intTypePromotion=3

Giao trinh Project 2003

Chia sẻ: Nguyễn Tiến Tuấn Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
276
lượt xem
125
download

Giao trinh Project 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn thực hành Bài tập project 2003 Lịch trình thực hiện bài tập - Thiết lập thông số ban đầu - Nhập số liệu và hiệu chỉnh số liệu. - Kiểm tra kết quả. - In lịch trình PHẦN I: THIẾT LẬP THÔNG SỐ BAN ĐẦU - Khởi động Project 2003. - Giao diện ban đầu của Project 2003 Đây là màn hình mặc định khi ta khởi động Project 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao trinh Project 2003

 1. Híng dÉn thùc hµnh Bµi tËp project 2003 LÞch tr×nh thùc hiÖn bµi tËp - ThiÕt lËp th«ng sè ban ®Çu - NhËp sè liÖu vµ hiÖu chØnh sè liÖu. - KiÓm tra kÕt qu¶. - In lÞch tr×nh
 2. PhÇn I: ThiÕt lËp th«ng sè ban ®Çu - Khëi ®éng Project 2003. - Giao diÖn ban ®Çu cña Project 2003 §©y lµ mµn h×nh mÆc ®Þnh khi ta khëi ®éng Project 2003 Tµi nguyªn Tªn c«ng t¸c B¾t ®Çu C«ng t¸c ® tr­ i íc Thêi kho¶ng KÕt thóc Thanh c«ng cô däc Khung nh× bªn n Khung nh× bªn tr¸i n ph¶i H×nh 1.1: Mµn h×nh chÝnh - §Æt tªn cho dù ¸n: Ctrl+S nhËp tªn ë File name: Bµi tËp thùc hµnh→ Save
 3. - ThiÕt lËp yÕu tè mÆc ®Þnh cho dù ¸n: Menu Tools→Options→Schedule + Cè ®Þnh thêi kho¶ng: Default task type→Fixed Duration (cè ®Þnh thêi kho¶ng) + Chän kiÓu ®¬n vÞ: Decimal (ThËp ph©n) + C¸c th«ng sè cßn l¹i thiÕt lËp ®óng nh H×nh 1.2
 4. H×nh 1.2: MÆc ®Þnh cho dù ¸n - Th«ng tin cña dù ¸n: Menu Project→Project Information - Start date: Thêi gian b¾t ®Çu dù ¸n (mÆc ®Þnh) - Finish date: Thêi gian kÕt thóc dù ¸n (mét dù ¸n kh«ng thÓ ®ång thêi Ên ®Þnh ngµy b¾t ®Çu vµ ngµy kÕt thóc, chØ nhËp 1 trong 2 lùa chän trªn, ch¬ng tr×nh tù tÝnh thêi gian cßn l¹i). H×nh 1.3: Menu Project - Schedule from: LÞch tr×nh cña dù ¸n, x¸c ®Þnh kiÓu b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc dù ¸n - Current date: Ngµy hiÖn thêi - Status date: qu¶n lý tµi chÝnh dù ¸n - Calendar: KiÓu lÞch dïng trong dù ¸n.
 5. Standar: LÞch chuÈn Priority: møc ®é u tiªn chung cho c¸c c«ng t¸c cã trong dù ¸n. H×nh 1.4: Th«ng tin cña dù ¸n Víi bµi tËp cô thÓ nµy ta thiÕt lËp c¸c lùa chän nh H×nh 1.4 - ThiÕt lËp lÞch cho dù ¸n: Menu Tools→Change Working Time LÞch chuÈn cña Project kh«ng phï hîp víi dù ¸n nµy. §Ó lµm bµi tËp ta ph¶i t¹o riªng mét kiÓu lÞch cã tªn: LÞch lµm viÖc. Yªu cÇu: - Mét tuÇn lµm viÖc 7 ngµy - Mét ngµy lµm viÖc 8 giê: - S¸ng: 7 AM ÷ 11 AM - ChiÒu: 1h30 PM ÷ 5h30 PM - NghØ c¸c ngµy lÔ, tÕt, quèc kh¸nh. T¹o lÞch lµm viÖc míi: Ên vµo nót New → NhËp tªn lÞch vµo « Name → Chän nh·n Make a copy of → Chän kiÓu lÞch Standard → NhÊn Ok
 6. ThiÕt lËp lÞch lµm viÖc c¶ ngµy thø 7 chñ nhËt: Ên tr¸i chuét vµo ch÷ S bªn tr¸i, gi÷ phÝm Ctrl Ên tiÕp ch÷ S bªn ph¶i, thiÕt lËp c¸c th«ng sè cßn l¹i nh h×nh 1.6 2. Gi÷ nguyªn phÝm Ctrl Ên tiÕp vµo ch÷S 1. Ên vµo ch÷S 3. §¸nh dÊu môc nµy 4. §æi l¹i giê lµm viÖc H×nh 1.6: ThiÕt lËp thêi gian lµm viÖc cho LÞch lµm viÖc Chó ý: Ph¶i quay l¹i bíc Project information ®æi Candelar tõ Standard thµnh LÞch lµm viÖc - §Þnh d¹ng cöa sæ lµm viÖc: + §Þnh d¹ng Font ch÷ tiÕng ViÖt: C¸ch 1: Menu Format→Text Style→hép tho¹i Text Style→Chän Item to change: lµ All (TÊt c¶)→Chän kiÓu font tiÕng ViÖt→ Ok C¸ch 2: B«i ®en toµn bé vïng nhËp d÷ liÖu. Menu Format→Font→hép tho¹i Font→Chän Font TiÕng ViÖt thÝch hîp→Ok. C¸ch 3: B«i ®en toµn bé vïng nhËp d÷ liÖu. §æi Font tiÕng viÖt trªn thanh c«ng cô
 7. Nªn dïng c¸ch thø nhÊt. V× nã thiÕt lËp Font tiÕng ViÖt cho tÊt c¸c c¸c t¸c vô sau nµy. + §Þnh d¹ng thÓ hiÖn c¸c kiÓu trêng sè liÖu: NhÊp ®óp vµo trêng muèn ®Þnh d¹ng (VÝ dô trêng Name) → hép tho¹i Column Definition → thay ®æi c¸c th«ng sè thÓ hiÖn trong trêng → Ok C¸c th«ng sè trong hép tho¹i Column Definition: Field name : Tªn trêng sè liÖu Title: Tiªu ®Ò (vÝ dô: Tªn c«ng t¸c) Align title: C¨n dßng tiªu ®Ò Align data: C¨n dßng d÷ liÖu Width: §é réng cña trêng Best Fit: Tù ®éng c¨n ®é réng cña trêng Ta tiÕn hµnh ®Þnh d¹ng t¬ng tù cho c¸c trêng sè liÖu cßn l¹i. KÕt qu¶ nh h×nh díi ®©y: + §Þnh d¹ng thÓ hiÖn ngµy th¸ng:
 8. Kh©u chuÈn bÞ h¬i dµi nhng rÊt cÇn thiÕt, khi ta cã sù chuÈn bÞ tèt th× mäi viÖc vÒ sau sÏ rÊt thuËn lîi. PhÇn II: NhËp sè liÖu - HiÖu chØnh sè liÖu Cã rÊt nhiÒu c¸ch nhËp sè liÖu kh¸c nhau. ë ®©y t«i tr×nh bµy c¸ch nhËp sè liÖu tæng hîp vµ ®Çy ®ñ nhÊt: 1. Khai b¸o tµi nguyªn sö dông trong dù ¸n: Trong mét dù ¸n cã nhiÒu lo¹i tµi nguyªn, mçi lo¹i tµi nguyªn l¹i cã tÝnh chÊt kh¸c nhau. V× vËy tríc khi thùc hiÖn viÖc ph©n bæ tµi nguyªn cho c¸c c«ng t¸c ta ph¶i khai b¸o tµi nguyªn qua cöa sæ Resource Sheet. C¸ch 1: Menu View → Resource Sheet. C¸ch 2: Chän biÓu tîng Resource Sheet trªn View Bar ý nghÜa c¸c trêng trong Resource Sheet sö dông trong bµi tËp: Tªn trêng ý nghÜa KiÓu Trêng ID Sè thø tù tµi nguyªn Tù ®éng
 9. Resource Name Tªn Tµi nguyªn Ngêi dïng Type KiÓu tµi nguyªn Ngêi dïng Material Label Nh·n vËt liÖu Ngêi dïng Initials Ch÷ viÕt t¾t tµi nguyªn Tù ®éng (Söa ®îc) Max. Units TN tèi ®a tÝnh cho mét ngµy lµm viÖc Ngêi dïng Group Nhãm tµi nguyªn Ngêi dïng 2. NhËp danh s¸ch c«ng t¸c chÝnh: C¸c b¹n cã thÓ gâ tªn tÊt c¶ c¸c ®Çu môc c«ng viÖc tríc råi thiÕp lËp c¸c th«ng sè cho tõng c«ng t¸c sau. Còng cã thÓ võa t¹o c«ng t¸c míi võa thiÕt lËp th«ng sè cho c«ng t¸c ®ã lu«n. Kinh nghiÖm b¶n th©n: T«i lu«n t¹o danh s¸ch c¸c ®Çu viÖc chÝnh tríc (H¹n chÕ viÖc bá sãt c¸c c«ng t¸c chÝnh, cã h×nh dung tæng qu¸t vÒ dù ¸n). Sau khi t¹o danh s¸ch ta tiÕn hµnh g¸n th«ng sè cho tõng ®Çu môc c«ng viÖc: - T¹o danh s¸ch c«ng viÖc: C¸ch 1: Menu View → Gantt Chart. C¸ch 2: Chän biÓu tîng Gantt Chart trªn View Bar
 10. §Ó nhËp danh s¸ch c«ng viÖc Ên tr¸i chuét vµo « ®Çu tiªn vµ gâ tªn c«ng t¸c. 3. Ph©n cÊp c«ng t¸c tãm lîc - c«ng t¸c phô thuéc: Trong bµi tËp thùc hµnh nµy gåm nhiÒu phÇn viÖc, trong mçi phÇn viÖc l¹i cã c¸c c«ng t¸c nhá h¬n, c¸c c«ng t¸c nµy ®îc m« t¶ nh mét c©y th môc víi c¸c ph©n cÊp kh¸c nhau. - C«ng t¸c tãm lîc (SubTask): C«ng t¸c chøa ®ùng c¸c c«ng t¸c cã ph©n cÊp nhá h¬n nã. - C«ng t¸c phô thuéc: c«ng t¸c n»m trong c«ng t¸c tãm lîc ë bµi tËp nµy ta cã 4 cÊp c«ng t¸c: CÊp 1: C«ng t¸c tæng (Vidu_MsProject) CÊp 2: Gåm c¸c c«ng t¸c - PhÇn mãng - PhÇn th©n - PhÇn hoµnt hiÖn CÊp 3: C¸c c«ng t¸c tãm lîc cña tõng tÇng: - TÇng 1 - TÇng 2 - TÇng 3 CÊp 4: C¸c c«ng t¸c phô thuéc: Cèt thÐp, v¸n khu«n, bª t«ng.
 11. C¸ch thøc chung: * C¸ch t¹o c«ng t¸c tãm lîc: - C¸ch 1: Menu Project → Outline→Indent - C¸ch 2: Chän biÓu tîng trªn thanh c«ng cô * C¸ch huû c«ng t¸c tãm lîc: B«i ®en c¸c c«ng t¸c n»m bªn trong nã. - C¸ch 1: Menu Project → Outline→Outline - C¸ch 2: Chän biÓu tîng trªn thanh c«ng cô Chó ý: Khi xo¸ c«ng t¸c tãm lîc sÏ xo¸ lu«n c¸c c«ng t¸c phô thuéc n»m trong nã: Tr×nh tù lµm cô thÓ víi vÝ dô nµy: - B«i ®en c¸c c«ng t¸c phô thuéc phÇn mãng: Tõ 1.1 ®Õn 1.10 Ên vµo nót trªn thanh c«ng cô. Thao t¸c nhanh, Ên tr¸i chuét c«ng t¸c 1.1 gi÷ phÝm Shift Ên tiÕp vµo c«ng t¸c 1.10. - B«i ®en c¸c c«ng t¸c tõ 2.1.1 ®Õn 2.17 Ên nót trªn thanh c«ng cô T¬ng tù cho c¸c c«ng t¸c tõ 2.2.1 ®Õn 2.2.7 vµ tõ 2.3.1 ®Õn 2.3.7. - B«i ®en c¸c c«ng t¸c 2.1, 2.2, 2.3 b»ng c¸ch gi÷ phÝm Ctrl ®ång thêi Ên tr¸i chuét vµo tªn c¸c c«ng t¸c t¬ng øng sau ®ã Ên nót trªn thanh c«ng cô. - T¬ng tù cho c¸c c«ng t¸c phô thuéc phÇn hoµn thiÖn. - B«i ®en c¸c c«ng t¸c CÊp 2: Ên tr¸i chuét vµo tªn c«ng t¸c 1.PhÇn mãng, gi÷ phÝm Ctrl kÐo trá chuét xuèng díi Ên tr¸i chuét tiÕp vµo 2 c«ng t¸c 2.PhÇn th©n vµ 3.PhÇn hoµn thiÖn. Khi c¶ 3 c«ng t¸c ®îc chän Ên vµo nót trªn thanh c«ng cô. Sau khi thùc hiÖn c¸c bíc trªn ta cã ph©n cÊp c«ng t¸c tãm lîc vµ c«ng t¸c phô thuéc nh h×nh díi ®©y:
 12. 4. G¸n th«ng sè cho tõng c«ng t¸c: §Ó con trá chuét ë khung nh×n bªn ph¶i: Ên ph¶i chuét hiÖn ra b¶ng chän, Ên chän nh·n Split:
 13. HiÖn ra cöa sæ sau: Chän c«ng t¸c cÇn nhËp thèng sè NhËp thêi gian thùc hiÖn c«ng t¸c NhËp tµi Gi¸ trÞ tµi C«ng t¸c KiÓu phô Thêi gian nguyªn cña nguyªn phô thuéc thuéc c«ng t¸c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản