cña phoi phÇ 3- dao (dông cô) c¾t cô) c¾ 16 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 8
 9. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 C¸c d¹ng phoi tuú thuéc VL ®−îc c¾t: tuú thué CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại a- phoi xÕp b- phoi bËc c- phoi d©y xo¾n xo¾ d- phoi d©y h×nh d¶i ®- phoi vôn 17 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 2. NhiÖt khi c¾t kim lo¹i vµ ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®Õn qu¸ tr×nh c¾t: NhiÖ lo¹ vµ ëng nhiÖ qu¸ tr× CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại Q = Qc + Qp + Qd + Qkk NhiÖt sinh ra ë vïng c¾t do biÕn d¹ng dÎo cña kim lo¹i vïng ®ã vµ mét phÇn do ma NhiÖ lo¹ vµ phÇ s¸t gi÷a dao vµ ph«i hoÆc dao vµ phoi gi÷ ph« hoÆ L−îng nhiÖt sinh ra phô thuéc vµo vËt liÖu ph«i; dao c¾t; chÕ ®é c¾t (y, t, s); c¸c yÕu îng nhiÖ thué liÖ ph« tè h×nh häc cña dao Qc - l−îng nhiÖt truyÒn vµo chi tiÕt (∼ 4%) îng nhiÖ Qd - l−îng nhiÖt truyÒn vµo dao (∼ 15 ÷ 20%) îng nhiÖ Qp - l−îng nhiÖt truyÒn vµo phoi (∼ 75 ÷ 80%) îng nhiÖ Qkk - l−îng nhiÖt truyÒn vµo kh«ng khÝ (kho¶ng 1%) îng nhiÖ kh« kho¶ 18 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 9
 10. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 3. Sù mµi mßn cña dông cô c¾t: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại §é mµi mßn dao theo thêi gian: gian: a- mµi mßn mÆt sau b- mµi mßn mÆt tr−íc íc c- mµi mßn c¶ hai mÆt 19 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 4. Lùc c¾t: Trong qu¸ tr×nh c¾t, dao c¸t chÞu t¸c dông cña mét sè thµnh phÇn lùc c¾t nh− lùc ma s¸t qu¸ tr× thµ phÇ gi÷a ph«i vµ dao; lùc sinh vµ do biÕn d¹ng dÎo, biÕn d¹ng ®µn håi, … gi÷ ph« dao; ®µn - Lùc PZ gäi lµ lùc c¾t chÝnh CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại PZ cã xu h−íng uèn cong th©n dao hoÆc lµm g∙y dao. íng th© hoÆ dao. cã Ng−êi ta dïng lùc Pz ®Ó tÝnh c«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh cña m¸y vµ kiÓm nghiÖm ®é bÒn th©n dao kiÓ nghiÖ th© - Lùc ch¹y dao PX cã chiÒu ng−îc l¹i víi chiÒu dÞch chuyÓn ch¹ îc chuyÓ dao BÒ mÆt ®ang gia c«ng c¶n l¹i sù tiÕn dao g©y ra PX, t¸c dông lªn c¶ bµn xe dao. Gi¸ trÞ cña PX so víi lùc c¾t dao. Gi¸ chÝnh PZ rÊt nhá rÊt nhá - Lùc h−íng kÝnh PY lµ lùc sinh vµ do ph«i t¸c dông theo chiÒu ¨n s©u cña dao vµ däc íng ph« theo th©n dao th© PY g©y sù mÊt æn ®Þnh cña ph«i vµ còng t¸c dông lªn c¬ cÊu kÑp dao, bµn xe dao. ph« dao, dao. Gi¸ trÞ PY kh«ng lín l¾m Gi¸ kh« P = PZ2 + PY2 + PX2 Gi¸ trÞ c¸c lùc thµnh phÇn th−êng theo tØ lÖ sau: Gi¸ thµ phÇ sau: P ≅ 1,11 PZ PZ : PY: PX = 1 : 0,4 : 0,25 0,4 20 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 10
 11. Bản quyền của ThS. Vũ Đình Toại 13.08.2009 IV. VËt liÖu chÕ t¹o dông cô c¾t kim lo¹i: liÖ lo¹ 1. Yªu cÇu: - §é cøng phÇn l−ìi c¾t ph¶i cao h¬n nhiÒu so víi ®é cøng vËt liÖu ph«i phÇ ìi ph¶ liÖ ph« - ChÞu mµi mßn tèt ®Ó t¨ng tuæi bÒn tuæ - Cã ®é bÒn b¶o ®¶m vµ ®é dÎo cÇn thiÕt ®Ó chèng l¹i lùc va ®Ëp, lùc uèn,v.v… vµ chè n,v.v… CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại - §é chÞu nhiÖt cµng cao cµng tèt nhiÖ - Ph¶i phôc håi ®−îc vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o tèt Ph¶ nghÖ - Gi¸ thµnh h¹ Gi¸ thµ 2. C¸c lo¹i vËt liÖu ®−îc dïng ®Ó chÕ t¹o dông cô c¾t gåm: lo¹ liÖ 2.1. ThÐp c¸c bon dông cô: cô: - ThÐp nµy sau khi nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng 60 ÷ 63 HRC, dÔ mµi s¾c vµ cã ®é bãng cao. nhiÖ luyÖ ®¹t cao. - ThÐp c¸c bon dông cô cã tÝnh nhiÖt luyÖn kÐm, chÞu nhiÖt ®é thÊp. Nãng ®Õn 200 ÷ nhiÖ luyÖ kÐm, nhiÖ thÊp. 3000C thÐp mÊt ®é cøng. ng. Ngµy nay chØ dïng thÐp nµy chÕ t¹o dông cô c¾t trong gia c«ng nguéi nh− c−a, dòa, Ngµ chØ ngué ®ôc v.v… v.v… M¸c thÐp hay dïng lµ CD80, CD80A, CD100, … 2.2. ThÐp hîp kim dông cô: cô: - §Æc tÝnh c¬ häc cña lo¹i nµy còng t−¬ng tù nh− thÐp dông cô c¸c bon lo¹ ¬ng dông - §iÓm næi bÊt cña lo¹i nµy lµ tÝnh nhiÖt luyÖn tèt, ®é s©u nhiÖt luyÖn cao h¬n, Ýt biÕn lo¹ nhiÖ luyÖ nhiÖ luyÖ d¹ng h¬n, chÞu mµi mßn… m¸c 9XC, XB… ®Ó chÕ t¹o c¸c dông cô c¾t nh− ta r«, bµn ren, ... XB… c¸ r« ren, 21 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 2.3. ThÐp giã: giã: - Làm dụng cụ cắt rất phổ biến. - Nó có độ cứng không cao hơn hai loại trên nhiều (62 ÷ 65 HRC) nhưng độ chịu nhiệt cao hơn (đến 6500C). - Thép gió dùng để chế tạo dao tiện, mũi khoan và lưỡi cắt của dao phay Thé gió ưỡ CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG: Nguyên lý cắt gọt Kim loại 2.4. Hîp kim cøng: ng: 2.5. Kim c−¬ng: ¬ng: 2.6. Gèm: 22 / 22 © ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2