intTypePromotion=1

Lỗi khoa-hoc-trai-dat__chuong_7-lich-su-trai-dat - [cuuduongthancong.com]

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
3
lượt xem
0
download

Lỗi khoa-hoc-trai-dat__chuong_7-lich-su-trai-dat - [cuuduongthancong.com]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lỗi B17.0-DA2-TCMR-Cac phan bai giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lỗi khoa-hoc-trai-dat__chuong_7-lich-su-trai-dat - [cuuduongthancong.com]

 1. om .c ng co CHƯƠNG VII: an th LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT o ng du u cu UYEN, 2010 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT om I. Thẩm định thời gian địa chất .c II. Quá khứ của Trái đất ng III. Trái đất và loài người co an th o ng du u cu UYEN, 2010 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. I. Thẩm định thời gian địa chất Thôøi gian ñòa chaát Chuyeän keå töø maãu ñaù om Tuoåi cuûa vaät trong quaù khöù : tuoåi töông ñoái .c vaø tuoåi tuyeät ñoái ng Caùc nguyeân lyù cô baûn cuûa lòch söû traùi ñaát co an - Nguyeân lyù quaù trình ñoàng nhaát : “Hieän taïi laø chìa th khoùa cuûa quaù khöù” cuûa James Hutton (1795) ng - Nguyeân lyù choàng chaát o - Nguyeân lyù xuyeân caét – xaùo troän du u cu UYEN, 2010 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. Caùc chuyeån ñoäng cuûa voû coù theå ñaåy lôùp ñaù xöa leân naèm treân lôùp ñaù môùi om .c ng co an th o ng du u cu UYEN, 2010 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Caùc ñaù magma hình thaønh sau, tuoåi treû hôn, seõ caét qua caùc ñaù traàm tích coù tröôùc om .c ng Maët baát chænh hôïp(unconformity) laø beà maët bò giaùn ñoïan traàm tích trong moät thôøi gian co an th o ng du u cu UYEN, 2010 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. GIAO HOÅ om .c ng co an th o ng du Söû duïng ñòa khai ñeå giao hoã giöõa caùc ñieåm loä naèm raát xa u nhau, lôùp (1) khoâng coù traàm tích hay bò maøi moøn ôû vò trí B cu vaø cuõng khoâng coù ôû vò trí C. ÔÛ ba loä ñieåm ñeàu coù söï hieän dieän cuûa lôùp (2) UYEN, 2010 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Ñònh tuoåi tuyeät ñoái a. Ñònh tuoåi tuyeät ñoái : nhöõng coá gaéng ban ñaàu b. Caùc ñoàng vò phoùng xaï: ñoàng hoà nguyeân töû om c. Ñònh tuoåi baèng phoùng xaï : Baùn ñôøi - Uranium-238 vaø Chì-206 .c - Uranium-235 vaø Chì-207 ng - Thorium vaø Chì 208, co - Rubidium vaø Strontium-87 an - Kalium-40 vaø Argon-40 th - Carbon-14 vaø Nitrogen-14 o ng du u cu UYEN, 2010 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. om .c ng co an th o ng du u cu UYEN, 2010 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. om Urani vaø chì .c ng Khoái löôïng nguyeân töû co an Soá neutron - Loaït huûy th bieán cuûa urani 238 ng o du u cu UYEN, 2010 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. Carbon 14 om .c ng co an th 14C hoùa hôïp vôùi oxi taïo thaønh COØ2 caáu taïo caây vaø ng khi caây cheát noù phaân huûy o du thaønh 14N u cu UYEN, 2010 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. II. Quá khứ của Trái đất 1. Hoaù thaïch – chì khoaù cuûa quaù khöù - Hoùa thaïch laø gì? Hoaù thaïch tìm thaáy ôû ñaâu? om - Caùc kieåu hoaù thaïch .c Khuoân ngoaøi vaø khuoân trong hay vaät ñuùc khuoân ng Hoaù ñaù co “Baûn sao carbon” vaø daáu aán an Coân truøng trong hoå phaùch Caùc di tích hieän taïi th ng - Hoaù thaïch laø chìa khoaù cuûa quaù khöù o Thay ñoåi hoùa thaïch du Hoaù thaïch vaø thay ñoåi sinh vaät u cu Hoaù thaïch vaø tuoåi cuûa ñaù : Hoùa thaïch chæ ñaïo 2. Sô löôïc veà ñòa taàng vaø ñòa nieân bieåu: UYEN, 2010 11 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. om .c ng co an th o ng du u cu UYEN, 2010 12 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. Khuoân trong – khuoân ngoaøi om .c ng co an Mold – khuoân ngoaøi th o ng du u cu UYEN, 2010 13 Cast – khuoân trong CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. om .c ng co an th o ng du u cu UYEN, 2010 14 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. om .c ng co an th o ng du u cu Daáu chaân cuûa sinh vaät coøn ghi laïi treân ñaù UYEN, 2010 15 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. om .c ng co an th o ng du u cu UYEN, 2010 Coân truøng ñöôïc giöõ trong hoå phaùch 16 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. om .c ng co an th ng Boï ba thuøy (trilobite) o du u cu UYEN, 2010 17 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. om .c ng co an th o ng du u cu UYEN, 2010 18 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. QUAÙ KHÖÙ CUÛA TRAÙI ÑAÁT a. Coät ñòa taàng om b. Thang thôøi gian ñòa chaát .c c. Tieàn Cambri d. Ñaïi Coå sinh ng e. Ñaïi Trung sinh co f. Ñaïi Taân sinh an Tuoåi cuûa traùi ñaát th o ng du u cu UYEN, 2010 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. om .c ng co an th o ng du u cu UYEN, 2010 20 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2