Luật số 32/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
143
lượt xem
11
download

Luật số 32/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 32/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 32/2009/QH12

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 32/2009/QH12 Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T DI S N VĂN HÓA C A QU C H I KHÓA XII, KỲ H P TH 5 Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t di s n văn hóa s 28/2001/QH10. i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Lu t di s n văn hóa. 1. Kho n 1 i u 4 ư c s a i, b sung như sau: “1. Di s n văn hóa phi v t th là s n phNm tinh th n g n v i c ng ng ho c cá nhân, v t th và không gian văn hóa liên quan, có giá tr l ch s , văn hóa, khoa h c, th hi n b n s c c a c ng ng, không ng ng ư c tái t o và ư c lưu truy n t th h này sang th h khác b ng truy n mi ng, truy n ngh , trình di n và các hình th c khác.” 2. B sung các kho n 14, 15 và 16 i u 4 như sau: “14. Ki m kê di s n văn hóa là ho t ng nh n di n, xác nh giá tr và l p danh m c di s n văn hóa. 15. Y u t g c c u thành di tích là y u t có giá tr l ch s , văn hóa, khoa h c, thNm m , th hi n c trưng c a di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh. 16. B o tàng là thi t ch văn hóa có ch c năng sưu t m, b o qu n, nghiên c u, trưng bày, gi i thi u di s n văn hóa, b ng ch ng v t ch t v thiên nhiên, con ngư i và môi trư ng s ng c a con ngư i, nh m ph c v nhu c u nghiên c u, h c t p, tham quan và hư ng th văn hóa c a công chúng.” 3. Các kho n 1, 4 và 5 i u 13 ư c s a i, b sung như sau: “1. Chi m o t, làm sai l ch di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh. 4. Mua bán, trao i, v n chuy n trái phép di v t, c v t, b o v t qu c gia thu c di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh và di v t, c v t, b o v t qu c gia có ngu n g c b t h p pháp; ưa trái phép di v t, c v t, b o v t qu c gia ra nư c ngoài.
 2. 5. L i d ng vi c b o v và phát huy giá tr di s n văn hóa tr c l i, ho t ng mê tín d oan và th c hi n nh ng hành vi khác trái pháp lu t.” 4. i u 17 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 17. Nhà nư c b o v và phát huy giá tr di s n văn hóa phi v t th thông qua các bi n pháp sau ây: 1. T ch c nghiên c u, sưu t m, ki m kê, phân lo i di s n văn hóa phi v t th ; 2. T ch c truy n d y, ph bi n, xu t b n, trình di n và ph c d ng các lo i hình di s n văn hóa phi v t th ; 3. Khuy n khích và t o i u ki n t ch c, cá nhân nghiên c u, sưu t m, lưu gi , truy n d y và gi i thi u di s n văn hóa phi v t th ; 4. Hư ng d n nghi p v b o v và phát huy giá tr di s n văn hóa phi v t th theo ngh c a t ch c, cá nhân n m gi di s n văn hóa phi v t th ; 5. u tư kinh phí cho ho t ng b o v và phát huy giá tr di s n văn hóa phi v t th , ngăn ng a nguy cơ làm mai m t, th t truy n di s n văn hóa phi v t th .” 5. i u 18 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 18 1. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) t ch c ki m kê di s n văn hóa phi v t th a phương và l a ch n, l p h sơ khoa h c ngh B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch ưa vào Danh m c di s n văn hóa phi v t th qu c gia. 2. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh công b Danh m c di s n văn hóa phi v t th qu c gia và c p Gi y ch ng nh n di s n văn hoá phi v t th ư c ưa vào Danh m c di s n văn hóa phi v t th qu c gia. Trong trư ng h p di s n văn hóa phi v t th ã ư c ưa vào Danh m c di s n văn hóa phi v t th qu c gia mà sau ó có cơ s xác nh không tiêu chuNn thì B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh ưa ra kh i Danh m c di s n văn hóa phi v t th qu c gia. 3. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh chi ti t kho n 1 i u này.” 6. i u 21 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 21. Nhà nư c b o v và phát tri n ti ng nói, ch vi t c a các dân t c Vi t Nam thông qua các bi n pháp sau ây:
 3. 1. Nghiên c u, sưu t m, lưu gi ti ng nói, ch vi t c a c ng ng các dân t c; ban hành quy t c phiên âm ti ng nói c a nh ng dân t c chưa có ch vi t; có bi n pháp b ov c bi t i v i ti ng nói, ch vi t có nguy cơ mai m t; 2. D y ti ng nói, ch vi t c a dân t c thi u s cho cán b , công ch c, viên ch c và cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang nhân dân công tác vùng ng bào dân t c thi u s theo yêu c u công vi c; d y ti ng nói, ch vi t c a dân t c thi u s cho h c sinh ngư i dân t c thi u s theo quy nh c a Lu t giáo d c; xu t b n sách, báo, th c hi n các chương trình phát thanh, truy n hình, sân kh u b ng ti ng dân t c thi u s ; 3. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, t ch c ho t ng thông tin tuyên truy n b o v s trong sáng c a ti ng Vi t và phát tri n ti ng Vi t.” 7. i u 25 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 25. Nhà nư c t o i u ki n duy trì và phát huy giá tr văn hóa c a l h i truy n th ng thông qua các bi n pháp sau ây: 1. T o i u ki n thu n l i cho vi c t ch c l h i; 2. Khuy n khích vi c t ch c ho t ng văn hóa, văn ngh dân gian truy n th ng g n v i l h i; 3. Ph c d ng có ch n l c nghi th c l h i truy n th ng; 4. Khuy n khích vi c hư ng d n, ph bi n r ng rãi trong nư c và nư c ngoài v ngu n g c, n i dung giá tr truy n th ng tiêu bi u, c áo c a l h i.” 8. i u 26 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 26. 1. Nhà nư c tôn vinh và có chính sách ãi ng i v i ngh nhân có tài năng xu t s c, n m gi và có công b o v và phát huy giá tr di s n văn hóa phi v t th thông qua các bi n pháp sau ây: a) T ng, truy t ng Huân chương, danh hi u vinh d nhà nư c và th c hi n các hình th c tôn vinh khác; b) T o i u ki n và h tr kinh phí cho ho t ng sáng t o, trình di n, trưng bày, gi i thi u s n phNm c a ngh nhân; c) Tr c p sinh ho t h ng tháng và ưu ãi khác i v i ngh nhân ã ư c phong t ng danh hi u vinh d nhà nư c có thu nh p th p, hoàn c nh khó khăn. 2. Chính ph ban hành chính sách ãi ng i v i ngh nhân quy nh t i i m b và i m c kho n 1 i u này.” 9. Kho n 1 i u 28 ư c s a i, b sung như sau:
 4. “1. Di tích l ch s - văn hóa ph i có m t trong các tiêu chí sau ây: a) Công trình xây d ng, a i m g n v i s ki n l ch s , văn hóa tiêu bi u c a qu c gia ho c c a a phương; b) Công trình xây d ng, a i m g n v i thân th và s nghi p c a anh hùng dân t c, danh nhân, nhân v t l ch s có nh hư ng tích c c n s phát tri n c a qu c gia ho c c a a phương trong các th i kỳ l ch s ; c) a i m kh o c có giá tr tiêu bi u; d) Công trình ki n trúc, ngh thu t, qu n th ki n trúc, t ng th ki n trúc ô th và a i m cư trú có giá tr tiêu bi u cho m t ho c nhi u giai o n phát tri n ki n trúc, ngh thu t.” 10. i u 29 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 29. Di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh (sau ây g i chung là di tích) ư c x p h ng như sau: 1. Di tích c p t nh là di tích có giá tr tiêu bi u c a a phương, bao g m: a) Công trình xây d ng, a i m ghi d u s ki n, m c l ch s quan tr ng c a a phương ho c g n v i nhân v t có nh hư ng tích c c n s phát tri n c a a phương trong các th i kỳ l ch s ; b) Công trình ki n trúc, ngh thu t, qu n th ki n trúc, t ng th ki n trúc ô th và a i m cư trú có giá tr trong ph m vi a phương; c) a i m kh o c có giá tr trong ph m vi a phương; d) C nh quan thiên nhiên ho c a i m có s k t h p gi a c nh quan thiên nhiên v i công trình ki n trúc, ngh thu t có giá tr trong ph m vi a phương. 2. Di tích qu c gia là di tích có giá tr tiêu bi u c a qu c gia, bao g m: a) Công trình xây d ng, a i m ghi d u s ki n, m c l ch s quan tr ng c a dân t c ho c g n v i anh hùng dân t c, danh nhân, nhà ho t ng chính tr , văn hóa, ngh thu t, khoa h c n i ti ng có nh hư ng quan tr ng i v i ti n trình l ch s c a dân t c; b) Công trình ki n trúc, ngh thu t, qu n th ki n trúc, t ng th ki n trúc ô th và a i m cư trú có giá tr tiêu bi u trong các giai o n phát tri n ki n trúc, ngh thu t Vi t Nam; c) a i m kh o c có giá tr n i b t ánh d u các giai o n phát tri n c a văn hóa kh o c ;
 5. d) C nh quan thiên nhiên p ho c a i m có s k t h p gi a c nh quan thiên nhiên v i công trình ki n trúc, ngh thu t ho c khu v c thiên nhiên có giá tr khoa h c v a ch t, a m o, a lý, a d ng sinh h c, h sinh thái c thù. 3. Di tích qu c gia c bi t là di tích có giá tr c bi t tiêu bi u c a qu c gia, bao g m: a) Công trình xây d ng, a i m g n v i s ki n ánh d u bư c chuy n bi n c bi t quan tr ng c a l ch s dân t c ho c g n v i anh hùng dân t c, danh nhân tiêu bi u có nh hư ng to l n i v i ti n trình l ch s c a dân t c; b) Công trình ki n trúc, ngh thu t, qu n th ki n trúc, t ng th ki n trúc ô th và a i m cư trú có giá tr c bi t ánh d u các giai o n phát tri n ki n trúc, ngh thu t Vi t Nam; c) a i m kh o c có giá tr n i b t ánh d u các giai o n phát tri n văn hóa kh o c quan tr ng c a Vi t Nam và th gi i; d) C nh quan thiên nhiên n i ti ng ho c a i m có s k t h p gi a c nh quan thiên nhiên v i công trình ki n trúc, ngh thu t có giá tr c bi t c a qu c gia ho c khu v c thiên nhiên có giá tr v a ch t, a m o, a lý, a d ng sinh h c và h sinh thái c thù n i ti ng c a Vi t Nam và th gi i.” 11. Kho n 1 i u 30 ư c s a i, b sung như sau: “1. ThNm quy n quy t nh x p h ng di tích ư c quy nh như sau: a) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh x p h ng di tích c p t nh, c p b ng x p h ng di tích c p t nh; b) B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh x p h ng di tích qu c gia, c p b ng x p h ng di tích qu c gia; c) Th tư ng Chính ph quy t nh x p h ng di tích qu c gia c bi t, c p b ng x p h ng di tích qu c gia c bi t; quy t nh vi c ngh T ch c Giáo d c, Khoa h c và Văn hóa c a Liên h p qu c xem xét ưa di tích tiêu bi u c a Vi t Nam vào Danh m c di s n th gi i.” 12. i u 31 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 31. Th t c x p h ng di tích ư c quy nh như sau: 1. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh t ch c ki m kê di tích a phương và l a ch n, l p h sơ khoa h c quy t nh x p h ng di tích c p t nh; trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh x p h ng di tích qu c gia. 2. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch o l p h sơ khoa h c trình Th tư ng Chính ph quy t nh x p h ng di tích qu c gia c bi t, l p h sơ khoa h c di tích tiêu bi u c a Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph quy t nh ngh T ch c
 6. Giáo d c, Khoa h c và Văn hóa c a Liên h p qu c xem xét ưa vào Danh m c di s n th gi i. H sơ trình Th tư ng Chính ph ph i có ý ki n thNm nh b ng văn b n c a H i ng Di s n văn hóa qu c gia.” 13. i u 32 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 32 1. Các khu v c b o v di tích bao g m: a) Khu v c b o v I là vùng có các y u t g c c u thành di tích; b) Khu v c b o v II là vùng bao quanh ho c ti p giáp khu v c b o v I. Trong trư ng h p không xác nh ư c khu v c b o v II thì vi c xác nh ch có khu v c b o v I i v i di tích c p t nh do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh, i v i di tích qu c gia do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh, i v i di tích qu c gia c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Các khu v c b o v quy nh t i kho n 1 i u này ph i ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh trên b n a chính, trong biên b n khoanh vùng b o v c a h sơ di tích và ph i ư c c m m c gi i trên th c a. 3. Khu v c b o v I ph i ư c b o v nguyên tr ng v m t b ng và không gian. Trư ng h p c bi t có yêu c u xây d ng công trình tr c ti p ph c v vi c b o v và phát huy giá tr di tích, vi c xây d ng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i có thNm quy n x p h ng di tích ó. Vi c xây d ng công trình b o v và phát huy giá tr di tích khu v c b o v II i v i di tích c p t nh ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, i v i di tích qu c gia và di tích qu c gia c bi t ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. Vi c xây d ng công trình quy nh t i kho n này không ư c làm nh hư ng n y u t g c c u thành di tích, c nh quan thiên nhiên và môi trư ng - sinh thái c a di tích.” 14. B sung kho n 4 i u 33 như sau: “4. Các công trình xây d ng, a i m, c nh quan thiên nhiên, khu v c thiên nhiên có tiêu chí như quy nh t i i u 28 c a Lu t này, ã ư c y ban nhân dân c p t nh ưa vào danh m c ki m kê di tích c a a phương, ư c b o v theo quy nh c a Lu t này. Ít nh t 5 năm m t l n, y ban nhân dân c p t nh t ch c rà soát và quy t nh ưa ra kh i danh m c ki m kê di tích c a a phương các công trình xây d ng, a i m, c nh quan thiên nhiên, khu v c thiên nhiên không tiêu chuNn x p h ng di tích.” 15. i u 34 ư c s a i, b sung như sau:
 7. “ i u 34 1. Vi c b o qu n, tu b , ph c h i di tích ph i b o m các yêu c u sau ây: a) Gi gìn t i a các y u t g c c u thành di tích; b) L p quy ho ch, d án trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, tr trư ng h p s a ch a nh không nh hư ng n y u t g c c u thành di tích. i v i di tích c p t nh, ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch c p t nh; i v i di tích qu c gia và di tích qu c gia c bi t, ph i ư cs ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch; c) Công b công khai quy ho ch, d án ã ư c phê duy t t i a phương nơi có di tích. 2. T ch c, cá nhân ch trì l p quy ho ch, d án ho c ch trì t ch c thi công, giám sát thi công d án b o qu n, tu b và ph c h i di tích ph i có gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh i v i t ch c và ch ng ch hành ngh i v i cá nhân. 3. Chính ph quy nh thNm quy n, trình t , th t c l p, phê duy t quy ho ch, d án b o qu n, tu b , ph c h i di tích. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành quy ch b o qu n, tu b , ph c h i di tích và quy ch c p gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh , ch ng ch hành ngh cho các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u này.” 16. Bãi b i u 35. 17. B sung kho n 3 i u 36 như sau: “3. Ch u tư d án c i t o, xây d ng công trình nơi có nh hư ng t i di tích có trách nhi m ph i h p và t o i u ki n cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch giám sát quá trình c i t o, xây d ng công trình ó.” 18. i u 37 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 37 1. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh t ch c vi c l p quy ho ch kh o c a phương; phê duy t và công b quy ho ch sau khi ư c s ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Ch u tư d án c i t o, xây d ng công trình a i m thu c quy ho ch kh o c có trách nhi m ph i h p, t o i u ki n cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch ti n hành thăm dò, khai qu t kh o c trư c khi tri n khai d án và th c hi n vi c giám sát quá trình c i t o, xây d ng công trình ó. 3. Trong quá trình c i t o, xây d ng công trình mà th y có kh năng có di tích, di v t, c v t, b o v t qu c gia ho c phát hi n ư c di tích, di v t, c v t, b o v t qu c gia
 8. thì ch d án ph i t m ng ng thi công và thông báo k p th i cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch. Khi nh n ư c thông báo, cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch ph i có bi n pháp x lý k p th i b o m ti n xây d ng. Trư ng h p xét th y c n ình ch xây d ng công trình t i a i m ó b o v di tích thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch ph i báo cáo lên cơ quan c p trên có thNm quy n quy t nh. 4. Trong trư ng h p c n t ch c thăm dò, khai qu t kh o c t i a i m c i t o, xây d ng công trình thì kinh phí thăm dò, khai qu t kh o c ư c quy nh như sau: a) i v i công trình ư c c i t o, xây d ng b ng v n c a Nhà nư c thì kinh phí thăm dò, khai qu t ư c tính trong t ng v n u tư c a công trình ó; b) i v i công trình ư c c i t o, xây d ng không ph i b ng v n c a Nhà nư c thì kinh phí thăm dò, khai qu t ư c Nhà nư c c p. B trư ng B Tài chính ch trì ph i h p v i B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch hư ng d n th t c và c p kinh phí thăm dò, khai qu t i v i các trư ng h p quy nh t i kho n này.” 19. i u 38 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 38 1. Vi c thăm dò, khai qu t kh o c ch ư c ti n hành sau khi có gi y phép c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Trong trư ng h p a i m kh o c ang b h y ho i ho c có nguy cơ b h y ho i, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh c p gi y phép khai qu t khNn c p và báo cáo ngay cho B Văn hóa, Th thao và Du l ch. Th i h n c p gi y phép khai qu t khNn c p không quá 3 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh ; trư ng h p không c p gi y phép, ph i nêu rõ lý do b ng văn b n.” 20. i u 41 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 41 1. M i di v t, c v t thu ư c trong quá trình thăm dò, khai qu t kh o c ho c do t ch c, cá nhân phát hi n, giao n p ph i ư c t m nh p vào b o tàng c p t nh nơi phát hi n. B o tàng c p t nh có trách nhi m ti p nh n, qu n lý và báo cáo B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Căn c giá tr và yêu c u b o qu n di v t, c v t quy nh t i kho n 1 i u này, B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh giao di v t, c v t ó cho b o tàng công l p có ch c năng thích h p b o v và phát huy giá tr . 3. T ch c, cá nhân phát hi n, giao n p di v t, c v t ư c b i hoàn chi phí phát hi n, b o qu n và ư c thư ng m t kho n ti n theo quy nh c a Chính ph .”
 9. 21. B sung i u 41a như sau: “ i u 41a 1. B o v t qu c gia ph i có các tiêu chí sau ây: a) Là hi n v t g c c b n; b) Là hi n v t có hình th c c áo; c) Là hi n v t có giá tr c bi t liên quan n m t s ki n tr ng i c a t nư c ho c liên quan n s nghi p c a anh hùng dân t c, danh nhân tiêu bi u; ho c là tác phNm ngh thu t n i ti ng v giá tr tư tư ng, nhân văn, giá tr thNm m tiêu bi u cho m t khuynh hư ng, m t phong cách, m t th i i; ho c là s n phNm ư c phát minh, sáng ch tiêu bi u, có giá tr th c ti n cao, có tác d ng thúc Ny xã h i phát tri n m t giai o n l ch s nh t nh; ho c là m u v t t nhiên ch ng minh cho các giai o n hình thành và phát tri n c a l ch s trái t, l ch s t nhiên. 2. B o v t qu c gia ph i ư c ăng ký v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch. T ch c, cá nhân s h u b o v t qu c gia ã ăng ký có các quy n quy nh t i kho n 3 i u 42 c a Lu t này. Khi chuy n quy n s h u b o v t qu c gia, t ch c, cá nhân s h u b o v t qu c gia ph i thông báo cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch v ch s h u m i trong th i h n 15 ngày, k t ngày chuy n quy n s h u. 3. B o v t qu c gia ư c b o v và b o qu n theo ch c bi t. 4. Nhà nư c dành ngân sách thích áng mua b o v t qu c gia. 5. Th tư ng Chính ph quy t nh công nh n b o v t qu c gia sau khi có ý ki n thNm nh c a H i ng Di s n văn hóa qu c gia. 6. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh trình t , th t c công nh n b o v t qu c gia.” 22. i u 42 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 42 1. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân ăng ký di v t, c v t thu c s h u c a mình v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch. 2. Di v t, c v t ph i ư c giám nh t i cơ s giám nh c v t trư c khi ăng ký. Cơ s giám nh c v t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu giám nh c a mình. 3. T ch c, cá nhân s h u di v t, c v t ã ăng ký có các quy n sau ây: a) ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch c p gi y ch ng nh n ăng ký di v t, c v t; ư c gi bí m t thông tin v di v t, c v t ã ăng ký, n u có yêu c u;
 10. b) ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch hư ng d n nghi p v , t o i u ki n b o v và phát huy giá tr di v t, c v t. 4. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh c th th t c ăng ký di v t, c v t; i u ki n thành l p và ho t ng c a cơ s giám nh c v t.” 23. i u 47 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 47 1. H th ng b o tàng bao g m b o tàng công l p và b o tàng ngoài công l p. 2. B o tàng công l p bao g m: a) B o tàng qu c gia; b) B o tàng chuyên ngành thu c b , ngành, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trung ương; c) B o tàng chuyên ngành thu c các ơn v tr c thu c b , ngành, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trung ương; d) B o tàng c p t nh. 3. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành quy ch v t ch c và ho t ng c a b o tàng.” 24. i u 48 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 48. B o tàng có các nhi m v sau ây: 1. Sưu t m, ki m kê, b o qu n và trưng bày các sưu t p hi n v t; 2. Nghiên c u khoa h c ph c v vi c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá; 3. T ch c phát huy giá tr di s n văn hoá ph c v xã h i; 4. Xây d ng, ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c c a b o tàng; 5. Qu n lý cơ s v t ch t và trang thi t b k thu t; 6. Th c hi n h p tác qu c t theo quy nh c a pháp lu t; 7. T ch c ho t ng d ch v ph c v khách tham quan phù h p v i nhi m v c a b o tàng; 8. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t.” 25. i u 50 ư c s a i, b sung như sau:
 11. “ i u 50 1. ThNm quy n quy t nh thành l p b o tàng ư c quy nh như sau: a) Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành thu c b , ngành, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trung ương theo ngh c a B trư ng, ngư i ng u ngành, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trung ương; b) B trư ng, ngư i ng u ngành, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i trung ương quy t nh thành l p b o tàng chuyên ngành thu c ơn v tr c thu c theo ngh c a ngư i ng u ơn v tr c thu c; c) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p b o tàng c p t nh theo ngh c a cơ quan có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch a phương; c p gi y phép ho t ng cho b o tàng ngoài công l p theo ngh c a t ch c, cá nhân thành l p b o tàng. 2. Th t c thành l p, c p gi y phép ho t ng b o tàng ư c quy nh như sau: a) T ch c, cá nhân có yêu c u thành l p ho c ngh c p gi y phép ho t ng b o tàng ph i g i h sơ n ngư i có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u này. H sơ g m văn b n ngh thành l p ho c văn b n ngh c p gi y phép ho t ng b o tàng và văn b n c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch xác nh n i u ki n quy nh t i i u 49 c a Lu t này i v i b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành; văn b n c a cơ quan có thNm quy n v văn hóa, th thao và du l ch c p t nh xác nh n i u ki n quy nh t i i u 49 c a Lu t này i v i b o tàng c p t nh, b o tàng ngoài công l p; b) Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, ngư i có thNm quy n quy t nh thành l p ho c c p gi y phép ho t ng b o tàng có trách nhi m xem xét, quy t nh; trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do b ng văn b n.” i u2 1. Thay c m t “B Văn hóa - Thông tin” b ng c m t “B Văn hóa, Th thao và Du l ch” t i kho n 3 i u 33, các kho n 1, 2 và 3 i u 39, i m c kho n 1 i u 40, kho n 2 i u 44, i u 45, kho n 2 và kho n 3 i u 55 c a Lu t di s n văn hóa. 2. Thay c m t “văn hóa - thông tin” b ng c m t “văn hóa, th thao và du l ch” t i kho n 1 và kho n 2 i u 33, kho n 1 và kho n 2 i u 36, kho n 1 i u 43, kho n 5 i u 46, i u 53, i u 66 c a Lu t di s n văn hóa. 3. Thay th c m t “s h u toàn dân” b ng c m t “s h u nhà nư c” t i i u 5, i u 6, i u 7, kho n 1 i u 43 c a Lu t di s n văn hoá. i u 3. i u 65 c a Lu t thi ua, khen thư ng ư c s a i, b sung như sau: “ i u 65
 12. 1. Danh hi u “Ngh nhân nhân dân”, “Ngh nhân ưu tú” t ng cho cá nhân có công b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá phi v t th . 2. Danh hi u “Ngh nhân nhân dân” ư c xét t ng cho cá nhân t các tiêu chuNn sau: a) Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; b) Có phNm ch t o c t t, có tài năng c bi t xu t s c; c) Có công l n trong vi c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá phi v t th ; d) ư c ng nghi p và qu n chúng m n m , kính tr ng; tiêu bi u cho s nghi p b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá phi v t th trong c nư c. 3. Danh hi u “Ngh nhân ưu tú” ư c xét t ng cho cá nhân t các tiêu chuNn sau: a) Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; b) Có phNm ch t o c t t, có tài năng xu t s c; c) Có công trong vi c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá phi v t th ; d) ư c ng nghi p, qu n chúng m n m ; tiêu bi u cho s nghi p b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá phi v t th c a a phương. 4. Danh hi u “Ngh nhân nhân dân”, “Ngh nhân ưu tú” ư c xét và công b hai năm m t l n vào d p Qu c khánh 2-9.” i u4 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2010. 2. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các i u, kho n ư c giao trong Lu t; hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Lu t này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản