intTypePromotion=1

Hướng dẫn 6087/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
80
lượt xem
1
download

Hướng dẫn 6087/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn 6087/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện nội dung sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Quyết định số 1632/QĐ-KTTT ngày 31/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn 6087/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  æ n g  c ô c H ¶i q u a n  S è  6087/TC H Q/ K T T T  n g µ y   T 31 th¸ng 12 n¨ m   2001  Ò  vi Ö c h í ng d É n   ù c hi Ö n   éi d u n g  s ö a ® æ i   v th n ch Õ   é  k Õ  to¸n thu Õ  x u Ê t  h È u, n h Ë p   h È u   ® k k c ñ a  u y Õ t ® Þ n h  s è  1632 Q §/ K T T T  n g µ y   Q 31/12/2001  c ñ a T æ n g  c ô c tr n g  T æ n g  c ô c  ¶i q u a n   ë H C¨n  §iÒu  cña  cø  3  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1632  Q§/KTTT  µy  ng 31/12/2001 cña    Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc    c H¶i quan. Côc  Óm       ki trathu  Õ  íng  Én  ùc  thu h d th hiÖn  èng  Êt trongtoµn  µnh    th nh     ng nh sau: I­ h ø n g  t õ k Õ  to¸n:  C 1­ Quy Õt  nh      Õ  îclËp    ã  Õt  Ën    ®Þ truythu thu ®   khic k lu b»ng    v¨n b¶n  ña  c cÊp  ã  Èm  Òn  Ò   Öc  ènlËu  Õ  ña  èit ng kinh doanh  µng    c th quy v vi tr   thu c §  î     h ho¸ xuÊtnhËp  Èu.   kh 2­ Quy Õt  nh   Ôn,  ®Þ mi gi¶m  Õ, chªnh  Öch    îc lËp    i  îng thu   l gi¸®   khi ®è t   nép  Õ  îccÊp  ã  Èm  Òn  thu ®   c th quy cho  Ðp  Ôn, gi¶m  ph mi   b»ng    v¨n b¶n. 3­ Quy Õt  nh  Ôn  ¹tchË m   ép  Õ  îclËp khi®èi t ng nép  Õ    ®Þ mi ph   n thu ®        î   thu ® îccÊp  ã  Èm  Òn    c th quy cho  Ðp  Ôn  ¹tchË m   ép  Õ  ph mi ph   n thu b»ng    v¨n b¶n. 4­ Quy Õt  nh  µn  Ö  Ý   îc l©p    i îng  îc hoµn  Ö  Ý     ®Þ ho l ph ®   khi®è t ®   l ph H¶i quan  theo quy  nh.   ®Þ 5­ Quy Õt  nh    ®Þ chuyÓn  ¹  ×nh  î thuÕ  îclËp    i t ng nép  Õ  lo ih n  ®   khi®è  î   thu ® îc phÐp    chuyÓn  ¹  ×nh  lo ih XNK  theo quy  nh  Ý  ô: chuyÓn  î thuÕ  õ ®Þ (V d   n  t  lo¹  ×nh  Ëp  ih nh nguyªn  Ët liÖu    v  ®Ó s¶n  Êt hµng    xu   XK sang  ¹  ×nh  Ëp  lo ih nh kinhdoanh    hoÆc   îcl¹ ) ng   i . 6­ Th«ng  ph¹tchË m   ép  Õ  îclËp khi®èi t ng nép  Òn nhng  Þ    b¸o    n thu ®        î   ti   b chË m   víi êigian quy  nh. so      th   ®Þ 7­ Quy Õt  nh  iÒu  ®Þ ® chØnh  Õ, chªnh  Öch    îc lËp    è  Õ  thu   l gi¸®   khis thu ph¶inép  Þ  iÒu    b® chØnh. II­ æ  k Õ  to¸n:  S   C¸c  n  Þ  ë     íicho    µikho¶n  îcbæ   ®¬ v m sæ m   c¸c t   ®   sung  µ  v chuyÓn  y   ®Ç ®ñ   µ  ng  è    µo    íi. v ®ó s d v sæ m III  ­ B¸o c¸o k Õ  to¸n: 1­ B¸o      c¸o tæng  îp c¸c kho¶n    ép  ¹  öa  Èu  µ  c¸o tæng  îp h   thu n t ic kh v b¸o    h  thuÕ  ¹m  t thu  ¹  öa  Èu  ïng  ti c kh d cho    öa  Èu  ¹ch  c¸c c kh h to¸n b¸o    sæ. B¸o    c¸o
  2. 2 nµy  îclËp theo  nh  ú  ngµy  îcgöingay  Ò   ôc    ®   ®Þ k 10  ®   v C h¶iquan    µm  ¬  ®Ó l c së  tæng  îp vµ  Óm  h   ki tra. 2­ B¸o      Ö  Ý     c¸o thu l ph h¶iquan  µ  v b¸o      ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c¸o thu ph     h ch ® îch¶iquan  öa  Èu  µ  ôc       c kh v C h¶iquan  Ëp  µng  lh th¸ng®Ó   ôc  ô    ph v cho  Öc  vi ®iÒu  µnh  ña    o  ôc  µ      h c l∙nh®¹ C v b¸o c¸o Tæng  ôc    Çn  Õt. c khic thi IV­ ¹ ch to¸n k Õ  to¸n:  H Do    bæ sung  ét  è  µikho¶n  Õ     m s t  k to¸nnªn  ét  è  ¬ng  m s ph ph¸p  ¹ch    h to¸n vµ  ¬    Õ     îcthùc hiÖn    s ®å k to¸n®     nh sau: A­ P h ¬ n g  p h¸p  ¹ ch to¸n k Õ  to¸n: h 1­ K Õ       Õ  µ    to¸nthu thu v chªnh  Öch    l gi¸:(chØnh  öa  ¬    è  s s ®å s 2) 1.1/KhinhËn  îcth«ng  thuÕ,kÕ        ®  b¸o    to¸nghi: ­Nî  314­Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). ­Cã   716­ Thu  Õ    TK    thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). 1.2/Khi nhËn  îc b¸o  ã  ña     ®  c c kho  ¹c  Ò   è  Òn  Õ  ∙  ép    Õ   b v s ti thu ® n NS k to¸nghi:   ­Cã   314­ Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). ­Nî  333­Thanh    íi     TK    to¸nv   (TK  Êp   ¬ng  NS c 2,3 t øng). §ång  êighi: th   ­Cã   333­ Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). ­Nî  716­Thanh    íi     TK    to¸nv   (TK  Êp   ¬ng  NS c 2,3 t øng). Lu  :NghiÖp  ô  Õ     µy    ¹ch to¸n®ång  êi®Ó   ý  v k to¸nn tuy h     th   thanh    Þp  to¸nk thêisè  î  Õ   ng    n thu nh sau    Õ   ®ã k to¸n ph¶i viÕt biªn laithu  Õ            thu theo    quy ®Þnh  li  u  ê khaivµ  li  u      (01  ªnl t     01  ªnl ®Ó tr¶cho  i t ng nép  Õ    ä    ®è  î   thu khih yªu cÇu). 1.3/N Õ u   i t ng nép  Õ    ®è  î   thu b»ng  Òn m Æt,  Õ     ti   k to¸nghi: ­Cã   314­ Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). ­Nî  111   Òn  Æt   TK  ­Ti m 1.4/N Õ u   i t ng nép  Õ    ®è  î   thu b»ng  Ðc, kÕ     S   to¸nghi: ­Cã   314­ Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). ­Nî  113­ TiÒn  ang    TK    ® chuyÓn. 1.5/N Õ u   i t ng nép  Õ    Ë u   Þch    ®è  î   thu phim d b»ng  Òn m Æt,  Õ     ti   k to¸nghi: ­Cã   716­ Thanh    íi     TK    to¸nv   (TK  Êp    t ng  NS c 2,3 ¬ øng). ­Nî  111   Òn  Æt   TK  ­Ti m 1.6/N Õ u   i t ng nép  Õ    Ë u   Þch    ®è  î   thu phim d b»ng  Ðc, kÕ     S   to¸nghi:
  3. 3 ­Cã   716­ Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). Nî  113­ TiÒn  ang  TK    ® chuyÓn. 1.7/H¶i quan     chuyÓn  Òn  Æt   ti m thu  îc nép  Õ  ng  a  Ën  îc ®  thu nh ch nh ®  b¸o cã  ña    c kho  ¹c,kÕ     b   to¸nghi: ­Cã   111­ TiÒn  Æt.   TK    m ­Nî  113­ TiÒn  ang    TK    ® chuyÓn. 1.8/Kho  ¹c b¸o  ã    b   c cho    H¶i quan  Ò   Òn S Ðc  µ  Òn m Æt   ∙  ép    v ti   v ti   ® n NS, kÕ     to¸nghi: ­Cã   113­ TiÒn  ang    TK    ® chuyÓn. ­Nî  333­ Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). §ång  êighi: th   ­Nî  716­ Thanh    íi     TK    to¸nv   (TK  Êp    t ng  NS c 2,3 ¬ øng). ­Cã   333­ Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). 1.9/H¶i    quan chuyÓn  Òn  Æt   ti m thu  îc vµo    µ  Ën  îc b¸o  ã  ®  NS v nh ®  c ngay  ña  c kho  ¹c,kÕ     b   to¸nghi: ­Cã   111­ TiÒn  Æt.   TK    m ­Nî  333     TK  ­Thanh    i t ng nép  Õ  to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). §ång  êighi: th   ­Nî  716­ Thanh    íi     TK    to¸nv   (TK  Êp    t ng  NS c 2,3 ¬ øng). ­Cã   333­ Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). 1.10/H¶i    quan hoÆc  Kho  ¹c  b thu  Õ  Óu  ¹ch  µ  thu ti ng v PMD  b»ng  Òn  ti m Æt  kh«ng  Ëp  ü  Òn m Æt   ña    nh qu ti   c H¶i quan  chuyÓn  ép  n ngay  µo  v NS,  Õ   k to¸nghi:   ­Cã   716­ Thanh    íi     TK    to¸nv   (TK  Êp    t ng  NS c 2,3 ¬ øng). ­Nî  333­ Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). §ång  êighi th   ­Nî  716­ Thanh    íi     TK    to¸nv   (TK  Êp    t ng  NS c 2,3 ¬ øng). ­Cã   333­ Thanh    i t ng nép  Õ    TK    to¸n®è  î   thu (TK  Êp    t ng  c 2,3 ¬ øng). 2­ K Õ     Õ  ¹m      to¸nthu t thu:(chØnh  öa  ¬    è  s s ®å s 5) 2.1/KhinhËn  îcth«ng  thuÕ  ¹m    Õ        ®  b¸o  t thu,k to¸nghi: ­Nî  315­ Ph¶ithu vÒ   Õ  ¹m      TK        thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Cã   715­ Thu Õ   ¹m      TK    t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). 2.2/Nép  Õ  ¹m      Ë u   Þch,kÕ       thu t thu phim d   to¸nghi: ­Cã   715­ Thu Õ   ¹m      TK    t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Nî  112­ TiÒn  öikho  ¹c (TK1124).   TK    g  b  2.3/Khi®èi t ng nép  Õ  ¹m    Õ          î   thu t thu,k to¸nghi: ­Cã   315­ Ph¶ithu vÒ   Õ  ¹m      TK        thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng).
  4. 4   ­Nî  112­ TiÒn  öikho  ¹c (TK1124).   TK    g  b  2.4/Khicã  Õt ®Þnh  µn  Õ  ¹m        quy   ho thu t thu cho  i t ng,kÕ     ®è  î   to¸nghi:   ­Nî  715­ Thu Õ   ¹m      TK    t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Cã   335­ Ph¶ihoµn  Õ  ¹m      TK      thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). 2.5/Khitr¶tiÒn thuÕ  ¹m           t thu cho  i t ng kÕ       ®è  î   to¸nghi: ­Nî  335­ Ph¶ihoµn  Õ  ¹m      TK      thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Cã   112­ TiÒn  öikho  ¹c (TK    TK    g  b  1124). 2.6/Khicã  Õt ®Þnh      quy   kh«ng    Õ  ¹m    Õ       thu thu t thu,k to¸nghi: ­Cã   315­ Ph¶ihoµn  Õ  ¹m      TK      thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng).     î  316­  ­N TK  Thu Õ   ¹m    t thu thanh  kho¶n  trong h¹n.   §ång  êighi: th       î  715­Thu Õ   ¹m     ­N TK    t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng).     ã   316­ Thu Õ   ¹m     ­C TK    t thu thanh  kho¶n  trong h¹n.   2.7/Khicã  Õt ®Þnh  è  Õ  ¹m    ∙        quy   s thu t thu ® thu ph¶inép    NS,  Õ       k to¸nghi:     î  715   Õ   ¹m     ­N TK  ­Thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng).     ã   333    ­C TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp  t ng  NS c 2 ¬ øng). 2.8/H¶i quan     chuyÓn  Òn thuÕ  ¹m    ép  ©n  ti   t thu n ng s¸ch,kÕ         to¸nghi:     î  112   Òn  öikho  ¹c (TK   ­N TK  ­Ti g   b  1124).     î  333    ­N TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp  t ng  NS c 2 ¬ øng). Lu  : Q§   ý   kh«ng  thu  Õ  ¹m  thu t thu chØ   Ëp  l trong tr ng  îp  i îng  a    ê h ®è t ch nép  Òn  Õ  µo  µikho¶n  ¹m    êng  îp  i îng  ∙  ép  Òn  µo  µi ti thu v t   t thu.Tr h ®è t ® n ti v t   kho¶n  ¹m    × ra Q§   µn  Õ. t thu th     ho thu 3.K Õ       ¹tchË m   ép  Õ:(chØnh  öa  ¬    è    to¸nthu ph   n thu   s s ®å s 6) 3.1/Khicã      th«ng    ¹tchË m   ép,kÕ     b¸o ph   n   to¸nghi: ­Nî  314     TK  ­Thanh    i t ng nép  Õ  to¸n®è  î   thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Cã   719     TK  ­Thu  ¹t(TK  ph   7191). 3.2/Kho  ¹c b¸o cã    b     cho    H¶i quan  Ò   è  ¹t®∙  ép  v s ph   n NS,  Õ       k to¸nghi: ­Cã   314     TK  ­Thanh    i t ng nép  Õ  to¸n®è  î   thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Nî  333     TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp  t ng  NS c 2 ¬ øng). §ång  êighi: th   ­Nî  719     TK  ­Thu  ¹t(TK  ph   719). ­Cã   333     TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp  t ng  NS c 2 ¬ øng). 3.3/§èit ng nép  Òn ph¹tb»ng  Òn m Æt,  Õ          î   ti     ti   k to¸nghi: ­Nî  111   Òn  Æt   TK  ­Ti m ­Cã   314     TK  ­Thanh    i t ng nép  Õ  to¸n®è  î   thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). 3.4/H¶i quan  ép  Òn ph¹tvµo    ng  a  Ën  îcb¸o  ã,kÕ        n ti     NS nh ch nh ®   c   to¸n ghi:
  5. 5 ­Cã   111   Òn  Æt   TK  ­Ti m ­Nî  113   Òn  ang    TK  ­Ti ® chuyÓn. 3.5/Khithu tiÒn ph¹tchË m   ép  Õ         n thu b»ng  Ðc,kÕ       s   to¸nghi: ­Cã   314     TK  ­Thanh    i t ng nép  Õ  to¸n®è  î   thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Nî  113   Òn ®ang    TK  ­Ti   chuyÓn 3.6/H¶i quan  ép  Òn  ¹tvµo    µ  Ën  îc b¸o  ã     n ti ph   NS v nh ®  c ngay, kÕ       to¸n ghi:   ­Cã   111   Òn  Æt   TK  ­Ti m ­Nî  333     TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp  t ng  NS c 2 ¬ øng). 4.K Õ     µn  Õ:(chØnh  öa  ¬    è        to¸nho thu   s s ®å s 3,bæ sung  ¬    è  s ®å s 3a) 4.1/Khicã  miÔn      Q§  gi¶m  Òn thuÕ,kÕ       ótto¸n®á: ti     to¸nghib     ­Nî  314     TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ  to¸nv    î   ®è thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Cã   716­ Thu  Õ   TK    thu 4.2/Khicã  Õt ®Þnh  µn  Õ,kÕ           quy   ho thu   to¸nghi: Bót     en    ña  ¬     to¸n® (4a c s ®å 3) ­Nî  716­Thu  Õ   TK    thu ­Cã   356­ Thu Õ   µ      TK    v thu kh¸cph¶ihoµn      (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). §ång  êighibótto¸n®á     ña  ¬    th         (4b c s ®å 3): ­Nî  716     TK  ­Thu  Õ  thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) ­Cã   333     TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp  t ng  NS c 2 ¬ øng). Vµ   ng  êighitiÕp bótto¸n®á     ña  ¬    ®å th           (4c c s ®å 3): ­Nî  716     TK  ­Thu  Õ  thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Cã   314     TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ  to¸nv    î   ®è thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) 4.3/Khi khÊu  õt¹  ç  è  Õ  îc hoµn, kÕ      tr   ich s thu ®     to¸n ghi (bótto¸n 6a  ¬        s ®å   3a): ­Nî  336­Thu Õ   µ      TK    v thu kh¸cph¶ihoµn      (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) ­Cã   314­ Thanh    íi i t ng nép  Õ    TK    to¸nv    î   ®è thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng).   ång  êighi®iÒu  § th     chØnh    è  ép    ótto¸n6b  ¬    t¨ngs n NS (b     s ®å 3a): ­Nî  716­Thu  Õ    TK    thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Cã   333     TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp  t ng  NS c 2 ¬ øng). 4.4/Hoµn  Õ    thu b»ng  ¬ng  ph ph¸p chuyÓn  i  Êu  õ:     Ën  Òn   ® kh tr   x¸cnh ti   Khi thuÕ  cho  i t ng ® îchoµn  ®è  î     chuyÓn  i  Êu  õë  n  Þ  ® kh tr   ®¬ v kh¸c,kÕ         to¸nghi: Bót to¸n 5  ña  ¬    ­ Nî      c s ®å 3    TK 336­ Thu Õ   µ  v thu kh¸c ph¶i hoµn        (TK cÊp  2)     ã   354    è   ép    ­ C TK  ­ S n NS chuyÓn  i  Êu  õ    ® kh tr   (TK cÊp  2) 4.5/Khi nhËn  îcquyÕt  nh  Êu  õcña  n  Þ  ¹n  öití   Õ        ®  ®Þ kh tr   ®¬ v b g   ik to¸n , ghi:  
  6. 6 Bót to¸n6  ña  ¬    ­Nî  354   è  ép        c s ®å 3   TK  ­S n NS chuyÓn  i  Êu  õ(TK  ® kh tr   cÊp  2)     ã    ­ C TK 333    ­ Thanh to¸n thu  ép  íiNS     n v  (TK  Êp  c 2). 5.Sè  ép      n NS chuyÓn  n   Êu  õ: ®Õ kh tr   (chØnh  öa  ¬    è  s s ®å s 4) 5.1/KhinhËn  îcth«ng  thuÕ,kÕ       ótto¸n1):    ®  b¸o    to¸nghi(b     ­Nî  314     TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ  to¸nv    î   ®è thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Cã   716     TK  ­Thu  Õ  thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) 5.2/Khicã  Õt ®Þnh  Êu  õ, Õ       ótto¸n3a):     quy   kh tr   to¸nghi(b     k ­Nî  355   è  ép      TK  ­S n NS chuyÓn  n   Êu  õ(TK  Êp  t ng  ®Õ kh tr   c 2 ¬ øng). ­Cã   414     TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ  to¸nv    î   ®è thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). §ång  êighibótto¸n3b: th         ­Nî  716     TK  ­Thu  Õ  thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) ­Cã   355   è  ép      TK  ­S n NS chuyÓn  n   Êu  õ(TK  Êp  t ng  ®Õ kh tr   c 2 ¬ øng). 6.K Õ    hoµn  Òn ph¹tchË m   ép  Õ:(Bæ    to¸n  ti     n thu   sung  ¬      s ®å 6a,6b) 6.1/Khi cã    Ôn,      Q§ mi gi¶m  Òn  ¹tchË m   ép  Õ, kÕ   ti ph   n thu   to¸n ghi bót     to¸n®á:    ­Cã   719     TK  ­Thu  ¹t(TK  Êp  t ng  ph   c 2 ¬ øng). ­Nî  314     TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ (TK  Êp  t ng  to¸nv    î   ®è thu   c 2 ¬ øng). 6.2/Khicã  Õt ®Þnh  µn  Òn ph¹tchË m   ép  Õ,kÕ         quy   ho ti     n thu   to¸nghi: Bót to¸n®en     (4a): ­Cã   336   Õ   µ      TK  ­Thu v thu kh¸cph¶ihoµn      (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Nî  719     TK  ­Thu  ¹t(TK  ph   7191) §ång  êighibótto¸n®á   th         (4b): ­Nî  719     TK  ­Thu  ¹t(TK  ph   7191) ­Cã   333     TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp    NS c 2). Vµ   ng  êighitiÕp bótto¸n®á   ®å th           (4c): ­Nî  719     TK  ­Thu  ¹t(TK  ph   7191) ­Cã   314     TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ  to¸nv    î   ®è thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). 6.2/Khicã  Õt  nh  Êu  õt¹ chç,kÕ       ótto¸n6a  ña  ¬      quy ®Þ kh tr   i    to¸nghi:(b     c s ®å   6a): ­Nî  336   Õ   µ      TK  ­Thu v thu kh¸cph¶ihoµn      (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Cã   314     TK  ­Thanh    íi i t ng   ép  Õ  to¸nv    î  n thu (TK  Êp  t ng  ®è c 2 ¬ øng). §ång  êighit¨ngsè  ∙  ép    ótto¸n6b): th       ® n NS (b     ­Cã   333     TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp  NS c 2). ­Nî  719     TK  ­Thu  ¹t(TK  ph   7191)
  7. 7 6.3/C¨n  giÊy    Ën  Òn  ¹tCNT     cø  x¸c nh ti ph   chuyÓn  i  Êu  õ,kÕ     ® kh tr   to¸n ghi:   Bót to¸n5  ña  ¬        c s ®å 6b:    î  336   Õ   µ    ­N TK  ­Thu v thu kh¸cph¶ihoµn      (TK  Êp  c 2) ­Cã   354   è  ép      TK  ­S n NS chuyÓn  i  Êu  õ(TK  Êp  ® kh tr   c 2) 6.4/Khi ® îcquyÕt  nh  Êu  õph¹tdo  n  Þ  ¹n  öití  Õ           ®Þ kh tr     ®¬ v b g   ik to¸nghi , (Bótto¸n6  ña  ¬        c s ®å 6b): ­Nî  354   è  ép      TK  ­S n NS chuyÓn  i  Êu  õ(TK  Êp  t ng  ® kh tr   c 2 ¬ øng) ­Cã   333     TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp  NS c 2). 7. K Õ     Êu  õtiÒn ph¹tCNT   îchoµn    to¸nkh tr      ®  chuyÓn  n   Êu  õ:(S¬  ®Õ kh tr   ®å   6c) 7.1/Khi nhËn  îc th«ng     ®  b¸o  ¹tchË m   ép  Õ, kÕ       ótto¸n ph   n thu   to¸n ghi (b     1): ­Nî  314     TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ  to¸nv    î   ®è thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) ­Cã   719     TK  ­Thu  ¹t(TK  ph   7191) 7.2/Khicã  Õt ®Þnh  Êu  õ, Õ       ótto¸n3a):     quy   kh tr   to¸nghi(B     k ­Nî  355   è  ép      TK  ­S n NS chuyÓn  n   Êu  õ(TK  Êp  t ng  ®Õ kh tr   c 2 ¬ øng) ­Cã   314     TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ  to¸nv    î   ®è thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). §ång  êighibótto¸n3b: th         ­Nî  719     TK  ­Thu  ¹t(TK  ph   7191) ­Cã   355   è  ép      TK  ­S n NS chuyÓn  n   Êu  õ(TK  Êp  t ng  ®Õ kh tr   c 2 ¬ øng). 8. K Õ     to¸n chuyÓn  Òn  Õ  ¹m  ® îc hoµn    ti thu t thu    sang  Êu  õcho    kh tr   thuª chuyªn thu:(Bæ     sung  ¬    s ®å 13) 8.1/Khi ®èi îng  îc hoµn  Õ  ¹m  cã     t ®  thu t thu  c«ng  ®Ò   Þ   v¨n  ngh chuyÓn  nép  cho  è  Õ  s thu chuyªn  ph¶inép, kÕ     thu      to¸n chuyÓn  Òn  õ tµikho¶n  ¹m  ti t     t thu sang  ép    n NS,    Ën  îcb¸o cã,kÕ       khinh ®       to¸nghi: Bót to¸n5a:­Cã   112   Òn  öikho  ¹c (TK         TK  ­Ti g   b  1124)    î  333   ­N TK  ­Thanh      ép  íi   to¸nthu n v   (TK  Êp  NS c 2). §ång  êighi(bótto¸n5b): th         ­Cã   314     TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ  to¸nv    î   ®è thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). ­Nî  335     TK  ­Ph¶ihoµn  Ò   Õ  ¹m      v thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). Vµ   ng  êighitiÕp (bótto¸n5c): ®å th         ­Nî  716     TK  ­Thu  Õ  thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). hoÆc    î  719   ­N TK  ­Thu  ¹t(TK  ph   7191)        ã   333  Thanh    è  ép NS       ­C TK  ­  to¸ns n   (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). 9.K Õ     µn  Õ  Bé  µichÝnh  µn      to¸nho thu do  T   ho tr¶(Bæ  sung  ¬    s ®å 14)
  8. 8 9.1/§èivíi µn  Õ  Ë u   Þch:KhinhËn  îcchøng  õhoµn  Õ  ña       ho thu M d    ®  t  thu c Ban    Tæ chøc  ∙  µn  è  Õ  ® ho s thu ph¶ihoµn    cho  i îng ® îc hoµn  Õ       ®è t     k to¸nghi bótto¸n®á           (5a)nh sau: ­Nî  333     TK  ­Thanh    è  ép    to¸ns n NS (TK  333C) ­Cã   336   Õ   µ      TK  ­Thu v thu kh¸cph¶ihoµn      (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). 9.2/§èivíi µn  Õ       ho thu PMD:    Ën  îcchøng  õcña  khinh ®   t  BTC   ∙  µn    ® ho tr¶ sè  Õ  thu ph¶ihoµn    cho  i t ng ® îchoµn,kÕ         ótto¸n®á     ®è  î       to¸nghic¸cb     nh sau: Bót to¸n6a:­Nî  333          TK  ­Thanh    è  ép    to¸ns n NS (TK  333C)    ã   716   ­C TK  ­Thu  Õ  thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) §ång  êighi®á   ótto¸n6b: th     b     ­Cã   333     TK  ­Thanh    è  ép    to¸ns n NS (TK  333C) ­Nî  716     TK  ­Thu  Õ  thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) 10.K Õ         ©n    to¸nghithu ng s¸ch (Bæ    sung  ¬    s ®å 2a) §èi víic¸c kho¶n  î thuÕ  µ     i  îng  ép  Õ  îc Bé   µi chÝnh       n  m c¸c ®è t n thu ®   T   cho  Ðp  ph thanh    to¸nb»ng      ghithu cho    µ      NS v ghichicho  i t ng nî thuÕ. Khi ®è  î        nhËn  îcchøng  õ cña  é  µichÝnh    Ën  è  Òn ®ã   ∙  îcghithu cho  ®  t  BT  x¸c nh s ti   ® ®       NS,  Õ       k to¸nghi: ­Nî  333     TK  ­Thanh    è  ép    to¸ns n NS (TK  3337) ­Cã   314     TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ  to¸nv    î   ®è thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) §ång  êighi: th   ­Cã   333     TK  ­Thanh    è  ép    to¸ns n NS (TK  3337) ­Nî  716     TK  ­Thu  Õ  thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). 11.K Õ       to¸nchuyÓn  ¹ h×nh  lo   i kinhdoanh    (Bæ  sung  ¬    s ®å 15) Trong  êng  îp  î thuÕ  ¹m  ® îc chuyÓn  tr h n  t thu    sang  ¹  ×nh  lo ih kinh doanh    XNK   × kÕ       quyÕt ®Þnh  th   to¸nc¨n cø    chuyÓn  ¹ h×nh  îthuÕ  ng  êighi: lo i   n  ®å th   Bót to¸n®á      î  315­ Ph¶ithu vÒ   Õ  ¹m        5a:­N TK        thu t thu (TK  Êp  c 2)  ­Cã   715   Õ   ¹m       TK  ­Thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). Bót to¸n®en     î  314      5b:­N TK  ­Thanh    íi i t ng nép  Õ. to¸nv    î   ®è thu    ã   716   ­C TK  ­Thu  Õ  thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). Chi chó: ChØ       chuyÓn sang chuyªn  toµn  é  è  î thuÕ. Sè   Òn  ∙  thu  b s n    ti ® nép  µo  µikho¶n  ¹m    v t  t thu ph¶inép    ¹ch to¸ntheo s¬      NS h       ®å 5. 12. K Õ     to¸n hoµn  Õ     thu PMD,  Ö  Ý,  ¹tVPHC,  Òn  µng  Þch    l ph ph   ti h t thu (Bæ  sung  ¬    s ®å 16) 12.1/Khi®èi t ng nép       î   b»ng  Òn m Æt   ti   cho    H¶i quan,kÕ         to¸nghi: ­Nî  111   Òn  Æt   TK  ­Ti m ­Cã   716     TK  ­Thu  Õ  thu PMD hoÆc    ã   718   ­C TK  ­Thu  Ö  Ý l ph hoÆc    ã   719   ¹tVPHC   ­C TK  ­Ph   (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng).
  9. 9 12.2/ Khi  ã    c quyÕt  nh   µn    è  Òn  Õ   ®Þ ho tr¶ s ti thu PMD,  Ö   Ý,  ¹t L ph Ph   VPHC   ∙  ép    Õ       ® n NS k to¸nghi: ­Nî  716     TK  ­Thu  Õ  thu PMD hoÆc    î  718   ­N TK  ­Thu  Ö  Ý l ph hoÆc    î  719   ¹tVPHC   ­N TK  ­Ph   (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) ­Cã   336   Õ   µ      TK  ­Thu v thu kh¸cph¶ihoµn      (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) 12.3/Khitr¶tiÒn cho  i t ng ® îchoµn,kÕ              ®è  î       to¸nghi: ­Nî  336   Õ   µ      TK  ­Thu v thu kh¸cph¶ihoµn      (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) ­Cã   111   Òn  Æt.   TK  ­Ti m §ång  êighibótto¸n®á     th         nh sau:        Nî  716       TK  Cã   716 TK  Ho Æc  Nî  718   TK  Cã   718 TK  hoÆc    î  719  N TK  Cã   719 TK  13. Thu Õ   ¹m    t thu  ép  õa  víith«ng  n th so    b¸o  Õ  thu chuyÓn  ép    n NS (bæ   sung  ¬    s ®å 17) 13.1/C¨n  vµo    Þ    cø  ®Ò ngh b»ng    v¨n b¶n  ña  c doanh  nghiÖp  chuyÓn  è  s thuÕ  ép  õa  n th NS,    h¶i quan  Ëp  l chøng  õ ghi sæ     iÒu  t    ®Ó ® chØnh t¨ng sè    thuÕ  ph¶inép,kÕ           to¸nghi: Bót to¸n3:­Nî  315          TK  ­Ph¶ithu vÒ   Õ  ¹m        thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng).             ã   715   Õ   ¹m             ­C TK  ­Thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). §ång  êighibótto¸n4: th         ­Nî  715   Õ   ¹m      TK  ­Thu t thu (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) ­Cã   333     TK  ­Thanh      ép    to¸nthu n NS (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng). 13.2/Khih¶iquan      chuyÓn  Òn thõa thuÕ  ¹m    ép     Õ       ti     t thu n NS ,k to¸nghi: ­Nî  333     TK  ­Thanh      ép    to¸nthu n NS (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) ­Cã   112   Òn  öikho  ¹c (TK    TK  ­Ti g   b  1124) 14.H¹ch    Õ    Ëp    to¸nthu thu nh (Bæ  sung  ¬    s ®å 18) 14.1/C¨n  phiÕu    Òn thuÕ    Ëp,kÕ         cø  thu ti   thu nh   to¸nghi: ­Nî  111­TiÒn m Æt   TK      hoÆc    î  112   Òn  öikho  ¹c ­N TK  ­Ti g   b ­Cã   716     TK  ­Thu  Õ  thu (7165) 14.2/X¸c  nh  è    ®Þ s ph¶inép    NS,  Õ       k to¸nghi: ­Nî  716     TK  ­Thu  Õ  thu (7165) ­Cã   333     TK  ­Thanh      ép    to¸nthu n NS (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng) 14.3/C¨n  vµo  Õt ®Þnh  Ých th ng  Õ    Ëp,kÕ         cø  quy   tr   ë thu thu nh   to¸nghi: ­Nî  716     TK  ­Thu  Õ  thu (7165) ­Cã   343­ V∙ng    íi n  Þ  ù      TK    lai   v ®¬ v d to¸n(3438)
  10. 10 14.4/H¶i quan     chuyÓn  Òn thuÕ    Ëp  ép  ti   thu nh n NS,  Õ       k to¸nghi: ­Cã   112   Òn  öikho  ¹c (1128)   TK  ­Ti g   b  ­Nî  333     TK  ­Thanh      ép    to¸nthu n NS (TK  Êp  t ng  c 2 ¬ øng).    14.5/ChuyÓn  Òn vÒ   n  Þ  ù      Õ         ti   ®¬ v d to¸nchi, to¸nghi: k ­Cã   112   Òn  öikho  ¹c (1128)   TK  ­Ti g   b  ­Nî  343     TK  ­V∙ng    íi n  Þ  ù    lai   v ®¬ v d to¸n(3438) b­  ¬     Õ   S ®å k to¸n:16  ¬    Õ     íi®©y   Ï lµm  â ph¬ng    s ®å k to¸nd   s  r  ph¸p  ¹ch h  to¸nnªu    ã s¬    Ìm    trªn(c   ®å k theo). 1/K Õ       Õ  µ    to¸nthu thu v chªnh  Öch  l gi¸. 2/K Õ     Õ  ¹m    to¸nthu t thu. 3/K Õ       ¹tchË m   ép  Õ.   to¸nthu ph   n thu 4/K Õ     Êu  õt¹ chç  è  Õ  îchoµn.   to¸nkh tr    i s thu ®   5/K Õ     Êu  õchuyÓn  i  è  Õ  îchoµn.   to¸nkh tr   ® s thu ®   6/Sè  ép  ©n    n ng s¸ch chuyÓn  n   Êu  õvµo  è  Õ    ®Õ kh tr   s thu ph¶inép.   7/K Õ     Êu  õt¹ chç  Òn ph¹tchË m   ép  Õ  îchoµn.   to¸nkh tr    i ti     n thu ®   8/K Õ     Êu  õchuyÓn  i  Òn ph¹tchË m   ép  Õ  îchoµn.   to¸nkh tr   ® ti     n thu ®   9/K Õ     Êu  õchuyÓn  n   Òn ph¹tchË m   ép  Õ  îchoµn.   to¸nkh tr   ®Õ ti     n thu ®   10/K Õ       to¸nchuyÓn  Òn thuÕ  ¹m    îchoµn  ti   t thu ®   sang  Êu  õcho  Õ  kh tr   thu chuyªn thu.   11/K Õ     µn  Õ  õBé  µichÝnh.   to¸nho thu t   T   12/K Õ         Òn thuÕ  ép  ©n    to¸nghithu ti   n ng s¸ch. 13/K Õ       to¸nchuyÓn  ¹ h×nh  îthuÕ. lo   i n  14/K Õ     µn  Õ    Ë u   Þch,lÖ  Ý      to¸nho thu phim d   ph h¶iquan,ph¹tVPHC.    15/K Õ     Õ  ¹m    ép  õa chuyÓn    to¸nthu t thu n th   NS. 16/K Õ     Õ    Ëp.   to¸nthu thu nh C¸c  ¬ng  ph ph¸p  ¹ch    µ  ¬    Õ     íc®©y     íi   íng dÉn  h to¸nv s ®å k to¸ntr   tr¸v   h   i c¸c trªn®Ò u   Þ    á.   b b∙ib C¸c  íng dÉn  ùc hiÖn  Õt  nh  öa  æi    h  th   quy ®Þ s® bæ sung  Õ     Õ     ch ®é k to¸n thuÕ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  ña  xu     nh kh c Tæng   ôc    c H¶i quan  nªu    îc thùc trªn®     hiÖn  õ ngµy  t  01/01/2002.Yªu  Çu    n  Þ    c c¸c ®¬ v trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu          n cã  íng m ¾ c   Çn      v  c b¸o c¸o ngay  Ò   v Tæng  ôc    íng dÉn  Õp. c ®Ó h   ti
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2