intTypePromotion=1

LÀM GIÀU NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ ĐÔ-LA TRONG 3 NĂM part 1

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
182
lượt xem
70
download

LÀM GIÀU NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ ĐÔ-LA TRONG 3 NĂM part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

T. Harv Eker là một trong những chuyên gia đào tạo nổi tiếng về kinh doanh và thành công cho cá nhân ở bắc Mỹ. Ông sở hữu 17 công ty khi ông 30 tuổi. Bắt đầu với khoảng 2000 đô-la mỹ trong tay, ông mở một cửa hàng bán lẻ dụng cụ thể thao, chỉ trong 2 năm rưỡi, ông mở rộng cửa hàng ra 10 địa điểm và bán nửa công ty cho tập đoàn H. J Heinz với giá 1,6 triệu đo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÀM GIÀU NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ ĐÔ-LA TRONG 3 NĂM part 1

 1. Sách i n t mi n phí – Free eBook LÀM GIÀU NHANH CHÓNG TR THÀNH TRI U PHÚ Ô-LA TRONG 3 NĂM T. HARV EKER DƠNG T DUNG biên d ch B n quy n ebook này thu c v Công ty Thương m i i n t Vĩ Tân (VITANCO) B n có quy n g i t ng ebook này cho ngư i khác ho c ăng t i mi n phí ebook này trên website c a b n v i i u ki n không thay i b t kỳ chi ti t nào c a ebook này. M i trích d n n i dung t ebook này ph i ghi “Theo www.vitanco.com” Nghiêm c m m i hình th c bán l i ebook này mà không ư c s cho phép b ng văn b n c a VITANCO ho c c a tác gi Dương T Dung. ây là câu chuy n có th t c a tác gi T. Harv Eker ã t tay tr ng tr thành tri u phú ô-la trong hai năm rư i. Và b n cũng có th làm ư c i u này! CƠ H I QU NG CÁO MI N PHÍ h tr các doanh nghi p và cá nhân có nhu c u qu ng cáo, và cung c p thêm thông tin h u ích cho bn c, VITANCO hi n h tr qu ng cáo mi n phí trên các ebook mi n phí c a VITANCO. Doanh nghi p và cá nhân có nhu c u, vui lòng liên l c VITANCO bi t thêm chi ti t. -- 1 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 2. M CL C 1. ng nghe theo nh ng l p lu n thông thư ng 2. B n ph i có quan i m làm giàu 3. Thành công là k năng có th h c ư c 4. S thay i mang l i cơ h i. S thay i nhanh chóng mang l i cơ h i nhanh chóng. 5. B n luôn có th làm ư c nhi u hơn, có ư c nhi u hơn, ơn gi n vì b n luôn có th h c nhi u hơn. 6. N u b n làm vi c chăm ch , b n có th tr nên giàu có, và n u giàu có càng nhanh càng t t. 7. Ti n i di n và o lư ng giá tr c a hàng hóa và d ch v trao i gi a ngư i mua và ngư i bán 8. Lu t thu nh p: b n s ư c tr ti n tương ng v i giá tr b n chuy n giao theo giá th trư ng 9. N u b n không bán nhi u thì b n cũng s không nh n ư c nhi u ti n 10. N u b n mu n ư c tr ti n nhi u nh t, hãy cung c p hàng hóa hay d ch v t t nh t 11. N u b n mu n nh n ư c ti n, b n ph i chuy n giao giá tr cho ngư i mua. N u b n mu n giàu có, b n ph i chuy n giao giá tr cho NHI U ngư i. 12. Th i i m là t t c 13. K năng ch n phương ti n úng th i i m thích h p là k năng hi m có và sinh l i và có th h c ưc 14. B n ph i bi t ánh giá th trư ng bi t khi nào nên “nh y vào” và khi nào nên “nh y ra” 15. Hãy “b t chư c” nh ng ngư i ang làm ra nhi u ti n 16. S nhanh hơn và d dàng hơn khi h p tác v i m t công ty ang ho t ng hơn là t o d ng t u 17. H th ng kinh doanh là quy trình l p l i mang l i l i nhu n 18. Doanh nhân “làm giàu nhanh chóng” là ngư i i u ph i, là nh c trư ng c a dàn nh c 19. Làm vi c “trên” thay vì “trong” công vi c 20. Khi m t mô hình ã ho t ng t t, hãy nhân b n nó 21. Ai có th mua/bán m t l n ho c thư ng xuyên s lư ng l n s n ph m hay d ch v c a tôi? 22. Làm vi c khôn ngoan hơn thay vì chăm ch hơn 23. Làm th nào cung c p s n ph m hay d ch v cho khách hàng c khi tôi ang ng ? 24. Trong kinh doanh, ph n “ au u” n m “ti n phương” nhưng ti n l i n m “h u phương” 25. N u không giao vi c cho ngư i khác, b n s làm vi c quá t i mà l i ki m quá ít ti n -- 2 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 3. 26. Doanh nhân “làm giàu nhanh chóng” kh i s v i t m nhìn v “k t c c” 27. Bán công ty s mang l i nhi u ti n hơn cho b n 28. Làm ăn v i các “ i gia” tên tu i nơi xem m t hai tri u ô như vài gi t nư c trong thùng 29. Giàu có không ch là ti n 30. Hãy th c hành ngay bây gi nh ng i u b n mu n trong tương lai 31. H c, h c, và h c L I GI I THI U T. Harv Eker là m t trong nh ng chuyên gia ào t o n i ti ng v kinh doanh và thành công cho cá nhân B c M . Ông s h u 17 công ty khi ông 30 tu i. Bt u v i kho ng 2000 ô-la M trong tay, ông m m t c a hàng bán l d ng c th thao B cM . Ch trong hai năm rư i, ông m r ng c a hàng ra 10 a i m và bán n a công ty cho t p oàn H. J. Heinz v i giá 1,6 tri u ô. Quy n sách này gi i thi u nh ng kinh nghi m và l i khuyên c a Eker dành cho nh ng ai yêu thích làm giàu, và c bi t là làm giàu nhanh chóng. Nh ng kinh nghi m c a Eker có v r t ơn gi n, d hi u, nhưng n u không có nh ng ch d n này, không ph i doanh nhân nào cũng có th t tìm ra phương hư ng, mô hình làm giàu nhanh chóng, làm giàu chân chính như Eker. Dân có giàu thì nư c m i m nh. Mong r ng quy n sách này giúp ích cho nhi u doanh nhân và doanh nhân tương lai c a Vi t Nam. Dương T Dung -- 3 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 4. NGUYÊN T C TH 1: NG NGHE THEO NH NG L P LU N THÔNG THƯ NG (CONVENTIONAL WISDOM DOESN’T WORK… AND NEVER DID!) B n có mu n ki m ư c th t nhi u ti n không? B n có mu n ki m ư c th t nhi u ti n… m t cách nhanh chóng không? N u b n tr l i Có thì b n ã tìm ư c úng sách c r i ó! Tôi mu n gi i thi u v i b n m t h th ng kinh doanh m i, năng ng cho phép b n t o ra c a c i nhanh hơn b t kỳ nh ng cách nào b n ã t ng mơ tư ng ư c. Tên tôi là T. Harv Eker. Tôi là tác gi c a nhi u sách, tài li u, chương trình h c… n i ti ng v các lĩnh v c làm giàu, thành công, kinh doanh… Tôi gi i thi u v i các b n quy n sách “Làm giàu nhanh chóng” này như là m t món quà, vì nó ã giúp nhi u ngư i thay i cu c s ng. “Làm giàu nhanh chóng” là m t h th ng t ng bư c t o ra hàng tri u ô-la trong vòng 3 năm hay ít hơn. N u b n ang chu n b khám phá m t công th c ph c t p thì b n s r t ng c nhiên khi th y phương pháp “Làm giàu nhanh chóng” r t ơn gi n, nhưng nó ã th c s làm cho nhi u ngư i tr nên giàu có. H th ng “Làm giàu nhanh chóng” dành cho nh ng ai ã kinh doanh hay mu n nh y vào lĩnh v c kinh doanh. Theo l p lu n thông thư ng, “hãy n trư ng, h c cho t t, r i tìm m t vi c làm t t, làm vi c chăm ch và m i th s n th a”. Không c n n m t ngư i th t thông minh m i có th nhìn th y l p lu n này hoàn toàn sai n u b n mu n làm giàu, c bi t là làm giàu nhanh chóng. Mu n làm giàu nhanh chóng, b n ph i th c s nh y vào kinh doanh cái gì ó. Vn m u ch t là QUAN I M… Không ph i ai cũng nh n ra… -- 4 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 5. NGUYÊN T C TH 2: B N PH I CÓ QUAN I M LÀM GIÀU (YOU HAVE TO POSITION YOURSELF FOR WEALTH) N u b n mơ tư ng ki m ư c hàng tri u ô-la b ng cách i làm thuê thì qu th t b n “mơ gi a ban ngày”. N u b n cũng như bao ngư i khác, u tư vào c phi u, ch ng khoán ho c g i ti n ti t ki m ngân hàng… cũng t t thôi, nhưng như th chưa b n làm giàu nhanh chóng. u tư vào b t ng s n cũng không còn nhi u ti m năng như trư c. Gi i pháp cu i cùng là b n ph i s h u vi c kinh doanh riêng c a b n có th t o ra c a c i và làm giàu nhanh chóng. ó là cách tôi ã làm và ó cũng là cách b n s làm tr nên giàu có nhanh chóng. Cũng như nhi u ngư i khác, tôi cũng ã th nhi u cách làm giàu. Th c t là tôi ã s h u 17 công ty khác nhau khi tôi 30 tu i. Vi c kinh doanh u tiên c a tôi không t t và tôi thua l nhi u ti n, tuy nhiên, có m t i u tôi luôn tin, ó là… NGUYÊN T C TH 3: THÀNH CÔNG LÀ K NĂNG CÓ TH H C Ư C (SUCCESS IS A LEARNABLE SKILL) Do ó tôi b t u mê thông tin. Tôi c m i quy n sách, tham d m i cu c h i th o v thành công… Và m i vi c b t u thay i, tôi ã gi i hơn v kh năng ki m ti n. Tuy nhiên, không may là tôi l i gi i tiêu ti n hơn ki m ti n. Tôi có m t s l a ch n: ki m nhi u ti n hơn ho c tiêu ti n ít hơn. Và tôi ã ch n ph i ki m th t nhi u ti n hơn. làm ư c i u này, tôi bi t tôi ph i làm ư c cái gì ó th t khác v i nh ng gì tôi và nh ng ngư i khác ã và ang làm. -- 5 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 6. Có m t ngư i quen là tri u phú luôn b o tôi r ng “N u ai ó ang làm t t hơn b n, có nghĩa r ng ngư i ó bi t i u gì ó mà b n không bi t.” Vì th tôi quy t nh ph i h c h i nhi u hơn và ã dành ra h n sáu tháng phân tích nh ng chi n lư c và chiêu th c làm giàu c a nh ng doanh nhân vĩ i nh t th gi i - nh ng ngư i c c giàu và giàu nhanh chóng. K t qu là tôi rút ra ư c nh ng i u cơ b n nh t mà tôi s trình bày trong quy n sách “Làm giàu nhanh chóng” này. Sau ó tôi mư n 2000 ô ng trư c t th tín d ng và áp d ng h th ng “Làm giàu nhanh chóng” vào vi c m ra m t c a hàng bán l d ng c th thao mang tên Fitnessland. ây là m t trong nh ng c a hàng bán l d ng c th thao u tiên c a toàn B c M . Chi n lư c “Làm giàu nhanh chóng” cho phép tôi m 10 c a hàng trong hai năm rư i và sau ó bán m t n a c ph n cho T p oàn H. J. Heinz v i giá 1,6 tri u ô-la M . NGUYÊN T C TH 4: S THAY I MANG L I CƠ H I. S THAY I NHANH CHÓNG MANG L I CƠ H I NHANH CHÓNG (CHANGE BRINGS OPPORTUNITY! QUICK CHANGE BRINGS QUICK OPPORTUNITY!) B n có ng ý r ng ni m tin quy t nh hành ng? có m t quan i m “Làm giàu nhanh chóng” b n ph i tin vào hai i u sau: 1. Làm giàu nhanh chóng là kh thi. 2. Làm giàu nhanh chóng là kh thi cho b n. Xã h i có th cho r ng a s ngư i làm giàu nhanh chóng là b ng con ư ng b t chính, nhưng r t nhi u ngư i trong ó có tôi, ã làm giàu nhanh chóng m t cách chân chính, nh t là trong th i i ngày nay. Th gi i này ang thay i t ng phút giây, công ngh thay i t ng phút giây, th trư ng cũng thay i t ng phút giây và th hi u c a con ngư i cũng thay i t ng phút giây. M i s thay i u mang l i m t -- 6 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 7. ho c nhi u cơ h i, và s thay i di n ra càng nhanh mang l i cơ h i g p rút (t c không dành cho ta nhi u th i gian n m b t). M i khi có s thay i công ngh , lu t, th hi u, th trư ng… thì l i có ai ó làm giàu nhân cơ h i mà s thay i này mang l i. Ngày nay, s thay i này di n ra t ng phút và m i ngày trên toàn th gi i l i có ai ó tr thành tri u phú nh vào vi c t n d ng, khai thác nh ng cơ h i do nh ng s thay i này t o ra. B n cũng có th t n d ng nh ng cơ h i này y! Ví d vòng i m t s n ph m trư c ây kho ng 20 năm, t b t u xu t hi n trên th trư ng n khi bi n m t kh i th trư ng. Nhưng ngày nay vòng i s n ph m ã rút ng n l i r t nhi u, còn l i kho ng 5 năm ho c th m chí ng n hơn. C th như ph n m m máy tính ít khi t n t i lâu n u không ư c nâng c p ho c thay th b ng m t ph n m m m i. M i th ã thay i nhi u so v i th i xưa. “Làm giàu nhanh chóng” không ch kh thi mà còn có tính th c t . ó là cách c a th gi i t c ngày nay. V y “Làm giàu nhanh chóng” có kh thi cho b n không? N u b n mu n tr thành m t chuyên gia chơi tennis thì b n s làm gì? Ch c ch n b n ph i h c chơi và luy n t p r t nhi u. Và sau m t th i gian u tư “ra trò” cho h c h i, luy n t p, m t ngày nào ó b n s là ngư i chi n th ng. V y ó, thành công là m t k năng h c ư c (learnable skill). NGUYÊN T C TH 5: B N LUÔN CÓ TH LÀM Ư C NHI U HƠN, CÓ Ư C NHI U HƠN, ƠN GI N VÌ B N LUÔN CÓ TH H C Ư C NHI U HƠN (YOU CAN ALWAYS BE MORE, HAVE MORE AND DO MORE BECAUSE YOU CAN ALWAYS LEARN MORE) -- 7 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 8. Vn là b n có th c s mu n h c không? N u b n n m v ng nh ng nguyên lý c a h th ng “Làm giàu nhanh chóng” này và áp d ng chúng, b n s nhanh chóng tr nên giàu có thôi. M t y u t khác n a là TÍNH CÁCH c a b n. Trong kinh doanh, cũng như trong cu c ch y ua, có nh ng ngư i thu c phong cách ch y nư c rút và cũng có nh ng ngư i thu c phong cách ch y ư ng trư ng. B n thu c phong cách nào? Có nh ng ngư i r t sáng t o, chuyên s n sinh ra ý tư ng. H thích t o ra khái ni m m i, kh i s cái gì ó, phát tri n chúng nhanh chóng và sau ó chuy n sang làm cái khác. Nh ng ngư i khác thì l i yêu thích công vi c u n, l p i l p l i hàng ngày. “Làm giàu nhanh chóng” phù h p hơn v i nhóm ngư i th nh t - ch y nư c rút, sáng t o, kh i s - phát tri n nhanh chóng - chuy n qua làm cái khác. Y u t cu i cùng quy t nh tính kh thi c a “Làm giàu nhanh chóng” dành cho b n là LÒNG KHÁT KHAO làm giàu c a b n. T i sao lòng khát khao làm giàu l i quan tr ng như th ? B i vì con ư ng làm giàu không b ng ph ng, y th thách trong m t th i gian dài, òi h i s c ng hi n cao cho công vi c v i s gi làm vi c không ơn thu n là 8 gi m i ngày. NGUYÊN T C TH 6: N U B N LÀM VI C CHĂM CH , B N CÓ TH TR NÊN GIÀU CÓ. VÀ GIÀU CÓ CÀNG NHANH CÀNG T T (IF YOU ARE GOING TO WORK HARD ANYWAY, YOU MAY AS WELL GET RICH… AND THE QUICKER THE BETTER) -- 8 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 9. Thương m i i n t & Kinh doanh tr c tuy n Cơ h i h c Ki n th c không bao gi là , không bao gi là th a, c bi t là nh ng ki n th c b n c n v n d ng vào kinh doanh! M t $ u tư cho h c t p, khi v n d ng vào kinh doanh s sinh ra $$$ và giúp b n ti t ki m chi phí, th i gian, và tránh các sai l m áng ti c! Xem chi ti t t i www.vitanco.com! Ho c i n tho i (08)9626730, 0918.245688. NGUYÊN T C TH 7: TI N I DI N VÀ O LƯ NG GIÁ TR C A HÀNG HÓA VÀ D CH V TRAO I GI A NGƯ I MUA VÀ NGƯ I BÁN (MONEY IS A CONVENIENT SYMBOL THAT REPRESENTS AND MEASURES THE VALUE OF GOODS AND SERVICES EXCHANGED BETWEEN PEOPLE) Ti n là quan tr ng trong i s ng chúng ta, ch n ch n r i. Nhưng, không ph i ai cũng hi u rõ ti n là gì? Ti n là công c i di n và o lư ng giá tr c a hàng hóa hay d ch v trao i gi a ngư i mua và ngư i bán. Vn m u ch t trong nh nghĩa trên là t GIÁ TR . Chính giá tr c a cái b n bán quy t nh thu nh p c a b n. Vì v y b n c n bi t quy lu t thu nh p… -- 9 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 10. NGUYÊN T C TH 8: LU T THU NH P: B NS Ư C TR TI N TƯƠNG NG V I GIÁ TR B N CHUY N GIAO THEO GIÁ TH TRƯ NG (THE LAW OF INCOME: YOU WILL BE PAID IN DIRECT PROPORTION TO THE VALUE YOU DELIVER ACCORDING TO THE MARKETPLACE) Tôi mu n nh n m nh i u này: lý do a s doanh nhân b phá s n là do h không mang l i nhi u GIÁ TR trong m t khách hàng trên th trư ng. R t nhi u ngư i có ý tư ng hay, phát minh hay, s n xu t ra s n ph m t t, cung c p d ch v t t… nhưng h không thành công l n, ơn gi n vì ho c giá tr h mang l i cho khách hàng không ư c xem là có giá tr , ho c vì h chưa mang l i giá tr cho khách hàng. Do ó, n u b n không mang l i nhi u giá tr cho khách hàng, b n s không ư c tr nhi u ti n. NGUYÊN T C TH 9: N U B N KHÔNG BÁN NHI U THÌ B N CŨNG S KHÔNG NH N Ư C NHI U TI N (IF YOU DON’T DELIVER A LOT, YOU DON’T GET PAID A LOT.) -- 10 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 11. Có 4 y u t thu nh p quy t nh ch y u thu nh p c a b n: Nhu c u + Cung c p + Ch t lư ng + S lư ng = $$$ 1. Nhu c u: th trư ng c n s n ph m / d ch v c a b n như th nào? “Làm giàu nhanh chóng” b n c n cung c p s n ph m / d ch v “nóng” trên th trư ng, t c nhu c u cao v m t hàng / d ch v này. 2. Cung c p: trên th trư ng có bao nhiêu ngư i cung c p s n ph m / d ch v này? M c c nh tranh gi a các nhà cung c p? Th trư ng ã bão hòa chưa? Rõ ràng khi cung ít thì giá tr s tăng. tăng giá tr s n ph m / d ch v b n cung c p, b n ph i bán th mà ít ngư i khác bán, ho c b n ph i làm cho s n ph m / d ch v c a b n khác v i nh ng s n ph m / d ch v tương t do ngư i khác bán. 3. Ch t lư ng: s n ph m / d ch v c a b n có t t không? Và quan tr ng hơn n a là, b n gi i như th nào trong vi c kinh doanh c a b n? Ch t lư ng càng cao thì giá càng cao và giá tr càng cao. Phương châm kinh doanh c a tôi là “làm t t ho c không làm gì c ”. Tr l i câu h i “b n gi i như th nào trong vi c kinh doanh c a b n?”, quy lu t th t ơn gi n… NGUYÊN T C TH 10: N U B N MU N Ư C TR NHI U TI N NH T, HÃY CUNG C P HÀNG HÓA HAY D CH V T T NH T (IF YOU WANT TO GET PAID THE BEST, BE THE BEST) 4. S lư ng: t c bao nhiêu s n ph m / d ch v b n bán ư c. Trong b n y u t trên, a s doanh nhân g p khó khăn v i y u t th 4 này. B n có th có s n ph m / d ch v tuy t v i và b n có th bán chúng trên th trư ng, tuy nhiên, s lư ng bán ư c không bn làm giàu, c bi t là làm giàu nhanh chóng. Do ó… -- 11 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2