Lực Lorenxo

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
607
lượt xem
59
download

Lực Lorenxo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lực lorentz tác dụng lên hạt mang điện q chuyển động với vận tốc v trong từ trường B và hợp với B góc α có: - Điểm đặt: tại điện tích q. - Phương: Vuông góc với mặt phẳng chứ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lực Lorenxo

 1. GV: HOÀ TAÁN DUÕNG GV: HO TAÄP THEÅ LÔÙP 11A1 TA HAÂN HOAN CHAØO ÑOÙN QUYÙ THAÀY COÂ
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ KIE CUÕ CAÂU 1: Löïc töø taùc duïng leân moät ñoaïn daây daãn mang doøng ñieän ñaët trong töø ng CAÂ tröôøng ñeàu : Ñieåm ñaët, phöông , chieàu, ñoä lôùn.Xaùc ñònh caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät. t, n.Xa ng Traû lôøi: Tra + Ñieåm ñaët : Trung ñieåm cuûa ñoaïn daây. + Phöông : Vuoâng goùc vôùi maët phaúng chöùa ñoaïn daây vaø ñöôøng caûm öùng töø. ng ng ng + Chieàu : Xaùc ñònh bôûi quy taéc baøn tay traùi .” Ñaët baøn tay traùi duoãi thaúng ñeå caùc ng ñöôøng caûm öùng xuyeân vaøo loøng baøn tay vaø chieàu töø coå tay ñeán ngoùn tay giöõa truøng ng ng ng ng vôùi chieàu doøng ñieän . Khi ñoù ngoùn caùi choaõi ra 900 seõ chæ chieàu löïc töø taùc duïng leân ng ng ñoaïn daây daãn”. + Ñoä lôùn : F = BIℓsinα F: löïc töø (N). B: caûm öùng töø (T) ng I: cöôøng ñoä doøng ñieän (A). ℓ: chieàu daøi ñoaïn daây (m) . ng ng α : Goùc hôïp bôûi vectô caûm öùng töø vaø ñoaïn daây.( rad hay ñoä ) Go ng +Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät: ng t: -Caûm öùng töø song song ñoaïn daây: sinα = 0 => F = 0 . ng -Caûm öùng töø vuoâng goùc vôùi ñoaïn daây: sinα = 1 => Fmax=B.I..ℓ. ng =>
 3. Caâu 2: Cho khung ABCD nhö hình veõ . Haõy veõ löïc Caâ töø taùc duïng leân caùc caïnh cuûa khung daây. ng nh FAB A B I FBC FDA B C D FCD
 4. Hoâm nay Hình nhö laø baøi Ñuùng roài! Hoâm qua ng mình hoïc Löïc Lorentz. baøi gì? Thaày coù daën maø. Caùc Baïn soaïn baøi chöa?!
 5. §54: LÖÏC LORENTZ. FAB fL fL fL fL fL I e e B A e e e B 1/ Ñònh nghóa löïc Lorentz: -Löïc töø taùc duïng leân caùc haït mang ñieän chuyeån ng ñoäng trong töø tröôøng goïi laø löïc Lorentz. Kyù hieäu fL. ng ng
 6. 2/ Xaùc ñònh löïc Lorentz. 2/ - Löïc Lorentz taùc duïng leân haït mang ñieän q chuyeån ng ñoäng vôùi vaän toác v trong töø tröôøng B vaø hôïp vôùi B ng ng goùc α coù : +Ñieåm ñaët : Taïi ñieän tích q. +Phöông : Vuoâng goùc vôùi maët phaúng chöùa v vaø B. ng : Theo quy taéc baøn tay traùi “ Ñaët baøn tay +Chieàu traùi duoãi thaúng ñeå cho caùc ñöôøng caûm öùng töø xuyeân ng ng ng vaøo loøng baøn tay, chieàu töø coå tay ñeán ngoùn tay truøng ng ng vôùi chieàu vectô vaän toác , khi ñoù ngoùn caùi choaõi ra 900 chæ chieàu cuûa löïc Lorentz neáu haït mang ñieän döông vaø chæ chieàu ngöôïc laïi neáu haït mang ñieän aâm”.
 7. B e v f L
 8. B f L v
 9. +Ñoä lôùn : fL : löïc Lorentz (N). fL = q .v.B.sinα q : Ñoä lôùn ñieän tích (C). V: Vaän toác cuûa haït (m/s). V: B: Caûm öùng töø (T). ng α: Goùc hôïp bôûi v vaø B.(rad hay ñoä) * Caùc tröôøng hôïp rieâng: ng + v song song B =>sinα = 0 => fL = 0. + v vuoâng goùc B =>sinα =1=> fLmax = q .v.B vuoâ =>sin
 10. 3/Baøi taäp aùp duïng: 3/ Moät electron bay vaøo töø tröôøng ñeàu. Caûm öùng töø B= Mo n g u. ng 0,5T. Luùc loït vaøo trong töø tröôøng vaän toác cuûa haït laø ng v=106m/s vaø vuoâng goùc vôùi B nhö hình veõ . Tìm löïc Lorentz taùc duïng leân haït ñoù. Veõ hình. ng Giaûi: Gia B v e +Ñieåm ñaët : Taïi haït electron. fL +Phöông : Vuoâng goùc vôùi maët phaúng chöùa v va B. ng +Chieàu : Theo quy taéc baøn tay traùi. i. +Ñoä lôùn : Aùp duïng coâng thöùc fL = e .v.B ng = 1,6.10-19.106.0,5 = 8.10-14 (N). (N).
 11. 4/ Cuûng coá: Löïc Lorentz : Ñieåm ñaët, phöông, chieàu, ng t, u, ñoä lôùn, chia caùc tröôøng hôïp rieâng. n, ng +Ñieåm ñaët : Taïi ñieän tích q. +Phöông : Vuoâng goùc vôùi maët phaúng chöùa v vaø B. ng +Chieàu : Theo quy taéc baøn tay traùi. i. +Ñoä lôùn : fL = q .v.B.sinα * Caùc tröôøng hôïp rieâng: ng + v song song B =>sinα =0 => fL = 0. + v vuoâng goùc B =>sinα =1 => fLmax = q .v.B vuoâ =>sin
 12. 5/ Daën Doø: BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: *Baøi 6 saùch giaùo khoa trang 186. *Vaø Hoïc Thuoäc Baøi Môùi.
Đồng bộ tài khoản