Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

kết hợp máy tính với kit và vi xử lý, chương 12

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

121
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc truyền thông tin giữa các bộ phận nằm gần nhau trong hệ vi xử lý có thể được thực hiện thông qua bus song song mở rộng hoặc các mạch phối ghép song song. Trong đó các byte hoặc các từ được chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác trên một tập các đường mạch in hoặc dây cáp. Trong trường hợp cần phải truyền thông tin ở các thiết bị cách xa nhau làm sao tiết kiệm được số đường dây dẫn cần thiết cho việc truyền. Từ yêu cầu trên đã ra đời phương pháp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kết hợp máy tính với kit và vi xử lý, chương 12

  1. Chương 12: GIAO TIEÁP NOÁI TIEÁP DUØNG VI MAÏCH 8251 I. TRUYEÀN THOÂNG TIN NOÁI TIEÁP Vieäc truyeàn thoâng tin giöõa caùc boä phaän naèm gaàn nhau trong heä vi xöû lyù coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua bus song song môû roäng hoaëc caùc maïch phoái gheùp song song. Trong ñoù caùc byte hoaëc caùc töø ñöôïc chuyeån töø boä phaän naøy sang boä phaän khaùc treân moät taäp caùc ñöôøng maïch in hoaëc daây caùp. Trong tröôøng hôïp caàn phaûi truyeàn thoâng tin ôû caùc thieát bò caùch xa nhau laøm sao tieát kieäm ñöôïc soá ñöôøng daây daãn caàn thieát cho vieäc truyeàn. Töø yeâu caàu treân ñaõ ra ñôøi phöông phaùp truyeàn thoâng tin noái tieáp. ÔÛ ñaàu phaùt döõ lieäu song song ñaàu tieân ñöôïc chuyeån thaønh döõ lieâu daïng noái tieáp sau ñoù ñöôïc truyeàn ñi lieân tieáp treân moät ñöôøng daây. ÔÛ ñaàu thu, tín hieäu noái tieáp seõ ñöôïc bieán ñoåi ngöôïc laïi ñeå taùi taïo tín hieäu daïng song song thích hôïp cho vieäc xöû lyù tieáp theo. Trong thöïc teá coù 2 phöông phaùp truyeàn thoâng tin kieåu noái tieáp: truyeàn ñoàng boä vaø truyeàn khoâng ñoàng boä. Trong phöông phaùp truyeàn ñoàng boä, döõ lieäu ñöôïc truyeàn theo töøng maûng vôùi toác ñoä xaùc ñònh. Maûng döõ lieäu tröôùc khi ñöôïc truyeàn ñi seõ ñöôïc gaén theâm ôû ñaàu vaø ôû cuoái maûng caùc byte hoaëc moät nhoùm bit ñònh daáu ñaëc bieät. ÔÛ hình 5.1 bieåu dieãn moät baûn tin ñeå truyeàn ñoàng boä theo giao thöùc BISYNC (giao thöùc truyeàn thoâng tin heä 2 ñoàng boä, binary synchronous communication protocal) ñaây thöïc chaát laø SYN SYN SOH HEADER STX TEXT ETX hay ETB BCC SYN : Kyù töï ñoàng boä SOH : Kyù töï baét ñaàu phaàn maøo ñaàu HEADER : Phaàn maøo ñaàu STX : Kyù töï baét ñaàu vaên baûn TEXT :Thaân vaên baên ETX : Kyù töï keát thuùc vaên baûn ETB : Kyù töï keát thuùc vaên baûn BCC : Kyù töï kieåm tra khoái HÌNH 5.1
  2. giao thöùc ñieàu khieån theo byte, vì caùc byte (kyù töï) ñaëc bieät ñöôïc duøng ñeå ñaùnh daáu caùc phaàn khaùc nhau cuûa baûn tin. Trong caùch truyeàn khoâng ñoàng boä, döõ lieäu ñöôïc truyeàn ñi theo töøng kyù tö. Kyù töï caàn truyeàn ñi ñöôïc gaén theâm moät bit ñaùnh daáu ôû ñaàu ñeå baùo baét ñaáu kyù töï (start) vaø 1 hoaëc 2 bit ñaùnh daáu cuoái ñeå baùo keát thuùc kyù töï (stop)ï. Vì cuoái kyù töï ñöôïc nhaän daïng rieâng bieät neân noù coù theå ñöôïc truyeàn ñi theo phöông phaùp khoâng ñoàng boä, ñöôïc theå hieän treân hình 5.1.
  3. Chieàu cuûa doøng kyù töï Luoân ôû möùc cao Luoân ôû möùc thaáp Start D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Parity Stop Stop Maõ cuûa kyù töï caàn truyeàn HÌNH 5.2 : Khung cuûa moät kyù töï ñeå truyeàn khoâng ñoàng boä Tuyø theo loaïi maõ ñöôïc choïn duøng trong khi truyeàn (Baudot, Ascii,… ) ñoä daøi cho maõ kyù töï coù theå laø 5 , 6 , 7, 8 bit. Tuyø theo heä thoáng truyeàn tin, beân caïnh caùc bit döõ lieäu coøn coù theå tuyø choïn coù hay khoâng coù 1 bit parity ñeå kieåm tra loãi khi truyeàn coù theå tuyø choïn 1 hoaêc 2 bit stop, nhöng baét buoäc phaûi coù moät bit start. Nhö vaäy ñeå truyeàn moät kyù töï theo phöông phaùp khoâng ñoàng boä, ngoaøi kyù töï mang tin ta buoäc phaûi truyeàn theâm ít nhaát 2 vaø nhieàu nhaát laø 4 bit phuï ñeå taïo ra khung cho kyù töï ñoù, vì theá phöông phaùp naày tuy ñôn giaûn nhöng coù hieäu suaát khoâng cao. Toác ñoä truyeàn döõ lieäu theo phöông phaùp noái tieáp ñöôïc ño baèng bit/s. Ngoaøi ra ngöôøi ta cuõng hay duøng ñôn vò baud, ñoù laø giaù trò ngòch ñaûo cuûa thôøi gian giöõa caùc laàn thay ñoåi möùc tín hieäu, vôùi döõ lieäu chæ coù hai möùc (0 vaø 1)ø vaø moãi thay ñoåi möùc tín hieäu chæ maõ hoùa moät bit thì coù theå hieåu baud = bit/s, caùc toác ñoä truyeàn thöôøng gaëp trong thöïc teá laø 11, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 baud. Ñeå taïo ñieàu kieän deå daøng cho vieäc phoái gheùp ñöôøng truyeàn noái tieáp vôùi heä vi xöû lyù vaø ñeå giaûm toái ña caùc maïch phuï theâm ôû
  4. beân ngoaøi ngöôøi ta ñaõ cheá taïo ra caùc vi maïch toå hôïp côõ lôùn laäp trình ñöôïc coù khaû naêng hoaøn thaønh phaàn lôùn caùc coâng vieäc caàn thieát trong khi phoái gheùp. Ñoù laø caùc maïch thu phaùt di boä vaïn naêng IN8250/16450 cuûa National vaø maïch thu phaùt ñoàng boä – dò boä vaïn naêng 8251 cuûa Intel. II. VI MAÏCH USART 8251: Trong phaàn naøy ta seõ giôùi thieäu maïch 8251A ñoù laø vi maïch USART coù theå duøng cho caû hai kieåu truyeàn thoâng tin noái tieáp ñoàng boä, dò boä. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà thanh ghi ñöôïc trình baøy ôû hình 5.3 1. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà khoái a. nhoùm tín hieäu gheùp noái vôùi vi xöû lyù goàm: - /CS noái vôùi boä giaûi maõ ñòa chæ A1.. An ñeå choïn 2 thanh ghi. (A0 = 1ñieàu khieån traïng thaùi, A0 = 0 ñeäm soá lieäu). - C/D noái vôùi ñöôøng daây ñòa chæ A0 ñeå moät trong 2 caëp thanh ghi treân. - /WR noái vôùi chaân /WR cuûa vi xöû lyù. - /RD noái vôùi chaân /RD cuûa vi xöû lyù. - CLK noái vôùi ñöôøng daây CLK cuûa vi xöû lyù. - Reset noái vôùi ñöôøng daây reset cuûa vi xöû lyù. - D0 … D7 noái vôùi caùc ñöôøng daãn D0…D7 cuûa VXL. b. Nhoùm tín hieäu gheùp noái voái Modem - /DTR - /DSR - /RTS - /CTS c. Nhoùm tín hieäu geùp noái vôùi ñöôøng daây truyeàn – nhaän vaø KGN:
  5. - TxEMTY thanh ghi ñeäm truyeàn roãng. - TxR cho soá lieäu truyeàn. - TxRDy baùo soá lieäu truyeàn ñaõ saün saøng. - RxRDy baùo soá lieäu nhaän ñaõ saün saøng. - Syn det/Break : chæ ñoàng boä/ñöùt doøng tin. d. Nhoùm tín hieäu gheùp noái vôùi maùy phaùt xung nhòp. - TxD : nhòp truyeàn. - RxC : nhòp nhaän.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2