intTypePromotion=1

Giới thiệu về các dịch vụ quản lý rủi ro

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
297
lượt xem
131
download

Giới thiệu về các dịch vụ quản lý rủi ro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp tiếp cận tín dụng vi mô truyền thống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về các dịch vụ quản lý rủi ro

 1. Gi i thi u v Các D ch v Tài chính Qu n lý R i ro Craig Churchill Tháng 11/ 2003 Chng trình Tài chính Xã h i
 2. Phương pháp Ti p c n Tín d ng Vi mô Truy n th ng V n u tư có th ti p c n ư c... Khách hàng Cho phép ngư i nghèo ti p t c th c nh n v n hi n nh ng cơ h i tăng thu nh p vay u tiên Khuy n khích các h gia ình t giúp mình T o vi c làm u tư vào Thúc y phát tri n kinh t nh ng ho t ng t o thu nh p c ng ng có thu nh p th p Gi m nghèo Vay v n Thu l i m i, m c nhu n t Doanh thu biên duyên c a ho t ng kinh cao hơn vi c u tư doanh nh cao làm tăng thu nh p c a h ng th i cho phép ngư i vay tr n c Tr v n và v n và lãi lãi Chi n lư c phát tri n b n v ng Gi l i kho n l i nhu n dôi ra Chng trình Tài chính Xã h i
 3. H n ch c a Tín d ng Truy n th ng Vi c tài tr cho ho t ng kinh doanh và cho gia ình thư ng khó tách r i: - Nhu c u tài chính c a gia ình nh hư ng n thu nh p t ho t ng kinh doanh - Dùng món vay t o thu nh p chi tiêu cho nh ng nhu c u sinh ho t Không ph i m i ngư i kinh doanh nh u ti p c n ư c cơ h i kinh doanh m i lúc V n vay nh t o thu nh p ch ti p c n ư c m t ph n nh trong c ng ng có thu nh p th p V n vay t o thu nh p không xoá nghèo Chng trình Tài chính Xã h i
 4. Các sơ h i s n ph m r ng hơn V n vay t o thu nh p D ch v kinh doanh Các h gia ình có Qu n lý u tư Qu n lý r i ro thu nh p th p có nhu c u v m t lo t các d ch v tài chính Qu n lý dòng Qu n lý tr n ti n m t Chng trình Tài chính Xã h i
 5. Lo i hình M c ích D ch v tài chính 1) Qu n lý chi tr Thanh toán hoá ơn, tr •Chuy n ti n ti n c p dư ng, gi ti n •Séc u nhi m chi an toàn •Tài kho n ngân hàng 2) Qu n lý dòng ti n Bình n thu chi •Ti t ki m không kỳ h n m t •V n vay tiêu dùng 3) Qu n lý u tư B o qu n và tăng thêm •Ti t ki m có kỳ h n và Ch ng ch ti t ki m s c mua c a ti t ki m •Qu u tư chung và các tài s n có khác •V n vay phát tri n nhà ho c tài s n khác 4) D ch v kinh H tr doanh nghi p •V n vay kinh doanh doanh nh có nhu c u tài chính •D ch v tr lương •B o hi m doanh nghi p •V n vay d án 5) Qu n lý r i ro Gi m tình tr ng d b •Ti t ki m nh hư ng t n thương trư c các áp •V n vay kh n c p l c kinh t •B o hi m Chng trình Tài chính Xã h i
 6. ng cơ Phát tri n S n ph m M i Chương trình phát tri n: M r ng ph m vi ti p c n khách hàng c a t ch c TCVM t i nh ng b ph n m i c a c ng ng có thu nh p th p (VD ngư i ch ti t ki m, lao ng nh p cư, thanh thi u niên) Tăng nh hư ng khi nh ng l i ích c a các s n ph m khác nhau c ng c l n cho nhau áp ng t t hơn nhu c u c a ngư i nghèo Chng trình Tài chính Xã h i
 7. ng cơ phát tri n s n ph m m i Chương trình thương m i: Cho phép t ch c TCVM vươn t i nh ng th trư ng chưa ti p c n ư c Tăng cư ng quan h v i khách hàng hi n t i tăng s trung thành c a khách hàng Tăng tính b n v ng c a t ng s n ph m b ng cách gi m chi phí a d ng hoá ngu n thu Chia nh r i ro tín d ng Có th gi m chi phí v n Chng trình Tài chính Xã h i
 8. V n vay kinh doanh nh D ch v kinh doanh Qu n lý r i ro Qu n lý u tư Qu n lý chi tr Qu n lý dòng ti n m t Chng trình Tài chính Xã h i
 9. T i sao ph i qu n lý r i ro? Ngư i nghèo là nh ng i tư ng d b t n thương do r i ro nh t... – Ch t – Tàn t t – m au – M t thu nh p (VD m t vi c làm, m t mùa) – M t tài s n (VD do ho ho n, tr m c p) – Thiên tai ... Nhưng h l i là nh ng ngư i kém kh năng ch ng ch i v i r i ro nh t Chng trình Tài chính Xã h i
 10. D ch v Tài chính Qu n lý R i ro nh nghĩa: D ch v tài chính cho phép các h gia ình i phó t t hơn v i r i ro ho c các áp l c kinh t Chng trình Tài chính Xã h i
 11. Cơ s Phát tri n D ch v Tài chính Qu n lý R i ro Các cơ ch ói phó không chính th c thư ng kém hi u qu - Nh ng h nghèo hơn không ti p c n ư c - Khi c n nh t l i không có Nh ng t n th t do r i ro làm tăng tình tr ng nghèo ói Các d ch v tài chính chính th c có th em l i nhi u l i ích hơn v i chi phí th p hơn so v i d ch v không chính th c Tình tr ng d b t n thương làm gi m hi u qu c a tín d ng R i ro làm nh hư ng t i ch t lư ng v n vay vi mô Vi c s d ng kho n vay vào nh ng m c ích khác cho th y có nhu c u Có th tăng nh hư ng c a t ch c tài chính vi mô c v chi u r ng và chi u sâu Chng trình Tài chính Xã h i
 12. Các Lo i hình D ch v Tài chính Qu n lý R i ro • Ti t ki m không kỳ h n • B o hi m y t • Ti t ki m theo h p ng • Ti t ki m k t h p v i • Vay nóng b o hi m • V n vay a m c ích • Ti t ki m, tín d ng k t • B o hi m nhân m ng h p v i b o hi m • Các lo i b o hi m khác Chng trình Tài chính Xã h i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2