intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói

Chia sẻ: Nguyen Xuan Diep Diep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
653
lượt xem
322
download

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng nhanh góp phần nâng cao năng suất la động. Đặc biệt sự ra đời và phát triển các công nghệ mới nhằm tạo sự tự động hóa, sự tiện lợi trong xã hội cũng như trong công nghiệp. Đối với các nước ngoài thì việc điều khiển bằng giọng nói đã được nghiên cứu và chế tạo dễ ứng dụng vào đời sống và sản xuất cũng chỉ mới ra đời vài năm trở lại đây....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói

 1. ĐỀ TÀI: Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói
 2. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG BAÛN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Hoï vaø teân sinh vieân : NGUYEÃN MINH TRÍ Lôùp : 98ÑT3 Maõ soá sinh vieân : 98ÑT344 Ngaønh : Ñieän töû – Vieãn Thoâng Teân ñeà taøi: ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Ngaøy thaùng naêm 2003 Giaùo vieân höôùng daãn SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 1
 3. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG BAÛN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN Hoï vaø teân sinh vieân : NGUYEÃN MINH TRÍ Lôùp : 98ÑT3 Maõ soá sinh vieân : 98ÑT344 Ngaønh : Ñieän töû –Vieãn Thoâng Teân ñeà taøi: ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân phaûn bieän: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... Ngaøy thaùng naêm 2003 Giaùo vieân phaûn bieän SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 2
 4. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG BAÛN NHAÄN XEÙT CUÛA HOÄI ÑOÀNG GIAÙM KHAÛO Hoï vaø teân sinh vieân : NGUYEÃN MINH TRÍ Lôùp : 98ÑT3 Maõ soá sinh vieân : 98ÑT344 Ngaønh : Ñieän töû –Vieãn Thoâng Teân ñeà taøi: ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI Nhaän xeùt cuûa hoäi ñoàng giaùm khaûo: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Ngaøy thaùng naêm 2003 Hoäi ñoàng giaùm khaûo SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 3
 5. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1 .GIÔÙI THIEÄU: Söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät ngaøy caøng nhanh goùp phaàn naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Ñaët bieät söï ra ñôøi vaø phaùt trieån caùc coâng ngheä môùi nhaèm taïo ra söï töï ñoäng hoùa , söï tieän lôïi trong xaõ hoäi cuõng nhö trong coâng nghieäp . Ñoái vôùi caùc nöôùc ngoaøi thì vieäc ñieàu khieån baèng gioïng noùi ñaõ ñöôïc nghieân cöùu vaø cheá taïo ñeå öùng duïng vaøo ñôøi soáng vaø saûn suaátû cuõng chæ môùi ra ñôøi vaøi naêm trôû laïi ñaây. Nhö ôû MYÕ ñaõ ñöôïc öùng duïng ñeå ñieàu khieån robotcam trong y khoa. Rieâng ôû nöôùc ta lónh vöïc naøy coøn khaù môùi meõ. Do ñoù chuùng ta caàn coù söï ñaàu tö ñeå nghieân cöùu theo kòp coâng ngheä môùi naøy ñeå phuïc vuï tröïc tieáp cho coâng vieäc giaûng daïy taïi tröôøng nhaèm giuùp cho sinh vieân hieåu roû hôn veà lyù thuyeát , taïo ñieàu kieän cho vieäc daïy vaø hoïc ñöôïc aùp saùt kyõ thuaät môùi . Böùc xuùc tröôùc nhu caàu tìm hieåu veà ñieàu khieån baèng gioïng noùi töø chính baûn thaân vaø cuûa nhöõng ngöôøi yeâu thích veà lónh vöïc naøy, toâi ñaõ baét tay vaøo vieäc thöïc hieän nghieân cöùu ñeà taøi: “THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI ”. 2 . TAÀM QUAN TROÏNG : ÔÛ Vieät Nam noùi chung vieäc öùng duïng coâng ngheä môùi coøn chaäm phaùt trieån, vieäc ñöa coâng ngheä môùi vaøo ñôøi soáng , saûn xuaát gaëp nhieàu khoù khaên . Taän duïng nhöõng ic ñaõ nhaäp saün vaø ic chuyeân duïng do nöôùc ngoøai saûn suaát ñeå thieát keá thaønh saûn phaåm cuï theå tröôùc heát laø öùng duïng laøm phöông tieän giaûng daïy trong tröôøng hoïc vaø töø ñoù phaùt trieån cao hôn ñeå öùng duïng vaøo trong caùc nghaønh seõ laø höôùng ñi . Ñeà taøi : “THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI ” khoâng naèm ngoaøi nhaän ñònh treân. Ñieàu quan troïng hôn heát laø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán ñeà taøi , nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch vaø phaàn lyù thuyeát veà phaân tích phoå cuûa gioïng noùi seõ ñöôïc giôùi thieäu trong ñeà taøi naøy. Noù seõ laø nguoàn thoâng tin höõu ích cho nhöõng ai muoán tìm hieåu veà lónh vöïc naøy. 3 .GIÔÙI HAÏN THIEÁT KEÁ: Do vieäc ñieàu khieån baèng gioïng noùi coøn nhieàu môùi meõ vaø coù raát ít thoâng tin noùi veà noù phaûi laøm ñeà taøi trong ñieàu kieän: SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 4
 6. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG Maïch chöa theå öùng duïng roäng raõi do chöa chính xaùc cao • Thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi chæ trong 12 tuaàn • Kinh nghieäm thöïc teá chöa coù nhieàu • Taøi lieäu veà IC chuyeân duïng HM2007 coøn hieám Vì vaäy em ñaõ thöïc hieän nghieân cöùu ñeà taøi vôùi nhöõng ñaëc ñieåm chính sau ñaây: • Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa HM2007 • Thieát keá maïch cho HM2007 • Phoái hôïp 8951 vaø hm2007 ñeå thieát keá maïch ñieàu khieån thieát bò . 4 . MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU Thöïc hieän ñeà taøi “THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI” laø moät coâng vieäc ñeå ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi nghieân cöùu kyõ khaùi nieäm veà gioïng noùi, nguyeân lyù laøm vieäc cuûa IC chuyeân duïng cuõng nhö moät phaàn taäp leänh cuûa vi xöû lí. Saûn phaåm cuûa ñeà taøi tröôùc heát coù theå ñöôïc öùng duïng vaøo phöông tieän giaûng daïy taïi tröôøng , vaø neáu ñöôïc phaùt trieån roäng, ñi saâu hôn thì coù theå öùng duïng vaøo trong thöïc teá saûn xuaát coâng nghieäp ,vaø ñaëc bieät cung caáp moät caùi nhìn toång quaùt veà xöû lyù baèng gioïng noùi. SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 5
 7. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG PHAÀN A: SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 6
 8. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG CHÖÔNG I: KHAÛO SAÙT IC HM 2007 I/ Toång quaùt veà HM2007 : HM2007 laø moät maïch LSI tích hôïp nhaän bieát gioïng noùi ñôn chip CMOS vôùi chip töông töï , ñieàu cheá phoå aâm , xöû lyù gioïng noùi vaø boä phaän ñieàu khieån caùc chöùc naêng . Moät heä thoáng nhaän bieát gioïng noùi ñöôïc 40 töø bao goàm moät microâ , baøn phím soá , ram 64k vaø vaøi boä phaän khaùc . Ñeå keát noái vôùi boä vi xöû lyù , thì noù cuõng ñöïoc xaây döïng töø ñaây . II/ Ñaët tính : -IC nhaän bieát aâm thanh ñôn chip CMOS- LSI -Heä thoáng phaùt hieän aâm -Ram ngoaïi 64K ñöôïc noái tröïc tieáp -Chip coù theå nhaän bieát toái ña 40 töø -Thôøi gian toái ña moãi töø 1,92s -Ñöôïc gaén tröïc tieáp vôùi moät microâ -Coù 2 cheá ñoä söû duïng : cheá ñoä thöôøng vaø cheá ñoä giao tieáp boä xöû lyù -Thôøi gian treã ;chöa ñeán 300ms -Nguoàn ñôn 5VDC -Coù 2 loïai : 48 chaân PDIP vaø 52 chaân PLCC SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 7
 9. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG III/ Chöùc naêng caùc chaân : -------------PDIP PLCC I/O Vref 44 48 I Ñieän aùp vaøo cho maïch ADC . beân trong . Caáp nguoàn cho boä bieán . ñoåituôngtöï sang soá . LINE 45 49 O Chæ duøng ñeå kieåm tra MICIN 46 50 I Chaân noái vôùi microâ.Microâ ñöôïc gaén .. vaøo keøm theo tuï vaø ñieän trôû Vdd 47 51 Chaân caáp nguoàn döông AGND 48 52 Maùt töông töï GND 1 1 Caáp nguoàn aâm X2,X1 2,3 2,3 I Chaân noái vaøo thaïch anh .Duøng thaïch anh 3.58MHz noái vaøo chaân naøy S1,S2,S3 4,5,6 4,5,6 I/O Chaân queùt baøn phím ôû cheá ñoä thöôøng . vaø laø chaân ñoïc / ghi ôû cheá ñoä xöû lyù RDY 7 8 O Thoâng baùo tín hieäu aâm thanh ngoõ vaøo . ñaõ saün saøng . Tích cöïc möùc thaáp . Khi HM2007 ñaõ saün saøng nhaän aâm . vaøo cho caøi ñaët hay nhaän bieát seõ coù . moät tín hieäu möùc thaáp göûi ñi .Neáu IC . baän thì göûi tín hieäu möùc cao K1,K2 8-11 9-12 I/O Chaân ngoõ vaøo baøn phím ôû cheá ñoä . thöôøng vaø laøbus döõ lieäu nhò phaân ôû . cheá ñoä CPU . Trong cheá ñoä thöôøng noù . ñöôïc noái vôi s1-s3 taïo neân ma traän . baøn phím .Coù toái ña 12 phím .ÔÛ cheá . ñoä CPU bus döõ lieäu ñöôïc ñieàu khieån . tröïc tieáp bôûi S2 vaø S3 .Moät tín hieäu . möùc cao ôû S2 seõ ñöa noäi dung thanh . ghi beân trong ra bus döõ lieäu . Döõ lieäu ñeán töø thanh ghi traïng thaùi . hay ngoõ ra boä ñeäm laø do choïn bôûi S1 SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 8
 10. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG . Neáu S1 möùc cao töùc ngoõ ra boä ñeäm . ñöôïc choïn , ngöôïc laïi thanh ghi traïng . thaùi ñöôïc choïn . Tín hieäu möc cao ôû . chaân S3 thì ñöa noäi dung Kbus vaøo . ngoõ vaøo thanh ghi . Chuù yù ngöôøi söû duïng coù theå khoâng ñöa tín hieäu vaøo . S2 vaø S3 . TEST 12 13 I H: cheá ñoä kieåm tra , L:cheá ñoä thöôøng WLEN 13 14 I Chaân choïn ñoä daøi cho töø . Ñeå choïn - nhaän bieát moät aâm daøi . Khi ôû möùc cao - , choïn töø daøi 1.92s .Coøn keo xuoáng - möùc thaáp thì choïn töø 0.9s .Chuù yù khi - choïn töø 1.92s thì chæ caøi ñöôïc toái ña - 20 töø öùng vôùi boä nhôù 8k-byte CPUM 14 15 I Chaân choïn cheá ñoä giao tieáp vi xöû lyù Möùc thaáp choïn cheá ñoä thöôøng .Möùc . cao choïn cheá ñoä CPU WAIT 15 16 I Ngoõ vaøo ñieàu khieån chôø .Tích cöïc möùc . thaáp .Khi chaân naøy möùc thaáp vaø ñang . ôû cheá ñoä thöôøng HM2007 seõ ñöa vaøo . traïng thaùi ñôïi vaø khoâng nhaän baát kì . aâm vaøo naøo cho ñeán khi chaân naøy leân . möùc cao.Trong cheá ñoä CPU , luùc . HM2007 saün saøng nhaän aâm maø chaân . naøy ôû möùc thaáp , noù seõ khoâng xöû lyù -. aâm vaøo vaø ñôïi leänh xöû lyù ñöa vaøo DEN 16 17 O Tính hieäu cho pheùp choïn phaàn döõ lieäu . Khi vieäc nhaän bieát hay caøi ñaët ñöôïc xöû . lyù xong chip seû cho tính hieäu ra chaân . naøy ñeå cho döõ lieäu D0—D7 ñöôïc choát . laïi treân Ic 74373 . SA0,SA1 17,24 18,19 O laø ñöôøng ñòa chæ cho boä nhôù ngoaøi SA2 –SA7 21-26 O laø ñöôøng ñöôïc duøng nhö ñöôøng ñòa chæ SA8 –SA11 27-31 29-32 cuûa boä nhôù ngoaøi khi chaân ME tích . cöïc SA12 34 Vdd 25 27 Chaân caáp nguoàn döông SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 9
 11. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG GND 26 28 Caáp mass NC 32,33 35,36,7,20,33,46 ME 34 37 O Chaân choïn boä nhôù .Tích cöïc möùc thaáp . Chaân naøy seõ göûi tính hieäu choïn boä nhôù . ngoaøi SRAM .Chaân naøy coù theå noái . tröïc tieáp vôùi chaân CE cuûa SRAM 6264 MR/MW 35 38 O Chaân choïn ghi / ñoïc cho boä nhôù . ngoaøi .Noù ñöa tín hieäu ñieàu khieån cho . RAM ghi vaøo / ñoïc ra .Chaân naøy coù . theå noái tröïc tieáp vôùi chaân R/W cuûa . RAM 6264 D0-D6 36-42 39-45 I/O Ñöôøng döõ lieäu cho boä nhôù ngoaøi . D7 43 47 (D-Bus). Bus ñöôïc duøng nhö bus I/O . cuûa ram ngoaïi khi chaân ME tích cöïc . vaø laø bus ngoõ vaøo cho boä choát döõ lieäu . khi chaân DEN tích cöïc IV / Khaûo saùt hai chöùc naêng laøm vieäc: HM2007 cung caáp cho chuùng ta 2 chöùc naêng hoaït ñoäng A ) Cheá ñoä thöôøng : ÔÛ cheá ñoä naøy , coù moät baøn phím soá , moät SRAM vaø vaøi boä phaän khaùc ñöôïc noái vôùi HM2007 taïo neân moät heä thoáng nhaän bieát gioïng noùi ñôn giaûn . Loaïi SRAM ñöôïc duøng laø boä nhôù 8K-byte. a ) Caáp nguoàn : Khi caáp nguoàn cho HM2007 vieäc söû lyù seõ baét ñaàu .Neáu chaân WAIT möùc “L” ,HM2007 seõ kieåm tra xem boä nhôù ngoaøi 8K ñaõ hoaøn chænh hay chöa . Neáu chaân WAIT möùc “H” , HM2007 seõ boû qua vieäc kieåm tra boä nhôù . Sau ñoù xöû lyù döõ lieäu khaùc , HM 2007 sang hoaït ñoäng ôû cheá ñoä nhaän bieát gioïng noùi . SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 10
 12. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG b )Nhaän bieát gioïng noùi : i/ Chaân WAIT möùc “H” Trong cheá ñoä naøy, chaân RDY ñöôïc ñöa xuoáng möù thaáp vaø HM2007 saün saøng nhaän aâm vaøo ñeå kieåm tra gioïng noùi . Khi aâm thanh gioïng noùi ra ñöôïc phaùt hieän , chaân RDY seõ trôû veà möùc “H” vaø HM2007 baét ñaàu ñaàu vieäc xöû lyù aâm ñaõ ñöa vaøo . Ñoù laø leänh maø ngöôøi söû duïng ñöa vaøo ñeå caøi ñaët cho boä nhôù tröôùc khi ñöôïc söû duïng ñeå nhaän bieát , tieáp theo keát quaû seõ hieån thò treân baûng led .Sau khi vieäc xöû lyù nhaän bieát xong , döõ lieäu keát quaû seõ ñöôïc ñöa ñeán D-Bus cung2 chaân DEN tích cöïc Baûng 1 trình baøy noäi dung cuûa ngoõ ra Döõ lieäu treân data bus daïng nhò phaân theo cô soá 10 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 MOÂ TAÛ 0 0 0 0 0 0 0 0 Caáp nguoàn A B Töø AB 0 1 0 1 0 1 0 1 Aâm quaù daøi 0 1 1 0 0 1 1 0 Aâm quaù ngaén 0 1 1 1 0 1 1 1 Khoâng nhôù Baûng 1 Ghi chuù 1: A laø maõ nhò phaân coù giaù trò töø 0 – 4 , vaø B laø maõ nhò phaân coù giaù trò töø 0 – 9 Ghi chuù 2: Neáu chaân WLEN ôû möùc cao , ñoä daøi cuûa töø toái ña laø 1.92 s ii / Chaân WAIT möùc thaáp “L” : Trong cheá ñoä naøy , aâm ôû ngoõ vaøo seõ khoâng ñöôïc nhaän cho tôùi khi chaân WAIT trôû veà traïng thaùi “H”. SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 11
 13. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG c ) Caøi ñaët hay xoaù moät aâm trong khung nhôù : Coù hai hoaït ñoäng xaûy ra trong suoát giai ñoaïn naøy , 1) xoaù khung töø ñaõ ñöôïc caøi ñaët vaø 2) caøi ñaët vaøo khung töø môùi . Ñeå xoaù hay caøi ñaët moät aâm trong khung töø , ñaàu tieân phaûi choïn soá thöù töï ñeå xöû lyù tröùôc tieân . Soá thöù töï cuûa töø bao goàm hai cô soá . Hai soá naøy ñöôïc ñöa vaøo HM2007 thoâng qua baøn phím soá vôùi moãi cô soá laø moät laàn nhaán . Neáu treân hai cô soá ñöôïc ñöa vaøo , chæ hai cô soá cuoái cuøng ñöôïc chaáp nhaän . Khi phím ñöôïc nhaán , soá cuûa phím seõ ñöôïc ñöa treân D-Bus . Khi ñaõ nhaán xong soá cuûa töø , ta nhaán phím chöùc naêng ñeå choïn cheá ñoä hoaït ñoäng . Neáu phím chöùc naêng CLR (xoaù ) ñöôïc nhaán , laëp töùc khung töø ñoù seõ bò xoaù vaø sau ñoù HM2007 seõ trôû veà traïng thaùi chôø nhaän bieát cuûa noù . Neáu phím chöùc naêng TRAIN (caøi töø ) ñöôïc nhaán HM2007 seõ baét ñaàu xöû lyù ñeå caøi töø vaøo . Luùc baét ñaàu xöû lyù caøi töø , neáu chaân WAIT ôû möùc cao , HN2007 seõ göûi moät tín hieäu möùc thaáp ra chaân RDY ñeå baùo raèng HM2007 ñaõ saün saøng nhaän aâm vaøo . Neáu chaân WAIT möùc thaáp , aâm vaøo seõ khoâng ñöôïc nhaän cho tôùi khi chaân WAIT baùo möùc cao . Sau khi cho nhaän aâm vaøo HM2007 , HM2007 seõ trôû veà hoaït ñoäng nhaän daïng aâm vaøo vaø göûi tín hòeâu möùc thaáp ñeán chaân RDY baùo raèng ñang chôø nhaän aâm ñeå phaân tích . Ví duï : 2 4 TRN (train : caøi aâm vaøo ) > töùc caøi aâm khung nhôù thöù 2 4 0 1 CLR(clear : xoaù aâm) > töùc xoaù aâm ñaõ caøi ôû khung nhôù thöù 01 1326 TRN > töùc caøi aâm vaøo khung nhôù thöù 26 d ) Xoaù toaøn boä ca ùc khung aâm : Neáu soá 99 ñöôïc nhaán thì taát caû caùc khung trong boä nhôù seõ ñöôïc xoaù bôûi HM2007 . SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 12
 14. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG B) Cheá ñoä ñieàu khieån bôûi vi xöû ly ùngoaøi (CPU): ÔÛ cheá ñoä CPU cung caáp cho chuùng ta nhieàu chöùc naêng : nhaän daïng aâm , caøi aâm vaøo , baùo keát quaû , caáp cho döõ lieäu , nhaän döõ lieäu , reset vaø seõ ñöôïc moâ taû sau ñaây . trong mode naøy , K-bus ñöôïc duøng nhö moät bus döõ lieäu nhò phaân tröïc tieáp giöõa boä ñieàu khieån ngoaøi vaø HM2007 vaø töø S1 ñeán S3 xem nhö laø chaân ñieàu khieån R/W (ñoïc / ghi ) . Baûng 2 trình baøy toång quaùt leänh cuûa CPU . Noäi dung cuûa leänh goàm 2 phaàn 1) phaàn maõ cuûa leänh ,2)soá thöù töï cuûa aâm ñaõ xöû lyù neáu caàn COMMAND CODE WORD # (L ) WORD # (H ) RECOG 0001 TRAIN 0 0 10 B3 B2 B1 B0 0 0 B5 B4 RESULT 0100 UPLOAD 0101 B3 B2 B1 B0 0 0 B5 B4 DOWLOAD 0110 B3 B2 B1 B0 0 0 B5 B4 RESET 0111 Baûng 2 Leänh cho vi xöû lyù ñieàu khieån Coù 3 thanh ghi trong HM2007 , moät thanh ghi boä ñeäm ngoõ vaøo , moät thanh ghi traïng thaùi vaø moät thanh ghi boä ñeäm ngoõ ra . Ñaàu tieân laø thanh ghi chæ ghi vaø uoái cuøng laø thanh ghi chæ ñoïc . Neáu chaân S1 möùc cao , döõ lieäu ñoïc töø K-Bus seõ laáy töø thanh ghi boä ñeäm ngoõ ra . Neáu S1 möùc thaáp , döõ lieäu töø K-Bus seõ laáy töø thanh ghi traïng thaùi . S2 vaø S3 laø tín hieäu duøng ñeå ñieàu khieån ñoïc / ghi . Neáu S2 möùc cao . Ñoù laø luùc ñang ñoïc vaø boä ñieàu khieån ngoaøi coù theå laáy döõ lieäu töø K-Bus . Neáu S3 möùc cao ,laø luùc ñang ghi vaø boä ñieàu khieån ngoaøi ñöa data vaøo boä ñeäm ngoõ vaøo . Chuù yù S2 vaø S3 khoâng theå ñoàng thôøi laø möùc cao vaø traïng thaùi cuûa S1 seõ bò baùc boû trong quaù trình ghi . Thanh ghi traïng thaùi döôïc trình baøy nhö sau , aûnh höôûng traïng thaùi cuûa HM2007 ñoái vôùi cheá ñoä CPU . SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 13
 15. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG ST1 ST0 Traïng thaùi hoaït ñoäng : 0 1 Saün saøng nhaän aâm vaøo 1 0 Saün saøng nhaän leänh 1 1 1.Nöûa chu kì ñaàu cuûa döõ lieäu ra thì . treân boä ñeäm ngoõ ra trong chu kì ñoïc 2. HM2007 saün saøng nhaän nuûa chu kì . ñaàu cuûa döõ lieäu vaøo trong quaù trình . ghi 0 0 1. Nöûa chu kì sau döõ lieäu ngoõ ra thì . treân boä ñeäm ngoõ ra trong luùc ñoïc 2. HM2007 saün saøng nhaän nöûa chu kì . sau cuûa döõ lieäu vaøo trong quaù trình . ghi . i ) Môû nguoàn : Khi môû nguoàn , chip hoaït ñoäng xöû lyù ngay , gioáng nhö ôû cheá ñoä thöôøng vaø sau ñoù thanh ghi traïng thaùi seõ coù giaù trò 10 ñeå chôø leänh . ii ) Nhaän bieát aâm : Khi HM2007 nhaän leänh RECOG , thì chip seõ baét ñaàu cho xöû lyù nhaän bieát aâm . Thieát bò ngoaøi coù theå hieån thò traïng thaùi cuûa HM2007 . Khi traïng thaùi hoaït ñoäng chuyeån sang 01 , vaø chaân WAIT möùc thaáp , HM2007 seõ trôû veà traïng thaùi hoaït ñoäng 10 vaø sau ñoù saün saøng nhaän leänh môùi . Khi traïng thaùi hoaït ñoäng chuyeån sang 01 vaø chaân WAIT möùc cao ,ñoù laø luùc saün saøng nhaän aâm vaøo vaø sau ñoù xöû lyù nhaän bieát aâm . Khi traïng thaùi hoaït ñoäng trôû veà 01 moät laàn nöõa , sau ñoù thì vieäc xöû lyù nhaän bieát hoaøn taát vaø HM2007 ñang ñôïi leänh khaùc . Löu ñoà hoaït ñoäng trình baøy trong hình 1 . iii ) Keát quaû : Sau khi nhaän bieát aâm , keát quaû nhaän bieát ñöôïc ñöa vaøo trong SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 14
 16. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG boä ñeäm . thieát bò ngoaøi coù theå göûi leänh RESULT daïng cô soá 10 ñeå laáy keát quaû nhaän bieát .Khi döõ lieäu trong boä ñeäm ñaõ ñöôïc ñoïc traïng thaùi hoaït ñoäng seõ trôû veà 10 vaø ñôïi leänh keá . Khi leänh RESULT ñöôïc göûi , vieäc ñoïc thöïc hieän lieân tuïc boán laàn phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi CPU vaø keát quaû ñöôïc göûi bôûi HM2007 . Noäi dung keát quaû goàm hai phaàn , moãi phaàn caàn ñoïc hai laàn . Phaàn ñaàu laø soá thöù töï cuûa töø (B5-B0) vaø phaàn sau laø giaù trò noäi dung . (V7-V0) Baûng 3 trình baøy keát quaû ngoõ ra chuaån vaø löu ñoà chöông trình ñieàu khieån trình baøy ôû hình 2 . 1st read 2nd read 3rd read 4th read Result B3 B2 B1 B0 0 0 B4 B5 V3 V2 V1 V0 V7 V6 V5 V4 Word # and score iiii ) Caøi ñaët khung töø : Khi HM2007 nhaän maõ leänh TRAIN , chip caàn theâm hai töø nöõa ñeå bieát vò trí khung ñöôïc caøi ñaët . Töø ñaàu tieân laø boán bit thaáp cuûa giaù trò vò trí , töø thöù hai laø hai bit cao cuûa giaù trò vò trí cuûa töø . Neáu soá vò trí cuûa khung töø ñöôïc chaáp nhaän vaø chaân WAIT laø möùc cao , HM2007 baét ñaàu xöû lyù caøi ñaët khung töø . Neáu chaân WAIT möùc thaáp HM2007 seõ boû qua vieäc xöû lyù caøi ñaët . Sau khi xöû lyù caøi ñaët , traïng thaùi hoaït ñoäng seõ trôû veà 10 vaø ñôïi leänh keá . Hình 3 trình baøy löu ñoà xöû lyù caøi ñaët . iiiii) Caát data vaøo khung nhôù ngoaøi: Khi HM2007 nhaän maõ leänh UPLOAD , chip caàn hai töø ñeå bieát vò trí khung töø ñöôïc caát data . Töø ñaàu tieân laø 4 bit thaáp vaø töø thöù hai laø 2 bit cao . Trong khi xöû lyù caát data , HM2007 seõ göûi khung daøi cho hai töø (4 bit thaáp ñaàu , 4 bit cao sau ) , vaø sau ñoù data cuûa khung naøy d0öôïc chia bôûi nhieàu frame , moãi frame goàm 8töø (moãi töø 4 bit). SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 15
 17. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG Hình 4 trình baøy löu ñoà ñieàu khieån xöû lyù caát data . Chuù yù khi maø thieát bò ngoaøi nhaän ñöôïc data bôûi HM2007 , ngöôøi söû duïng caàn coù moät khoaûng troáng ñeå save chuùng , neáu khoâng data seõ bò maát vaø leänh naøy khoâng ñöôïc söû duïng . vi ) Laáy data töø khung nhôù ngoaøi: Vieäc xöû lyù gioáng nhö treân nhöng dieãn ra ngöôïc laïi . Sau khi nhaän leänh DOWLOAD vaø vò trí caàn laáy , HM2007 seõ ñoïc data töø thieát bò ngoaøi . Döõ lieäu cuûa hai töø ñaàu chæ ñònh vò trí vaø theo sau laø döõ lieäu ñöôïc chia theo nhieàu frame . Hình 5 trình baøy löu ñoà ñieàu khieån xöû lyù vieäc DOWLOAD . vii ) Khôûi ñoäng laïi : Khi leänh RESET ñöôïc ñöa vaøo HM2007 chip seõ xoaù taát caû nhöõng khung nhôù trong boä nhôù . Hình 6 trình baøy löu ñoà ñieàu khieån khôûi ñoäng laïi . SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 16
 18. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 17
 19. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 18
 20. ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ BAÈNG GIOÏNG NOÙI GVHD:ÑINH QUOÁC HUØNG SVTH: NGUYEÃN MINH TRÍ 98ÑT344 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản