Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
16
lượt xem
2
download

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác" là luận văn có nội dung viết phần mềm hỗ trợ học sinh có khả năng tự giải bài tập mà không cần đến lớp học thêm, không cần người hướng dẫn giải bài tập, từ đó nâng cao khả năng tự học của học sinh và phổ biến rộng rãi công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác

LÔØI CAÛM ÔN<br /> Em xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán thaày Nguyeãn Tieán Huy, duø<br /> <br /> K<br /> H<br /> TN<br /> <br /> raát baän roän nhöng luoân taän tình höôùng daãn cho chuùng em trong suoát<br /> quaù trình thöïc hieän luaän vaên.<br /> <br /> Caûm ôn caùc thaày coâ giaùo, nhaát laø caùc giaûng vieân cuûa Khoa Coâng<br /> <br /> H<br /> <br /> ngheä thoâng tin, ñaõ giaûng daïy, truyeàn ñaït cho chuùng em nhöõng kieán<br /> <br /> Đ<br /> <br /> thöùc boå ích ñaõ trôû thaønh neàn taûng ñeå chuùng em coù theå thöïc hieän toát<br /> <br /> –<br /> <br /> luaän vaên.<br /> <br /> C<br /> N<br /> TT<br /> <br /> Thaønh thaät caûm ôn vì söï ñoäng vieân vaø giuùp ñôõ cuûa gia ñình, baïn beø<br /> <br /> K<br /> H<br /> O<br /> A<br /> <br /> daønh cho chuùng em trong suoát quaù trình thöïc hieän luaän vaên.<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1: MỞ ĐẦU..................................................................................................6<br /> PHẦN 2: HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU...............................................................8<br /> <br /> K<br /> H<br /> TN<br /> <br /> 2.1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG :..................................................................................... 8<br /> 2.1.1. Hiện trạng về mặt tổ chức :.................................................................................. 8<br /> 2.1.2. Hiện trạng về mặt nghiệp vụ :.............................................................................. 9<br /> 2.2. XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU: .................................................................................. 10<br /> 2.2.1. Yêu cầu chức năng:............................................................................................ 10<br /> 2.2.2. Yêu cầu phi chức năng:...................................................................................... 11<br /> <br /> PHẦN 3: MÔ HÌNH HOÁ....................................................................................12<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1. SƠ ĐỒ SỬ DỤNG :.................................................................................................. 12<br /> 3.1.1. Sơ đồ thể hiện các chức năng chính của phần mềm: ......................................... 12<br /> 3.1.2. Diễn giải sơ đồ:.................................................................................................. 13<br /> 3.1.3. Ký hiệu :............................................................................................................. 14<br /> 3.2. SƠ ĐỒ LỚP :............................................................................................................ 15<br /> 3.2.1. Sơ đồ lớp:........................................................................................................... 15<br /> 3.2.2. Bảng thuộc tính các lớp đối tượng :................................................................... 16<br /> 3.2.3. Sơ đồ luồng xử lý :............................................................................................. 27<br /> <br /> Đ<br /> <br /> PHẦN 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM .....................................................................33<br /> <br /> K<br /> H<br /> O<br /> A<br /> <br /> C<br /> N<br /> TT<br /> <br /> –<br /> <br /> 4.1. HỆ THỐNG CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG : ................................................................... 33<br /> 4.1.1. Mô hình tổng thể :.............................................................................................. 33<br /> 4.1.2. Danh sách các lớp đối tượng giao tiếp người dùng : ......................................... 35<br /> 4.1.3. Danh sách các lớp đối tượng xử lý chính : ........................................................ 36<br /> 4.1.4. Danh sách các lớp đối tượng truy xuất dữ liệu : ................................................ 36<br /> 4.2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ VÀ TRUY XUẤT CÁC ĐỐI TƯỢNG :............................. 37<br /> 4.2.1. Danh sách các biến thành phần của từng đối tượng truy xuất dữ liệu:.............. 37<br /> 4.2.2. Danh sách các hàm thành phần của từng đối tượng truy xuất dữ liệu:.............. 38<br /> 4.3. THIẾT KẾ CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG XỬ LÝ CHÍNH : .......................................... 40<br /> 4.3.1. Danh sách các biến thành phần của từng đối tượng xử lí chính: ....................... 40<br /> 4.3.2. Danh sách các hàm thành phần của từng đối tượng xử lí chính: ....................... 47<br /> 4.3.3. Các sơ đồ phối hợp: ........................................................................................... 66<br /> 4.4. THIẾT KẾ CÁC MÀN HÌNH GIAO DIỆN CỦA PHẦN MỀM : .......................... 69<br /> 4.4.1. Phân hệ giáo viên :............................................................................................. 69<br /> 4.4.2. Phân hệ học sinh: ............................................................................................... 91<br /> 4.4.3. Các màn hình chung của hai phân hệ : ............................................................ 107<br /> <br /> PHẦN 5: THỰC HIỆN PHẦN MỀM VÀ KIỂM TRA ...................................110<br /> 5.1. THỰC HIỆN PHẦN MỀM : .................................................................................. 110<br /> 5.2. KIỂM TRA : ........................................................................................................... 115<br /> <br /> PHẦN 6: TỔNG KẾT .........................................................................................127<br /> 6.1. TỰ ĐÁNH GIÁ : .................................................................................................... 127<br /> 6.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN : ....................................................................................... 129<br /> <br /> 2<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> <br /> K<br /> H<br /> O<br /> A<br /> <br /> C<br /> N<br /> TT<br /> <br /> –<br /> <br /> Đ<br /> <br /> H<br /> <br /> K<br /> H<br /> TN<br /> <br /> Bảng 3.1. Ký hiệu của sơ đồ sử dụng và sơ đồ lớp.............................................................. 14<br /> Bảng 3.2. Bảng thuộc tính lớp đối tượng PTCoBan ............................................................ 16<br /> Bảng 3.3. Bảng thuộc tính lớp đối tượng PTBacI ............................................................... 17<br /> Bảng 3.4. Bảng thuộc tính lớp đối tượng PTBacII .............................................................. 18<br /> Bảng 3.5. Bảng thuộc tính lớp đối tượng PTBacISinCos .................................................... 19<br /> Bảng 3.6. Bảng thuộc tính lớp đối tượng PTBacIISinCos................................................... 19<br /> Bảng 3.7. Bảng thuộc tính lớp đối tượng PTDoiXungSinCos............................................. 20<br /> Bảng 3.8. Bảng thuộc tính lớp đối tượng XuLiTinhToan.................................................... 20<br /> Bảng 3.9. Bảng thuộc tính lớp đối tượng PhanSo ............................................................... 21<br /> Bảng 3.10. Bảng thuộc tính lớp đối tượng BaiGiai ............................................................. 21<br /> Bảng 3.11. Bảng thuộc tính lớp đối tượng CoSoDuLieu..................................................... 22<br /> Bảng 3.12. Bảng thuộc tính lớp đối tượng XuLyDau.......................................................... 23<br /> Bảng 3.13. Bảng thuộc tính lớp đối tượng BienDoiChuoi .................................................. 24<br /> Bảng 3.14. Bảng thuộc tính lớp đối tượng DoiCongThuc................................................... 25<br /> Bảng 3.15. Bảng thuộc tính lớp đối tượng LayCongThuc................................................... 26<br /> Bảng 4.1. Danh sách lớp đối tượng giao tiếp người dùng Phân hệ giáo viên...................... 35<br /> Bảng 4.2. Danh sách lớp đối tượng giao tiếp người dùng Phân hệ học sinh. ...................... 35<br /> Bảng 4.3. Danh sách các lớp đối tượng xử lý chính. ........................................................... 36<br /> Bảng 4.4. Danh sách các lớp đối tượng truy xuất dữ liệu.................................................... 36<br /> Bảng 4.5. Danh sách các biến thành phần của từng đối tượng truy xuất dữ liệu................. 37<br /> Bảng 4.6. Danh sách các hàm thành phần của từng đối tượng truy xuất dữ liệu................. 39<br /> Bảng 4.7. Danh sách các biến thành phần của lớp đối tượng PTCoBan. ............................ 40<br /> Bảng 4.8.Danh sách các biến thành phần của lớp đối tượng PTBacI.................................. 41<br /> Bảng 4.9. Danh sách các biến thành phần của lớp đối tượng PTBacII. .............................. 42<br /> Bảng 4.10. Danh sách các biến thành phần của lớp đối tượng PTBacISinCos. .................. 43<br /> Bảng 4.11. Danh sách các biến thành phần của lớp đối tượng PTBacIISinCos. ................. 43<br /> Bảng 4.12. Danh sách các biến thành phần của lớp đối tượng PTDoiXungSinCos. ........... 44<br /> Bảng 4.13. Danh sách các biến thành phần của lớp đối tượng PhatSinhDeTracNghiem.... 44<br /> Bảng 4.14. Danh sách các biến thành phần của lớp đối tượng DoiCongThuc. ................... 46<br /> Bảng 4.15. Danh sách các biến thành phần của lớp đối tượng LayCongThuc. ................... 46<br /> Bảng 4.16. Danh sách các hàm thành phần của lớp đối tượng PTCoBan. .......................... 52<br /> Bảng 4.17. Danh sách các hàm thành phần của lớp đối tượng PTBacI............................... 52<br /> Bảng 4.18. Danh sách các hàm thành phần của lớp đối tượng PTBacII.............................. 57<br /> Bảng 4.19. Danh sách các hàm thành phần của lớp đối tượng PTBacISinCos. .................. 58<br /> Bảng 4.20. Danh sách các hàm thành phần của lớp đối tượng PTBacIISinCos. ................. 59<br /> Bảng 4.21. Danh sách các hàm thành phần của lớp đối tượng PTDoiXungSinCos. ........... 60<br /> Bảng 4.22. Danh sách các hàm thành phần của lớp đối tượng PhatSinhDeTracNghiem.... 63<br /> Bảng 4.23. Danh sách các hàm thành phần của lớp đối tượng DoiCongThuc. ................... 65<br /> Bảng 4.24. Danh sách các hàm thành phần của lớp đối tượng LayCongThuc. ................... 65<br /> Bảng 4.25. Các sự kiện màn hình chính Phân hệ Giáo viên................................................ 71<br /> Bảng 4.26. Các sự kiện màn hình soạn bài tập viết. ............................................................ 78<br /> Bảng 4.27. Các sự kiện màn hình soạn lý thuyết................................................................. 81<br /> Bảng 4.28. Các sự kiện màn hình Soạn đề trắc nghiệm. ..................................................... 86<br /> Bảng 4.29. Các sự kiện màn hình Chấm bài........................................................................ 89<br /> Bảng 4.30. Các sự kiện màn hình chính Phân hệ Học sinh. ................................................ 93<br /> <br /> 3<br /> <br /> K<br /> H<br /> O<br /> A<br /> <br /> C<br /> N<br /> TT<br /> <br /> –<br /> <br /> Đ<br /> <br /> H<br /> <br /> K<br /> H<br /> TN<br /> <br /> Bảng 4.31. Các sự kiện màn hình giải bài tập viết. ............................................................. 97<br /> Bảng 4.32. Các sự kiện màn hình Xem lý thuyết. ............................................................... 99<br /> Bảng 4.33. Các sự kiện màn hình giải Bài tập Trắc nghiệm. ............................................ 105<br /> Bảng 4.34. Các sự kiện màn hình Giới thiệu. .................................................................... 107<br /> Bảng 4.35. Các sự kiện màn hình Gởi thư......................................................................... 109<br /> <br /> 4<br /> <br /> DANH MỤC CÁC HÌNH<br /> <br /> K<br /> H<br /> O<br /> A<br /> <br /> C<br /> N<br /> TT<br /> <br /> –<br /> <br /> Đ<br /> <br /> H<br /> <br /> K<br /> H<br /> TN<br /> <br /> Hình 3.1. Sơ đồ sử dụng. ..................................................................................................... 12<br /> Hình 3.2. Sơ đồ lớp.............................................................................................................. 15<br /> Hình 3.3. Sơ đồ luồng xử lý soạn bài tập viết...................................................................... 27<br /> Hình 3.4. Sơ đồ luồng xử lý soạn đề trắc nghiệm................................................................ 28<br /> Hình 3.5. Sơ đồ luồng xử lý soạn lý thuyết. ........................................................................ 28<br /> Hình 3.6. Sơ đồ luồng xử lý chấm bài. ................................................................................ 29<br /> Hình 3.7. Sơ đồ luồng xử lý giải bài tập viết....................................................................... 30<br /> Hình 3.8. Sơ đồ luồng xử lý giải đề trắc nghiệm. ................................................................ 31<br /> Hình 3.9. Sơ đồ luồng xử lý xem bài lý thuyết.................................................................... 32<br /> Hình 4.1.Mô hình tổng thể phân hệ giáo viên. .................................................................... 33<br /> Hình 4.2. Mô hình tổng thể phân hệ học sinh...................................................................... 34<br /> Hình 4.3. Sơ đồ phối hợp soạn bài tập viết.......................................................................... 66<br /> Hình 4.4. Sơ đồ phối hợp soạn đề trắc nghiệm.................................................................... 66<br /> Hình 4.5. Sơ đồ phối hợp sọa lý thuyết. .............................................................................. 67<br /> Hình 4.6. Sơ đồ phối hợp chấm bài. .................................................................................... 67<br /> Hình 4.7. Sơ đồ phối hợp giải bài tập viết. .......................................................................... 67<br /> Hình 4.8. Sơ đồ phối hợp giải đề trắc nghiệm. .................................................................... 68<br /> Hình 4.9. Sơ đồ phối hợp xem bài lý thuyết. ....................................................................... 68<br /> Hình 4.102. Màn hình Soạn Lý Thuyết ............................................................................... 78<br /> Hình 4.110. Màn hình Hướng dẫn sử dụng. ...................................................................... 106<br /> Hình 5.1. Tổ chức vật lý. ................................................................................................... 110<br /> Hình 5.2. Project ControlCongThuc .................................................................................. 110<br /> Hình 5.3. Project FormThongBao...................................................................................... 111<br /> Hình 5.4. Project PhanHeGV............................................................................................. 111<br /> Hình 5.5. Project PhanHeHS ............................................................................................. 112<br /> Hình 5.6. Project XuLi_LuongGiac................................................................................... 113<br /> Hình 5.7. Project SetupPhanHeGV.................................................................................... 114<br /> Hình 5.8. ProjectSetupPhanHeHS ..................................................................................... 115<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản