intTypePromotion=1

HÓA THẠCH VÀ SỰ PHÂN CHIA THỜI GIAN ĐỊA CHẤT - Ôn tập trắc nghiệm sinh 12

Chia sẻ: Doc Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
88
lượt xem
27
download

HÓA THẠCH VÀ SỰ PHÂN CHIA THỜI GIAN ĐỊA CHẤT - Ôn tập trắc nghiệm sinh 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh vật người ta dựa vào a) các hóa thạch b) di tích của các sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong lớp đất đá c) mối quan hệ giữa các loài và các phân loại trên loài trong tự nhiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HÓA THẠCH VÀ SỰ PHÂN CHIA THỜI GIAN ĐỊA CHẤT - Ôn tập trắc nghiệm sinh 12

  1. HÓA TH CH VÀ S PHÂN CHIA TH I GIAN ð A CH T ð nghiên c u l ch s phát tri n c a sinh v t ngư i ta d a vào: Câu 1 Các hoá th ch A) Di tích c a sinh v t s ng trong các th i ñ i trư c ñã ñ l i trong l p ñ t ñá B) M i quan h gi a các loài và các phân lo i trên loài trong t hiên C) A và B ñúng D) -D ðáp án Hoá th ch là gì ? Câu 2 Di tích c a các sinh v t s ng trong các th i ñ i trư c ñã ñ l i trong l p băng A) Di tích c a sinh v t s ng ñ l i trong th i ñ i trư c ñã ñ l i trong l p ñ t sét B) Di tích c a các sinh v t s ng ñ l i trong các th i ñ i trư c ñã ñ l i trong C) l p ñ t ñá Di tích ph n c ng c a sinh v t như xương, v ñá vôi ñư c gi l i trong ñ t. D) C ðáp án Bình thư ng khi ñ ng v t ,th c v t b ch t, hi n tư ng x y ra ph bi n là Câu 3 Ph n m m c a cơ th b vi khu n phân hu ,ch có ph n c ng như xương, v A) ñá vôi gi l i trong ñ t Toàn cơ th sinh v t s b phân hu B) Cơ th sinh v t có th hoá ñá C) Cơ th sinh v t ñư c b o t n nguyên v n D) A ðáp án Quá trình hoá th ch c a sinh v t di n ra theo cách th c ph bi n như sau: Câu 4 Cơ th sinh v t ñư c ư p trong băng và b o v nguyên v n A) Cơ th sinh v t ñư c cát, bùn, ñ t sét bao ph , sau ñó ph n m m b phân B) hu ,các ch t khoáng t i l p vào ch tr ng ñúc thành sinh v t b ng ñá gi ng v i sinh v t trư c kia Cơ th sinh v t ñư c ph kín trong nh a h phách và gi nguyên hình d ng C) và màu s c Ph n m m c a cơ th li n b phân hu ,ch có ph n c ng như xương,v ñá vôi D) ñư c gi l i trong ñ t B ðáp án Trong nh ng trư ng h p nào cơ th ñ ng v t ñư c b o v nguyên v n? Câu 5 Sinh v t hình thành hoá th ch A) Cơ th sinh v t ñư c ư p trong băng B) Cơ th sinh v t ñư c ph kín trong nh a h phách C) Không có sinh v t nào ñư c b o toàn nguyên v n D) B ðáp án ð i v i các d ng hoa th ch c a sinh v t,di tích thu ñư c thư ng là Câu 6 Cơ th sinh v t nguyên v n A) Ch là t ng ph n c a cơ th B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. Cơ th sinh v t gi nguyên hình d ng,mau s c C) Cơ th sinh v t ñư c b o v toàn v n D) B ðáp án Ý nghĩa c a vi c nghiên c u sinh v t hoá th ch là: Câu 7 Suy ñoán l ch s xu t hi n,phát tri n và di t vong c a chúng A) Suy ñư c tu i c a ñ t ch a chúng B) Tài li u nghiên c u l ch s c a v qu ñ t C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án N i dung nào dư i ñây không ph i là ý nghĩa c a vi c nghiên c u sinh v t Câu 8 hoá th ch: Suy ñoán lich s xu t hi n, phát tri n và di t vong c a chúng A) Suy ñư c tu i c a l p ñ t ch a chúng B) Nghiên c u ADN c a các sinh v t hoá th ch C) Tài li u nghiên c u l ch s v qu ñ t D) C ðáp án ð xác ñ nh tu i c a các l p ñ t và các hoá th ch tương ñ i m i ngư i ta căn Câu 9 c vào: Lư ng s n ph n phân rã c a các nguyên t phóng x A) ðánh giá tr c ti p th i gian phân rãc a nguyên t uran(Ur) B) Lư ng s n ph m phân rã c a các nguyên t cacbon phóng x C) ð c ñi m ñ a ch t c a l p ñ t D) C ðáp án ð xác ñ nh tu i c a các l p ñ t ngư i ta thư ng căn c vào: Câu 10 Lư ng s n ph m phân rã c a các nguyên t phóng x A) ðánh giá tr c ti p th i gian phân rã c a nguyên t uran B) Lư ng s n ph m phân rã c a các nguyên t phóng x C) ð c ñi m ñ a ch t c a l p ñ t và các d ng hóa th ch ñó D) A ðáp án Vi c xác ñ nh tu i c a các l p ñ t hay hoá th ch b ng phương pháp ño s n Câu 11 ph m phân rã c a cacbon phóng x có th xác ñ nh tu i c a nó v i m c chính xác: Vài trăm năm A) Vài trăm ngàn năm B) Vài tri u năm C) Vài ch c ngàn năm D) A ðáp án Vi c xác ñ nh tu i c a các l p ñ t b ng phương pháp ño s n ph m phân Câu 12 rãc a uran235 phóng x cho phép xác ñ nh tu i c a nó v i m c chính xác: Vài trăm năm A) Vài trăm ngàn năm B) Vài tri u năm C) Vài ch c ngàn năm D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. C ðáp án S phân rã c a các nguyên t phóng x có ñ c ñi m gì ñ cho phép xác ñ nh Câu13 tu i c a l p ñ t hay hoá th ch? Quá trình phân rã c a các nguyên t phóng x di n ra trong thiên nhiên v i A) t c ñ nhanh, ít ph thu c vào ñi u ki n ngo i c nh Quá trình phân rã c a các nguên t phong x di n ra trong thiên nhiên v i B) t cñ ñ uñ n Quá trình phân rã c a các nguên t phong x di n ra trong thiên nhiên v i C) t c ñ ñ u ñ n, không ph thu c vào ñi u ki n ngo i c nh Quá trình phân rã c a các nguên t phong x di n ra trong thiên nhiên không D) ph thu c vào ñi u ki n ngo i c nh C ðáp án Chu kỳ phân rã c a C14 là: Câu14 5.700 năm A) 10.500 năm B) 1tri u năm C) 570 năm D) A ðáp án Sau khi bi t ñư c chu kỳ bán rã c a nguyên t phóng x , ñ có th xác minh Câu15 tu i c a hoá th ch c n phân tích cái gì: Phân tích lư ng nguyên t phóng x hi n có trong hoá th ch A) Phân tích các s n ph m ph n rã c a nguyên t phóng x trong m u hoá th ch B) Phân tích lư ng nguyên t phóng x hi n có trong hoá th ch và lư ng s n C) ph m phân rã c a nguyên t phóng x trong m u hoá th ch Phân tích lư ng nguyên t phóng x do hoá th ch th i ra trong l p ñ t chung D) quanh C ðáp án Lư ng nguyên t phóng x C12 và C14 có m t trong cơ th th c v tvà ñ ng Câu16 v t hoá th ch có ngu n g c t : H p thu t l p ñ t ñá chung quanh sau khi bi n thành hoá th ch A) Quá trình dinh dư ng B) Có m t trong xương c a hoá th ch C) Do ph n m n c a sinh v t gi i phóng ra khi b phân rã D) B ðáp án Vi c phân ñ nh các m c th i gian trong l ch s qu ñ t ñư c căn c vào : Câu17 Xác ñ nh tu i c a các l p ñ t và hoá th ch A) Nh ng bi n ñ i l n v ñ a ch t và khí h u B) ð phân rã c a các nguyên t phóng x C) ð c ñi m c a các hoá th ch D) B ðáp án Phát bi u nào dư i ñây v các nguyên nhân gây ra bi n ñ ng khí h u và ñ a Câu18 ch t là không ñúng: S phát tri n c a băng hà là m t nhân t nh hư ng m nht i khí h u ,khí h u A) l nh tương ng v i s phát tri n c a băng hà http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. M t ñ t có th b nâng nên hay s p xu ng do ñó bi n rút ra xa ho c ti n sâu B) vào ñ t li n Các ñ i l c có th d ch chuy n theo nhi u hư ng làm thay ñ i phân b ñ t C) li n Chuy n ñ ng t o núi thư ng làm xu t hi n nh ng dãy núi l n,kèm theo ñ ng D) ñ t và núi l a. nh hư ng ñ n s phân b l i ñ i l c và ñ i dương C ðáp án Các chuy n ñ ng t o s d n ñ n k t qu : Câu19 Xu t hi n nh ng dãy núi l n làm nh hư ng t i s phân hoá khí h u duyên A) h i m và khí h u l c ñ a khô Kèm theo ñ ng ñ t và núi l a làm cho sinh v t b tiêu di t hành lo t B) nh hư ng t i s phân b ñ i l c và ñ i ñương C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Nh n xét nào dư i ñây v nh hư ng c a s phân b ñ i l c và ñ i dương là Câu20 ñúng: Làm cho sinh v t b têu di t hoàn lo t A) nh hư ng m nh t i khí h u,khí h u m nh khi ñ i dương chi m ưu th B) ð i dương chi m ưu thì khí h u m và m C) D n ñ n hình thành các dãy núi l n gây kèm ñ ng ñ t và núi l a D) C ðáp án Nh t xét nào dư i ñây v nh hư ng c a s phân b ñ i l c và ñ i dương là Câu21 ñúng: ð i l c chi m di n tích càng l n thì trong n i ñ a s hình tànhvùng khí h u A) khô, nóng l nh r t chênh l ch Làm cho sinh v t b têu di t hoàn lo t B) nh hư ng m nh t i khí h u,khí h u m nh khi ñ i dương chi m ưu th C) D n ñ n ñ ng ñ t và núi l a D) A ðáp án Nguyên nhân d n ñ n s phân b ñ i l c và ñ i dương Câu22 Do các chuy n ñ ng t o núi A) Do s di chuy n theo chi u ngang B) Do m t ñ t nâng nên ho c s p xu ng C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án M t ñ t nâng nên ho c s p xu ng s d n ñ n k t qu : Câu23 Bi n rút ra xa ho c ti n sâu vào ñ t li n A) Khí h u s chuy n t nóng sang l nh ho c ngư c l i B) Phân b l i ñ t li n C) Gây ra ñ ng ñ t và núi l a D) A ðáp án Th t nào dư i ñây c a các ñ i là h p lý: Câu24 C sinh, thái c , nguyên sinh, tương sinh ,tân sinh A) Thái c ,nguyên sinh , c sinh ,trung sinh , tân sinh B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. C sinh , nguyên sinh , thái c ,trung sinh , tân sinh C) Nguyên sinh, thái c , c sinh , trung sinh , tân sinh D) B ðáp án Các nhà khoa h c ñã phân chia l ch s c a qu ñ t thành các ñ i căn c trên: Câu25 Nh ng bi n c l n v ñ a ch t, khì h u và các hoá th ch ñi n hình A) ð c ñi m c a các di tích hoá th ch B) S phân b l i ñ i l c và ñ i dương C) Các th i kỳ băng hà D) A ðáp án Các nhà khoa h c ñã d t tên cho các k c a m i ñ i căn c trên : Câu26 Tên c a ñ a phương ñ y l n ñ u tiên ngư i ta ñã nghiên c u l p ñ t thu c A) k ñó ð c ñi m c a các di tích hoá th ch B) Tên c a lo i ñá ñi n hình cho l p ñ t thu c k ñó C) A và C ñúng D) -D ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản