intTypePromotion=3

Mẫu C3-02/NS Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.045
lượt xem
41
download

Mẫu C3-02/NS Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng từ thanh toán vốn đầu tư C3-02/NS Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu C3-02/NS Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

  1. Mâu số C3-02/NS ̃ Không ghi vào GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG, (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 khu vực này ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ của Bộ Tài chính) Tạm ứng  Ứng trước chưa đủ ĐKTT  Số:……………… (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Tên dự án: ...................................................................................................Mã dự án:..............................Mã ĐBHC: ...................................................................................................................... Chủ đầu tư: ........................................................................................................................Mã ĐVQHNS: ........................................................... Tài khoản: ...................................................................................................Tại KBNN: ........................................................................................ Mã cấp NS:........................... Tên CTMT, DA: ...................................................................................................................................................... ..................................................... Mã CTMT, DA: ......................................Năm NS: .........................Số CKC, HĐTH....................................... Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số................................................................ngày……/……/.......................................................... Và số dư tạm ứng/ứng trước kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm.................................đến ngày.................................................................... Đề nghị Kho bạc Nhà nước..............................................Thanh toan số tiên đã (tam ứng /ứng trước chưa đủ ĐKTT).................................... ́ ̀ ̣ thành (thực chi/ ứng trước đủ ĐKTT)........................................theo chi tiết sau : Số dư tạm Mã Số KBNN Số đề nghị Mã Mã ngành Nội dung duyệt nguồn ứng/ứng Mã NDKT chương KT thanh toán thanh toán trước NSNN Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ.................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................ ………..,ngày....... tháng....... năm......... Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI PHẦN KBNN GHI Đông ý thanh toan số tiên đã (tam ứng /ứng trước chưa đủ ĐKTT): ....................................................... ̀ ́ ̀ ̣ Nợ TK: ........................................ ....................................................thành (thực chi/ ứng trước đủ ĐKTT)................................................... Có TK: ........................................ Số tiên ghi băng chữ: ................................................................................................................................. ̀ ̀ Mã ĐBHC.................................... ..................................................................................................................................................................... Bộ phận kiểm soát của Kho bạc ̀ ́ ̀ ́ Ngay....... thang...............năm............ Ngay....... thang.........năm............ Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toan trưởng ́ ́ ́ Giam đôc KBNN 37

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản