intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định đấu thầu

Xem 1-20 trên 612 kết quả Quy định đấu thầu
 • Phần 2 cuốn giáo trình "Pháp luật về xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng ký kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p bakerboys07 05-07-2022 9 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đấu thầu quyền sử dụng đất" là nghiên cứu một cách có hệ thống các chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, KCN, quy chế đấu thầu, DNV&N. Từ hiện trạng việc thực thi các chính sách, quy định nói trên trong cuộc sống, luận văn rút ra kết luận việc tất yếu phải xây dựng các KCN dành riêng cho các DNV&N và áp dụng quy chế đấu thầu QSDĐ trong các KCN này.

  pdf131p bakerboys05 23-06-2022 21 3   Download

 • Bài viết Quy định về đấu thầu tại một số tổ chức và quốc gia trên thế giới đề cập việc thông qua quy định về đấu thầu của một số tổ chức tài trợ và một số nước trên thế giới để có những bài học cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 7 0   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 21 1   Download

 • Bài viết phân tích nội dung các quy định về mua sắm chính phủ của CPTPP về mua sắm chính phủ; phân tích sự khác biệt giữa các quy định của Hiệp định với pháp luật đấu thầu hiện hành của Việt Nam; đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định hướng dẫn riêng đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của CPTPP và chỉ áp dụng đối với các nước thành viên.

  pdf8p viottohahn 28-03-2022 14 1   Download

 • Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam trong lĩnh vực mua sắm chính phủ nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn trong lĩnh vực này. Bài viết trình bày khái quát về CPTPP và cam kết của Việt Nam về mua sắm chính phủ; Một số kiến nghị cho Việt Nam nhằm thực thi hiệu quả các quy định về mua sắm Chính phủ trong CPTPP.

  pdf9p viottohahn 28-03-2022 11 1   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu, cung cấp cho người đọc những kiến thức pháp luật về đấu thầu điện tử của một số nước cũng như quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến đấu thầu điện tử và định hướng hoàn thiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ chế hội nhập và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Việt Nam.

  pdf107p badbuddy07 26-02-2022 16 1   Download

 • Quyết định số 5239/2021/QĐ-BYT ban hành cập nhật, điều chỉnh một số thông tin thuốc tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016. Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 631/2021/QĐ-BTP ban hành về việc danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 18 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu về các quy định pháp lý hiện hành, phân biệt giao kết hợp đồng trong đấu thầu với các dạng thức hợp đồng thông thường khác. Xem xét các giai đoạn trong quá trình giao kết, nội dung và bản chất pháp lý. Đồng thời, đánh giá thực trạng giao kết hợp đồng thầu nhằm làm sáng rõ các quy định pháp lý, nêu ra những bất cập và định hướng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng trong đấu thầu.

  pdf90p badbuddy05 16-02-2022 14 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu vấn đề pháp luật góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và thành tựu đạt được khi áp dụng pháp luật này, từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó, phân tích một số rủi ro trong hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất các kiến nghị phục vụ cho việc hoàn thiện pháp luật góp vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p badbuddy05 16-02-2022 19 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận về đấu thầu mua sắm công nói chung thông qua việc khảo sát, so sánh mô hình ở Việt Nam và Cộng hòa Pháp; trên cơ sở đó xem xét, đánh giá về thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thi hành pháp luật đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với các quy định pháp luật tương ứng của Cộng hòa Pháp, từ đó làm tiền đề, cơ sở cho việc bổ sung, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam hiện nay.

  pdf101p badbuddy05 16-02-2022 11 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu khái quát các cơ sở lý luận của quy chế đấu thầu mua sắm hàng hóa quốc tế; nguyên tắc cơ bản, thực tiễn áp dụng quy chế đấu thầu hiện hành của Việt Nam và quốc tế; phân tích có hệ thống các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế về đánh giá tồn tại, vướng mắc trong đấu thầu, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt và hài hòa quy định pháp luật về quy chế đấu thầu trong nước và quốc tế.

  pdf164p badbuddy02 24-01-2022 16 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Làm sáng tỏ vấn đề về pháp luật đấu thầu của các nhà thầu trong nước trong quá trình tham gia đấu thầu xây lắp quốc tế từ góc độ lý luận và pháp lý; làm sáng tỏ những quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu của các nhà thầu trong nước trong quá trình tham gia đấu thầu xây lắp quốc tế; đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn đấu thầu của các nhà thầu trong nước trong quá trình tham gia đấu thầu xây lắp quốc tế; từ đó kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này.

  pdf115p badbuddy02 24-01-2022 10 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận các quy định của pháp luật đấu thầu về mua sắm hàng hóa. Từ thực tiễn áp dụng các quy định đó về trình tự thủ tục đấu thầu mua sắm hàng hóa ở các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm chỉ rõ những thành công cũng như hạn chế, bất cập và những nguyên nhân của những bất cập. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về trình tự thủ tục đấu thầu mua sắm hàng hóa trong giai đoạn hiện nay.

  pdf97p badbuddy02 24-01-2022 15 5   Download

 • Luận văn nhằm tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến việc đầu tư xây dựng tại Việt Nam và giới hạn trong phạm vi các quy định ràng buộc nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế xây dựng nước ngoài khi tham gia vào hợp đồng thiết kế xây dựng các dự án đầu tư tại Việt Nam.

  pdf90p guitaracoustic10 08-01-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những nguyên nhân dẫn đến thực trạng hoạt động đấu thầu hiện nay tại các dự án đầu tư mua sắm công mà chính tác giả tham gia, thông qua phân tích một số quy định bất cập điển hình trong luật đấu thầu và quá trình áp dụng pháp luật trên thực tiễn;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p guitaracoustic10 08-01-2022 16 3   Download

 • Đây là tình huống xảy ra đối với công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu mà chủ đầu thư chưa hiểu quy chế đấu thầu. Tình huống trên đề đến việc chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đúng dẫn đến sự khiếu kiện của các nhà thầu, không bảo đảm tính công khai, minh bạch và bình đẳng trong công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài tiểu luận.

  doc20p trampham1986 13-12-2021 172 37   Download

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 Phân tích kỹ thuật-công nghệ và môi trường với mục tiêu chính là tùy theo loại sản phẩm chúng ta có thể tiến hành đấu thầu lựa chọn quy trình công nghệ với máy mọc thiết bị hiện đại và giá cả hợp lý; Hiểu được nguyên tắc cơ bản chọn địa điểm đầu tư, xây dự dự án; Cách tính chi phí nguyên vật liệu của dự án; Hiểu được sơ đồ GANTT trong việc lập và khai thác dự án.

  pdf19p tomjerry009 11-12-2021 17 0   Download

 • Bài giảng Đấu thầu và hợp đồng dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về đấu thầu; Những quy định chung về đấu thầu; Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quy trình lựa chọn nhà thầu; Các loại hợp đồng.

  pdf175p khunglongboiboi 07-12-2021 25 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định đấu thầu
p_strCode=quydinhdauthau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2