intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Quản lý tài chính các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện dưới góc nhìn của Kiểm toán Nhà nước

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

63
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương. Cụ thể là: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án và quản lý tài chính các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện, chương 2 - Thực trạng quản lý tài chính một số dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện, chương 3 - Đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý tài chính dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện và một số khuyến nghị. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Quản lý tài chính các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện dưới góc nhìn của Kiểm toán Nhà nước

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRỊNH NGỌC ANH<br /> <br /> QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG<br /> NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DƢỚI GÓC NHÌN CỦA<br /> KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRỊNH NGỌC ANH<br /> <br /> QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG<br /> NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DƢỚI GÓC NHÌN CỦA<br /> KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC<br /> <br /> Ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số:8.34.02.01<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS. LÊ HUY TRỌNG<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu trong Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Những kết quả<br /> trong Luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ một công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Trịnh Ngọc Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1<br /> Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ<br /> QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY<br /> NHIỆT ĐIỆN ................................................................................................... 6<br /> 1.1 Khái niệm về dự án và quản lý dự án.......................................................... 6<br /> 1.2. Khái niệm về quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt<br /> điện .................................................................................................................. 10<br /> 1.3 Quy trình quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện ......... 11<br /> 1.4 Nội dung quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện ... 14<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH MỘT SỐ DỰ ÁN<br /> XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN...................................................... 21<br /> 2.1. Khái quát tình hình một số dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện. ............ 21<br /> 2.2. Công tác quản lý tài chính trong xây dựng các nhà máy nhiệt điện do<br /> Tập đoàn điện lực Việt Nam đầu tư ................................................................ 26<br /> 2.3. Thực trạng quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng một số dự án nhà<br /> máy nhiệt điện qua góc nhìn của Kiểm toán nhà nước. .................................. 30<br /> Chƣơng 3: ĐÁNH GIÁ TÍNH KINH TẾ, HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC<br /> TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY<br /> NHIỆT ĐIỆN - VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ....................................... 62<br /> 3.1. Đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý tài chính các<br /> dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện ................................................................ 62<br /> 3.2. Một số khuyến nghị nhằm tăng cường tính hiệu quả của các dự án xây<br /> dựng nhà máy nhiệt điện ................................................................................. 70<br /> 3.3. Kiến nghị đối với cơ quan Bộ và Chính phủ ........................................... 73<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 75<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 76<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> Từ viết tắt<br /> <br /> Từ đầy đủ<br /> <br /> BCKT<br /> <br /> Báo cáo kiểm toán<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> CĐT<br /> <br /> Chủ đầu tư<br /> <br /> DAĐT<br /> <br /> Dự án đầu tư<br /> <br /> ĐTXD<br /> <br /> Đầu tư xây dựng<br /> <br /> EVN<br /> <br /> Điện lực Việt Nam<br /> <br /> GPMB<br /> <br /> Giải phóng mặt bằng<br /> <br /> KTNN<br /> <br /> Kiểm toán nhà nước<br /> <br /> KHKT<br /> <br /> Kế hoạch kiểm toán<br /> <br /> KH&ĐT<br /> <br /> Kế hoạch và đầu tư<br /> <br /> NCKT<br /> <br /> Nghiên cứu khả thi<br /> <br /> NCTKT<br /> <br /> Nghiên cứu tiền khả thi<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách nhà nước<br /> <br /> NSTW<br /> <br /> Ngân sách trung ương<br /> <br /> TMĐT<br /> <br /> Tổng mức đầu tư<br /> <br /> TKKT-TDT<br /> <br /> Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán<br /> <br /> TNHH MTV<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên<br /> <br /> NSĐP<br /> <br /> Ngân sách địa phương<br /> <br /> TW<br /> <br /> Trung ương<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> WB<br /> <br /> Ngân hàng thế giới<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2