intTypePromotion=1
ADSENSE

Marketing Manager Course - Thuật ngữ tiếp thị căn bản

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

553
lượt xem
138
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'marketing manager course - thuật ngữ tiếp thị căn bản', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing Manager Course - Thuật ngữ tiếp thị căn bản

  1. THUAÄT NGÖÕ TIEÁP THÒ CAÊN BAÛN English terminology Vieät ngöõ A Advertising Quaûng caùo Auction-type pricing Ñònh giaù treân cô sôû ñaáu giaù B Benefit Lôïi ích Brand acceptability Chaáp nhaän nhaõn hieäu Brand awareness Nhaän thöùc nhaõn hieäu Brand equity Giaù trò nhaõn hieäu Brand loyalty Trung thaønh nhaõn hieäu Brand mark Daáu hieäu cuûa nhaõn hieäu Brand name Nhaõn hieäu/teân hieäu Brand preference Öa thích nhaõn hieäu Break-even analysis Phaân tích hoaø voán Break-even point Ñieåm hoaø voán Buyer Ngöôøi mua By-product pricing Ñònh giaù saûn phaåm thöù caáp C Captive-product pricing Ñònh giaù saûn phaåm baét buoäc Cash discount Giaûm giaù vì traû tieàn maët Cash rebate Phieáu giaûm giaù Channel level Caáp keânh Channel management Quaûn trò keânh phaân phoái Channels Keânh(phaân phoái) Communication channel Keânh truyeàn thoâng Consumer Ngöôøi tieâu duøng Copyright Baûn quyeàn Cost Chi Phí Coverage Möùc ñoä che phuû(keânh phaân phoái) Cross elasticity Co giaõn (cuûa caàu) cheùo (vôùi saûn phaåm thay theá hay boå sung) Culture Vaên hoùa Customer Khaùch haøng Customer-segment pricing Ñònh giaù theo phaân khuùc khaùch haøng D Decider Ngöôøi quyeát ñònh (trong haønh vi mua) Demand elasticity Co giaõn cuûa caàu
  2. Demographic environment Yeáu toá (moâi tröôøng) nhaân khaåu hoïc Direct marketing Tieáp thò tröïc tieáp Discount Giaûm giaù Diseriminatory pricing Ñònh giaù phaân bieät Distribution channel Keânh phaân phoái Door-to-door sales Baùn haøng ñeán taän nhaø Dutch auction Ñaáu giaù kieåu Haø Lan E Early adopter Nhoùm (khaùch haøng) thích nghi nhanh Economic environment Yeáu toá (moâi tröôøng) kinh teá End-user Ngöôøi söû duïng cuoái cuøng, khaùch haøng cuoái cuøng English auction Ñaáu giaù kieåu Anh Evaluation of alternatives Ñaùnh giaù phöông aùn Exchange Trao ñoåi Exelusive distribution Phaân phoái ñoäc quyeàn F Franchising Chuyeån nhöôïng ñaëc quyeàn kinh tieâu Functional discount Giaûm giaù chöùc naêng G Gatekeeper Ngöôøi gaùc cöûa(trong haønh vi mua) Geographical pricing Ñònh giaù theo vò trí ñòa lyù Going-rate pricing Ñònh giaù theo giaù thò tröôøng Group pricing Ñònh giaù theo nhoùm H Hori/ontal conflict Maâu thuaãn haøng ngang I Image pricing Ñònh giaù theo hình aûnh Income elasticity Co giaõn (cuûa caàu) theo thu nhaäp Influencer Ngöôøi aûnh höôûng Information search Tìm kieám thoâng tin Initiator Ngöôøi khôûi ñaàu Innovator Nhoùm(khaùch haøng) ñoåi môùi Intensive distribution Phaân phoái ñaïi traø Internal record system Heä thoáng thoâng tin noäi boä L Laggard Nhoùm ( khaùch haøng) laïc haäu Learning curve Hieäu öùng thöïc nghieäm, hieäu öùng kinh nghieäm, hieäu öùng hoïc taäp List price Giaù nieâm yeát Location pricing Ñònh giaù theo vò trí vaø khoâng gian mua
  3. Long-run Average Cost – LAC Chi phí trung bình trong daøi haïn Loss-leader pricing Ñònh giaù loã deå keùo khaùch M Mail questionnaire Phöông phaùp ñieàu tra baèng baûng caâu hoûi göûi thö Market coverage Möùc ñoä che phuû thò tröôøng Marketing Tieáp thò Marketing chaael Keânh tieáp thò Marketing concept Quan ñieåm thieáp thò Marketing decision support system Heä thoáng hoã trôï ra quyeát ñònh Marketing information system Heä thoáng thoâng tin tieáp thò Marketing intelligence Tình baùo tieáp thò Marketing mix Tieáp thò hoãn hôïp Marketing research Nghieân cöùu tieáp thò Markup pricing Ñònh giaù coäng lôøi vaøo chi phí Mass-customization marketing Tieáp thò caù theå hoùa theo soá ñoâng Mass-marketing Tieáp thò ñaïi traø Middle majority Nhoùm (khaùch haøng) soá ñoâng Modified rebuy Mua laïi coù thay ñoåi MRO-Maintenance Repair Operating Saûn phaåm coâng nghieäp thuoäc nhoùm cung öùng Multi-channel confliet Maâu thuaãn ña caáp N Natural environment Yeáu toá (moâi tröôøng) töï nhieân Need Nhu caàu Network Maïng löôùi Newtask Mua môùi O Observation Quan saùt OEM – Original Equiment Manufacturer Nhaø saûn xuaát thieát bò goác Optional- feature pricing Ñònh giaù theo tính naêng tuyø choïn P Packaging Ñoùng goùi Perecived – value pricing Ñònh giaù theo giaù trò nhaän thöùc Personal interviewing Phoûng vaán tröïc tieáp Physical distribution Phaân phoái vaät chaát Place Phaân phoái Political-legal environment Yeáu toá (moâi tröôøng) chính trò phaùp lyù Positioning Ñònh vò
  4. Post-purchase behavior Haønh vi sau mua Price Giaù Price discount Giaûm giaù Price elasticity Co giaõn ( cuûa caàu) theo giaù Primary data Thoâng tin sô caáp Problem recognition Nhaän dieän vaán ñeà Product Saûn phaåm Product Concept Quan ñieåm troïng saûn phaåm Product-building pricing Ñònh giaù troïn goùi Product-form pricing Ñònh giaù theo hình thöùc saûn phaåm Production concept Quan ñieåm troïng saûn xuaát Product-line pricing Ñònh giaù theo hoï saûn phaåm Product-mix pricing Ñònh giaù theo chieán löôïc saûn phaåm Product-variety marketing Tieáp thò ña daïng hoùa saûn phaåm Promotion Chieâu thò Promotion pricing Ñaùnh giaù khuyeán maõi Pulic Relation Quan heä coäng ñoàng Pull Strategy Chieán löôïc (tieáp thò) keùo Purchase decision Quyeát ñònh mua Purchaser Ngöôøi mua (trong haønh vi mua) Push Strategy Chieán löôïc tieáp thò ñaåy Q Quantity discount Giaûm giaù cho soá löôïng mua lôùn Questionaire Baûng caâu hoûi R Relationship marketing Tieáp thò döïa treân quan heä Research and Development (R & D) Nguyeân cöùu vaø phaùt trieån Retailer Nhaø baùn leû S Sales concept Quan ñieåm troïng baùn haøng Sales information system Heä thoáng thoâng tin baùn haøng Sales promotion Khuyeán maõi Satisfaction Söï thoûa maõn Sealed-bid auction Ñaáu giaù kín Seasonal discount Giaûm giaù theo muøa Secondary sata Thoâng tin thöù caáp Segment Phaân khuùc Segmentation (Chieán löôïc) phaân thò tröôøng Selective attention Saøng loïc Selective distortion Chænh ñoán Selective distribution Phaân phoái saøn loïc
  5. Selective retention Khaéc hoïa Service channel Keânh dòch vuï Short-run Average Cost –SAC Chi phí trung bình trong ngaén haïn Social –cultural environment Yeáu toá (moâi tröôøng) vaên hoùa xaõ hoäi Social marketing concept Quan ñieåm tieáp thò xaõ hoäi Special-event pricing Ñònh giaù cho nhöõng söï kieän ñaëc bieät Straight rebuy Mua laïi tröïc tieáp Subculture Vaên hoùa phuï Survey Ñieàu tra Survival objective Muïc tieâu toàn taïi T Target market Thò tröôøng muïc tieâu Target marketing Tieáp thò muïc tieâu Target-return pricing Ñònh gía theo lôïi nhuaän muïc tieâu Task environment Moâi tröôøng taùc nghieäp Technological enenvironment Yeáu toá (moâi tröôøng) coâng ngheä The order-to-payment eyele Chu kyø ñaët haøng vaø traû tieàn Timing pricing Ñònh giaù theo thôøi ñieåm mua Trade mark Nhaõn hieäu ñaêng kyù Transaction Giao dòch Two-part pricing Ñònh giaù hai phaàn U User Ngöôøi söû duïng V Value Giaù trò Value pricing Ñònh giaù theo giaù trò Vertical conflict Maâu thuaãn haøng doïc W Want Öôùc muoán Wholesaler Nhaø baùn sæ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2