intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giới thiệu về các dịch vụ quản lý rủi ro

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

307
lượt xem
132
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp tiếp cận tín dụng vi mô truyền thống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về các dịch vụ quản lý rủi ro

 1. Gi i thi u v Các D ch v Tài chính Qu n lý R i ro Craig Churchill Tháng 11/ 2003 Chng trình Tài chính Xã h i
 2. Phương pháp Ti p c n Tín d ng Vi mô Truy n th ng V n u tư có th ti p c n ư c... Khách hàng Cho phép ngư i nghèo ti p t c th c nh n v n hi n nh ng cơ h i tăng thu nh p vay u tiên Khuy n khích các h gia ình t giúp mình T o vi c làm u tư vào Thúc y phát tri n kinh t nh ng ho t ng t o thu nh p c ng ng có thu nh p th p Gi m nghèo Vay v n Thu l i m i, m c nhu n t Doanh thu biên duyên c a ho t ng kinh cao hơn vi c u tư doanh nh cao làm tăng thu nh p c a h ng th i cho phép ngư i vay tr n c Tr v n và v n và lãi lãi Chi n lư c phát tri n b n v ng Gi l i kho n l i nhu n dôi ra Chng trình Tài chính Xã h i
 3. H n ch c a Tín d ng Truy n th ng Vi c tài tr cho ho t ng kinh doanh và cho gia ình thư ng khó tách r i: - Nhu c u tài chính c a gia ình nh hư ng n thu nh p t ho t ng kinh doanh - Dùng món vay t o thu nh p chi tiêu cho nh ng nhu c u sinh ho t Không ph i m i ngư i kinh doanh nh u ti p c n ư c cơ h i kinh doanh m i lúc V n vay nh t o thu nh p ch ti p c n ư c m t ph n nh trong c ng ng có thu nh p th p V n vay t o thu nh p không xoá nghèo Chng trình Tài chính Xã h i
 4. Các sơ h i s n ph m r ng hơn V n vay t o thu nh p D ch v kinh doanh Các h gia ình có Qu n lý u tư Qu n lý r i ro thu nh p th p có nhu c u v m t lo t các d ch v tài chính Qu n lý dòng Qu n lý tr n ti n m t Chng trình Tài chính Xã h i
 5. Lo i hình M c ích D ch v tài chính 1) Qu n lý chi tr Thanh toán hoá ơn, tr •Chuy n ti n ti n c p dư ng, gi ti n •Séc u nhi m chi an toàn •Tài kho n ngân hàng 2) Qu n lý dòng ti n Bình n thu chi •Ti t ki m không kỳ h n m t •V n vay tiêu dùng 3) Qu n lý u tư B o qu n và tăng thêm •Ti t ki m có kỳ h n và Ch ng ch ti t ki m s c mua c a ti t ki m •Qu u tư chung và các tài s n có khác •V n vay phát tri n nhà ho c tài s n khác 4) D ch v kinh H tr doanh nghi p •V n vay kinh doanh doanh nh có nhu c u tài chính •D ch v tr lương •B o hi m doanh nghi p •V n vay d án 5) Qu n lý r i ro Gi m tình tr ng d b •Ti t ki m nh hư ng t n thương trư c các áp •V n vay kh n c p l c kinh t •B o hi m Chng trình Tài chính Xã h i
 6. ng cơ Phát tri n S n ph m M i Chương trình phát tri n: M r ng ph m vi ti p c n khách hàng c a t ch c TCVM t i nh ng b ph n m i c a c ng ng có thu nh p th p (VD ngư i ch ti t ki m, lao ng nh p cư, thanh thi u niên) Tăng nh hư ng khi nh ng l i ích c a các s n ph m khác nhau c ng c l n cho nhau áp ng t t hơn nhu c u c a ngư i nghèo Chng trình Tài chính Xã h i
 7. ng cơ phát tri n s n ph m m i Chương trình thương m i: Cho phép t ch c TCVM vươn t i nh ng th trư ng chưa ti p c n ư c Tăng cư ng quan h v i khách hàng hi n t i tăng s trung thành c a khách hàng Tăng tính b n v ng c a t ng s n ph m b ng cách gi m chi phí a d ng hoá ngu n thu Chia nh r i ro tín d ng Có th gi m chi phí v n Chng trình Tài chính Xã h i
 8. V n vay kinh doanh nh D ch v kinh doanh Qu n lý r i ro Qu n lý u tư Qu n lý chi tr Qu n lý dòng ti n m t Chng trình Tài chính Xã h i
 9. T i sao ph i qu n lý r i ro? Ngư i nghèo là nh ng i tư ng d b t n thương do r i ro nh t... – Ch t – Tàn t t – m au – M t thu nh p (VD m t vi c làm, m t mùa) – M t tài s n (VD do ho ho n, tr m c p) – Thiên tai ... Nhưng h l i là nh ng ngư i kém kh năng ch ng ch i v i r i ro nh t Chng trình Tài chính Xã h i
 10. D ch v Tài chính Qu n lý R i ro nh nghĩa: D ch v tài chính cho phép các h gia ình i phó t t hơn v i r i ro ho c các áp l c kinh t Chng trình Tài chính Xã h i
 11. Cơ s Phát tri n D ch v Tài chính Qu n lý R i ro Các cơ ch ói phó không chính th c thư ng kém hi u qu - Nh ng h nghèo hơn không ti p c n ư c - Khi c n nh t l i không có Nh ng t n th t do r i ro làm tăng tình tr ng nghèo ói Các d ch v tài chính chính th c có th em l i nhi u l i ích hơn v i chi phí th p hơn so v i d ch v không chính th c Tình tr ng d b t n thương làm gi m hi u qu c a tín d ng R i ro làm nh hư ng t i ch t lư ng v n vay vi mô Vi c s d ng kho n vay vào nh ng m c ích khác cho th y có nhu c u Có th tăng nh hư ng c a t ch c tài chính vi mô c v chi u r ng và chi u sâu Chng trình Tài chính Xã h i
 12. Các Lo i hình D ch v Tài chính Qu n lý R i ro • Ti t ki m không kỳ h n • B o hi m y t • Ti t ki m theo h p ng • Ti t ki m k t h p v i • Vay nóng b o hi m • V n vay a m c ích • Ti t ki m, tín d ng k t • B o hi m nhân m ng h p v i b o hi m • Các lo i b o hi m khác Chng trình Tài chính Xã h i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2