intTypePromotion=1

Hướng dẫn 1394/NHCT-TĐ của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
285
lượt xem
8
download

Hướng dẫn 1394/NHCT-TĐ của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn 1394/NHCT-TĐ của Ngân hàng Công thương Việt Nam về cho vay ưu đãi lãi suất đối với các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn 1394/NHCT-TĐ của Ngân hàng Công thương Việt Nam

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA híng dÉn c ña N g © n  h µ n g   n g   c« th¬ n g  Vi Öt  a m  S è: 1394/N H C T­T D  n g µ y   27  N th¸ng  9  n¨ m  1995  H íng d É n  v Ò  c h o  vay     l∙is u Êt ® èi víi c¸c u ®∙i       d o a n h   g hi Ö p  lµ m  h µ n g   u Êt  h È u   n  x k §Ó  thùc hiÖn Th«ng  sè  t 03/TT­ NH1  ngµy  9­ 01­ 1995  cña Thèng  ®èc  Ng©n  hµng  Nhµ    níc ViÖt Nam  H íng    “ dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  29/CP  quy    ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrong níc,Tæng    ”  Gi¸m ®èc  Ng©n   hµng C«ng  ¬ng  th ViÖt Nam   tê  cã  tr×nh  Thèng  ®èc  1243/NHCT   sè  ngµy  8­ 29­ 1995   xin dµnh  mét  vèn  kinh doanh    sè      ®Ó cho  vay  ®∙il∙ suÊt  u      i ®èi    víidoanh  nghiÖp  xuÊt khÈu  ®∙  îc Thèng      vµ  ®   ®èc  Ng©n  hµng  Nhµ    níc ViÖt Nam   chÊp thuËn. Nay    Tæng  gi¸m  ®èc Ng©n   hµng  C«ng  ¬ng  th ViÖt  Nam  (NHCTVN)  híng dÉn  thÓ    cô  mét  vÊn    sè  ®Ò thùc hiÖn  sau:   nh  1. NHCTVN     thùc hiÖn    cho vay  ®∙ivÒ    u    l∙ suÊt nh»m   i   gióp    c¸c ®¬n vÞ  s¶n xuÊt,thu mua,      chÕ  biÕn hµng xuÊt khÈu      theo  LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu   ttrongníc.     2.­Ph¹m    ®èi t   vivµ   îng: Bíc ®Çu   dông    ¸p  ®èi      víic¸c doanh  nghiÖp   trong     níc xuÊt khÈu      trùc tiÕp (thuéc         c¸c thµnh phÇn  kinh tÕ) ® îcNHCTVN         cho vay VND       víil∙suÊt u  i   ®∙i®Ó   mua,    thu  s¶n xuÊt,chÕ     biÕn  hµng  xuÊt khÈu  thuéc        ph¹m    vi®iÒu  chØnh  cña  LuËt  khuyÕn  khÝch  ®Çu   t trong níc.Khi cã        ®iÒu  kiÖn NHCT     sÏ më  réng viÖc  cho vay  ®∙inµy        u    ®èi víic¸c ®¬n   vÞ  xuÊt khÈu  th¸c(cã h­   uû      íng dÉn    sau). 3.§iÒu    kiÖn  cho  vay: 3.1­Thùc    hiÖn theo    quy  c¸c   ®Þnh  i t¹ thÓ  tÝn  lÖ  dông hiÖn hµnh cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ    híng dÉn  nícvµ    cu¶  Tæng Gi¸m ®èc NHCTVN. 3.2­Cã    giÊy chøng    nhËn  ®∙i®Çu    u    ttheo danh môc  B,    A,  C theo  NghÞ  ®Þnh  29/C  GiÊy  P.  chøng nhËn  ®∙i®Çu    Uû  u    tdo  ban  ho¹ch Nhµ    kÕ    níccÊp  ®èi víidoanh      nghiÖp  Thñ íng ChÝnh  do  t   phñ cho phÐp thµnh    lËp,hoÆc  Uû  ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung ¬ng cÊp, ®èi    víidoanh  nghiÖp  Uû  do  ban  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè cho phÐp thµnh  lËp. 3.3­Cã      c¸c giÊy    tê chøng minh  ký  ®ång  xuÊt khÈu, c¸c giÊy    ®∙  hîp          tê kh¸c li     ªnquan ®Õn   viÖc xuÊt khÈu      hµng    ho¸,thanh    to¸nhoÆc   hµng  giao  ®∙  b¸n ra nícngoµi.       3.4­§¬n  cã    vÞ  ph¬ng   kinh doanh,cã  ¸n       n¨ng    chøc    lùctæ  thu mua,  s¶n  xuÊtchÕ    biÕn hµng    ho¸ ®¶m   b¶o  chÊtl  xuÊtkhÈu.  îng     3.5­TiÒn    hµng xuÊt khÈu      ph¶i® îcthanh        to¸nqua NHCTVN   (NHCTVN   lµng©n    hµng  th«ng    chiÕtkhÊu  chøng  b¸o vµ    bé  tõ). 4­ Møc    cho  vay    kh«ng    tèi®a  qu¸ 90%         gi¸trÞhîp ®ång xuÊtkhÈu.     5­ Thêih¹n cho        vay: C¨n  vµo  cø  ®èi îng  t cho  vay,chu  lu©n    kú  chuyÓn   , hµng    vËt t  ho¸,chu  kú  s¶n xuÊt,thêigian thanh              to¸n®Ó x¸c®Þnh  h¹n    kú  nî thÝch          hîp,tõkhiph¸t
  2. 2 tiÒn vay ®Õn       îctiÒn  khithu ®   cña  hµng xuÊt,nhng    kh«ng          tèi®a  vîtqu¸ thêi h¹n vÒ    cho  vay vèn u  l ®éng    (12 th¸ng). 6­ L∙i     suÊtcho    vay  b»ng  VND   1,2%/th¸ng. 7­ C¸ch    cho  vay    vµ qu¶n      lýnîvay ®èi víi         mua  thu hµng xuÊtkhÈu.     7.1­NhËn  îchå  vay    ®   s¬  vèn  cña  doanh  nghiÖp,c¸cchinhanh        ph¶itiÕn     hµnh  thÈm ®Þnh: Xem  xÐt doanh  nghiÖp s¶n  xuÊt,thu    mua   hµng  xuÊt khÈu  ®ñ         cã  c¸c ®iÒu kiÖn vay  vèn quy    ®Þnh  i t¹ ®iÓm   cña    3  v¨n b¶n  nµy,th×        c¸c chinhanh  NHCTVN   ®¸p  øng nhu  cÇu vay  vèn    mµ ®¬n  yªu  vÞ  cÇu trong ph¹m    vikh¶  n¨ng c©n    ®èi vèn cña    chinh¸nh  h¹n  vµ  møc  dông  tÝn  cña NHCTVN   th«ng  ®∙  b¸o hµng quý. §ång      thêitu©n thñ  quy  ®Þnh   i§iÒu  Ph¸p  t¹  25  lÖnh Ng©n  hµng   ­Hîp      dông    t¸cx∙tÝn  vµ c«ng      tytµichÝnh. 7.2­Hµng    quý,khix©y      dùng  ho¹ch c©n    kÕ    ®èi vèn kinh doanh,c¸c chi           nh¸nh ph¶i x¸c ®Þnh  nhu      râ  cÇu vèn cho      tµitrîxuÊt khÈu, yªu      cÇu thuyÕt  minh  thÓ: cô  ­Tªn    doanh  nghiÖp xuÊtkhÈu.     ­Tªn  Æt     m hµng xuÊtkhÈu.     ­ Tæng         gi¸trÞ ph¬ng    ¸n  kinh doanh, trong ®ã         nhu cÇu vay vèn ng©n  hµng. ­Thêih¹n  dông      sö  vèn  vay. ­HiÖu    qu¶  cña  ph¬ng    ¸n vay. Nh÷ng    chinhanh kh«ng    tù c©n    îcvèn,NHCTVN     ®èi ®     sÏ®iÒu hoµ vèn  cho    chinh¸nh  thùc hiÖn  ®ñ    cho vay xuÊtkhÈu theo c¸c           quy ®Þnh    nãitrªn. 7.3­C¸c      chinh¸nh  îctÝnh    ®   l∙vèn  i ®iÒu  hoµ  sau: nh  ­ Chi nh¸nh      nhËn vèn    tõ quü ®iÒu hoµ  îc tÝnh    ®   l∙ nhËn  i vèn    1% th¸ng  trªntæng  d      sè  nîb×nh  qu©n  thùc tÕ    cho vay  ®∙i. u  ­ Chi nh¸nh      thõa vèn    quü  göivÒ  ®iÒu  hoµ    tù c©n  ®èi,nÕu      l∙suÊt huy  i   ®éng  b×nh  qu©n      t¹ chinh¸nh  i (kh«ng  gåm     khuyÕn  tû lÖ  khÝch)thÊp    h¬n    1% th× NHCTVN   kh«ng  Æt   ® vÊn    ®Ò cÊp  bï.NÕu    l∙ suÊt  i huy ®éng vèn  b×nh  qu©n  (kh«ng  gåm     khuyÕn  tû lÖ  khÝch  cao  )  h¬n    1% th× NHCTVN   cÊp    bï phÇn  chªnh  lÖch      vîtlªngi÷a    l∙ suÊt huy  i   ®éng  b×nh  qu©n cña    chinh¸nh    tõ 1%.  cÊp    Sè  bïnµy,chinh¸nh  îccéng      ®   vµo  l∙nép  sè   i vèn ®iÒu hoµ NHCTVN   tr¶cho      chinh¸nh. VÝ   1: L∙isuÊt huy  dô        ®éng b×nh qu©n  i   t¹  nhanh  lµ 1,1%.  chi A    NHCT   cÊp      bïlµ1,1%     0,1%. ­1% =  VÝ   2: L∙isuÊt huy  dô        ®éng b×nh qu©n  i   t¹  nh¸nh      chi B lµ 1,3% NHCT   cÊp      bïlµ1,3%     0,3%. ­1% =  (§Ó thèng nhÊt viÖc tÝnh to¸n,l∙ suÊt    i  ®Çu  vµo b×nh qu©n chØ     lÊy ®Õn   sè  ) 2  lÎ . 7.4­Trêng      hîp ®¬n  vay    vÞ  thu mua  cho  s¶n  c¶  xuÊt trong níc,th×        ph¶i   x¸c ®Þnh      tû träng s¶n    xuÊt hµng  xuÊt khÈu        trong tæng        gi¸trÞ hµng    ho¸ b¸n  ra,®Ó    x¸c®Þnh  møc  cho  vay theo l∙suÊtu     i   ®∙i.
  3. 3 7.5­Trªn c¬  hîp ®ång      së    hoÆc   ho¹ch  mua           kÕ  thu  phï hîp víihîp ®ång  xuÊt khÈu, nÕu      doanh  nghiÖp  yªu  cã  cÇu, gi¸m    ®èc    chinhanh  NHCT   quyÕt  ®Þnh  cho vay  øng  íc vèn      tr   ®Ó doanh  nghiÖp  sö    dông  trong    thêigian  15  ngµy.ViÖc      ph¸ttiÒn vay      c¸c lÇn  tiÕp theo,yªu      cÇu  doanh  nghiÖp  xuÊt tr×nh     ho¸ ®¬n, chøng        tõ chøng  minh hµng    ho¸,nguyªn liÖu ®∙      mua    tõ mãn  vay lÇn  tr íc. 7.6­ C¸c      chi nh¸nh  Ng©n   hµng  c«ng  ¬ng  th ph¶i thùc    hiÖn kiÓm     tra (®Þnh  hoÆc   kú  ®ét xuÊt)vµ    quyÕt  to¸n viÖc  dông  tiÒn    sö    vay cña doanh  nghiÖp theo l∙suÊtu            i   ®∙i(cã biªnb¶n).Trêng      hîp doanh nghiÖp  dông  sö  vèn  kh«ng  vµo  môc   ®Ých  s¶n xuÊt,chÕ     biÕn, thu    mua  gia c«ng  hµng  xuÊt  khÈu, th×    chuyÓn    nî sang  i lo¹ cho vay th«ng  êng  truythu sè  th vµ      tiÒn  chªnh  lÖch  l∙suÊt gi÷a cho  vÒ    i     vay th«ng  êng  cho  th vµ  vay  ®∙itrªnsè  u      tiÒn,kÓ      tõ ngµy doanh  nghiÖp  dông    sö  saimôc  ®Ých. Nguyªn t¾c  b¶n    c¬  ®Ó kiÓm    tra,quyÕt to¸nc¸cmãn        vay  ®∙ilµsè  u      tiÒn   cho  vay øng  íc hëng    tr   l∙ suÊt  ®∙itèi®a   i u      chØ   b»ng 90%       gi¸trÞ hµng    ho¸, dÞch  (gi¸ vô    mua)  ® îc   ®∙   xuÊt khÈu. Sè chªnh        lÖch      tiÒn vay  vîtlªnvÒ    ph¶i  ® îctruythu theo l∙suÊtth«ng  êng.         i   th 7.7­ Hµng    th¸ng vµo    ngµy        30, c¸c chi nh¸nh FAX  b¸o c¸o kÕt qu¶ cho  vay (biÓu  01/CVXK), vµ    ngµy  th¸ng sau    5    göi b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm     tra sö  dông  vèn (biÓu2 /CVXK)  i lo¹ cho vay nµy    vÒ NHCTVN   (khèi®èi      néi)tæng  hîp  chuyÓn  vµ  khèikinh tÕ      tiÕp  thÞ    ®Ó tÝnh  l∙ vèn      i ®iÒu  hoµ theo ®iÓm   6.3. 8­ C¸c      chinh¸nh h¹ch to¸nchÝnh        x¸ckÞp      thêinîcho  vay    l∙theo    i l∙suÊt ­ i   u  ®∙i nµy vµo tµi kho¶n cho vay ng¾n  h¹n VND, theo m∙  ph©n  lo¹  i 070R.xxxxx,®Ó   c¬  tÝnh      cã  së  l∙vèn  i ®iÒu  hoµ. 9­ Hµng th¸ng,tæng    kiÓm  so¸tvµ    kiÓm  so¸ttr   ëng phèi hîp    kiÓm     tra viÖc  chÊp  hµnh    c¸c ®iÒu  kiÖn cho  vay  quyÕt    vµ  to¸nkho¶n cho vay  ®∙it¹ u      i chinh¸nh.   10­ Nh÷ng      néi dung híng dÉn    trªn®©y   hiÖu    tõ ngµy    cã  lùc kÓ    ký.C¸c  gi¸m ®èc    chinhanh  NHCTVN   tr¸chnhiÖm  chøc  cã    tæ  thùc hiÖn    viÖc cho vay  ®èi      víic¸c ®¬n   s¶n  vÞ  xuÊt,thu    mua  hµng  xuÊt khÈu theo LuËt khuyÕn  khÝch ®Çu    ttrong níc.   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,yªu        cÇu b¸o    c¸o kÕt qu¶  nh÷ng  vµ  khã kh¨n  víng m ¾c   NHCTVN         vÒ  ®Ó gi¶iquyÕt. Ng©n  hµng c«ng th¬ng ViÖt N a m   Bi Ó u  01/C V X K C hi nh¸nh.................... ­  ngµy  hµng  Göi   30  th¸ng ­ N¬i nhËn: Phßng  tÝn dông  NHCTVN b¸o c¸o c h o  vay     c¸c d o a n h  n g hi Ö p  s¶n xu Êt, u ®∙i thu m u a  h µ n g   xu Êt kh È u   Th¸ng....... m    n¨ 19..... §¬n    vÞ:TriÖu  ®ång Sè  Tªn  M Æt   Sè îng l   D    nî Doanh  Doanh  D    nî S«  d 
  4. 4 TT ®¬n  hµng  xuÊt  ®Çu   sè  cho  s«    cuèikú thu   b×nh  vÞ xuÊt  khÈu  ký vay nî qu©n khÈu    Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 19... LËp  b¶ng KiÓm   so¸t   Gi¸m  ®èc    chi nh¸nh  NHCT   tªn, (Ký   ®ãng  dÊu) N g © n  hµng c«ng th¬ng Vi Öt  C é ng  hoµ  héi x∙   chñ ngh Ü a  ViÖt N a m   Na m   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc  C hi nh¸nh.................... Bi Ó u  02/C V X K biªn b¶ n  kiÓ m  tra v Ò   h o  vay u  ®∙i ® èi víi o a n h  n g hi Ö p  lµ m c  d h µ n g   u Êt  h È u    x k §Õn  ngµy..   .th¸ng..  . .n¨m  . 199... Tªn  doanh  nghiÖp: M Æt   hµng xuÊtkhÈu:     1­ Tån    kho   ,hµng    vËtt  ho¸ ®Çu   kú: 2­ NhËp    trong kú:   3­ XuÊt    trongkú:   4­ Tån    kho  cuèikú:   5­ D       nî®Çu   (vÒ  kú  cho  vay xuÊtkhÈu      ): 6­ Cho    vay  trong kú    (vÒ  cho  vay xuÊtkhÈu      ): 7­ Thu      nîtrongkú    (vÒ  cho  vay xuÊtkhÈu):     8­ D       nîcuèikú (vÒ      cho  vay xuÊtkhÈu):     * Chªnh    lÖch  gi÷a d      nîcuèikú  tån kho    vµ    cuèikú   (+)NÕu       tån kho  d  >  nî (­  )NÕu     tån kho  d 
  5. 5 * KÕt    luËn   .. . ........ . . .......ngµy.  .th¸ng..  . .n¨m  . 199.. C¸n  tÝn  bé  dông Gi¸m  ®èc  ®¬n  vÞ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2