intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phương hướng và biện pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của Việt Nam trong giai đoạn 2013 - 2018

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
92
lượt xem
19
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phương hướng và biện pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của Việt Nam trong giai đoạn 2013 - 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu, phân tích những nhân tố bên trong, bên ngoài ảnh hưởng đến môi trường xuất khẩu nói chung và xuất khẩu chè nói riêng, trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận về xuất khẩu, điều phối tỷ trọng xuất khẩu chè, đề tài đề xuất định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu chè Việt Nam ra thị trường thế giới một cách có hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phương hướng và biện pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của Việt Nam trong giai đoạn 2013 - 2018

TRẦN THANH HẢI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> TRẦN THANH HẢI<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY<br /> XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM TRONG<br /> GIAI ĐOẠN 2013 - 2018<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2011B<br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Trần Thanh Hải<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> Chuyên ngành Quản trị kinh doanh<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :<br /> PGS TS NGHIÊM SỸ THƯƠNG<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br /> Trần Thanh Hải<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD (2011- 2013)<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU<br /> MỞ ĐẦU.............................................................................................................................................. 1 <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ........................................ 4 <br /> 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ..................................................... 4 <br /> 1.1.1 Khái niệm ............................................................................................................ 4 <br /> 1.1.2. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân ........................................... 4 <br /> 1.1.2.1. Các lý thuyết về hoạt động xuất khẩu ............................................................. 5 <br /> 1.1.2.2. Vai trò của xuất khẩu ....................................................................................... 5 <br /> 1.1.3. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu ....................................................................... 6 <br /> 1.1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp .......................................................................................... 6 <br /> 1.1.3.2. Xuất khẩu uỷ thác ............................................................................................ 6 <br /> 1.1.3.3. Buôn bán đối lưu (Counter – trade) ................................................................. 6 <br /> 1.1.3.4. Xuất khẩu hàng hoá theo nghị định thư .......................................................... 6 <br /> 1.1.3.5. Xuất khẩu tại chỗ ............................................................................................. 7 <br /> 1.1.3.6. Gia công quốc tế .............................................................................................. 7 <br /> 1.1.3.7. Tạm nhập tái xuất ............................................................................................ 7 <br /> 1.2. QUY TRÌNH XUẤT KHẨU ..................................................................................... 7 <br /> 1.2.1. Nghiên cứu thị trường tìm kiếm đối tác ............................................................. 7 <br /> 1.2.2. Tìm kiếm thương nhân giao dịch ....................................................................... 8 <br /> 1.2.3. Lập phương án kinh doanh ................................................................................. 8 <br /> 1.2.4. Đàm phám và kí kết hợp đồng ........................................................................... 8 <br /> 1.2.4.1. Đàm phán ........................................................................................................ 8 <br /> 1.2.4.2. Ký kết hợp đồng .............................................................................................. 8 <br /> 1.2.4.3. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu ........................................................................ 8 <br /> 1.2.5. Chuẩn bị hàng xuất khẩu .................................................................................... 9 <br /> 1.2.6. Đóng gói bao bì hàng xuất khẩu và kẻ ký mã hiệu hàng hoá ............................. 9 <br /> 1.2.7. Kiểm tra chất lượng hàng hoá ............................................................................ 9 <br /> 1.2.8. Mua bảo hiểm hàng hoá ..................................................................................... 9 <br /> <br /> Trần Thanh Hải<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD (2011- 2013)<br /> <br /> 1.2.9. Thuê phương tiện vận tải .................................................................................... 9 <br /> 1.2.10. Làm thủ tục hải quan ........................................................................................ 9 <br /> 1.2.11. Làm thủ tục thanh toán ................................................................................... 10 <br /> 1.2.12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) ..................................................... 10 <br /> 1.3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ................ 10 <br /> 1.3.1 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu ............................... 11 <br /> 1.3.1.1 Yếu tố cạnh tranh ........................................................................................... 12 <br /> 1.3.1.2 Nhân tố kinh tế - xã hội trong nước ............................................................... 14 <br /> 1.3.1.3.Các chính sách và quy định của Nhà nước ..................................................... 16 <br /> 1.3.1.4. Nhân tố tài nguyên thiên nhiên và địa lý. ...................................................... 20 <br /> 1.3.1.5.Nhân tố công nghệ .......................................................................................... 21 <br /> 1.3.1.6. Nhân tố chính trị. ........................................................................................... 22 <br /> 1.3.1.7 Các yếu tố Văn hóa xã hội .............................................................................. 23 <br /> 1.3.2 Nhân tố bên trong ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp ...... 24 <br /> 1.3.2.1 Tiềm lực tài chính ........................................................................................... 25 <br /> 1.3.2.2 Tiềm năng con người ...................................................................................... 25 <br /> 1.3.2.3. Tiềm lực vô hình ( Tài sản vô hình ) ............................................................. 26 <br /> 1.3.2.4. Trình độ tổ chức quản lý. .............................................................................. 26 <br /> 1.3.2.5. Trình độ tiên tiến của trang thiết bị, công nghệ, bí quyết công nghệ của<br /> doanh nghiệp ........................................................................................................................ 27 <br /> 1.3.2.6. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp. .................................................... 27 <br /> 1.3.2.7. Yếu tố nghiên cứu và phát triển .................................................................... 28 <br /> 1.3.2.8. Yếu tố tài chính kế toán ................................................................................. 28 <br /> 1.3.2.9. Các yếu tố Marketing ................................................................................... 28 <br /> Chương 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM .................................. 29 <br /> 2.1.1. Sự ra đời của ngành chè ................................................................................... 29 <br /> 2.1.2. Vị trí của ngành chè trong nền kinh tế quốc dân. ............................................. 30 <br /> 2.1.3. Vai trò của xuất khẩu chè ................................................................................. 31 <br /> 2.1.3.1. Xuất khẩu chè đóng góp ổn định cán cân thanh toán của Việt Nam ............. 31 <br /> 2.1.3.2. Xuất khẩu chè góp phần tăng GDP, GNP. .................................................... 31 <br /> 2.1.3.3. Xuất khẩu chè đóng góp trong việc tạo công ăn việc làm cho người lao động,<br /> đặc biệt là người lao động ở trung du, miền núi phía Bắc và tây Nguyên………………….31 <br /> <br /> Trần Thanh Hải<br /> <br /> Luận văn cao học QTKD (2011- 2013)<br /> <br /> 2.2 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT MAM ........................................ 32 <br /> 2.2.1. Phân tích kết quả tổng quát về xuất khẩu chè .................................................. 32 <br /> 2.2.2. Phân tích kết quả xuất khẩu chè theo chủng loại sản phẩm. ............................ 33 <br /> 2.2.3. Phân tích kết quả xuất khẩu chè trên thị trường. .............................................. 34 <br /> 2.2.4. Đánh giá hiệu quả của các chính sách xúc tiến xuất khẩu chè của Việt Nam. ......... 37 <br /> 2.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ<br /> CỦA VIỆT NAM ....................................................................................................... 38 <br /> 2.3.1 Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu chè .............................. 38 <br /> 2.3.1.1 Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô của ngành chè ............................................ 38 <br /> 2.3.1.2. Nhân tố bên ngoài thuộc môi trường nghành ................................................ 43 <br /> 2.3.2 Các nhân tố bên trong thuộc môi trường nội bộ Doanh nghiệp. ....................... 45 <br /> 2.3.2.1 Nguồn nhân lực, lao động .............................................................................. 45 <br /> 2.3.2.2 Vấn đề về kỹ thuật, công nghệ ....................................................................... 46 <br /> 2.3.2.3 Nghiên cứu và phát triển ................................................................................ 49 <br /> 2.3.2.4. Vấn đề tài chính – Kế toán – Hệ thống thông tin .......................................... 49 <br /> 2.3.2.5 Đặc điểm sản phầm ........................................................................................ 50 <br /> 2.3.2.6. Vấn đề Marketing, sản xuất cung ứng và thị trường tiêu thụ ........................ 50 <br /> 2.4. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH MA TRẬN SWOT TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT<br /> KHẨU CHÈ VIỆT NAM ........................................................................................... 52 <br /> 2.4.1 Mô hình ma trận Swot ....................................................................................... 52 <br /> 2.4.2 Sử dụng Ma trận SWOT trong phân tích thực trạng chè Việt Nam .................. 53 <br /> Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CHÈ CỦA<br /> VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2018 ................................................................. 58 <br /> 3.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA NGÀNH CHÈ VIỆT NAM TRONG<br /> GIAI ĐOẠN 2013 - 2018 ........................................................................................... 58 <br /> 3.1.1. Những mục tiêu của ngành chè ........................................................................ 58 <br /> 3.1.2. Phương hướng cụ thể của ngành chè ................................................................ 59 <br /> 3.1.2.1. Về sản xuất nông nghiệp ............................................................................... 59 <br /> 3.1.2.2. Về Công nghiệp chế biến .............................................................................. 60 <br /> 3.1.2.3. Về thị trường xuất khẩu chè .......................................................................... 60 <br /> 3.1.2.4. Về kinh doanh tổng hợp ................................................................................ 61 <br /> 3.1.2.5. Về tổ chức quản lý. ........................................................................................ 62 <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2