intTypePromotion=3

Khái quát về hệ thống ISC

Chia sẻ: Tai Tieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
145
lượt xem
39
download

Khái quát về hệ thống ISC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống ISC (điều khiển tốc độ không tải) có một mạch đi tách qua bướm ga , và lượng không khí hút từ mạch này đi tắt này được điều khiển bởi ISCV

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái quát về hệ thống ISC

 1. M« t¶ M« t¶ HÖ thèng ISC (§iÒu khiển tèc ®é kh«ng t¶i) cã mét m¹ch ®i t¾t qua b­ím ga, vµ l­îng kh«ng khÝ hót tõ m¹ch ®i t¾t nµy ®­îc ®iÒu khiển bëi ISCV (Van ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i). Van ISC dïng tÝn hiÖu tõ ECU ®éng c¬ ®Ó ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ë tèc ®é kh«ng t¶i tèi ­u tại mäi thêi ®iÓm. HÖ thèng ISC gåm cã van ISCV, ECU ®éng c¬, c¸c c¶m biÕn vµ c«ng t¾c kh¸c nhau. (1/1) 1. Khi khëi ®éng M¹ch ®i t¾t ®­îc më ra nh»m c¶i thiÖn kh¶ n¨ng khëi ®éng. 2. Khi h©m nãng ®éng c¬ Khi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t thÊp, tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i ®­îc t¨ng lªn ®Ó ®éng c¬ ch¹y ®­îc ªm (ch¹y kh«ng t¶i nhanh). Khi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t t¨ng lªn, tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i bÞ gi¶m xuèng. -1-
 2. 3. §iÒu khiÓn ph¶n håi vµ ®iÒu khiÓn dù tÝnh · Khi bËt A/C · Khi c¸c bËt ®Ìn pha · Khi cÇn chuyÓn sè ®­îc chuyÓn tõ N ®Õn D hoÆc tõ D ®Õn N trong khi dõng xe. Trong c¸c tr­êng hîp trªn, nÕu t¨ng hoÆc thay ®æi t¶i träng, tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i sÏ t¨ng lªn hoÆc ng¨n kh«ng cho thay ®æi. ISCV (Van ®iÒu chØnh tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i) C¸c lo¹i ISCV ISCV lµ mét c¬ cÊu ®iÒu khiÓn l­îng kh«ng khÝ n¹p trong thêi gian ch¹y kh«ng t¶i b»ng tÝn hiÖu tõ ECU ®éng c¬ vµ ®iÒu khiÓn tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i. Cã 2 lo¹i ISCV nh­ sau: 1. Lo¹i ®i t¾t qua b­ím ga vµ ®iÒu khiÓn l­îng khÝ n¹p V× b­ím ga ®ãng hoµn toµn trong thêi gian ch¹y kh«ng t¶i, ISCV cho l­îng kh«ng khÝ cÇn thiÕt ch¹y qua trong lóc ch¹y kh«ng t¶i. 2. Lo¹i ®iÒu khiÓn l­îng kh«ng khÝ n¹p b»ng b­ím ga Víi lo¹i nµy, b­ím ga ®iÒu khiÓn thÝch hîp l­îng kh«ng khÝ n¹p trong thêi gian ch¹y kh«ng t¶i. HÖ thèng nµy ®­îc gäi lµ ETCS-i (HÖ thèng ®iÒu khiÓn b­ím ga ®iÖn tö- th«ng minh), vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn kh¸c ngoµi viÖc ®iÒu chØnh l­îng kh«ng khÝ n¹p trong khi ch¹y kh«ng t¶i. H·y tham kh¶o "ETCS-i" trong ch­¬ng "HÖ thèng ®iÒu khiÓn kh¸c" ®Ó biÕt c¸c th«ng tin chi tiÕt. (1/1) -2-
 3. Lo¹i cuén d©y quay ISCV lo¹i cuén d©y quay gåm cã mét cuén d©y, IC, nam ch©m vÜnh cöu, van, vµ ®­îc g¾n vµo cæ häng giã. IC nµy dïng tÝn hiÖu hiÖu dông tõ ECU ®éng c¬ ®Ó ®iÒu khiÓn chiÒu vµ gi¸ trÞ cña dßng ®iÖn ch¹y trong cuén d©y vµ ®iÒu chØnh l­îng kh«ng khÝ ®i t¾t qua b­ím ga, lµm quay van nµy. 1. Ho¹t ®éng Khi tû lÖ hiÖu dông cao, IC nµy lµm dÞch chuyÓn van theo chiÒu më, vµ khi tû lÖ lµm viÖc thÊp, IC lµm dÞch chuyÓn van nµy vÒ phÝa ®ãng. Van ISC thùc hiÖn viÖc ®ãng më theo c¸ch nµy. Gîi ý: NÕu cã sù cè, vÝ dô nh­ hë m¹ch, sÏ lµm cho ®iÖn ngõng ch¹y vµo van ISC, van nµy ®­îc më ra ë mét vÞ trÝ ®Æt tr­íc b»ng lùc cña nam ch©m vÜnh cöu. ViÖc nµy sÏ duy tr× mét tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i xÊp xØ 1000 ®Õn 1200 vßng/phót. (1/1) Tham kh¶o: Van ISCV cã cuén d©y quay kiÓu cò ISCV lo¹i cuén d©y quay kiÓu cò nhËn ®­îc c¸c tÝn hiÖu hiÖu dông tõ ECU ®éng c¬ vµ cÊp ®iÖn vµo 2 cuén d©y ®Ó thay ®æi møc më cña van vµ ®iÒu khiÓn l­îng kh«ng khÝ n¹p. D©y l­ìng kim trong ISCV t­¬ng øng víi nhiÖt ®é cña n­íc lµm m¸t ®éng c¬ ®Ó duy tr× ®é më thÝch hîp cña van ®èi víi ®éng c¬ ë tr¹ng th¸i h©m nãng. Mét tÊm chÆn còng ®­îc l¾p vµo ®Ó ng¨n chÆn van khái bÞ kÑt khi më hoÆc ®ãng hoµn toµn khi cã sù cè vÒ ®iÖn nµo ®ã x¶y ra. (1/1) -3-
 4. 1. Ho¹t ®éng Më van Khi ®iÖn ®­îc truyÒn ®Õn cuén d©y A (RSO) trong mét thêi gian dµi, van nµy bÞ dÞch chuyÓn theo chiÒu më. §ãng van Khi ®iÖn ®­îc truyÒn ®Õn cuén d©y B trong mét thêi gian dµi, van nµy bÞ dÞch chuyÓn vÒ chiÒu ®ãng. (1/1) C¸c lo¹i ISCV ®i t¾t kh¸c Lo¹i ACV ®iÒu khiÓn hiÖu dông ISCV lo¹i ACV ®iÒu khiÓn hiÖu dông ®iÒu khiÓn l­îng kh«ng khÝ n¹p ch¹y vµo m¹ch ®i t¾t b»ng tÝn hiÖu hiÖu dông cña ECU ®éng c¬ lµm cho dßng ®iÖn ch¹y vµo cuén d©y ®iÖn tõ ®Ó më van nµy. Tû lÖ hiÖu dông cña ®iÖn ch¹y vµo cuén ®iÖn tõ cµng lín, van nµy më cµng nhiÒu. (1/1) -4-
 5. KiÓu VSV ®iÒu khiÓn bËt ”ON”- t¾t “OFF” ISCV kiÓu VSV ®iÒu khiÓn bËt-T¾t ®iÒu khiÓn l­îng kh«ng khÝ n¹p ch¹y qua m¹ch ®i t¾t b»ng tÝn hiÖu ON/OFF tõ ECU ®éng c¬ lµm cho dßng ®iÖn ch¹y vµo cuén ®iÖn tõ ®Ó më van nµy. Khi dßng ®iÖn ch¹y vµo cuén ®iÖn tõ, tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i sÏ t¨ng lªn theo c¸c nÊc xÊp xØ 100 vßng/phót. KiÓu m«t¬ b­íc ISCV kiÓu m« t¬ b­íc ®­îc g¾n vµo buång n¹p. Van l¾p ë ®Çu cña r«to ®i vµo hoÆc ra theo vßng quay cña r«to ®Ó ®iÒu khiÓn l­îng kh«ng khÝ ®i qua m¹ch ®i t¾t nµy. 1. Ho¹t ®éng M«t¬ b­íc sö dông nguyªn lý kÐo vµ ®Èy cña nam ch©m vÜnh cöu (r«to) khi tõ tr­êng ®­îc t¹o ra bëi dßng ®iÖn ch¹y vµo cuén d©y. Nh­ ®­îc thÓ hiÖn trong h×nh minh häa phÝa d­íi, dßng ®iÖn ch¹y ë C1 lµm cho nam ch©m bÞ kÐo. Khi dßng ®iÖn ®Õn C1 bÞ c¾t trong cïng mét lóc, dßng ®iÖn ph¶i ch¹y vµo C2, vµ nam ch©m bÞ kÐo ®Õn C2. ViÖc chuyÓn m¹ch sau ®ã cña dßng ®iÖn lÇn l­ît ®Õn C3 vµ C4 theo cïng c¸ch thøc ®­îc sö dông ®Ó lµm quay nam ch©m nµy. Nam ch©m còng cã thÓ quay theo chiÒu ng­îc l¹i b»ng c¸ch chuyÓn m¹ch ®iÖn theo chiÒu tõ C4 ®Õn C3, C2 vµ C1. Sù bè trÝ nµy ®­îc sö dông ®Ó dÞch chuyÓn nam ch©m ®Õn c¸c vÞ trÝ ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. Mét m«t¬ b­íc thùc tÕ sö dông bèn cuén d©y ®Ó t¹o ra 32 b­íc trong mét vßng quay cña nam ch©m (r«to). Mét sè m«t¬ cã 24 b­íc trong mét vßng quay.) (1/1) -5-
 6. · Më van Khi ®iÖn ®­îc truyÒn ®Õn cuén A (RSO) trong mét thêi gian dµi, van nµy ph¶i dÞch chuyÓn vÒ phÝa më. · §ãng van Khi ®iÖn ®­îc truyÒn ®Õn cuén B trong mét thêi gian dµi, van nµy ph¶i dÞch chuyÓn vÒ phÝa ®ãng. -6-
 7. Chøc n¨ng cña ISC Ho¹t ®éng cña lo¹i cuén d©y quay 1. §iÒu khiÓn khëi ®éng Khi ECU ®éng c¬ nhËn ®­îc mét tÝn hiÖu khëi ®éng (STA), nã x¸c ®Þnh r»ng ®éng c¬ ®ang khëi ®éng vµ më van ISC ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng khëi ®éng. ViÖc më van ISC nµy ®­îc ®iÒu khiÓn theo tÝn hiÖu tèc ®é ®éng c¬ (NE) vµ tÝn hiÖu nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t (THW). 2. §iÒu khiÓn h©m nãng (ch¹y kh«ng t¶i nhanh) Sau khi khëi ®éng ®éng c¬, ECU ®éng c¬ më van ISC theo nhiÖt ®é cña n­íc lµm m¸t (THW) ®Ó t¨ng tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i. Khi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t t¨ng lªn, ECU ®éng c¬ ®iÒu khiÓn van ISC vÒ phÝa ®ãng ®Ó t¨ng tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i. Khi ®éng c¬ nguéi, tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i kh«ng æn ®Þnh do nh÷ng yÕu tè nh­ ®é nhít cña dÇu ®éng c¬ cao vµ ®é t¬i nhiªn liÖu kÐm. V× vËy ph¶i lµm cho tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i cao h¬n b×nh th­êng ®Ó lµm cho nã æn ®Þnh. §iÒu nµy ®­îc gäi lµ ch¹y kh«ng t¶i nhanh. (1/2) 3. §iÒu khiÓn ph¶n håi §Ó ®iÒu khiÓn ph¶n håi, tèc ®é kh«ng t¶i chuÈn ®­îc l­u trong ECU ®éng c¬ so s¸nh víi tèc ®é kh«ng t¶i thùc. Sau ®ã ISCV ®­îc ®iÒu khiÓn ®Ó hiÖu chØnh tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i thùc ®Õn tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i chuÈn. Khi tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i thùc thÊp h¬n tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i chuÈn: ISCV ®­îc më ra ®Ó hiÖu chØnh tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i nµy ®Õn tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i chuÈn. Khi tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i thùc cao h¬n tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i chuÈn: ISCV nµy ®ãng l¹i ®Ó hiÖu chØnh tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i ®Õn tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i chuÈn. Ngoµi ra tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i chuÈn sÏ thay ®æi theo t×nh tr¹ng cña ®éng c¬, nh­ c«ng t¾c trung gian ë vÞ trÝ ON hoÆc OFF kh«ng, tÝn hiÖu phô t¶i ®iÖn lµ bËt ON hay t¾t OFF, hoÆc c«ng t¾c m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ ë vÞ trÝ ON hoÆc OFF. 4. §iÒu khiÓn dù tÝnh sù thay ®æi tèc ®é cña ®éng c¬ §iÒu khiÓn dù tÝnh sù thay ®æi tèc ®é cña ®éng c¬ sÏ dù tÝnh sù thay ®æi tèc ®é kh«ng t¶i t­¬ng tõ t¶i träng cña ®éng c¬ vµ ®iÒu khiÓn van ISC t­¬ng øng. Khi cÇn sang sè ®­îc chuyÓn tõ D ®Õn N hoÆc N ®Õn D, hoÆc khi cã mét thay ®æi vÒ t¶i träng cña ®éng c¬ ngay sau mét bé phËn ®iÖn, nh­ r¬le ®Ìn hËu, r¬le cña bé lµm tan s­¬ng, hoÆc c«ng t¾c cña m¸y ®iÒu hßa nhiÖt ®é lµm viÖc, tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i sÏ t¨ng lªn hoÆc gi¶m xuèng, sau ®ã viÖc ®iÒu khiÓn ph¶n håi sÏ lµm t¨ng hoÆc gi¶m tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i, nh­ng tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i sÏ kh«ng æn ®Þnh cho ®Õn khi ®¹t ®­îc tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i chuÈn. V× vËy, khi ECU ®éng c¬ nhËn ®­îc mét tÝn hiÖu vÒ t¶i träng cña ®éng c¬ tõ mét bé phËn ®iÖn, v.v..., ISCV nµy ®­îc ®iÒu khiÓn tr­íc khi tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i thay ®æi ®Ó gi¶m møc thay ®æi cña tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i. 5. C¸c ®iÒu khiÓn kh¸c · ECU ®éng c¬ më van ISC khi tiÕp ®iÓm IDL cña c¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga ®ãng l¹i (khi nh¶ bµn ®¹p ga) ®Ó ng¨n kh«ng cho tèc ®é cña ®éng c¬ gi¶m ®ét ngét. · Trong c¸c xe ®­îc trang bÞ EHPS (HÖ thèng l¸i cã trî lùc ®iÖn - thuû lùc), phô t¶i ®iÖn sÏ t¨ng lªn khi EHPS nµy ho¹t ®éng. V× vËy, ECU ®éng c¬ më van ISC ®Ó ng¨n kh«ng cã tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i nµy sôt gi¶m. (2/2) -7-
 8. Ho¹t ®éng cña lo¹i m«t¬ b­íc 1. §Æt chÕ ®é khëi ®éng ChÕ ®é khëi ®éng ®Æt ISCV vµo vÞ trÝ më hoµn toµn khi ®éng c¬ ngõng (khi ECU ®éng c¬ kh«ng nhËn ®­îc tÝn hiÖu NE) ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng khëi ®éng cña lÇn khëi ®éng ®éng c¬ tiÕp theo. · §iÒu khiÓn r¬le chÝnh ECU ®éng c¬ h­íng dÉn r»ng nguån ®iÖn tiÕp tôc ®­îc cung cÊp vµo r¬le chÝnh trong mét thêi gian ng¾n kÓ c¶ sau khi t¾t kho¸ ®iÖn vÒ vÞ trÝ OFF ®Ó ®Æt van ISC vµo vÞ trÝ më hoµn toµn. Sau khi ®Æt ISCV, ECU ®éng c¬ ngõng cung cÊp ®iÖn vµo r¬le chÝnh nµy. 2. §iÒu khiÓn sau khëi ®éng, h©m nãng (ch¹y kh«ng t¶i nhanh) vµ ph¶n håi VÒ c¬ b¶n, c¸c ®iÒu khiÓn nµy còng gièng nh­ kiÓu cuén d©y quay. Sau khi ®éng c¬ ®­îc khëi ®éng, van nµy ®ãng l¹i tõ vÞ trÝ më hoµn toµn ®Õn vÞ trÝ më ®­îc x¸c ®Þnh ®èi víi tèc ®é cña ®éng c¬ vµ nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t, vµ sau ®ã van nµy tõ tõ ®ãng l¹i khi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t t¨ng lªn. Khi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t ®¹t ®Õn 80°C (176°F), viÖc ®iÒu khiÓn ph¶n håi ®­îc sö dông ®Ó duy tr× tèc ®é ch¹y kh«ng môc tiªu. -8-
 9. Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về dòng điện. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -9-
 10. Câu hỏi- 1 Các hình minh họa sau đây thể hiện các loại ISCV (Van điều khiển chạy không tải). Trong nhóm từ sau đây, hãy chọn loại tương ứng với mỗi hình minh họa. a) ETCS-i b) Kiểu cuộn dây quay c) Kiểu ACV điều khiển tỷ lệ hiệu dụng d) Loại môtơ bước Trả lời: 1. 2. 3. Câu hỏi- 2 Các câu sau đây liên quan đến hệ thống ISC (Điều khiển tốc độ không tải) hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau. Các câu trả lời STT Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng 1. Nó điều khiển mạch đi tắt để giúp (lượng không khí) và động cơ ở tốc độ Đúng Sai chạy không tải tối ưu ở mọi thời điểm. 2. Lúc khởi động, nó thu hẹp góc mở của mạch đi tắt này để tăng khả năng Đúng Sai khởi động. 3. Khi động cơ lạnh, nó điều khiển mạch đi tắt mở rộng để tốc độ chạy Đúng Sai không tải được ổn định. Câu hỏi- 3 Những câu sau đây liên quan đến ISCV kiểu cuộn dây quay. Hãy chọn câu nào sau đây là Sai. 1. Nó điều chỉnh góc mở bằng cách làm van này quay. 2. Góc mở của van được điều khiển bằng cách thay đổi thứ tự của dòng điện chạy vào các cuộn dây. 3. Góc mở của van được điều khiển bằng chiều và độ lớn của dòng điện. 4. Nếu ngắt giắc nối này, động cơ vẫn tiếp tục quay vì van này mở ở góc mở không đổi. -10-
 11. Câu hỏi- 4 Những câu sau đây liên quan đến việc điều khiển van ISC. Hãy chọn câu nào sau đây là Sai. 1. Trong việc điều khiển khởi động, van ISC được mở để cải thiện khả năng khởi động. 2. Trong việc điều khiển hâm nóng, van ISC được điều khiển ở góc mở tối ưu theo nhiệt độ nước làm mát trong khi động cơ lạnh. 3. Trong điều khiển phản hồi, van ISC được điều khiển theo chiều đóng khi tốc độ chạy không tải thực thấp hơn tốc độ chạy không tải mục tiêu. 4. Trong việc điều khiển dự tính sự thay đổi tốc độ động cơ, van ISC được điều khiển bằng cách dự kiến sự thay đổi tốc độ chạy không tải khi một tín hiệu được đưa vào ECU động cơ, -11-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản