intTypePromotion=1

Mẫu số 4.1 Mẫu báo cáo kết quả thẩm định thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
321
lượt xem
29
download

Mẫu số 4.1 Mẫu báo cáo kết quả thẩm định thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU TỜ TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ THI CÔNG, TỔNG DỰ TOÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 4.1 Mẫu báo cáo kết quả thẩm định thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán

  1. MẪU TỜ TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ THI CÔNG, TỔNG DỰ TOÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Mẫu số 4.1 Mẫu báo cáo kết quả thẩm định thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán (Tên chủ đầu tư) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Tên đơn vị thẩm định) _______________________ ________ .........., ngày.........tháng......... năm.......... Số: BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN, TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN……………. … - Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; - Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). Sau khi thẩm định, (Tên đơn vị thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định thiết kế thi công và dự toán dự án…………………….. như sau: 1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của dự án: a) Loại dự án: b) Phạm vi, quy mô triển khai dự án: c) Nguồn vốn đầu tư
  2. MẪU TỜ TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ THI CÔNG, TỔNG DỰ TOÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) d) Nhà thầu lập thiết kế thi công: đ) Nhà thầu thực hiện khảo sát: e) Nội dung thiết kế: 2. Kết quả thẩm định thiết kế thi công: a) Sự phù hợp với thiết kế sơ bộ trong dự án được duyệt; b) Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng; c) Đánh giá mức độ bảo mật, an toàn dữ liệu; d) Sự hợp lý của việc lựa chọn giải pháp, thiết bị, nếu có; đ) Biện pháp an toàn vận hành, phòng chống cháy nổ. 3. Kết quả thẩm định dự toán, tổng dự toán: a) Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế thi công và khối lượng dự toán; b) Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, mức chi phí, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, phương pháp tính, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định; c) Kết quả thẩm định dự toán được tổng hợp như sau: - Chi phí xây lắp: - Chi phí thiết bị: - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
  3. MẪU TỜ TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ THI CÔNG, TỔNG DỰ TOÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: Tổng cộng: 4. Kết luận: A) ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT: B) NHỮNG KIẾN NGHỊ: Nơi nhận: Đại diện đơn vị thẩm định - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - Lưu:…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản