intTypePromotion=3

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng và tìm hiểu ứng dụng mới với SEMANTIC WEB

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
6
lượt xem
0
download

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng và tìm hiểu ứng dụng mới với SEMANTIC WEB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng và tìm hiểu ứng dụng mới với SEMANTIC WEB" để hiểu rõ hơn về việc xây dựng một ứng dụng trên nền tảng web, từ đó có thêm thông tin hữu ích trong quá trình hoàn thành luận văn của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng và tìm hiểu ứng dụng mới với SEMANTIC WEB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> NGUYỄN THÚC DUY ANH<br /> NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA<br /> <br /> NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG ỨNG<br /> DỤNG VỚI SEMANTIC WEB<br /> <br /> KHOÁ LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC<br /> <br /> TP. HCM, NĂM 2005<br /> <br /> i<br /> i<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> NGUYỄN THÚC DUY ANH – 0112171<br /> NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA – 0112219<br /> <br /> NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG ỨNG<br /> DỤNG VỚI SEMANTIC WEB<br /> <br /> KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> TS. NGUYỄN TRẦN MINH THƯ.<br /> <br /> NIÊN KHÓA 2001 - 2005<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với<br /> <br /> Nhaän xeùt cuûa Giaùo vieân phaûn bieân<br /> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iii<br /> iii<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với<br /> <br /> Nhaän xeùt cuûa Giaùo vieân höôùng daãn<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với<br /> <br /> LÔØI CAÛM ÔN<br /> Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin, Tröôøng<br /> Ñaïi Hoïc Khoa hoïc Töï nhieân ñaõ hoã trôï taïo nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuùng<br /> em trong quaù trình hoïc taäp cuõng nhö quaù trình thöïc hieän ñeà taøi toát nghieäp.<br /> Chuùng em xin ghi nhaän loøng bieát ôn saâu saéc ñeán ThSâ Nguyeãn Traàn<br /> Minh Thö ñaõ taän tình höôùng daãn, truyeàn ñaït cho em nhöõng kieán thöùc quí baùu<br /> cuøng vôùi nhöõng lôøi ñoäng vieân khuyeán khích cuûa Coâ trong nhöõng luùc chuùng em<br /> gaëp khoù khaên, trôû ngaïi khi thöïc hieän ñeà taøi.<br /> Chuùng em cuõng xin chaân thaønh caûm ôn quyù Thaày Coâ trong Khoa CNTT<br /> ñaõ taän tình giaûng daïy, trang bò cho chuùng em nhöõng kieán thöùc caàn thieát trong<br /> suoát quaù trình hoïc taäp vaø nghieân cöùu taïi Khoa.<br /> Con xin ghi nhôù coâng ôn cuûa ba meï ñaõ sinh thaønh, nuoâi döôõng vaø daïy doã<br /> con tröôûng thaønh nhö ngaøy hoâm nay. Ba meï luoân laø choã döïa tinh thaàn vöõng<br /> chaéc cho con khi con vaáp ngaõ vaø gaëp nhöõng khoù khaên trong cuoäc soáng.<br /> Cuoái cuøng chuùng toâi xin gôûi lôøi caûm ôn ñeán baïn beø ñaõ hoûi thaêm, ñoäng<br /> vieân vaø giuùp ñôõ chuùng toâi trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi, ñaëc bieät toâi xin gôûi lôøi<br /> caûm ôn chaân thaønh ñeán baïn Vuõ Baù Quang ñaõ giuùp ñôõ chuùng toâi raát nhieàu khi<br /> chuùng toâi gaëp khoù khaên trong luùc thöïc hieän ñeà taøi.<br /> Maëc duø toâi ñaõ noã löïc heát söùc ñeå hoaøn thaønh toát ñeà taøi cuûa mình nhöng duø<br /> sao nhöõng ñieàu sai soùt trong ñeà taøi laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi, kính mong<br /> Thaày Coâ thoâng caûm vaø taän tình chæ baûo cho chuùng em, mong caùc baïn ñoùng goùp<br /> yù kieán ñeå chuùng em coù theå hoaøn thieän ñeà taøi cuûa mình hôn.<br /> TP. Hoà Chí Minh 7/2005<br /> Nhoùm thöïc hieân<br /> Nguyeãn Thuùc Duy Anh - Nguyeãn Thò Khaùnh Hoøa<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản