intTypePromotion=1

Học cách Giao tiếp tiếng Hàn

Chia sẻ: Kimsang Beom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:139

2
2.615
lượt xem
1.057
download

Học cách Giao tiếp tiếng Hàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung sách bao quát một vốn ngôn ngữ lớn, thực tế và hữu dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, được sắp xếp theo chủ đề để tiện việc tra cứu. Các mẫu câu tiếng Hàn đều được phiên âm cách nói sang tiếng Việt để giúp người học nhanh chóng và dễ dàng nói được tiếng Hàn. Đây là tài liệu không thể thiếu được cho tất cả những ai đang cần sử dụng tiếng Hàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học cách Giao tiếp tiếng Hàn

 1. Bieân soaïn LEÂ HUY KHOA TÖÏ HOÏC Giao tieáp tieáng Haøn cô baûn 한국어 기본회화 NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ 2003
 2. Lôøi giôùi thieäu Sau hôn möôøi naêm thieát laäp quan heä ngoaïi giao chính thöùc giöõa hai nöôùc Vieät Nam vaø Haøn Quoác, söï hôïp taùc treân nhieàu lónh vöïc cuûa hai quoác gia khoâng ngöøng phaùt trieån. Cuøng vôùi tình höõu nghò ngaøy caøng gaén boù naøy, taïi Vieät Nam nhu caàu tìm hieåu veà ñaát nöôùc, con ngöôøi vaø neàn vaên hoùa Haøn Quoác ngaøy caøng taêng. Bieåu hieän cuï theå cuûa söï quan taâm naøy laø vieäc ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi Vieät Nam coù nhu caàu hoïc tieáng Haøn Quoác. Beân caïnh muïc ñích tìm hieåu vaên hoùa, hoïc tieáng Haøn coøn laø moät phöông tieän giuùp thuùc ñaåy söï hôïp taùc kinh teá giöõa hai nöôùc. Ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty Haøn Quoác ñaàu tö vaøo Vieät Nam, cuõng nhö soá löôïng tu nghieäp sinh Vieät Nam lao ñoäng taïi Haøn Quoác cuõng raát lôùn. Chính vì vaäy, söï hieåu bieát veà ngoân ngöõ seõ taïo raát nhieàu thuaän lôïi trong hôïp taùc kinh doanh, ñoàng thôøi giuùp giaûm thieåu nhöõng tranh chaáp khoâng ñaùng coù do baát ñoàâng ngoân ngöõ. Quyeån saùch “Töï hoïc giao tieáp tieáng Haøn cô baûn” ra ñôøi ñeå ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu naøy. Noäi dung saùch bao quaùt moät voán ngoân ngöõ lôùn, thöïc teá vaø höõu duïng trong moïi khía caïnh cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy, ñöôïc saép xeáp theo chuû ñeà ñeå tieän vieäc tra cöùu. Caùc maãu caâu tieáng Haøn ñeàu ñöôïc phieân aâm caùch noùi sang tieáng Vieät ñeå giuùp ngöôøi hoïc nhanh choùng vaø deã daøng noùi ñöôïc tieáng Haøn. Ñaây laø moät taøi lieäu khoâng theå thieáu ñöôïc cho taát caû nhöõng ai ñang caàn söû duïng tieáng Haøn.
 3. Muïc luïc Chöông 1: Phaùt aâm..........................................................1 Chöông 2: Töø loaïi ............................................................9 Chöông 3: Caùc töø ngöõ thoâng duïng................................19 Chöông 4: Caùc maãu caâu cô baûn ...................................31 Chöông 5: Chaøo hoûi ......................................................47 Chöông 6: Mua saém ......................................................53 Chöông 7: Taïi hieäu saùch ...............................................63 Chöông 8: AÊn uoáng .......................................................67 Chöông 9: Cô theå, beänh taät, ñieàu trò ..............................75 Chöông 10: Khaùch saïn..................................................85 Chöông 11: Giao thoâng .................................................91 Chöông 12: Ngaân haøng, böu ñieän .................................99 Chöông 13: Tröôøng hoïc ..............................................105 Chöông 14: Coâng vieäc, sinh hoaït ................................113 Phuï luïc • Baûng phieân aâm chöõ Haøn Quoác sang chöõ La-tinh ...134 • Giôùi thieäu cô baûn veà Haøn Quoác..............................135 • Ngaøy quoác leã, ngaøy nghæ do phaùp luaät quy ñònh ....136 • YÙ nghóa caùc bieån baùo, baûng hieäu...........................136
 4. Chöông 1 제일장 발음 Phát âm
 5. Chöông 1 – Phaùt aâm Chöõ Haøn Ñoïc laø CAÙC NGUYEÂN AÂM ÑÔN 아 a 야 ia 어 ô 여 iô 오 oâ 요 ioâ 우 u 유 iu 으 ö 이 i CAÙC NGUYEÂN AÂM KEÙP 애 e 얘 ie 에 eâ 예 ieâ 외 (오+이) ueâ 위 (우+이) uy 의 (으+이) öi 와 (오+아) oa 왜 (오+애) oe 워 (우+어) uô 웨 (우+에) ueâ 2
 6. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn Chöõ Haøn Ñoïc laø CAÙC PHUÏ AÂM ÑÔN ㄱ c/k ㄴ n ㄷ t ㄹ r ㅁ m ㅂ b ㅅ x ㅇ ng ㅈ ch ㅊ sh ㅋ kh ㅌ th ㅍ p ㅎ h CAÙC PHUÏ AÂM KEÙP ㄲ c/k ㄸ t ㅃ b ㅆ x ㅉ ch 3
 7. Chöông 1 – Phaùt aâm CAÙC PATXIM Patxim laø phaàn naèm döôùi cuøng trong thaønh phaàn caáu taïo neân chöõ Haøn Quoác. Ví duï: 음 coù patxim laø ㅁ (aâm) 강 coù patxim laø ㅇ (doøng soâng) 새 khoâng coù patxim (con chim) 줄 coù patxim laø ㄹ (haøng, haøng nguõ) 많다 coù patxim laø ㄶ (nhieàu) CAÙCH ÑOÏC CAÙC PATXIM § Ñoïc thaønh ㄱ (c/k) neáu caùc patxim laø ㄱ, ㅋ, ㄲ, ㄳ, ㄺ Ví duï: 깎다 caùc taøø (caét, xeùn, caïo) 몫 moác (phaàn) 늙다 nöùc taøø (giaø) § Ñoïc thaønh ㄴ (n) neáu caùc patxim laø ㄴ, ㄵ, ㄶ Ví duï: 안 an (khoâng) 괜찮다 coeùn shaùn taøø (khoâng sao) 운전 un chôn (laùi xe) § Ñoïc thaønh ㄷ (t) neáu patxim laø ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ Ví duï: 닫다 taùt taøø (ñoùng) 웃다 uùt taøø (cöôøi) 맞다 maùt taøø (ñuùng) 쫓다 choát taøø (ñuoåi) 같다 caùt taøø (gioáng) 좋다 choát taøø (toát) 있다 ít taøø (coù) 4
 8. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn § Ñoïc thaønh ㄹ (l) neáu caùc patxim laø ㄹ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㅀ Ví duï: 알다 al taøø (bieát) 밟다 bal taøø (daãm) 싫다 xil thaø (gheùt) 핥다 hal taøø (lieám) § Ñoïc thaønh ㅁ (m) neáu caùc patxim laø ㅁ, ㄻ. Ví duï: 꿈 cum (giaác mô) 잠 cham (giaác nguû) 닮다 tam taøø (gioáng) § Ñoïc thaønh ㅍ (p) neáu caùc patxim laø ㅂ, ㅍ, ㅄ, ㄿ Ví duï: 밥 baùp (côm) 갚다 caùp taøø (traû, traû laïi) 값 caùp (giaù caû) § Ñoïc thaønh ㅇ (ng) neáu caùc patxim laø ㅇ Vi duï: 강 cang (doøng soâng) 공항 coâng hang (saân bay) 5
 9. Chöông 1 – Phaùt aâm CAÁU TRUÙC CAÂU CHÍNH TRONG TIEÁNG HAØN QUOÁC 1. Chuû ngöõ 가/이 + vò ngöõ 는/은 Ví duï: − 내 애인이 예쁩니다. Ngöôøi yeâu toâi ñeïp. − 날씨가 좋습니다. Thôøi tieát ñeïp. 2. Chuû ngöõ 가/이 + taân ngöõ + 를/을 + ñoäng töø 는/은 Duøng 가, 는 khi töø laøm chuû ngöõ khoâng coù patxim Duøng 은, 이 khi töø laøm chuû ngöõ coù patxim Duøng 를 khi töø laøm taân ngöõ khoâng coù patxim Duøng 을 khi töø laøm taân ngöõ coù patxim Ví duï: − 저는 친구를 만납니다. Toâi gaëp baïn. − 그는 장미꽃을 좋아합니다. Anh aáy thích hoa hoàng. CAÙC THÌ TRONG TIEÁNG HAØN QUOÁC A. Thì hieän taïi: ñang ÑOÄNG TÖØ + 은/는 Ví duï: 먹다 먹는다 ñang aên 가다 간다 ñang ñi 6
 10. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn B. Thì quaù khöù: ñaõ ÑOÄNG TÖØ + 았 (었, 였) 다 Ví duï: 오다 왔다 ñaõ ñeán 먹다 먹었다 ñaõ aên C. Thì töông lai: seõ ÑOÄNG TÖØ + 겠다 Ví duï: 하다 하겠다 seõ laøm 기다리다 기다리겠다 seõ chôø ÑOÄNG TÖØ + (으)ㄹ 것 Ví duï: 하다 할것이다. seõ laøm 가다 갈것이다. seõ ñi D. Thì hieän taïi tieáp dieãn ÑOÄNG TÖØ + 고 있다 Ví duï: 가다 가고 있다 ñang ñi 먹다 먹고 있다 ñang aên CAÙCH CHIA PHUÛ ÑÒNH: KHOÂNG, KHOÂNG PHAÛI ÑOÄNG TÖØ + 지 않다 안 + ÑOÄNG TÖØ DANH TÖØ + 아니다 Ví duï: 가다 (ñi) 가지 않다 khoâng ñi 7
 11. Chöông 1 – Phaùt aâm 했다 (ñaõ laøm) 안했다 ñaõ khoâng laøm 학생 (hoïc sinh) 학생 아니다 khoâng phaûi hoïc sinh CAÙC THOÂ SÖÛ DUÏNG CUOÁI CAÂU: 1. Ngoân ngöõ vieát, noùi moät caùch moâ phaïm, toân kính Neáu caùc ñoäng töø, tính töø coù patxim: ÑOÄNG/TÍNH TÖØ + 습니다 Neáu khoâng coù patxim ÑOÄNG/TÍNH TÖØ + ㅂ니다 Ví duï: 먹다 먹습니다 aên 가깝다 가깝습니다 gaàn 하다 합니다 laøm 예쁘다 예쁩니다 ñeïp 2. Ngoân ngöõ noùi Theâm 아요, 어요, 워요 tuøy theo nguyeân aâm caáu thaønh thaân ñoäng töø. Ví duï: 먹다 먹어요 aên 작다 작아요 nhoû 크다 커요 lôùn 눕다 누워요. naèm 3. Noùi, vieát thöïc söï toân kính ÑOÄNG/TÍNH TÖØ + 시 Ví duï: 만나다 만나시다 gaëp gôõ 왔다 왔시다 ñeán 8
 12. Chöông 2 제이장 많이 쓰는 단어 Từ loại
 13. Chöông 2 – Töø loaïi 1. ÑAÏI DANH TÖØ 대명사 (te-miông-xa) Toâi 나 na 저 chô (khieâm toán) OÂng, ngaøi 선생님 xôn-xeng-nim Caäu, anh, maøy 당신 tang-xin Quí baø, phu nhaân 사모님 xa-moâ-nim Coâ, coâ gaùi 아가씨 a-ca-xi Dì, baø 아줌마 a-chum-ma OÂng, baùc, chuù 아저씨 a-chô-xi Noù, caäu aáy 그 cö Baø aáy, oâng aáy 그 cö Chuùng noù, boïn noù, hoï 그들 cö-töl Ngöôøi aáy 그사람 cö-xa-ram Chuùng toâi 우리 u-ri 저희 chô-höi (khieâm toán) Caùc oâng, caùc ngaøi 여러분 iô-rô-bun Maøy, caäu 너, 니 nô, ni 2. DANH TÖØ 명사 miông-xa Coâng ty 회사 hueâ-xa Nhaø 집 chíp Ñöôøng phoá 도로 toâ-roâ Ga xe ñieän 전철역 chôn-shô-liôùc Xe oâ toâ 자동차 cha-toâng-sha Maùy bay 비행기 bi-heng-ci Nhaø tröôøng 학교 haéc-cioâ Hoïc sinh 학생 haéc-xeng 10
 14. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn Sinh vieân 대학생 te-haéc-xeng Thaày giaùo/ coâ giaùo 선생님 xôn-xeng-nim Chôï 시장 xi-chang Hoa quaû 과일 coa-il Röôïu 소주 xoâ-chu Bia 맥주 meùc-chu Tieäm aên 식당 xíc-tang Tuû laïnh 냉장고 neng-chang-coâ Tivi 텔레비전 theâ-leâ-bi-chôn Maùy tính 컴퓨터 khôm-piu-thô Caùi baøn 상 xang Gheá 의자 öi-cha Quaït 선풍기 xôn-pung-ci Ñoàng hoà 시계 xi-cieâ Doøng soâng 강 cang Nuùi 산 xan Ñaát 땅 tang Baàu trôøi 하늘 ha-nöl Bieån 바다 ba-taø Maët trôøi 태양 the-iang Traêng 달 tal Gioù 바람 ba-ram Möa 비 bi Raïp haùt 극장 cöùc-chang Phim 영화 iông-hoa Veù 표 pioâ Coâng vieân 공원 coâng-uoân Vöôøn thuù 동물원 toâng-mu-ruoân 11
 15. Chöông 2 – Töø loaïi Boùng ñaù 축구 shuùc-cu Saân vaän ñoäng 운동장 un-toâng-chang Saân bay 공항 coâng-hang Ñoà vaät 물건 mul-côn 3. ÑOÄNG TÖØ 동사 toâng-xa AÊn 먹다 moác-taø Uoáng 마시다 ma-xi-taøø Maëc 입다 íp-taø Noùi 말하다 mal-ha-taø Ñaùnh, ñaäp 때리다 te-ri-taø Ñöùng 서다 xô-taø Xem 보다 boâ-taø Cheát 죽다 chuùc-taø Soáng 살다 xal-taø Gieát 죽이다 chu-ci-taøø Say 취하다 shuy-ha-taøø Chöûi maéng 욕하다 ioác-ha-taøø Hoïc 공부하다 coâng-bu-ha-taøø Ngoài 앉다 an-taø Nghe 듣다 töùt-taøø Ñeán 오다 oâ-taøø Ñi 가다 ca-taøø Laøm 하다 ha-taøø Nghæ 쉬다 xuy-taø Röûa 씻다 xít-taø Giaët 빨다 bal-taø Naáu 요리하다 ioâ-ri-ha-taø AÊn côm 식사하다 xíc-xa-ha-taø 12
 16. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn Doïn veä sinh 청소하다 shông-xoâ-ha-taø Môøi 초청하다 shoâ-shông-ha-taø Bieáu, taøëng 드리다 tö-ri-taø Yeâu 사랑하다 xa-rang-ha-taø Baùn 팔다 pal-taø Mua 사다 xa-taø Ñaët, ñeå 놓다 noát-taø Vieát 쓰다 xö-taø Ñôïi, chôø 기다리다 ci-ta-ri-taø Truù, nguï, ôû 머무르다 mô-mu-ri-taø Ñoåi, thay, chuyeån 바꾸다 ba-cu-taø Bay 날다 nal-taø AÊn caép 훔치다 hum-shi-taø Löøa gaït 속이다 xoâ-ci-taø Xuoáng 내려가다 ne-riô-oâ-taø Leân 올라가다 oâ-la-ca-taø Cho 주다 chu-taø Mang ñeán 가져오다 ca-chiô-oâ-taø Mang ñi 가져가다 ca-chiô-ca-taø Goïi 부르다 bu-rö-taø Thích 좋아하다 choâ-ha-ha-taø Gheùt 싫다 xil-tha Göûi 보내다 boâ-ne-taø Mong muoán 빌다 bil-taø Muoán (laøm gì ñoù) ñoäng töø +고싶다 coâ-xíp-taø Muoán laøm 하고싶다 ha-coâ-xíp-taø Chaïy 뛰다 tuy-taø Keùo 당기다 tang-ci-taø Ñaåy 밀다 mil-taø Chaùy 타다 tha-taø 13
 17. Chöông 2 – Töø loaïi Traùch moùc 책망하다 sheùc-mang-ha-taø Bieát 알다 al-taø Khoâng bieát 모르다 moâ-rö-taø Hieåu 이해하다 i-he-ha-taø Queân 잊다 ít-taø Nhôù 보고싶다 boâ-coâ-xíp-taø Nguû 자다 cha-taø Thöùc daäy 일어나다 i-rô-na-taø Ñeám 계산하다 cieâ-xan-ha-taø Chuaån bò 준비하다 chun-bi-ha-taø Baét ñaàu 시작하다 xi-chaùc-ha-taø Gaëp 만나다 man-na-taø Hoïp 회의하다 hueâ-i-ha-taø Pheâ bình 비평하다 bi-piông-ha-taø Taùn doùc 잡담하다 chaùp-tam-ha-taø Noùi chuyeän 이야기하다 i-ia-ci-ha-taø Caõi nhau 싸우다 xa-u-taø Cöôøi 웃다 uùt-taø Khoùc 울다 ul-taø Hy voïng 희망하다 höi-mang-ha-taø Trôû veà 돌아오다 toâ-la-oâ-taø Ñi veà 돌아가다 toâ-la-ca-taø Ñoùng 닫다 taùt-taø Môû 열다 iôl-taø Thaùo 풀다 pul-taø Chaøo 인사하다 in-xa-ha-taø Hoûi 묻다 muùt-taø Traû lôøi 대답하다 te-taùp-ha-taø Nhôø, phoù thaùc 부탁하다 bu-thaùc-ha-taø Chuyeån 전하다 chôn-ha-taø 14
 18. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn Boû, töø boû 포기하다 poâ-ci-ha-taø 4. TÍNH TÖØ 형용사 hiông-ioâng-xa Vui möøng 기쁘다 ci-bu-taø Haïnh phuùc 행복하다 heng-boác-ha-taø Buoàn 슬프다 xöl-pö-taø Vui veû 기분이 좋다 ci-bu-ni choát-taø Khoâng vui 기분이 안좋다 ci-bu-ni an-choát-taø Ñeïp (nöõ) 예쁘다 ieâ-bö-taø Ñeïp (nam) 잘생기다 chal-xeng-ci-taø Xaáu (hình thöùc) 못생기다 moát-xeng-ci-taø Xaáu (noäi dung) 나쁘다 na-bö-taø Treû 젊다 chôm-taø Giaø 늙다 nöùc-taø Lôùn 크다 khö-taø Nhoû 작다 chaùc-taø Nhieàu 많다 man-taø Ít 적다 chôùc-taø Toát 좋다 choát-taø Khoâng toát 안좋다 an-choát-taø Hay, thuù vò 재미 있다 che-mi-ít-taø Dôû, khoâng hay 재미 없다 che-mi-ôïp-taø Beùo 뚱뚱하다 tung-tung-ha-taø Thon thaû 날씬하다 nal-xin-ha-taø Coù muøi (hoâi, thôm) 냄새 나다 nem-xe na-taø Thôm 냄새 좋다 nem-xe choát-taø Chín 익다 íc-taø Soáng (chöa chín) 설익다 xô-ríc-taø 15
 19. Chöông 2 – Töø loaïi Yeáu 약하다 iaùc-ha-taø Khoûe 건강하다 côn-cang-ha-taø Daøi 길다 cil-taø Ngaén 짧다 chaùp-taø Cao 높다 nôùp-taø Thaáp 낮다 naùt-taø Roäng 넓다 nôùp-taø Chaät 좁다 choáp-taø Daøy 두껍다 tu-côùp-taø Moûng 얇다 iaùp-taø Saâu 깊다 cíp-taø Noùng 덥다 tôùp-taø Laïnh 춥다 shuùp-taø Xa 멀다 môl-taø Gaàn 가깝다 ca-caùp-taø Nhanh 빠르다 ba-rö-taø Chaäm 느리다 nö-ri-taø Ñaét 비싸다 bi-xa-taø Reû 싸다 xa-taø Toäi nghieäp 불쌍하다 bul-xang-ha-taø Saïch seõ 깨끗하다 ce-cöùt-ha-taø Baån thæu 더럽다 tô-rôùp-taø Xanh 푸르다 pu-rö-taø Ñoû 빨갛다 bal-caùt-taø Vaøng 노랗다 noâ-raùt-taø Traéng 하얗다 ha-iaùt-taø Ñen 검다 côm-taø 16
 20. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn 5. PHOÙ TÖØ, GIÔÙI TÖØ, LIEÂN TÖØ 부사, 관형사, 접속사 bu-xa, coan-hiông-xa, chôùp-xoác-xa Raát 아주 a-chu Hoaøn toaøn 완전히 oan-chôn-hi Quaù 너무 nô-mu Vöøa môùi 아까 a-ca Cuõng 또 toâ Nöõa 더 tô Coù leõ 아마 a-ma Nhaát ñònh 반드시 ban-tö-xi Chaéc chaén 꼭 coác Ngay töùc thì 즉시 chöùc-xi ÔÛ …에서 eâ-xô Töø …부터 bu-thô Ñeán 까지 ca-chi Cuøng, cuøng vôùi 같이 ca-shi Neáu, lôõ ra 만약 man-iaùc Cho neân 그래서 cö-re-xô Tuy vaäy nhöng 그렇지만 cö-rôùt-chi-man Nhöng maø 그런데 cö-rôn-teâ Vôùi, cuøng vôùi 와 oa 과 coa Neáu khoâng thì 안그러면 an-cö-rô-miôn 6. SÔÛ HÖÕU CAÙCH 소유격 xoâ-iu-ciôùc Cuûa 의 öi Cuûa toâi 나의 (내) na-öi (ne) 저의 (제) cho-öi (cheâ) 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2