intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tính khả thi về mặt tài chính dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Vũng Tàu

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
74
lượt xem
15
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tính khả thi về mặt tài chính dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Vũng Tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu, khảo sát sự đáp ứng nhu cầu của thị trường phân bón trong nước và khu vực và với thế mạnh về nguồn nguyên liệu (khí đầu vào, urê và NH3), hệ thống phân phối mạnh và rộng khắp trên toàn quốc và năng lực tài chính khá mạnh của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Từ đó đưa ra kiến nghị cho Tổng Công ty trong vấn đề quyết định đầu tư nhà máy sản xuất NPK tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tính khả thi về mặt tài chính dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Vũng Tàu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC<br /> ------*****------<br /> <br /> PHAN HUY DŨNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT TÀI CHÍNH DỰ<br /> ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN NPK<br /> CỦA TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU<br /> KHÍ – CTCP TẠI VŨNG TÀU<br /> Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC<br /> ------*****------<br /> <br /> PHAN HUY DŨNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT TÀI CHÍNH DỰ<br /> ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN NPK<br /> CỦA TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU<br /> KHÍ – CTCP TẠI VŨNG TÀU<br /> Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Sĩ Thương<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 8<br /> 1.<br /> <br /> Sự cần thiết của đề tài. ..................................................................................... 8<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu và phạm vi của đề tài. ..................................................... 9<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu. ................................................................................ 9<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Ý nghĩa khoa học thực tiễn. ............................................................................. 9<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Kết cấu của luận văn........................................................................................ 9<br /> <br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU<br /> TƯ.<br /> 11<br /> 1.1.<br /> <br /> Các phương pháp đánh giá đầu tư. ................................................................. 11<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Các phương pháp đánh giá dự án. ................................................................. 11<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Ươc tính dòng tiền dự án. .............................................................................. 13<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án. ............................................... 13<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Các thành phần của dòng tiền dự án ............................................................. 15<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Khấu hao. ...................................................................................................... 18<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Quyết định đầu tư trong điêu kiên rủi ro. ....................................................... 21<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Khái quát về rủi ro trong quyết định đầu tư. .................................................. 21<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Một số phương pháp đo lường và phản ánh rủi ro của dự án. ....................... 21<br /> <br /> CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU<br /> KHÍ VÀ BỐI CẢNH DỰ ÁN ...................................................................................... 24<br /> 2.1<br /> <br /> Giới thiệu về Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. .......................... 24<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Lịch sử hình thành và phát triển. ................................................................... 24<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty. .................................................... 25<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Mô hình tổ chức............................................................................................. 25<br /> <br /> 2.1.4<br /> <br /> Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty 02 năm gần đây. .. 26<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Bối cảnh ra đời dự án nhà máy sản xuất NPK. ............................................... 29<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Thị trường châu Á ......................................................................................... 29<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Phân tích hiện trạng thị trường phân bón NPK tại Việt Nam.......................... 29<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Nhu cầu tiêu thụ NPK tại Việt Nam............................................................... 30<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Định hướng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy. ............................................ 34<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> Nguyên liệu đạm............................................................................................ 34<br /> 2/115<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Nguyên liệu photphat..................................................................................... 35<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> Nguyên liệu Kali ............................................................................................ 35<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> Kết luận sự cần thiết phải đầu tư. ................................................................... 36<br /> <br /> CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN SẢN XUẤT NPK CÔNG NGHỆ<br /> VE VIÊN NÓNG CHẢY THÙNG QUAY, CÔNG SUẤT 400.000 TẤN/NĂM ........ 37<br /> 3.1<br /> <br /> Khái quát về dự án......................................................................................... 37<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Địa điểm xây dựng công trình........................................................................ 37<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Quy mô công suất và hình thức đầu tư ........................................................... 37<br /> <br /> 3.1.3<br /> <br /> Lựa chọn công nghệ sản xuất NPK ................................................................ 38<br /> <br /> 3.1.4<br /> <br /> Giải pháp thực hiện đầu tư. ........................................................................... 55<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Ước tính chi phí và hiệu quả kinh tế của dự án .............................................. 56<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Tính toán Tổng mức đầu tư............................................................................ 56<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Hiệu quả kinh tế - xã hội................................................................................ 61<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Hiệu quả xã hội của dự án ............................................................................. 76<br /> <br /> 3.2.4<br /> <br /> Rủi ro và các giải pháp giảm thiểu rủi ro. ..................................................... 76<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Kết luận và kiến nghị..................................................................................... 88<br /> <br /> 3.3.1<br /> <br /> Sự cần thiết đầu tư......................................................................................... 88<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> Địa điểm xây dựng công trình........................................................................ 89<br /> <br /> 3.3.3<br /> <br /> Quy mô công suất và hình thức đầu tư. .......................................................... 90<br /> <br /> 3.3.4<br /> <br /> Lựa chọn công nghệ sản xuất NPK. ............................................................... 90<br /> <br /> 3.3.5<br /> <br /> Về phương án đầu tư ..................................................................................... 90<br /> <br /> 3.3.6<br /> <br /> Về hiệu quả kinh tế tài chính, kinh tế xã hội................................................... 91<br /> <br /> 3.3.7<br /> <br /> Kiến nghị....................................................................................................... 91<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 93<br /> <br /> 3/115<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ MỤC LỤC<br /> Hình II.1 Mô hình tổ chức PVFCCo ................................................................................ 25<br /> Hình II.2 Thị trường phân bón NPK Châu A giai đoạn 2002-2011 ................................. 29<br /> Hình II.3 Thị trường phân bón NPK tại Việt Nam giai đoạn 2000-2011 ......................... 30<br /> Hình II.4 Nhu cầu phân bón NPK theo cây trồng............................................................ 31<br /> Hình II.5 Nhu cầu NPK theo khu vực ............................................................................. 31<br /> Hình II.6<br /> <br /> Dự báo nhu cầu phân bón NPK tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 .............. 34<br /> <br /> Hình II.7<br /> <br /> Sơ đồ các công nghệ sản xuất phân bón NPK ................................................. 42<br /> <br /> Hình III.1 Đồ thị phân tích độ nhạy của dự án theo 3 yếu tố giá nguyên liệu, giá sản<br /> phẩm và tổng vốn đầu tư .................................................................................................. 80<br /> Hình III.2<br /> <br /> Ảnh hưởng của rủi ro do biến động giá nguyên liệu ..................................... 82<br /> <br /> Hình III.3<br /> <br /> Ảnh hưởng của rủi ro do biến động giá urê ................................................... 82<br /> <br /> Hình III.4<br /> <br /> Ảnh hưởng của rủi ro do biến động giá sản phẩm.......................................... 82<br /> <br /> Hình III.5<br /> <br /> Ảnh hưởng của rủi ro do sự thay đổi tổng mức đầu tư ................................... 84<br /> <br /> Hình III.6<br /> <br /> Ảnh hưởng của rủi ro do sự thay đổi cơ cấu vốn đầu tư ................................. 84<br /> <br /> Hình III.7<br /> <br /> Ảnh hưởng của rủi ro do sự khác biệt chi phí vận hành ................................. 85<br /> <br /> Hình III.8<br /> <br /> Ảnh hưởng của rủi ro do sự khác biệt lãi vay ................................................ 86<br /> <br /> Hình III.9<br /> <br /> Ảnh hưởng của rủi ro do sự biến động tỷ lệ chiết khấu cho đại lý. ................ 87<br /> <br /> 4/115<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2