intTypePromotion=1

Giáo trình: Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước part 6

Chia sẻ: Pham Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
181
lượt xem
67
download

Giáo trình: Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thẩm định, phê duyệt 1) Trình duyệt, thẩm định: BMT lập báo cáo KQĐT để trình chủ đầu tư và gửi cơ quan, tổ chức thẩm định Cơ quan, tổ chức thẩm định lập báo cáo thẩm định trình CĐT 2) Phê duyệt KQĐT: CĐT phê duyệt KQĐT căn cứ báo cáo KQĐT v Báo cáo thẩm định Văn bản phê duyệt KQĐT : (1) Tên nh thầu trúng thầu; (2) Giá trúng thầu; (3) Hình thức Hð; (4) Thời gian thực hiện Hð; (5) Các nội dung cần lưu ý (nếu có) Trường hợp không có nhà thầu trúng thầu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước part 6

  1. B−íc 4 : ThÈm ®Þnh, phª duyÖt 1) Tr×nh duyÖt, thÈm ®Þnh: BMT lËp b¸o c¸o KQ§T ®Ó tr×nh chñ ®Çu t− v göi c¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh C¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh tr×nh C§T 2) Phª duyÖt KQ§T: C§T phª duyÖt KQ§T c¨n cø b¸o c¸o KQ§T v B¸o c¸o thÈm ®Þnh V¨n b¶n phª duyÖt KQ§T : (1) Tªn nh thÇu tróng thÇu; (2) Gi¸ tróng thÇu; (3) H×nh thøc Hð; (4) Thêi gian thùc hiÖn Hð; (5) C¸c néi dung cÇn l−u ý (nÕu cã) Tr−êng hîp kh«ng cã nh thÇu tróng thÇu, trong v¨n b¶n phª duyÖt KQ§T ph¶i nªu râ kh«ng cã nh thÇu tróng thÇu v huû ®Êu thÇu ®Ó thùc hiÖn lùa chän nh thÇu theo quy ®Þnh 61 B−íc 5 : Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu 1) Thêi ®iÓm th«ng b¸o: Th«ng b¸o ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña C§T 2) H×nh thøc th«ng b¸o: c«ng khai trªn b¸o §Êu thÇu / Trang tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu v b»ng v¨n b¶n cho c¸c ®èi t−îng liªn quan 3) §èi t−îng th«ng b¸o: TÊt c¶ c¸c nh thÇu tham dù thÇu bao gåm nh thÇu tróng thÇu v nh thÇu kh«ng tróng thÇu. Trong th«ng b¸o KQ§T kh«ng ph¶i gi¶i thÝch lý do ®èi víi nh thÇu kh«ng tróng thÇu 4) Th«ng b¸o göi nh thÇu tróng thÇu bao gåm : (i) tªn nh thÇu tróng thÇu; (ii) gi¸ tróng thÇu; (iii) h×nh thøc H§; thêi gian thùc hiÖn H§; (v) c¸c néi dung cÇn l−u ý (nÕu cã) 62 31
  2. B−íc 6 : Th−¬ng th¶o, ho n thiÖn Hð 1) C¨n cø th−¬ng th¶o, ho n thiÖn H§ : a) KQ§T ®−îc duyÖt b) MÉu H§ ® ®iÒn ®ñ c¸c th«ng tin cô thÓ cña gãi thÇu c) C¸c yªu cÇu nªu trong HSMT d) Néi dung HSDT v gi¶i thÝch l m râ HSDT (nÕu cã) e) C¸c néi dung cÇn ®−îc th−¬ng th¶o, ho n thiÖn H§ gi÷a bªn mêi thÇu v nh thÇu tróng thÇu 2) Tr−êng hîp th−¬ng th¶o, ho n thiÖn kh«ng th nh: BMT ph¶i b¸o c¸o C§T ®Ó xem xÐt lùa chän nh thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo tróng thÇu l m c¨n cø ph¸p lý mêi v o th−¬ng th¶o, ho n thiÖn H§. §ång thêi yªu cÇu gia h¹n hiÖu lùc HSDT v b¶o ®¶m dù thÇu (nÕu cã). 63 B−íc 7 : Ký hîp ®ång 1) C¨n cø ký H§ : a) KÕt qu¶ th−¬ng th¶o, ho n thiÖn H§ b) QuyÕt ®Þnh phª duyÖt v v¨n b¶n th«ng b¸o kÕt qu¶ lùa chän nh thÇu c) HSDT v c¸c t i liÖu l m râ HSDT cña nh thÇu d) HSMT 2) §iÒu kiÖn ký H§ : a) HSDT cña nh thÇu ®−îc lùa chän cßn hiÖu lùc b) Th«ng tin cËp nhËt vÒ n¨ng lùc KT, TC cña nh thÇu vÉn ®¸p øng yªu cÇu HSMT c) Cã b o ñ m thùc hiÖn H§ tr−íc khi H§ cã hiÖu lùc d) Gi¸ trÞ H§ kh«ng ®−îc v−ît gi¸ tróng thÇu 3) C¸c bªn ký H§ : a) H§ ®−îc ký gi÷a chñ ®Çu t− v nh thÇu tróng thÇu b) Tr−êng hîp l nh thÇu liªn danh, ph¶i cã ch÷ ký cña tÊt c¶ c¸c th nh viªn tham gia liªn danh 64 32
  3. SƠ M I TH U MSHH II. M U H (theo Quy t ñ nh 1118/BKH, 3/9/2008 c a B KH&ðT) Ph n I Yêu c u v th t c ñ u th u Chương I Ch d n ñ i v i nhà th u Chương II B ng d li u ñ u th u Chương III TCðG và n i dung xác ñ nh giá ñánh giá Chương IV Bi u m u d th u Ph n II Yêu c u v cung c p Chương V Ph m vi cung c p Chương VI Ti n ñ cung c p Chương VII Yêu c u v m t k thu t Ph n III Yêu c u v h p ñ ng Chương VIII ði u ki n chung c a h p ñ ng Chương IX ði u ki n c th c a h p ñ ng Chương X Bi u m u v h p ñ ng 65 Yêu c u v th t c ñ u th u Ph n I Chương I Ch d n ñ i v i nhà th u g m 39 M c A. T ng quát : g m 7 M c (n i dung ñ u th u, ngu n v n, ñi u ki n tham d th u, tính h p l c a HH, chi phí d th u, HSMT- làm rõ HSMT, s a ñ i HSMT) B. Chu n b HSDT : g m 11 M c (ngôn ng , n i dung HSDT, thay ñ i tư cách, ñơn d th u,giá d th u, ñ ng ti n, tài li u ch ng minh tư cách - KN+NL,xu t x , b o ñ m d th u, hi u l c HSDT, quy cách HSDT C. N p HSDT : g m 4 M c (niêm phong HSDT, th i h n n p HSDT, HSDT n p mu n, s a ñ i/rút HSDT) D. M th u và ñánh giá HSDT : g m 10 M c (m th u, làm rõ HSDT, ñánh giá sơ b , ñánh giá v m t k thu t, xác ñ nh giá ñánh giá, s a l i, hi u ch nh các sai l ch, chuy n ñ i sang m t ñ ng ti n chung, m t b ng ñánh giá, ti p xúc v i BMT) E. Trúng th u : g m 7 M c (ñi u ki n trúng th u, ch p nh n/l ai b HSDT, thông báo KQðT, thương th o, hòan thi n và ký Hð, BðTHHð, ki n ngh , x lý vi ph m) 66 33
  4. Yêu c u v th t c ñ u th u (ti p theo) Ph n I Chương II B ng D li u ñ u th u Chi ti t hóa 26 M c c a chương I T rư ng h p n i dung tương ng có s khác bi t thì n i dung nêu t i Chương II có giá tr ưu tiên Chương III Tiêu chu n ñánh giá và n i dung xác ñ nh giá ñánh giá Tiêu chu n ñánh giá v kinh nghi m và năng l c Tiêu chu n ñánh giá v m t k thu t N i dung xác ñ nh giá ñánh giá Chương IV Bi u m u d th u (11 M u) ðơn d th u, gi y y quy n, Bi u giá chào, danh m c các h p ñ ng tương t ñã và ñang th c hi n, kê khai năng l c và kinh nghi m, b o lãnh d th u, gi y phép bán hàng… 67 Ph n II Yêu c u v cung c p Chương V Ph m vi cung c p Li t kê chi ti t danh m c hàng hóa yêu c u cung c p, nêu rõ s lư ng, ch ng l ai yêu c u… Chương VI Ti n ñ cung c p Nêu rõ tên hàng hóa v i s lư ng yêu c u, ñ a ñi m và ti n ñ cung cp Chương VII Yêu c u v m t k thu t Bao g m các yêu c u v ñ c tính, quy cách k thu t thu n túy căn c theo QððT, TKKT Quy ñ nh v gi y phép bán hàng c a nhà SX/ y quy n bán hàng c a ñ i lý phân ph i Trư ng h p c n nêu nhãn hi u ñ tham kh o, minh h a ph i kèm theo c m t “ho c tương ñương” 68 34
  5. Yêu c u v H p ñ ng Ph n III Chương VIII ði u ki n chung c a H p ñ ng (g m 27 ñi u kho n quy ñ nh các nguyên t c chung) Chương IX ði u ki n c th c a H p ñ ng (chi ti t hóa 14 ñi u kh an t ði u ki n chung c a H p ñ ng) Chương X Bi u m u v H p ñ ng g m 3 m u Văn b n h p ñ ng B o lãnh th c hi n H p ñ ng B o lãnh ti n t m ng 69 SƠ M I TH U X ÂY L P III. M U H (theo Quy t ñ nh 731/BKH, 10/6/2008 c a B KH&ðT) Yêu c u v th t c ñ u th u Ph n I Chương I Ch d n ñ i v i nhà th u Chương II B ng d li u ñ u th u Chương III TCðG và n i dung xác ñ nh giá ñánh giá Chương IV Bi u m u d th u Ph n II Yêu c u v xây l p Chương V Gi i thi u d án và gói th u Chương VI B ng tiên lư ng Chương VII Yêu c u v ti n ñ th c hi n Chương VIII Yêu c u v m t k thu t Chương IX Các b n v Yêu c u v h p ñ ng Ph n III Chương X ði u ki n chung c a h p ñ ng Chương XI ði u ki n c th c a h p ñ ng Chương XII M u h p ñ ng 70 35
  6. Yêu c u v th t c ñ u th u Ph n I Chương I Ch d n ñ i v i nhà th u g m 41 M c A. T ng quát : g m 8 M c (n i dung ñ u th u, ngu n v n, ñi u ki n tham d th u, tính h p l c a VTTB, chi phí d th u, HSMT, kh o sát hi n trư ng, s a ñ i HSMT) B. Chu n b HSDT : g m 12 M c (ngôn ng , n i dung HSDT, thay ñ i tư cách, ñơn d th u, ñ xu t phương án k thu t thay th , ñ xu t bi n pháp thi công, giá d th u, ñ ng ti n, tài li u ch ng minh tư cách - KN+NL, b o ñ m d th u, hi u l c HSDT, quy cách HSDT C. N p HSDT : g m 4 M c (niêm phong HSDT, th i h n n p HSDT, HSDT n p mu n, rút HSDT) D. M th u và ñánh giá HSDT : g m 10 M c (m th u, làm rõ HSDT, ñánh giá sơ b , ñánh giá v m t k thu t, xác ñ nh giá ñánh giá, s a l i, hi u ch nh các sai l ch, chuy n ñ i sang m t ñ ng ti n chung, m t b ng ñánh giá, ti p xúc v i BMT) E. Trúng th u : g m 7 M c (ñi u ki n trúng th u, ch p nh n/l ai b HSDT, thông báo KQðT, thương th o, hòan thi n và ký Hð, BðTHHð, ki n ngh , x lý vi ph m) 71 Yêu c u v th t c ñ u th u (ti p theo) Ph n I Chương II B ng D li u ñ u th u Chi ti t hóa 26 M c c a chương I T rư ng h p n i dung tương ng có s khác bi t thì n i dung nêu t i Chương II có giá tr ưu tiên Chương III Tiêu chu n ñánh giá và n i dung xác ñ nh giá ñánh giá Tiêu chu n ñánh giá v kinh nghi m và năng l c Tiêu chu n ñánh giá v m t k thu t N i dung xác ñ nh giá ñánh giá Chương IV Bi u m u d th u (15 M u) ðơn d th u, gi y y quy n, th a thu n liên danh, b ng kê khai máy móc thi t b thi công ch y u, b ng kê khai thi t b thí nghi m ki m tra, danh sách các nhà th u ph quan tr ng, ph m vi công vi c s d ng nhà th u ph , danh sách cán b ch ch t ñi u hành thi công, b ng kê khai NL+KN c a cán b ch ch t, bi u t ng h p giá d th u, bi u chi ti t giá d th u, b ng phân tích ñơn giá d th u, b ng tính giá VLXD theo ñơn giá, danh m c các h p ñ ng tương t ñã và ñang th c hi n, kê khai năng l c TC, b o lãnh d th u 72 36
  7. Ph n II Yêu c u v xây l p Chương V Gi i thi u D án và gói th u Gi i thi u khái quát thông tin v D án và gói th u như ñ a ñi m th c hi n d án, quy mô c a d án, th i gian th c hi n gói th u… Chương VI B ng tiên lư ng Li t kê kh i lư ng công vi c mà nhà th u ph i th c hi n làm căn c ñ nhà th u tính tóan giá d th u Chương VII Yêu c u v ti n ñ th c hi n Nêu yêu c u v th i gian t khi kh i công ñ n khi hòan thành theo ngày/tu n/tháng Chương VIII Yêu c u v m t k thu t Bao g m các quy trình, quy ph m, các yêu c u v t ch c k thu t thi công, các yêu c u v ch ng l ai VTTB, các yêu c u v trình t thi công, v n hành th , phòng ch ng cháy n , VSMT, an tòan lao ñ ng, bi n pháp huy ñ ng nhân l c và thi t b thi công, bi n pháp t ch c thi công t ng th , h th ng ki m tra ch t lư ng… Chương IX Các b n v Li t kê các b n v theo quy ñ nh c a pháp lu t xây d ng 73 Yêu c u v H p ñ ng Ph n III Chương X ði u ki n chung c a H p ñ ng (g m 37 ñi u kho n quy ñ nh các nguyên t c chung) Chương XI ði u ki n c th c a H p ñ ng (chi ti t hóa 25 ñi u kh an t ði u ki n chung c a H p ñ ng) Chương XII M u H p ñ ng g m 3 m u Văn b n h p ñ ng B o lãnh th c hi n H p ñ ng B o lãnh ti n t m ng 74 37
  8. Chuyªn ®Ò 7 ð U TH U D CH V TƯ V N C¸c néi dung chÝnh : I. Quy trình ñ u th u DVTV ñ i v i nhà th u là t ch c (các ði u 15 - 21 Nð 85/CP) Chu n b ñ u th u (l p DS ng n nhà th u, l p HSMT, m i th u) 1) T ch c ñ u th u (bán HSMT, làm rõ HSMT, nh n và q. lý HSDT, m 2) th u) ðánh giá HSDT (ñánh giá sơ b , ñánh giá chi ti t, ñàm phán Hð) 3) Th m ñ nh và phê duy t KQðT (BMT trình duy t k t qu ñ u th u, t ch c th m ñ nh k t qu ñ u th u, 4) CðT phê duy t) Thông báo KQðT (BMT thông báo công khai k t qu ñ u th u cho các nhà th u : tên nhà th u trúng th u, 5) giá trúng th u, h. th c Hð, t gian t. hi n Hð ) Thương th o, hoàn thi n Hð (hòan ch nh v ăn ki n Hð trư c khi ký, trư ng h p không thành BMT trình 6) ch ñ u tư quy t ñ nh) Ký k t Hð (Hð ñư c ký gi a ch ñ u tư và nhà th u trúng th u, ñ m b o HSDT còn hi u l c, thông tin v 7) năng l c nhà th u ph i ñư c c p nh t) II. Quy trình ñ u th u DVTV ñ i v i nhà th u là cá nhân (ði u 22 Nð 85/CP) III. M u HSMT DVTV 75 I. QUY TRÌNH ð U TH U D CH V TƯ V N Bư c 1. Chu n b ñ u th u 1) Trư ng h p ðTRR áp d ng l a ch n danh sách ng n Thông báo n p H sơ quan tâm: 3 kỳ liên ti p trên báo ð u th u, trên trang thông tin ñi n t v ñ u th u. Trư ng h p ñ u th u qu c t , còn ph i ñăng t i ñ ng th i b ng ti ng Anh trên báo ð u th u. HSMQT ñư c phát hành mi n phí k t ngày ñăng t i ñ u tiên. HSMQT bao g m các yêu c u: (1) Năng l c và s lư ng chuyên gia; (2) Kinh nghi m Th i gian chu n b HSQT: Trong nư c ≥ 10 ngày; Qu c t ≥ 20 ngày 2) LËp HSMT bao gåm c¸c néi dung : Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt : c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc v kinh nghiÖm chuyªn m«n ®èi v i chuyªn gia ®−îc thÓ hiÖn trong ði u kho n tham chi u (TOR) Yªu cÇu vÒ m¹t t i chÝnh, th−¬ng m¹i: chi phÝ thùc hiÖn gãi thÇu, gi¸ ch o, ph−¬ng thøc thanh to¸n, nguån t i chÝnh, ®ång tiÒn dù thÇu Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt, ®iÒu kiÖn −u ® i, thuÕ, b¶o hiÓm… 3) M i th u: a) Trư ng h p ðTRR không l a ch n danh sách ng n : ðăng thông báo m i th u 3 kỳ liên ti p trên báo ð u th u, trên trang thông tin ñi n t v ñ u th u. Trư ng h p ñ u th u qu c t , còn ph i ñăng t i ñ ng th i b ng ti ng Anh trên báo ð u th u. b) Trư ng h p ðTHC và ðTRR có danh sách m i: Bên m i th u g i thư m i th u ñ n các nhà th u theo danh sách ñư c m i tham gia (TN: ≥ 5 ngày; QT: ≥ 7 ngày) 76 38
  9. Bư c 1. Chu n b ñ u th u (ti p theo) Xây d ng tiêu chu n ñánh giá HSDT A. T− vÊn th«ng th−êng : 1) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt Kü thuËt (sö dông thang ®iÓm 100 hoÆc 1000, x¸c ®Þnh møc ®iÓm tèi thiÓu vÒ mÆt KT kh«ng < 70%): Kinh nghiÖm v n¨ng lùc cña nh thÇu: 10-20% tæng sè ®iÓm Gi¶I ph¸p v ph−¬ng ph¸p luËn: 30-40% tæng sè ®iÓm Nh©n sù : 50-60% tæng sè ®iÓm 2) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt t i chÝnh Sö dông thang ®iÓm 100 hoÆc 1000 §iÓm TC cña HSDT ®ang xÐt = (Gi¸ DT thÊp nhÊt x 100, 1000) / Gi¸ DT nh thÇu ®ang xÐt 3) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tæng hîp §iÓm tæng hîp = §iÓm KT x (K%) + §iÓm TC x (G%) ®iÒu kiÖn : K% ≥ 70%; G% ≤ 30% B. T− vÊn cã yªu cÇu Kü thuËt cao : ChØ x©y dùng Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt Kü thuËt nh− T− vÊn th«ng th−êng nh−ng kh«ng ®−îc quy ñ nh møc tèi thiÓu < 80% tæng sè ®iÓm KT 77 Bư c 1. Chu n b ñ u th u (ti p theo) Quy ñ nh ñi u ki n tiên quy t trong HSMT 1) Nhà th u không có tên trong danh sách mua HSMT (tr trư ng h p ñư c ñ i tên) Nhà th u không ñ m b o tư cách h p l theo quy ñ nh t i các ñi u 7, 8 2) c a Lu t ð u th u Không ñ m b o ñi u ki n năng l c theo Lu t Xây d ng 3) 4) Không có b n g c HSDT ðơn d th u không h p l 5) Hi u l c HSDT không ñúng quy ñ nh trong HSMT 6) 7) Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u HSDT Vi ph m m t trong các hành vi b c m t i ði u 12 LðT, K3 ð2 LSð 8) HSDT có giá d th u không c ñ nh ho c chào theo nhi u m c giá 9) 10) Các yêu c u ñ c thù khác (b sung thêm n u th y c n thi t) 78 39
  10. Bư c 2. T ch c ñ u th u 1) Ph¸t h nh HSMT : Bán HSMT cho nhà th u t i trư c th i ñi m ñóng th u. Nhà th u liên danh ch c n m t thành viên mua HSMT 2) L m râ HSMT Göi v¨n b¶n hoÆc tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu 3) TiÕp nhËn v qu¶n lý HSDT C¸c HSDT nép theo yªu cÇu cña HSMT ph¶I ®−îc BMT tiÕp nhËn v qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt. T rư ng h p thay ñ i tư cách tham d th u, bên m i th u ch xem xét khi nh n ñư c văn b n thông báo c a nhà th u trư c th i ñi m ñóng th u. Sau th i ñi m ñóng th u, bên m i th u không ti p nh n tài li u b sung HSDT (k c thư gi m giá). Trư ng h p xin rút HSDT nhà th u ph i có văn b n trư c khi ñóng th u 4) Më thÇu Më c«ng khai và m ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo thø tù ch÷ c¸i v kh«ng phô thuéc v o sù cã mÆt hay v¨ng mÆt cña nh thÇu C«ng bè th«ng tin chÝnh nªu trong HSDT Biªn b¶n më thÇu ph¶i ®−îc ®¹i diÖn BMT, nh thÇu, c¬ quan liªn quan x¸c nhËn Bên m i th u ph i ký xác nh n t ng trang b n g c HSDT và qu n lý theo ch ñ qu n lý h sơ m t 79 Bư c 3. ðánh giá HSDT Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ HSDT : (i) C¨n cø HSMT v HSDT; (ii) Nh thÇu v−ît qua b−íc ®¸nh gi¸ tr−íc míi ®−îc xem xÐt b−íc sau Nguyªn t¾c l m râ HSDT : (i)Thùc hiÖn l m râ HSDT d−íi h×nh thøc trùc tiÕp / gi¸n tiÕp, (ii) ChØ thùc hiÖn gi÷a BMT v nh thÇu cã HSDT cÇn l m râ, (iii) §−îc bæ sung t i liÖu ph¸p lý ®Ó chøng minh t− c¸ch hîp lÖ, n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña nh thÇu nh−ng kh«ng l m thay ®æi b¶n chÊt HSDT v gi¸ DT T− vÊn th«ng th−êng 1. §¸nh gi¸ s¬ bé (§Ò xuÊt KT) a) KiÓm tra tÝnh hîp lÖ : (i) TÝnh hîp lÖ cña ®¬n dù thÇu; (ii) TÝnh hîp lÖ cña tho¶ thuËn liªn danh; (iii) GiÊy CN§KKD, CN§T, Q§ th nh lËp ho c ðKHð h p ph¸p; (iii) TÝnh hîp lÖ giÊy chøng nhËn / chøng chØ chuyªn m«n theo yªu cÇu; (iv) Sè l−îng b¶n chÝnh, b¶n chôp; (v) C¸c phô lôc, t i liÖu kÌm theo HSDT b) Lo¹i bá HSDT kh«ng ®¸p øng yªu cÇu quan träng (®iÒu kiÖn tiªn quyÕt) 2. §¸nh gi¸ chi tiÕt a) §¸nh gi¸ vÒ mÆt KT : (i) §¸nh gi¸ theo TC§G; (ii) HSDT ®¸p øng yªu cÇu ph¶i ®−îc chñ ®Çu t− phª duyÖt b) §¸nh gi¸ vÒ TC : Më HS ®Ò xuÊt TC cña c¸c nh thÇu ®¸p øng vÒ KT v ®¸nh gi¸ theo TC§G v m t tài chính c) §¸nh gi¸ tæng hîp : §¸nh gi¸ chung vÒ KT v TC theo TC§G. Nh thÇu cã ®iÓm tæng hîp cao nhÊt ®−îc xÕp thø 1 v ®−îc mêi v o th−¬ng th¶o H§ 3. ðàm ph¸n H§ 80 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2