intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu quyết định kỹ luật

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Hỷ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

359
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC Về việc kỷ luật nhân viên GIÁM ĐỐC Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UB ngày 20/8/1998 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Công ty Du lịch B&T cùng chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, và quyền hạn của Giám đốc Công ty; Căn cứ phiên họp của Hội đồng Kỷ luật của Công ty ngày 10/5/2005; Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Nhân sự,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định kỹ luật

  1. MAÃU QUYEÁT ÑÒNH CUÛA GIAÙM ÑOÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DOANH NGHIỆP _______________ __________________________ Địa danh, ngày………tháng …… năm……… Số: …… /QĐ-TENDN QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC Về việc ……………………………………………… ____________ GIÁM ĐỐC Căn cứ (Luật)…………………………………………………………………; Căn cứ (Điều lệ)……………………………………………………………...; Căn cứ (phiên họp, hội nghị ngày)…………………………………………...; Theo đề nghị của …………………………………………………………….., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. (nội dung chính của quyết định) Điều 2. (những điều khoản bổ sung –2, 3, 4,…, làm rõ hơn nội dung ở điều 1) Điều 3. (hoặc điều cuối cùng, nêu đối tượng thi hành quyết định)./. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - …………; - …………; - … ………; Họ tên người ký - Lưu HC; NDM.
  2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TCT TM SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY DU LỊCH B&T _______________ __________________________ TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2005 Số : 374/QĐ-DLB&T QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC Về việc kỷ luật nhân viên ________________ GIÁM ĐỐC Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UB ngày 20/8/1998 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Công ty Du lịch B&T cùng chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, và quyền hạn của Giám đốc Công ty; Căn cứ phiên họp của Hội đồng Kỷ luật của Công ty ngày 10/5/2005; Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Nhân sự, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay, kỷ luật các nhân viên có tên sau: 1- Bùi Thanh Vĩ – Lái xe 2- Phạm Đức Sơn – Phụ Lái xe 3- Hứa Hồng Liên – Hướng dẫn viên Hình thức kỷ luật : Khiển trách trước toàn Công ty Lý do kỷ luật: Không hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến Tour khách du dịch Thành phố Hồ Chí Minh – Đà Lạt – Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/4 – 03/5/2005. Điều 2. Quyết định kỷ luật này có hiệu lực trong vòng 6 tháng, k ể t ừ ngày 12/5/2005. Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Hành chánh, Trưởng Phòng Nhân sự, Trưởng Phòng Tài chính, Trưởng Phòng Kinh doanh, Trưởng Phòng Điều hành Tour và các thành viên có tên trong Đi ều 1 căn c ứ quyết định thi hành./. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như Điều 3;
  3. Thái Thành Sơ - Lưu HC; NDM.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2