intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ ngành Mĩ thuật: Dạy học trang trí chuyên ngành cho học sinh ngành thiết kế thời trang trường Trung cấp may và thời trang Hà Nội

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
55
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ ngành Mĩ thuật: Dạy học trang trí chuyên ngành cho học sinh ngành thiết kế thời trang trường Trung cấp may và thời trang Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu dạy học trang trí chuyên ngành may thời trang để đề xuất bổ sung thêm học phần Kỹ thuật vẽ trên vải bằng phương pháp thủ công vào môn Trang trí chuyên ngành tại trường Trung cấp may và thời trang Hà Nội, giúp học sinh có thêm năng lực thực hành chuyên môn sau khóa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ ngành Mĩ thuật: Dạy học trang trí chuyên ngành cho học sinh ngành thiết kế thời trang trường Trung cấp may và thời trang Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> DƢƠNG THỊ THU THƢƠNG<br /> <br /> DẠY HỌC TRANG TRÍ CHUYÊN NGÀNH<br /> CHO HỌC SINH NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG<br /> TRƢỜNG TRUNG CẤP MAY VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT<br /> Khóa 1 (2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> DƢƠNG THỊ THU THƢƠNG<br /> <br /> DẠY HỌC TRANG TRÍ CHUYÊN NGÀNH<br /> CHO HỌC SINH NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG<br /> TRƢỜNG TRUNG CẤP MAY VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật<br /> Mã số: 60.14.01.11<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Phạm Văn Tuyến<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan, đây là trải nghiệm thực tế 17 năm trong nghề và là<br /> công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực<br /> và chƣa có công bố trong công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Tôi xin<br /> hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan của mình.<br /> Hà Nội, ngày 16 tháng 01năm 2018<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Mai Thế Hoa<br /> Dương Thị Thu Thương<br /> <br /> DANH M C NH NG CH<br /> <br /> BGH<br /> <br /> Ban giám hiệu<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> MT<br /> <br /> Mĩ thuật<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> TKTT<br /> <br /> Thiết kế thời trang<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Trang<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> TTCN<br /> <br /> Trang trí chuyên ngành<br /> <br /> VIẾT TẮT<br /> <br /> M CL C<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC NGÀNH<br /> THIẾT KẾ THỜI TRANG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG CẤP<br /> MAY VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI ................................................................ 7<br /> 1.1. Cơ sở lý luận dạy học Thiết kế thời trang bậc trung cấp ......................... 7<br /> 1.1.1. Khái quát về dạy học ngành Thiết kế thời trang và dạy trang trí<br /> chuyên ngành................................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Đặc điểm của chuyên ngành TKTT .................................................... 10<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn dạy học Thiết kế thời trang ở bậc Trung cấp................ 14<br /> 1.2.1. Vài nét về trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội ..................... 14<br /> 1.2.2. Đặc điểm của học sinh trƣờng Trung cấp May và Thời trang Hà Nội ..... 15<br /> 1.2.3. Thực trạng của việc dạy học Thiết kế thời trang ở trƣờng Trung cấp<br /> may và thời trang Hà Nội .............................................................................. 16<br /> 1.3. Nội dung của chƣơng trình và thời lƣợng môn trang trí chuyên ngành 17<br /> 1.3.1. Đặc điểm và nội dung môn trang trí chuyên ngành trong chƣơng trình<br /> dạy học ngành Thiết kế thời trang................................................................. 17<br /> 1.3.2. Đặc điểm, nội dung và vị trí của phân môn vẽ trang trí trên vải trong<br /> môn trang trí chuyên ngành........................................................................... 24<br /> Tiểu kết .......................................................................................................... 27<br /> Chƣơng 2: DẠY THỰC HÀNH VẼ TRÊN VẢI TRONG MÔN TRANG<br /> TRÍ CHUYÊN NGÀNH CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG CẤP MAY<br /> THỜI TRANG HÀ NỘI VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ........................ 29<br /> 2.1. Xây dựng và bổ sung nội dung chƣơng trình mới cho môn trang trí<br /> chuyên ngành................................................................................................. 29<br /> 2.1.1. Cơ sở đề xuất bổ sung mới .................................................................. 29<br /> 2.1.2. Nội dung chƣơng trình mới: Thực hành vẽ trên vải ........................... 30<br /> 2.1.3. Các phƣơng tiện kỹ thuật phục vụ môn học mới ................................ 32<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2