intTypePromotion=1

Khả năng chuyển hóa các hợp chất carbon trong tự nhiên

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
201
lượt xem
67
download

Khả năng chuyển hóa các hợp chất carbon trong tự nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Carbon là thành phần thiết yếu cho mọi sự sống và cũng là thành phần hóa học chính trong các chất hữu cơ, từ nhiên liệu hóa thạch cho đến phân tử phức tạp. Carbon trong tự nhiên nằm ở rất nhiều dạng hợp chất khác nhau, từ hợp chất vô cơ đến các hợp chất hữu cơ. chu trình carbon là một chu trình sinh địa hóa học trong đó carbon được trao đổi giữa sinh quyển, thủy quyển, địa quyển, và khí quyển của trái đất. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khả năng chuyển hóa các hợp chất carbon trong tự nhiên

 1. TRƯ NG Đ I H C K THU T CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH GVBM: Ths. Lê Thị Vu Lan GVBM: Ths. Lê Thị Vu Lan Lớp: 11HMT12 Lớp: 11HMT12 Nhóm thực hiện: Nhóm thực hiện: 1. Thạch Thanh Hiền 1. Thạch Thanh Hiền 2. Trần Nguyễn Đức Hiền 2. Trần Nguyễn Đức Hiền 3. Phan Thị Bıch Loan ́ 3. Phan Thị Bı́ch Loan
 2. KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT CARBON TRONG TỰ NHIÊN 1. KHÁI QUÁT VỀ CARBON 2. VÒNG TUẦN HOÀN CARBON TRONG TỰ NHIÊN 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT
 3. 1. KHÁI QUÁT VỀ CARBON Carbon là thành ph n thi t y u cho m i s s ng và cũng là thành ph n hóa h c chính trong các ch t h u cơ, t nhiên li u hóa th ch cho đ n nh ng phân t ph c t p. O2 C Cacbon trong t nhiên n m r t nhi u d ng h p ch t khác nhau, t các h p ch t vô cơ đ n các h p ch t h u cơ.
 4. 2. VÒNG TUẦN HOÀN CARBON TRONG TỰ NHIÊN 2.1. Khái ni m chu trình Carbon 2.2. Chu trình Carbon trong t nhiên 2.3. Vai trò của vi sinh v t trong vòng tu n hoàn Carbon
 5. 2. VÒNG TUẦN HOÀN CARBON TRONG TỰ NHIÊN 2.1. Khái ni m chu trình Carbon Chu trình cacbon là m t chu trình sinh đ a hóa h c, trong đó cacbon đư c trao đ i gi a sinh quy n, th y quy n, đ a quy n và khí quy n c a Trái Đ t. Nó là m t trong các chu trình quan tr ng nh t c a trái đ t và cho phép cacbon đư c tái ch và tái s d ng trong kh p sinh quy n và b i t t c các sinh v t.
 6. 2. VÒNG TUẦN HOÀN CARBON TRONG TỰ NHIÊN 2.2. Chu trình Carbon trong t nhiên Giai đo n c u t o Giai đo n tái t o - tiêu th Giai đo n phân gi i Giai đo n d tr Chu trình Carbon trong tự nhiên
 7. 2. VÒNG TUẦN HOÀN CARBON TRONG TỰ NHIÊN 2.3. Vai trò của vi sinh v t trong vòng tu n hoàn Carbon Vi sinh v t đóng m t vai trò quan tr ng trong m t s khâu chuy n hoá c a vòng tu n hoàn Carbon. Carbon Carbon thực vật động vật Chất hữu cơ trong đất Vi sinh vật DioxitCarbon (CO2) Vai trò của vi sinh vật trong chu trình Carbon
 8. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.1. Sự phân giải Xenluloza 3.2. Sự phân giải tinh bột 3.3. Sự phân giải đường đơn
 9. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.1. Sự phân giải Xenluloza 3.1.1. Xenluloza trong tự nhiên Trong thiên nhiên Xenluloza là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật giúp cho các mô thực vật có độ bền cơ học và tính đàn hồi. Sợi Xenluloza trong tế bào thực vật
 10. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.1. Sự phân giải Xenluloza 3.1.1. Xenluloza trong tự nhiên Cấu tạo phân tử Xenluloza Xenluloza có c u t o d ng s i, có c u trúc phân t là 1 Polimer m ch th ng, m i đơn v là m t Disaccarrit g i là Xenlobioza. Xenlobioza có c u trúc t 2 phân t D-Glucoza. C u trúc b c 2 và b c 3 r t ph c t p thành c u trúc d ng l p g n v i nhau b ng l c liên k t Hydro.
 11. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3. 3.1. Sự phân giải Xenluloza 3.1.2. Cơ chế của quá trình phân giải Xenluloza nhờ vi sinh vật Xenluloza là m t cơ ch t không hoà tan, khó phân gi i. Do đó, vi sinh v t phân hu xenluloza ph i có m t h Enzym g i là h Enzym Xenlulaza bao g m 4 Enzym khác nhau: Xenlobiohydrolaza, Endoglucanaza, Exo – gluconaza, β – Glucosidaza. β-Glucosidaza C1 Cx Xenluloza Xenluloza Xenlobioza Glucoza vô định hình tự nhiên Cơ chế quá trınh phân giải Xenluloza ̀
 12. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.1. Sự phân giải Xenluloza 3.1.3. Vi sinh vật phân hủy Xenluloza Trong thiên nhiên có nhi u nhóm vi sinh v t có kh năng phân hu Xenluloza nh có h Enzym Xenluloza ngo i bào. Trong đó, vi n m là nhóm có kh năng phân gi i m nh vì nó ti t ra môi trư ng m t lư ng l n Enzym đ y đ các thành ph n. Vi khuẩn Pseudomonas Vi nấm thuộc chi Trichoderma Vi khuẩn Clostridium
 13. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.1. Sự phân giải tinh bột 3.2.1. Tinh bột trong tự nhiên Tinh b t là ch t d tr ch y u là c a th c v t, b i v y nó chi m m t t l l n trong th c v t, đ c bi t là trong nh ng cây có c . Trong t bào th c v t, nó t n t i d ng các h t tinh b t.
 14. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.2. Sự phân giải tinh bột 3.2.1. Tinh bột trong tự nhiên Tinh b t g m hai ph n: Amylozơ chi m kho ng 10-30% kh i lư ng tinh b t và Amylopectin chi m kho ng 70-90% kh i lư ng tinh b t. Dạng Amylozơ của tinh bột Dạng Amylopectin của tinh bột
 15. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.2. Sự phân giải tinh bột 3.2.2. Cơ chế của quá trình phân giải tinh bột nhờ vi sinh vật Vi sinh v t phân gi i tinh b t có kh năng ti t ra môi trư ng h Enzym Amilaza bao g m 4 Enzym: α-Amilaza, β-Amilaza, Amilo 1,6 Glucosidaza, Glucoamilaza. β-Amilaza Glucoamilaza Amilo 1,6 Glucosidaza α-Amilaza Glucoamilaza α-Amilaza α-Amilaza α-Amilaza β-Amilaza β-Amilaza Phân tử tinh bột được phân giải thành đường Glucozơ dưới tác động của 4 loại Enzym
 16. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.2. Sự phân giải tinh bột 3.2.3. Vi sinh vật phân hủy Tinh bột Trong đ t có nhi u lo i vi sinh v t có kh năng phân gi i tinh b t. M t s vi sinh v t có kh năng ti t ra môi trư ng đ y đ các lo i Enzym trong h Enzym Amilaza Xạ khuẩn Một số loài vi khuẩn Vi nấm Aspergillus
 17. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.3. Sự phân giải đường đơn Quá trình phân gi i Xenluloza và tinh b t đ u t o thành đư ng đơn (đư ng 6 cacbon). Đư ng đơn tích lu l i trong đ t s đư c ti p t c phân gi i các nhóm vi sinh v t phân gi i đư ng. Có hai nhóm vi sinh v t phân gi i đư ng: nhóm háo khí và nhóm lên men.
 18. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.3. Sự phân giải đường đơn 3.3.1. Sự phân giải đường đơn nhờ quá trình lên men 1. Quá trình lên men etylic Quá trình lên men Etylic còn đư c g i là quá trình lên men rư u. S n ph m c a quá trình này là rư u Etylic và CO2. * Cơ ch c a quá trình lên men rư u: Piruvat Decacboxylaza Enzym Rư u Etylic Axetaldehyt Glucoza Pyruvat Tiamin Pirophotphat
 19. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.3. Sự phân giải đường đơn 3.3.1. Sự phân giải đường đơn nhờ quá trình lên men 1. Quá trình lên men etylic Quá trình lên men rư u ngoài tác d ng c a h th ng enzym do vi sinh v t ti t ra còn đòi h i s tham gia c a photphat vô cơ. → 2CO2 + 2CH3CH2OH + 2H2O + Fructoza 1,6 Diphotphat 2C6H12O6 + 2H3PO4 Tuy nhiên, khi có m t c a NaHCO3 hay Na2HPO4 quá trình lên men s sinh ra m t s n ph m khác là Glyxerin đ ng th i h n ch s sinh ra rư u Etylic.
 20. 3. SỰ PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT CARBON DO VI SINH VẬT 3.3. Sự phân giải đường đơn 3.3.1. Sự phân giải đường đơn nhờ quá trình lên men 2. Quá trình lên men Lactic Quá trình lên men lactic là quá trình phân gi i glucoza thành Axit Lactic, g m có 2 lo i: lên men Lactic đ ng hình và lên men Lactic d hình. 2CH3COCOOH Axit Pyruvic Glucoza b phân gi i NAD.H theo con đư ng Embden- NAD+ Mayerhof. C6H12O6 2CH3CHOHCOOH (Glucoza) (Axit Lactic) Quá trình lên men Lactic đồng hình Đư c th c hi n b i vi khu n Lactobacterium và Streptococcus
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2