intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán doanh nghiệp - Thực hành nhỏ và vừa đã cập nhật đến tháng 4 năm 2008: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:289

240
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cập nhật đến tháng 4 năm 2008 của PGS.TS. Võ Văn Nhị (ĐH Kinh tế TP.HCM) có kết cấu gồm 3 phần: Phần Kế toán tài chính (phần này gồm 9 chương, phần tài sản, phần nguồn vốn), phần Chế độ chứng từ kế toán và phần Các loại sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây với nội dung 9 chương, tài sản và nguồn vốn của Kế toán tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán doanh nghiệp - Thực hành nhỏ và vừa đã cập nhật đến tháng 4 năm 2008: Phần 1

 1. H u o n g d i n t h u ’c h a n h w ■ " n h o v o v i f o Dei cap nhat den thong 4 nom 2008 N H f i X U A 't BR N T H O N G K €
 2. HUONG DSN THlfC HUNH K € T O f iN D O A N H N G H l f P nho vA v irn
 3. D fll HQC KINH T£ THANH PHO HO CHI MINH 6I6N SORN: PGS.TS. VO VAN NHj KHOfl K€' TOAN - HI6M TOAN Hit&ng dan thitc hanh K€ TOAN DOflNH NGHI^P NHO VA VQfi (Ban hanh theo Quyet dinh 48/2006/QD - BTC Ngay 14/9/2006 cua Bo triforng Bo Tai Chlnh) n h A xu A't ban GIRO THONG V0N THI
 4. H N IH J m N U 0 1 B H T N U H d
 5. Chuong 1 TO CHUfC CONG TAC KE TOAN TRONG CAC DOANH NGHIEP NHO VA Vtf ■ A ________________ Doanh nghiep nho va vCra bao gom cac doanh nhiep co quy mo nho hoSc trung binh ve von, ve may moc thiet bi, ve lao dong va qua trinh san xuat kinh doanh thtfcmg diroc tap trung trong mot pham vi nhat dinh vdri mot hoSc mot so phan xUcrng (hoSc bo phan kinh doanh). Doanh nghiep nho va vita r£t da dang ve llnh vtfc kinh doanh dong thcri cung bao gom nhieu hinh thufc so hufu khac nhau (doanh nghiep nha nudrc, c6ng ty co phan...). Thong tin ke toan cua cac doanh nghiep nho va vifa cung dtfoc cung cap cho nhilu doi ttrong khac nhau, ben trong cung nhu ben ngoai doanh nghiep. Do vay noi dung to chufc cong tac ke toan trong cac doanh nghiep nho va vira ve nguyen tac cung khong co su khac biet ldm so vdri cac loai hinh doanh nghiep khac. Sau day gidri thieu tong quat mo so van de co ban thuoc noi dung to chilc cong tac ke toan trong cac doanh nghiep nho va vira. 1. TO CHtfC VAN DUNG CHE DO CHtfNG Ttf k£ TOAN: Chufng tCr ke toan suf dung trong doanh nghiep vira va nho cung quy dinh bao gom 2 phan he: Chufng tir co tinh chat bat buoc va chufng tCr co tinh chat hudng dan. - Doi vdri chufng tir co tinh chat bat buoc can phai tuan thu nghiem ngat cac quy dinh ve loai chufng tir, mau chufng tir, phuong phap l§p chufng tir cung nhu viec liTU hanh, suf dung chufng tir trong cac hoat dong kinh doanh. - Doi vdri chufng tCr co tinh chat hirdng dan can phai nghien cufu dac diem hoat dong, dac diem ve doi ti/ang ke toan cung nhif yeu cau thu nhan, xuf ly thong tin de xay diTng cac loai chufng tir phii hcrp vdri yeu cau quan ly va bao dam tinh phap ly theo quy dinh cua nha nuoc. 6
 6. Xay dung v& suf dung m6t h? th&'ng chufng tif phu hcfp vdfi hoat dong cua doanh nghiep c6 vi trl het sufc quan trong trong to chufc cong tac ke to£n cua doanh nghiep, bdi chmh n6 1& dieu kien ban dau de thuc hien muc tieu cung cap thong tin vh kiem tra cua ke toan doi vdfi hoat dong cua doanh nghiep. 2. VAN DUNG Hfi THONG KE TOAN: He thong t&i khoan ke to£n trong doanh nghidp nho vk vCra duac quy dinh chung cho c&c doanh nghiep thuoc ckc ng&nh nghe khdc nhau, thuoc cac hinh thufc sd htfu khdc nhau nen moi doanh nghiep can c&n cuf vao tinh hinh thuc te ve hoat dong san xuat kinh doanh va yeu cau cung cap thong tin de van dung phu hop. Sau day gidri thieu h? thong t&i khoan ke to£n dp dung cho cac doanh nghiep vira vk nho. 7
 7. DANH MUC HE THONG TAl KHOAN KE TOAN DOANH NGHIEP NH6 VA Vl/A (Theo QD so 4812006 QD BTC ngdy 14/912006 cua Bo trudng BTC) So hi?u TK XT T^N t A i k h o a n GHI CHU Cap 1 Cap 2 1 2 3 4 5 LOAI TK 1: TAI SAN NGAN HAN 1 111 Tien m$t 1111 Tien ViSt Nam 1112 Ngoai te 1113 Vang bac, kirn khf quy, da quy 2 112 Tien gCrl ngan hang Chi tifi't theo ngin hang 1121 Tien Vi§t Nam 1122 Ngogi te 1123 V&ng bgc, kirn khf quy, da quy 3 121 Dau ttf chufng khoan ngSn hgn 4 131 Phiii thu cua kh£ch hang Chi ti6t theo khich hing 5 133 Thue GTGT difdc khau trCT 1331 Thue GTGT duoc khau trC/ cua hang hoa djch vy 1332 Thue GTGT duoc khau trir cua TSC0 6 138 Ph£i thu khac 1381 Tai s&n thieu chd xir ly 1388 Phdi thu khac 7 141 T$m tfng Chi ti£t theo d6i tuong 8 142 Chi phi t r i tri/d c n g in hgn 9 152 Nguyen ii$u, vat ii$u Chi tifi’t theo yfeu ciu V quin ly 10 153 Cong eg, dgng eg Chi ti6t theo yfeu c4u qu&n ly 11 154 Chi phi s£n xuat, kinh doanh dd Chi ti6t theo y£u c£u dang quan ly 12 155 Th^nh pham Chi ti£t theo y£u ciu qu&n ly 8
 8. 13 156 H&ng hoa Chi ti^t theo y&u c5u quein ly 14 157 Hang gtfl dl b£n Chi tilt theo y&u c3u quin ly 15 159 Cac kho£n dtf phbng 1591 Dy phong gi&m gia d3u tu tai chi'nh ngSn han 1592 Di/ phong ph&i thu kh6 doi 1593 Dy phong gi&m gia h£ng ton kho LOAI TK 2: TAI SAN DAl HAN 16 211 Tai s£n co d|nh hufu hinh T&i sdn co dinh hCifu hinh Tai Scin c6 djnh thu§ t^i chinh Tai s&n c6 dinh vo hinh 2111 2112 2113 17 214 Hao mon TSCD 2141 Hao mon TSCO hOu hinh 2142 Hao mon TSCD thu§ t&i chinh 2143 Hao mdn TSCD v6 hinh 2147 Hao mon BDS dau tu 18 217 Bat dQng sAn dau ttf 19 221 Dau ttf tai chfnh dai hgn 2212 G6p von lien doanh 2213 Dau tu vao cong ty li§n ket 2218 Dau tu tai chinh ddi hgn khac 20 229 Dtf phong g lim gi£ dau ttf t i l chfnh d&i h?n 21 241 Xay dtfng cd b£n dd dang 2411 Mua s3m TSCD 2412 Xay dtfng cd b in dd dang 2413 SCfa chQa Idn TSCD 21 242 Chi phf t r i trtfdc d&l hgn 23 244 Ky quy, ky ctf(jc d&i hgn LOAI TK 3: n o p h Ai t r A 9
 9. 24 311 Vay n g ln hgn 25 315 No dal h?n den t r i 26 331 P h ii t r i cho ngiitti b in 27 333 Thue v i c ic k h o in p h ii n$p N h i ni/dc 3331 Thud' g ii tri gia tin g 33311 Thue GTGT d iu ra 33312 Thu£ GTGT h in g n h ip k h iu 3332 Thui' tiiu thy d ie b iit 3333 Thu§' xuat, n h ip kh lu 3334 T h u i thu n h ip doanh nghiip 3335 Thug thu n h ip c i n hin 3336 T h u i t i i nguyin 3337 Thue n h i d it, tign th u i d it 3338 C ic loai th u i khac 3339 Phi, l i phi v i c ic khoin p h ii ndp k h ic 28 334 P h il t r i ngi/di lao dong 29 335 Chi p h i p h ii t r i 30 338 P h ii t r i , p h ii nop k h ic 3381 T ii s in thtia cho g iii quyet 3382 Kinh phf cong doan 3383 B io hiem xa h6i 3384 B io hiem y t£ 3386 N h in ky quy, ky cif0c ngan h?n 3387 Doanh thu chtfa thyc h iin 3388 P h ii t r i, p h ii ndp k h ic 31 341 Vay n0 dai h?n 3411 Vay d ii han 3412 Nq d ii han 3413 T r ii phieu p h it h in h 34131 M in h g ii t r ii phigu 34132 Chiet k h iu t r ii p h iiu 34133 Phy trfii t r ii phi£u 34134 N h in ky quy, ky ct/Oc d ii han 32 351 Quy d tf phdng tro c ip vi$c lim 33 352 phdng p h ii t r i 10
 10. LOAI TK 4: n g u 6 n v o n c h u sd Hdru 34 411 Nguon von kinh doanh 4111 V6n u tu cua chu s i huru 4112 ThSng du v6n c 6 ph£n C6ng ty c6 ph3n 4118 V6'n kh£c 35 413 Chenh l#ch ty g li hoi d o il 36 418 Cic quy khdc thupc von chu sd htfu 37 419 Cd phleu quy 38 421 L0l nhugn chUa phan phtfl 4211 L0i nhu$n nSm trudc 4212 L0i nhudn nSm nay 39 431 Quy khen thtfdng, phuc M 4311 Quy khen thudng 4312 Quy phuc I0l LOAI TK 5: DOANH THU 40 511 Doanh thu b in hiing v i cung c£p Chi tilt theo ylu c5u djch vg quin iy 5111 Doanh thu bAn h&ng h6a 5112 Doanh thu b in c ic th&nh phim 5113 Doanh thu cung cSip dich vg 5117 Doanh thu kinh doanh BDS d iu tu 41 515 B in hfcng cung c£p djch vg 42 521 C ic k h o in g lim tr if doanh thu Chi dung 6 cic don vj 5211 Chi§'t khd'u thUdng mai thinh viSn 5212 Hang b in bj t r i lai 5213 Gicim gi& h&ng ban LOAI TK 6: CHI PHi s A n XUAT, KINH DOANH 43 611 Mua h in g Ap dgng cho phuang phap kilm kS djnh ky 44 631 G li th in h s in xuat Ap dung cho phuang 45 632 G li von h in g b in phAp kilm k6 djnh ky 46 635 Chi ph( t i l chfnh 11
 11. 47 642 Chi phi q u in ly doanh nghiep Chi ti6I theo hoat dOng 6421 C h i phi nhfln vten q u in ly 6422 C h i p h i v 3 t liftu q uin ly LOAI TK 7: THU NHAP KHAC 48 711 Thu nh#p k h ic Chi tid't theo hoat d6ng LOAI TK 8: CHI PHi KHAC 49 811 Chi phi k h ic Chi ti6t theo hoat d{>ng 50 821 Chi phi th u ^ thu nh#p doanh nghl#p LOAI TK 9: XAC D|NH KET QUA KINH DOANH 51 911 X ic djnh ket q u i kinh doanh LOAI TK 0 : TAI KHOAN NGOAI BANG 1 001 T i l s in thu£ n g o ii 2 002 Vat ti/, h in g h6a nhan giO hp, nh#n Chi tifit theo y6u cSu gia cong 3 003 H in g h6a nhan b in hp, nhan ky gijfi, ky ctf
 12. kinh te thi nen suf dung hinh thufc ke todn: Nhat ky chung. Day la hinh thufc kd todn dan gian, de van dung va rat thuan lgi khi ufng dung tin hoc de xuf ly thong tin ke todn. Cac doanh nghiep co quy mo nho co the va nen manh dan suf dung hinh thufc Nhat ky chung (thay vi hinh thuirc ke toan nhat ky - So cai). Ngoai ra cac doanh nghiep nho vd vCra cung co the suf dung hinh thufc ke toan chufng tCr ghi so, mot hinh thufc ke toan suf dung kha pho bien a cac doanh nghiep nude ta trong thdi gian qua vk hi§n nay. Cac hinh thufc ke toan nay cd the thuc hien bang phuang phap thu cong hoSc ufng dung tin hoc de xuf ly (suf dung cdc phan mem ke todn de xuf ly thong tin). Sau day gidri thieu cac hinh thufc ke todn nay. 3.1. Hinh thufc ke toan nh|Lt ky - so cai 1. Hinh thufc ke toan Nhat ky - so cai gom cac loai so sach ke toan sau day: - Nhat ky - so cai. - Cac so va the ke todn chi tiet. 2. Hinh thufc Nhat ky - so cai la mot quyen so ke todn tong hap duy nhat, dung lam so nhat ky ghi chep cac nghiep vu kinh te tai chinh phdt sinh theo trinh ttf thdfi gian, vtfa dung lam so cdi de tap hap va he thong hoa cac nghiep vu do theo cac tdi khoan ke toan. Sd nhat ky - so cdi gom nhieu trang, moi trang chia lam hai phan: m6t phan dung lam so nhat ky vd mot phan dung lam so cdi. Phan dung lam so nhat gom ckc cot: ngay thang, sd hieu cua chufng tCf dung lam c&n cuf ghi sd, trich yeu noi dung nghiep vu ghi sd va sd tien. Phin dung lam sd cai di/ac chia ra nhieu cot, moi tai khoan sur dung hai c6t - mot c6t ghi Ng vk m6t cot ghi Co. Sd lagng cot tren sd nhieu hay it phu thuoc vao sd lugng cac tai khoan phai siif dung. Sd va the ke todn chi tiet trong hinh thufc nhat ky - so cdi gom: - The ho&c sd ke toan chi tiet tai san cd dinh, khau hao tai san cd dinh v& nguon von kinh doanh; - The hodc sd ke toan chi tiet v£t lieu, cong cu, dung cu, thanh pham, hdng hoa; - Sd ke toan chi tiet c ic loai vdn bang tien (quy tien mat, tien gift ng£n hang), va tien vay (vay ng£n han, vay dai han). 13
 13. - So hodc the ke todn chi tiet cdc nghiep vu thanh todn: phai tra cho khach hang phai thu cua khach hang, cdc khoan phai thu, phai tra khac,.. - So ho&c the ke todn chi tiet chi phi san xuat chi phi quan ly kinh doanh. - Sd hodc the ke todn chi tiet chi phi dau ttf xay dtfng co ban - So hoSc the ke todn chi tiet chi phi thuoc cdc tai khoan khdc tuy theo yeu cau phan tich, kiem tra va lap bao bieu trong ttfng nganh, ttfng xi nghiep va to chufc kinh te. Noi dung va ket cau cua cdc so vd the ke todn chi tiet phu thupc vdo tinh chat cua cdc doi tuong hach todn va yeu cau thu nhan cdc chi tieu phuc vu cong tdc quan ly va lap bdo bieu. 3. Trinh tCr ghi chep trong hinh thufc Nhat ky - So cdi nhtf sau: hang ngay, m5i khi nhdn duoc chufng tCr goc phan anh cdc nghiep vu kinh te tai chinh phdt sinh, nhan vien giuf sd Nhat ky - Sd cdi phai kiem tra chufng tCr ve moi mdt, cdn cuf vdo noi dung nghiep vu tren chufng tCr xac dinh tai khoan ghi No, tai khodn ghi Co vd ghi cdc noi dung can thiet cua ch vdo Nhdt ky - Sd cdi. M6i chufng ttf goc duoc ghi vdo Nhat ky - So cdi tren mot dong dong thdi a cd hai phan: trade het ghi vdo cot ngay thang, sd hieu cua chufng ttf, dien giai noi dung va sd tien cua nghiep vu trong phan Nhat ky sau do ghi sd tien cua nghiep vu vao cot ghi No vd cot ghi Co cua cdc tai khoan co lien quan trong phan So Cdi. Cuoi thang, sau khach hang phan dnh todn bo cdc nghiep vu kinh te tai chinh phdt sinh trong thang vao Nhat ky - Sd cdi, nhan vien giuf sd tien hdnh khoa so, tim ra tong sd tien a phan Nhat ky, tong sd phdt sinh No, phdt sinh Co va sd dtf cuoi thang cua ttfng tai khoan a phan sd Cdi, dong thdi tien hdnh kiem tra doi chieu sd lieu tren Nhat ky - So cdi bdng cach lay tong sd phdt sinh No va tong sd phdt sinh Co cua tat ca cdc tai khoan tren sd Cdi doi chieu vcri tong sd tien d phan nhat ky va lay tong sd dtf No cua tat cdc cdc TK doi chieu vdi tong sd dtf Co cua tat ca cdc tai khoan tren sd Cdi. Neu cdc tong sd noi tren khdp nhau thi viec tinh todn sd phdt sinh vd sd dtf cua cac tdi khoan tren Nhdt ky - So cdi dtfoc coi la chinh xac. Ngoai ra, de dam bao tinh chinh xdc cua cdc sd lieu hach todn tren ttfng tdi khoan tong hop, trtfdrc khi ldp bdo bieu ke todn, nhan vien giuf Nhat ky - Sd cdi phai ti£n hdnh doi chi£u sd phdt sinh Ng, 14
 14. phdt sinh Co vd so dtf cua ttfng tdi khodn tren s6 Cdi vdri s6" lieu cua cdc bang tong hop so lif u ke todn chi tiet cua cdc tdi khoan tfng. Chtfng ttf goc sau khi ghi Nhat ky - So cdi dtfcrc chuyen ngay den cdc bd phdn ke todn chi tiet co lien quan de ghi vdo so hodc the ke todn cua ttfng tdi khoan. Cuoi thdng nhan vi£n phu trdch cdc phan hdnh ke todn chi tiet cpng cdc so hodc the ke todn chi tiet vd cdn ctf vdo so lieu cua cdc so hodc the ke todn chi tiet lap cdc bang tong hop chi tiet cua ttfng tdi khodn tong hop de doi chieu vdri Nhdt ky - So cdi . Moi sai sot phdt hien trong qud trinh kiem tra doi chieu so lieu phai dtfoc sura chtfa kip thdi theo dung cac phuong phdp siifa chtfa sai sot quy dinh trong che do chtfng ttf vd so sach ke todn. Nhat ky - So cdi vd cdc bang tong hop chi tiet sau khi kiem tra, doi chieu chinh ly so lieu dtfoc stf dung de lap bang can doi ke todn vd cdc bdo bieu ke todn khdc. Trinh ttf ghi chep theo hinh thtfc so ke todn: Nhdt ky - Sd cdi. * Ghi hdng ngdy (dinh ky) ^ Ghi vdo cuoi thdng (hodc dinh ky) v Doi chieu, kiem tra 15
 15. 3.2. Hinh thufc ke toan nh$t ky chung: 1. Hinh thufc ke todn nhat ky chung gom co cdc loai so sdch ke todn chu yeu sau day: - So nhat ky chung. - Sd cdi. - Sd Nhat ky dac biet vd cdc sd ke todn chi tiet (sd phu). 2. Sd nhat ky chung (c6n goi la nhdt ky tong quat) la sd ke todn cdn ban dung de ghi chep cdc nghiep vu phdt sinh theo trinh ttf thdi gian va quan he doi ufng tdi khoan cua cdc nghiep vu do, lam cdn ctf de ghi vdo Sd Cdi. So cdi la sd ke todn tong hop dung de tap hop vd he thdng hoa cdc nghiep vu phdt sinh cua ttfng khoan tong hop. Sd lieu cua sd Cdi cuoi thdng duoc dung de ghi vdo bang can doi phdt sinh va tir do ghi vao bang can doi ke todn vd cdc bdo bieu ke todn khac. Sd Nhat ky ddc biet (con duoc goi la Nhat ky chuyen dung) duoc suf dung trong trtfdng hop nghiep vu phdt sinh nhieu neu tap trung ghi ca vdo nhat ky chung thi se co trd ngai ve nhieu mdt, cho nen phai md cdc sd nhat ky ddc biet de ghi chep rieng cho ttfng loai nghiep vu chu yeu. Khi dung so nhat ky ddc biet thi chtfng ttf goc trtfdrc het dtfoc ghi vao sd nhat ky ddc biet (sd nhat ky dac biet thtfdng la loai sd nhieu cot) sau do, dinh ky hodc cuoi thdng, tong hop sd lieu cua so nhat ky ddc biet ghi mot lan vdo sd cdi. Ngoai sd nhat ky ddc biet, tuy theo yeu cau quan ly doi vdi ttfng loai tdi san hodc ttfng loai nghiep vu nhtf tdi san cd dinh, vat lieu, hang hoa, thanh pham, chi phi san xuat,... ngtfcri ta phai mo cdc sd hodc the ke todn chi tiet. Day la loai sd ke todn dung de ghi chi tiet cdc stf viec da ghi tren sd ke todn tong hop nhdm phuc vu yeu cau cua cong tac kiem tra vd phan tich. Khi mo cdc sd ke todn chi tiet thi chtfng ttf goc dtfoc ghi vdo sd ke todn chi tiet, cuoi thdng cdn ctf vdo cdc sd chi tiet lap cdc bang tong hop chi tiet cua ttfng tdi khoan tong hop de doi chieu vdri so ke todn phan loai chung. 3. Trinh ttf ghi chep ke todn trong hinh thufc nhat ky chung nhtf sau: Hang ngay, cdn ctf vdo cdc chtfng ttf goc ghi nghiep vu phdt sinh vdo sd Nhat ky chung theo trinh tu thdi gian sau do cdn ctf sd Nhat ky chung vd Sd Cdi. Trtfdng hop dung sd Nhat ky ddc biet thi hdng ngay, cdn ctf vdo cdc chtfng ttf goc ghi nghiep vu phat sinh vao sd 16
 16. Nhat ky dac biet lien quan, dinh ky hodc cuoi thang tong hop cac nghiep vu tren so Nhat ky dac biet vd lay sd lieu tong hop ghi mot lan vao Sd Cdi. Cuoi thang tong hop sd lieu cua cua so Cai ghi vao bang can doi phdt sinh ckc tai khoan tong hop. Doi vdri cac tai khoan co mo cac sd hodc the ke toan chi tiet thi, sau khi ghi so nhat ky, phai can ctf vao chufng tir goc ghi vao cac sd ho$c the ke toan chi tiet lien quan, cuoi thang cong sd hoac the ke toan chi tiet va can ctf vao sd hoac the ke toan chi tiet lap cac bang tong hop chi tiet cua ttfng tai khoan de doi chieu vdri bang can doi sophat sinh. Sau khi kiem tra doi chieu khdrp dung cac sd lieu, bang can doi sd phat sinh lam can cuf de lap bang can doi ke todn va cdc bdo bieu ke todn. Trinh tu ghi chep theo hinh thufc ke todn Nhat ky chung. -----------------> Ghi hang ngay (dinh ky) > Ghi vdo cuoi thdng < -------------* Doi chieu, kiem tra 3.3. Hinh thtfc ke toan chtfng ttf ghi so: 1. Hinh thufc chufng ttf ghi sd gom co cdc loai sd sdch ke todn chu 17
 17. yeu sau day: - So cai. - So dSng ky chtfng tCr ghi so. - Bang can doi so phat sinh cdc tai khoan (bang can doi tdi khoan). - Cdc so hodc the ke todn chi tiet. 2. So cai la so ke todn tong hop vk he thong hoa cdc nghiep vu kinh te tai chinh phat sinh theo cdc tdi khodn tong quy dinh trong che do ke toan. Co hai loai so Cdi: So Cdi it cot vd So Cdi nhieu cot. So Cdi It cot duoc dp dung trong nhtfng trtfdng hop hoat dong kinh te tdi chinh don gian, do do quan he doi tfng cua cdc tdi khoan cung don gian. Trong trtfdng hop hoat dong kinh te phtfc tap, cdc tdi khoan c6 nhieu quan he doi tfng vdi cdc tdi khoan khdc phai suf dung mau so Cdi nhieu cot de thuan tien cho viec doi chieu so lieu vd thu nhan chi tieu can thiet phuc vu yeu cau quan ly. Tren so Cdi nhieu cot so phdt sinh ben No vd ben Co cua m6i tdi khoan duoc phan tich theo cdc tdi khoan doi tfng Co vd tdi khoan doi tfng No co lien quan. Moi nghi$p vu kinh te phdt sinh dtfoc ghi vdo so Cdi hai lan: Mot lan ghi vdo ben No vd mot lan ghi vdo ben Co cua cdc tdi khoan co quan he doi tfng vdi nhau. So Cdi thtfdng la so dong thdnh quyen, md cho ttfng thdng mot: trong do moi tdi khoan dtfoc ddnh rieng m6t trang hodc mot so trang so tuy theo khoi ltfcfng nghiep vu ghi chep it hay nhieu. Trtfdng hop mot tdi khoan phai dung mot so trang thi cuoi moi trang phai cdng tong so phdt sinh No vd tong so phdt sinh Co cua ttfng tdi khoan de lam cdn ctf lap bang doi chieu so phdt sinh. 3. So ddng ky chtfng ttf ghi so Id loai so sdch ke todn tong hap dung de ghi chep cdc nghiep vu kinh te phdt sinh theo trinh ttf thdi gian (nhat ky). Noi dung cua so nay gom c6 cdc c6t: So thtf ttf, so vd ngay cua chtfng ttf ghi sd tien. Ngoai muc dich ddng ky cdc nghiep vu kinh te phat sinh theo trinh tu thdi gian. So ddng ky chtfng ttf ghi so cdn du/ig'de qjiiliri cdc chtfng ttf ghi so vd kiem tra doi chieu so li^u vdi sd Cdi% So ddng ky chtfng ttf ghi so mo cho ca ndm, cudi moi thdng phdi cong tong sd phdt sinh trong thdng de 1dm cdn cur doi chi£u vdri bang can doi so phdt sinh. 18
 18. 4. Bdng cdn ddi so phdt sinh dirge dung de tong hgp so phat sinh Ng, so phdt sinh C6 cua tat ca tdi khoan trdn so Cdi, nhdm kiem tra lai viec tdp hgp vd h£ thong hoa so lidu tr§n sd Cdi, dong thgi 1dm cdn cuf de thtfc hi$n vi£c doi chidu sd lidu cua sd Cdi vdi sd lieu cua sd ddng ky chufng tCr ghi sd (tufc Id gitfa sd Nhdt ky vd sd Cdi). Tren bang doi chieu sd phdt sinh ngodi cdc cot phan dnh sd phdt sinh Ng, phdt sinh Co can co cot phan dnh ro sd du dau thdng vd sd dU cudi thdng (du Ng du C6) cua ttfng tdi khodn, do do bang ndy dugc dung ldm cdn cuf de ldp bang can ddi ke todn vd cdc bdo bieu ke todn khac. 5. So vd the ke todn chi tiet trong hinh thufc chufng ttf ghi sd gom cdc loai chu yeu sau day: - So hodc the ke todn chi tiet tdi san cd dinh, khau hao tdi san cd dinh vd nguon von chu sd hufu. - Sd hodc the ke todn chi tiet vdt lieu... cong cu, dung cu, thdnh pham, hdng hda,... - Sd hodc the ke todn chi tiet cdc loai von bdng tien vd tien vay. - So hodc the ke todn chi tiet cdc nghiep vu thanh todn. - Sd hodc the ke todn chi tiet chi phi san xuat, chi phi bdn hdng, chi phi quan ly doanh nghiep. - So hodc the ke todn chi tiet thuQC cdc tdi khoan khde tuy theo yeu cau quan ly vd ldp bdo bieu Noi dung vd ket cau cua cdc so vd the ke todn chi tiet phu thuoc vdo tinh chat cua cdc ddi tugng hach todn vd yeu cau thu nhdn cdc chi tiet phuc vu cong tdc quan ly vd ldp bdo bieu. 6. Trong hinh thufc ke todn chufng ttf ghi sd, cdn cuf de ghi cdc nghiep vu kinh te phdt sinh vdo cdc sd sdeh ke todn tong hgp vd chufng tir ghi sd. Chufng tCr ghi Id loai chufng ttf dung de tap hgp sd liSu cua chufng ttf gdc theo tCfng loai sir viec va ghi n6i dung vdo sd cho ttfng stf viec ay (ghi Ng tdi khoan ndo, ddi ufng vdi ben C6 cua nhtfng tdi khoan ndo, hodc ngugc lai. Chufng ttf ghi sd co the lap cho ttfng chufng tir gdc, hodc c6 the ldp cho nhieu chtfng ttf gdc n6i dung kinh te giong nhau vd phdt sinh thtfdng xuy§n trong thdng. Trong trtfdng hgp thtf hai phai lap cdc bang tong hgp chtfng ttf gdc Bang tong hgp chtfng ttf gdc ldp cho ttfng loai nghiep vu m6t vd c6 the lap dinh ky 10 ngdy m6t lan hodc m6t lan hodc ldp m6t bang luy ke cho ca thdng, trong d6 cdc nghiep vu kinh te phdt sinh vtfa dtfgc ghi ch6p 19
 19. theo trinh tir thoi gian, vira dtfoc phan loai theo cac khoan doi tfng. Cuoi thang (hofic dinh ky) c3n cur vao bang tong hop chtfng tir goc lap cac chufng tu ghi so. 7. Trinh tu ghi chep ke toan trong hinh thufc chufng tir ghi so nhu sau: Hinh thilc ke todn: Cluing tit glu so ---------------- > Ghi hang ngay (dinh ky) => Ghi vao cuoi thang (hodc dinh ky) < -------------Doi chieu, kiem tra Hang ngay nhan vien ke toan phu trach tCrng phan hanh cdn cuf cac chtfng tir goc da kiem tra lap cac chirng tir ghi so. Doi vdi nhtfng nghiep vu ke toan phat sinh nhieu va thtfdng xuyen, chirng tir goc sau khi kiem tra duoc ghi vao bang tong hop chirng tir goc, cuoi thang hodc dinh ky cdn cuf vao bang tong hop chirng tir goc lap cac chirng tir ghi sd. Chirng tir ghi so sau khi lap xong duoc chuyen den ke toan trtfcrng (hodc ngtfdi duoc ke todn trtfdng uy quyen) ky duyet roi chuyen cho bo phan ke todn tong hop vdri day du cdc chtfng ttf goc kem theo de bo phan nay ghi vdo so ddng ky chtfng ttf ghi so vd sau 20
 20. do ghi vdo sd Cdi. Cudi thdng khoa sd tim ra tong so tien cua cdc nghiep vu kinh te phat sinh trong thang tren sd ddng ky chtfng tir ghi so vd tong sd phat sinh No, tong sd phdt sinh Co cua ttfng tai khoan tren sd Cdi, tiep do cdn ctf vdo sd Cdi lap bang can doi so phdt sinh cua cdc tai khoan tong hop. Tong sd phdt sinh No vd tong sd phdt sinh Co cua tat ca cdc tdi khoan tong hop tren bang cdn ddi so phat sinh phai khdrp nhau vd khdrp vdi tong sd tien cua so ddng ky chtfng ttf ghi sd, tong sd dtf No va tong sd dtf Co cua cdc tdi khoan tong hop tren bang can ddi sd phat sinh phai khdp nhau vd sd dtf Co cua ttfng tdi khoan (dtf No, dtf Co) tren bang can ddi phai khdrp vdi sd dtf cua tai khoan tuong tfng tren bang tong hop chi tiet thuoc phan ke toan chi tiet. Sau khi kiem tra ddi chieu khdrp vdi sd li§u noi tren, bang can do'i sd phat sinh dtfcrc su dung de lap bang cdn ddi ke todn vd cdc bdo bieu ke todn. Ddi vdri nhtfng tai khoan co md cac sd hodc the ke todn chi tiet thi chtfng ttf gdc sau khi stf dung de lap chtfng ttf ghi sd vd ghi vdo cdc sd sach ke toan tong hop dtfoc chuyen den cdc bo phdn ke todn chi tiet co lien quan de lam cdn ctf ghi vdo sd hodc the ke todn chi tiet theo yeu cau cua ttfng tdi khoan. Cudi thdng cong cdc sd hodc the ke todn chi tiet vd cdn ctf vao sd hodc the ke todn chi tiet lap cdc bang tong hop chi tiet theo ttfng tdi khoan tong hop de ddi chieu vdi sd Cai thong qua bang can ddi sd phdt sinh. Cdc bang tong hop chi tiet, sau khi kiem tra ddi chieu sd lieu chung vdi bang cdn ddi sd phdt sinh dtfoc dung lam cdn ctf de lap cdc bdo bieu ke todn. 21
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2