intTypePromotion=1

Luận án Thạc sĩ Tâm lý học: Thực trạng nhận thức và thái độ của học sinh PTTH ở một số trường nội thành thành phố Hồ Chí Minh đối với nội dung giáo dục giới tính

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:187

0
329
lượt xem
60
download

Luận án Thạc sĩ Tâm lý học: Thực trạng nhận thức và thái độ của học sinh PTTH ở một số trường nội thành thành phố Hồ Chí Minh đối với nội dung giáo dục giới tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng nhận thức và thái độ của học sinh PTTH đối với nội dung giáo dục giới tính; từ đó hướng tới việc nâng cao nhận thức và thái độ đối với nội dung giáo dục giới tính góp phần trong việc hoàn thiện nhân cách cũng như chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc tương lai của các em. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Thạc sĩ Tâm lý học: Thực trạng nhận thức và thái độ của học sinh PTTH ở một số trường nội thành thành phố Hồ Chí Minh đối với nội dung giáo dục giới tính

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> -----------------<br /> <br /> HUỲNH VĂN SƠN<br /> <br /> THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ<br /> CỦA HỌC SINH PTTH Ở MỘT SỐ TRƢỜNG NỘI THÀNH<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC GIỚI<br /> TÍNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, 1999<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> -----------------<br /> <br /> HUỲNH VĂN SƠN<br /> <br /> THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ<br /> CỦA HỌC SINH PTTH Ở MỘT SỐ TRƢỜNG NỘI THÀNH<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC<br /> MÃ SỐ: 5.13.01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> PTS BÙI NGỌC OÁNH<br /> <br /> HÀ NỘI, 1999<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:<br /> - Thầy PTS BÙI NGỌC OÁNH, ngƣời hƣớng dẫn khoa học.<br /> - Quý thầy cô khoa TÂM LÝ GIÁO DỤC đã dạy dỗ, dìu dắt, đóng góp nhiều ý kiến<br /> quý báu trong quá trình học tập và nghiên cứu<br /> - Quý Ban Giám Hiệu, Quý Thầy Cô, Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên cùng với hơn<br /> 500 học sinh của trƣờng PTTH NGUYỄN DU, PTTH NGUYỄN HIỂN, PTTH HÙNG<br /> VƢƠNG<br /> - Cùng toàn thể bạn bè đồng nghiệp, một số chuyên gia tƣ vấn tâm lý..., đã giúp đỡ<br /> chúng tôi hoàn thành luận án khoa học này.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................................ 1<br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ..................................................................................................... 1<br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.............................................................................................. 2<br /> 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.............................................................................................. 2<br /> 4. ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU ............................................................ 3<br /> 5. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU ......................................................................................... 3<br /> 6. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ....................................................................... 4<br /> 7. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 4<br /> 8. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 8<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU........................................ 9<br /> 1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................. 9<br /> 2. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu ........................................................................... 16<br /> 2.1. Lí luận về nhận thức và thái độ ............................................................................. 16<br /> 2.1.1. Nhận thức ....................................................................................................... 16<br /> 2.1.2. Thái độ ........................................................................................................... 19<br /> 2.2. Lý luận về giới tính, giáo dục giới tính, nội dung giáo dục giới tính ................... 23<br /> 2.2.1. Giới tính: ........................................................................................................ 23<br /> 2.2.2. Khái niệm giáo dục giới tính.......................................................................... 28<br /> 2.2.3. Nội dung giáo dục giới tính ........................................................................... 31<br /> 2.3. Đặc điểm tâm lý học sinh PTTH............................................................................... 40<br /> 2.4. Những vấn đề giới tính – giáo dục giới tính cần chú ý ở tuổi học sinh PTTH ......... 45<br /> CHƢƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN ..................................................... 49<br /> <br /> 1. Vài nét về khách thể nghiên cứu: ................................................................................. 49<br /> 2. Thực trạng nhận thức và thái độ của học sinh PTTH đối với nội dung giáo dục giới<br /> tính ................................................................................................................................... 50<br /> 2.1. Thực trạng nhận thức của học sinh PTTH đối với nội dung giáo dục giới tính ... 50<br /> 2.2. Thực trạng thái độ của học sinh PTTH đối với nội dung giáo dục giới tính ........ 68<br /> 2.3. Tƣơng quan giữa nhận thức và thái độ ................................................................. 90<br /> 2.4. Nguyên nhân của thực trạng nhận thức và thái độ của học sinh PTTH đối với nội<br /> dung giáo dục giới tính. ............................................................................................... 92<br /> 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA<br /> HỌC SINH PTTH ĐỐI VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH ............................ 103<br /> 3.1. Đề xuất một số biện pháp.................................................................................... 103<br /> 3.2. Một vài thực nghiệm bƣớc đầu: .......................................................................... 104<br /> 3.2.1. Mục đích thực nghiệm: ................................................................................ 104<br /> 3.2.2. Nội dung thực nghiệm: ................................................................................ 104<br /> 3.2.3. Kết quả thực nghiệm .................................................................................... 106<br /> 3.2.4. Kết luận chung về thực nghiệm: .................................................................. 114<br /> PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................... 115<br /> 1. KẾT LUẬN .................................................................................................................... 115<br /> 2. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ................................................................................................. 119<br /> 3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI: ............................................................................................. 120<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 113<br /> PHẦN PHỤ LỤC ................................................................................................................... 115<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2