Luật số 31/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
5
download

Luật số 31/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 31/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 31/2009/QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 31/2009/QH12 Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T I N NH C A QU C H I KHÓA XII, KỲ H P TH 5 Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t i n nh s 62/2006/QH11. i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Lu t i n nh. 1. Kho n 2 i u 13 ư c s a i, b sung như sau: “2. T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c quy n h p tác u tư v i doanh nghi p s n xu t phim, doanh nghi p phát hành phim và doanh nghi p ph bi n phim c a Vi t Nam dư i hình th c h p ng h p tác kinh doanh ho c thành l p doanh nghi p liên doanh. i v i hình th c u tư thành l p liên doanh thì ph n v n góp c a nhà u tư nư c ngoài không vư t quá 51% v n pháp nh.” 2. i m b kho n 2 và i m c kho n 3 i u 14 ư c s a i, b sung như sau: “2. b) Giám c ho c T ng Giám c có tiêu chuNn theo quy nh t i i u 15 c a Lu t này. 3. c) Lý l ch c a ngư i ư c ngh làm Giám c ho c T ng Giám c doanh nghi p s n xu t phim có xác nh n c a cơ quan, t ch c có thNm quy n.” 3. Bãi b kho n 3 i u 15. 4. Kho n 3 i u 24 ư c s a i, b sung như sau: “3. i v i phim s d ng ngân sách nhà nư c, ch u tư d án s n xu t phim ph i thành l p H i ng thNm nh k ch b n; ư c quy t nh hình th c u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u l a ch n d án s n xu t phim, b o m ch t lư ng tác phNm và hi u qu kinh t -xã h i. Chính ph quy nh c th kho n này.”
  2. 5. i u 25 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 25. S n xu t phim truy n hình Vi c s n xu t phim truy n hình c a ài truy n hình Vi t Nam, ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình ư c c p gi y phép ho t ng báo chí (sau ây g i chung là ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình) do ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình quy t nh u tư và t ch c s n xu t phim phát sóng trên truy n hình, phù h p v i quy nh c a pháp lu t.” 6. Kho n 2 i u 28 ư c s a i, b sung như sau: “2. Ch ư c bán, cho thuê phim nh a, băng phim, ĩa phim ã có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh ho c ã có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình; băng phim, ĩa phim ph i ư c dán nhãn ki m soát c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch.” 7. Kho n 2 i u 29 ư c s a i, b sung như sau: “2. Ch ư c in sang, nhân b n phát hành phim nh a, băng phim, ĩa phim ã có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh ho c ã có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình. Vi c in sang, nhân b n phim nh a, băng phim, ĩa phim ph i có h p ng b ng văn b n v i ch s h u phim.” 8. i m a kho n 1, kho n 3 và kho n 5 i u 30 ư c s a i, b sung như sau: “1. a) Phim xu t khNu ph i có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh. Phim xu t khNu do ài truy n hình Vi t Nam s n xu t ph i có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình Vi t Nam; phim xu t khNu do ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình ư c c p gi y phép ho t ng báo chí s n xu t ph i có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh. Băng phim, ĩa phim xu t khNu ph i ư c dán nhãn ki m soát c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; 3. Doanh nghi p s n xu t phim ư c quy n xu t khNu, nh p khNu phim theo quy nh c a pháp lu t v xu t khNu, nh p khNu. 5. ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình ư c xu t khNu phim do mình s n xu t, ư c nh p khNu phim phát sóng trên truy n hình.” 9. Kho n 3 i u 33 ư c s a i, b sung như sau: “3. T ch c chi u phim có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh ho c ã có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình.”
  3. 10. Kho n 1 i u 35 ư c s a i, b sung như sau: “1. Phim có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh ho c ã có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình;” 11. Kho n 3 i u 37 ư c s a i, b sung như sau: “3. Phim do ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình s n xu t và nh p khNu ã có quy t nh phát sóng trên ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình ư c ph bi n trên ph m vi c nư c.” 12. i m b và i m c kho n 1 i u 38 ư c s a i, b sung như sau: “b) Chính ph căn c vào s lư ng phim s n xu t và nh p khNu c a các cơ s i n nh thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương qu n lý mà quy t nh phân c p cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ó c p gi y phép ph bi n phim i v i phim s n xu t và nh p khNu thu c cơ s s n xu t phim c a a phương mình, cơ s i n nh tư nhân óng trên a bàn và phim xu t khNu do ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình ư c c p gi y phép ho t ng báo chí s n xu t ã có quy t nh phát sóng; c) Ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình quy t nh và ch u trách nhi m vi c phát sóng phim trên ài truy n hình c a mình.” 13. i m c kho n 1 i u 39 ư c s a i, b sung như sau: “c) H i ng thNm nh phim c a ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình do ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình thành l p;” 14. B sung kho n 4 i u 39 như sau: “4. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh t ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh phim quy nh t i kho n 1 i u 39.” 15. Kho n 2 i u 40 ư c s a i, b sung như sau: “2. Vi c qu ng cáo v phim ư c quy nh như sau: a) Doanh nghi p s n xu t phim, ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình ư c gi i thi u nh ng thông tin liên quan n b phim trong quá trình chuNn b và s n xu t; b) Doanh nghi p s n xu t phim, ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình không ư c chi u toàn b n i dung phim qu ng cáo khi chưa có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh, chưa có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình.” 16. i m d kho n 1 i u 41, i m a và i m b kho n 2 i u 41 ư c s a i, b sung như sau:
  4. “1. d) Phim tham d liên hoan phim ph i có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh ho c có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình; 2. a) Cơ s s n xu t phim, phát hành phim, ph bi n phim, ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình ư c quy n tham gia liên hoan phim qu c t , h i ch phim qu c t , t ch c nh ng ngày phim Vi t Nam nư c ngoài; b) Phim tham gia liên hoan phim qu c t , h i ch phim qu c t , nh ng ngày phim Vi t Nam nư c ngoài ph i có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh ho c có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình;” 17. Kho n 2 và kho n 3 i u 42 ư c s a i, b sung như sau: “2. ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình ư c t ch c liên hoan phim truy n hình và ph i ư c B Văn hoá, Th thao và Du l ch ch p thu n, tr trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. Th t c ư c ch p thu n th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 41 c a Lu t này. 3. Phim tham gia liên hoan phim truy n hình ph i có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình.” 18. Kho n 4 i u 46 ư c s a i, b sung như sau: “4. Cơ s lưu tr phim thu c ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình lưu tr phim c a ài mình.” 19. Kho n 1 i u 48 ư c s a i, b sung như sau: “1. Thanh tra B Văn hoá, Th thao và Du l ch, thanh tra S Văn hoá, Th thao và Du l ch th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v i n nh.” 20. Kho n 6 i u 49 ư c s a i, b sung như sau: “6. Không thành l p H i ng thNm nh k ch b n, không t ch c u th u i v i s n xu t phim s d ng ngân sách nhà nư c theo quy nh t i kho n 3 i u 24 c a Lu t này.” 21. Các kho n 1, 5 và 7 i u 50 ư c s a i, b sung như sau: “1. Phát hành phim khi chưa có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh ho c chưa có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình. 5. Xu t khNu phim khi chưa có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh ho c chưa có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình. 7. Nh p khNu phim không úng quy nh t i kho n 2 i u 30 c a Lu t này.”
  5. 22. Kho n 1 i u 51 ư c s a i, b sung như sau: “1. Chi u phim, phát sóng phim chưa có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh ho c chưa có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình.” 23. Kho n 6 i u 52 ư c s a i, b sung như sau: “6. Cơ s lưu tr phim bán, cho thuê phim khi chưa ư c s ng ý c a ch s h u phim, chưa có gi y phép ph bi n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v i n nh ho c chưa có quy t nh phát sóng c a ngư i ng u ài truy n hình, ài phát thanh - truy n hình.” i u 2. Thay c m t “B Văn hoá - Thông tin” b ng c m t “B Văn hóa, Th thao và Du l ch” t i kho n 2 và kho n 3 i u 9, kho n 2 và kho n 3 i u 14, kho n 2 và kho n 3 i u 18, kho n 3 i u 21, kho n 1 và kho n 3 i u 23, kho n 2 i u 32, kho n 1 và kho n 2 i u 38, kho n 1 i u 39, i u 41, kho n 1 và kho n 3 i u 43, kho n 1 và kho n 3 i u 44, kho n 2 i u 46, kho n 5 i u 47, kho n 3 i u 49, kho n 3 và kho n 6 i u 50, kho n 3 i u 51, kho n 7 i u 52 c a Lu t i n nh. i u 3. 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2009. 2. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các i u, kho n ư c giao trong Lu t; hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Lu t này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản