Lịch sử 5 - QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
271
lượt xem
56
download

Lịch sử 5 - QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC - Sơ lược về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành . - Những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài . - Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước, thương dân, mong muốn tìm con - Chân dung Nguyễn Tất Thành . - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK - Truyện Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. - HS tìm hiểu về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành . ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

  1. Bài 6: QUY T CHÍ RA I TÌM Ư NG C U NƯ C I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Sơ lư c v quê hương và th i niên thi u c a Nguy n T t Thành . - Nh ng khó khăn c a Nguy n T t Thành khi d nh ra nư c ngoài . - Nguy n T t Thành i ra nư c ngoài là do lòng yêu nư c, thương dân, mong mu n tìm con ư ng c u nư c m i. II. DÙNG D Y H C - Chân dung Nguy n T t Thành . - Các hình nh minh ho trong SGK - Truy n Búp sen xanh c a nhà văn Sơn Tùng. - HS tìm hi u v quê hương và th i niên thi u c a Nguy n T t Thành . III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng và l n lư t tr l i
  2. h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m các câu h i sau: HS + Nêu nh ng i u em bi t v Phan B i Châu? + Hãy thu t l i phong tr o ông du. + Vì sao phong trào ông du th t b i? - HS nêu theo trí nh . + Kh i nghĩa c a nhân dân Nam kỳ, - GV h i: phong trào C n Vương, ông du… + Hãy nêu 1 s phong trào ch ng th c dân Pháp cu i + Do chưa tìm ư c con ư ng c u th k XIX- u th k XX. nư c úng n. + Nêu k t qu c a các phong trào trên. Theo em vì sao các phong trào ch ng th c dân Pháp c a nhân dân ta cu i th k XIX- u th k XX u th t b i? - GV gi i thi u bài: u th k XX, nư c ta chưa có con ư ng c u nư c úng n. Lúc ó Bác H m i là 1 thanh niên 21 tu i quy t chí ra i tìm ư ng c u nư c cho dân t c Vi t Nam. Ho t ng 1:Làm vi c theo nhóm. M c tiêu: Giúp HS tìm hi u v quê hương và th i niên thi u c a Nguy n T t Thành. Cách ti n hành:
  3. - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm gi i quy t - HS làm vi c theo nhóm. yêu c u: + Chia s v i các b n trong nhóm thông tin, tư li u + L n lư t t ng HS trình bày tìm hi u ư c v Phan B i Châu. thông tin c a mình trư c nhóm. + C nhóm cùng th o lu n, ch n l c thông tin vi t + Các thành viên trong nhóm th o thành ti u s c a Phan B i Châu. lu n l a ch n thông tin và ghi vào phi u h c t p. - GV t ch c cho HS báo cáo k t qu tìm hi u trư c - i di n 1 nhóm HS tr l i, các l p. nhóm khác b sung ý ki n. - GV nêu nh n xét ph n tìm hi u c a HS, sau ó nêu nh ng nét chính: Nguy n T t Thành sinh ngày 19-5- 1890 trong 1 gia ình nhà nho yêu nư c xã Kim Liên, huy n Nam àn, t nh Ngh An. Nguy n T t Thành lúc nh tên Nguy n Sinh Cung, sau này là Nguy n Ai Qu c-H Chí Minh…. Sinh ra trong gia ình trí th c yêu nư c, l n lên gi a lúc nư c m t nhà tan, l i ư c ch ng ki n nhi u n i th ng kh c a nhân dân dư i ách th ng tr c a qu c phong ki n. Ngư i ã nuôi ý chí u i th c dân Pháp, gi i phóng ng bào…. Xu t phát t lòng yêu nư c, rút kinh nghi m t th t b i c a các s phu yêu nư c ương th i, ngư i không
  4. i v phương ông mà i sang phương tây…. - GV ưa t p truy n Búp xen xanh và gi i thi u. Hoat ng 2:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: giúp HS hi u ư c v m c ích ra nư c ngoài c a Nguy n T t Thành. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS c SGK t “Nguy n T t Thành - HS làm vi c cá nhân, c th m khâm ph c…quy t nh ph i tìm con ư ng c u SGK và tr l i các câu h i. nư c, c u dân” và tr l i các câu h i sau: + M c ích i ra nư c ngoài c a Nguy n T t Thành là gì? + tìm con ư ng c u nư c phù h p. + Nguy n T t Thành i v hư ng nào? Vì sao ông không i theo các b c ti n b i yêu nư c như Phan B i + Nguy n T t Thành ch n ư ng Châu, Phan Chu Trinh? i v phương tây, Ngư i không i theo con ư ng c a c c sĩ phu yêu nư c trư c ó vì các con ư ng này u th t b i. Ngư i th c s mu n tìm hi u v các ch “T do, Bình ng, Bác ái” mà ngư i phương tây hay nói và mu n xem h làm như th nào tr v giúp ng bào ta. - 2 HS tr l i trư c l p, HS c l p
  5. - GV l n lư t nêu t ng câu h i trên và g i HS tr l i. theo dõi, nh n xét, b sung ý ki n. - GV gi ng: v i mong mu n tìm ra con ư ng c u nư c úng n, Bác H kính yêu c a chúng ta ã quy t tâm i v phương tây. Bác ã g p khó khăn gì? Ngư i làm th nào vư t qua? Chúng ta cùng tìm hi u ti p bài. Hoat ng 3:Làm vi c theo nhóm. M c tiêu: giúp HS hi u ư c ý chí quy t tâm ra i tìm ư ng c u nư c c a Nguy n T t Thành . Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, cùng th o lu n HS làm vi c theo nhóm nh , m i và tr l i các câu h i sau: nhóm 4 HS, cùng c SGK và tìm câu tr l i. + Nguy n T t Thành ã lư ng trư c ư c nh ng + Ngư i bi t trư c khi nư c khó khăn nào khi nư c ngoài? ngoài m t mình là r t m o hi m, nh t là lúc m au. Bên c nh ó ngư i cũng không có ti n. + Ngư i r Tư Lê, 1 ngư i b n thân cùng l a i cùng, phòng khi m au + Ngư i ã nh hư ng gi i quy t các khó khăn như có ngư i bên c nh, nhưng Tư Le th nào? không can m i cùng ngư i. Ngư i quy t tâm làm b t c vi c
  6. gì s ng và ra i nư c ngoài. Ngư i nh n c vi c ph b p, m t công vi c n ng nh c và nguy hi m ư c i ra nư c ngoài. + Ngư i có quy t tâm cao, ý chí kiên nh con ư ng ra i tìm ư ng c u nư c b i ngư i r t dũng c m, s n sàng ương uv i khó khăn, th thách và hơn t t c + Nh ng i u ó cho th y ý chí quy t tâm ra i tìm ngư i có 1 t m lòng yêu nư c, yêu ư ng c u nư c c a ngư i như th nào? Theo em vì ng bào sâu s c. sao ngư i có ư c quy t tâm ó? + Ngày 5-6-1911, Nguy n T t Thành v i cái tên m i-Văn Ba- ã ra i tìm ư ng c u nư c m i trên con tàu ô c La-tu-sơ T -rê- vin. - HS c l p l n lư t báo cáo. + Nguy n T t Thành ra i t âu, trên con tàu nào, vào ngày nào? - GV yêu c u HS báo cáo k t qu th o lu n. - GV nh n xét k t qu làm vi c c a HS. - GV nêu k t lu n: Năm 1911, v i lòng yêu nư c,
  7. thương dân, Nguy n T t Thành ã t c ng Nhà r ng quy t chí ra i tìm ư ng c u nư c. 2. C ng c –d n dò: - GV yêu c u HS s d ng các nh tư li u trong SGK và - 2 HS tr l i, l p theo dõi, nh n k l i s ki n Nguy n T t Thành ra i tìm ư ng c u xét nư c. - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b bài m i. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản