intTypePromotion=1

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Chia sẻ: Lý Kiện | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
7
lượt xem
0
download

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo là văn bản được lập ra nhằm thông báo đến cá nhân lý do việc không thụ lý giải quyết tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

  1. Mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA                                                                                ngày 18/11/2014 của Bộ Công an …..…………….(1)                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    ……………(2)                                   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số:       /TB­(…3)                                ………(4), ngày…tháng…năm… THÔNG BÁO Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo Kính gửi: Ông/Bà………………………………(5) Địa chỉ: ………………………………………… Căn cứ Điều 20 Luật Tố cáo năm 2011; Căn cứ  Nghị  định số  91/2013/NĐ­CP ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chính   phủ Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân;  Căn cứ  Thông tư  số  10/2014/TT­BCA ngày 04/3/2014 của Bộ  Công an Quy   định việc xử  lý, giải quyết tố  cáo và quản lý công tác giải quyết tố  cáo trong   Công an nhân dân; Sau khi xem xét nội dung đơn đề  ngày …../…../….. của ông/bà tố  cáo ….. ……………………………………………………………………………….(6),  Nội dung:…… ……………………………………………………………(7). (2)………………nhận thấy đơn không đủ  điều kiện và không được thụ  lý  giải quyết vì: (8)…… ……………………………………………………………. Xin thông báo để ông/bà biết./. Nơi nhận:                                                                …………………………….(9) ­ Như trên;                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ­ Lưu: ….. (1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có); (2): Tên cơ quan ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký Thông báo thì không có dòng này);
  2. (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị ra Thông báo (nếu lãnh đạo Bộ ký thì ghi: BCA­Số hiệu hoặc   chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo Thông báo); (4): Địa danh; (5): Họ tên người tố cáo; (6): Họ tên, chức vụ, đơn vị hoặc địa chỉ của người bị tố cáo; (7): Tóm tắt nội dung tố cáo; (8): Nêu rõ lý do, căn cứ không thụ lý giải quyết tố cáo; (9): Chức vụ của người ký Thông báo.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2