intTypePromotion=1

Mẫu văn bản báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.514
lượt xem
144
download

Mẫu văn bản báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu văn bản báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … ------Số: ... V/v báo cáo về nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu văn bản báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

  1. mẫu văn bản báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: ... (Địa danh), ngày… tháng … năm … V/v báo cáo về nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ …(2) …” Kính gửi: … (3) … Thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, … (1) … xin báo cáo quý Ủy ban về việc Dự án “… (2) …” của chúng tôi đã được … (4) … cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (xin gửi kèm theo đây bản sao của Quyết định này). … (1) … báo cáo để quý Ủy ban biết và mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của quý Ủy ban trong quá trình triển khai Dự án./. … (5) … Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) - Như trên; - - Lưu … Ghi chú: (1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Ủy ban nhân dân cấp huyện; (4) Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; (5) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2