intTypePromotion=1

Môi trường công nghiệp và an toàn lao động: Phần 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
4
lượt xem
1
download

Môi trường công nghiệp và an toàn lao động: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 1" trình bày những kiến thức về nhập môn về Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, những khái niệm chung về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trường công nghiệp và an toàn lao động: Phần 1

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ MÁY BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY GIÁO TRÌNH LƯU HÀNH NỘI BỘ 2006 Giảng viên chính - Thạc Sỹ : HOÀNG TRÍ
 2. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Lôøi Noùi Ñaàu Giaùo trình moân hoïc An Toaø n Lao Ñoäng vaø Moâi Tröôøng ñöôï c bieân soaïn theo ñeà cöông cuûa Boä moân Coâng Ngheä Cheá taïo Maùy thuoä c Khoa Cô Khí Maùy tröôøng Ñaïi Hoï c Sö Phaïm Kyõ Thuaät T/p Hoà Chí Minh. Noäi dung bieâ n soaïn ñöôï c xaây döïn g treân caùc giaùo trình ñaõ ñöôïc giaû ng daïy taï i caùc tröôøng Ñaïi hoï c cuõng nhö caù c tröôøng Trung hoï c chuyeân nghieäp, cuõn g nhö moä t soá noä i dung môù i nhaèm ñaù p öùng ñöôï c yeâu caàu naân g cao chaá t löôïng hoïc taäp cuû a sinh vieân trong söï nghieäp coâng nghieäp hoù a vaø hieän ñaïi hoù a ñaá t nöôù c. Vôùi nhöõng tieâu chí neâ u treâ n taùc giaû ñaõ ñöa vaøo Giaùo trình caù c noäi dung nhaèm cung caáp cho Sinh vieân; Hoï c sinh caù c tröôø ng hoïc veà caù c ngaø nh ngheà kyõ thuaät, cuõ ng nhö nhöõng ngöôø i ñang laøm vieä c trong nhaø maùy, xí nghieäp nhöõng kieá n thöùc cô baûn veà khoa hoï c Baûo Hoä Lao Ñoä ng; Luaä t phaùp, cheá ñoä chính saùch baûo hoä lao ñoäng; Veä sinh lao ñoän g; Kyõ thuaät An Toaøn trong lao Mñoä ng vaø saûn xuaát; Caâ p cöùu T P. HC tai naïn lao ñoäng. Moâi tröôøn g coâng nghieä p; Nguoàn goá c OÂ nhieåPmKT khí quyeån; Caù c phöông loï c buï i; Caù c Ñ H S g röôøn nguoàn naêng löôïng môù i. v e à T Noäi dung Giaùo trình ñöôïc bieâ n soaïn vôù i tthôø à n huoi äclöôïng: 30 tieá t q u y e Phaà n I: Nhaäp moâ n veà Khoa hoïBacûnkyõ thuaä t baûo hoä lao ñoäng 03 tieá t Chöông I: Nhöõ ng khaù i nieäm chung veà khoa hoïc kyõ thuaä t baûo hoä lao ñoäng 02 tieá t Chöông II: Luaät phaùp, cheá ñoä chính saùch baûo hoä lao ñoäng 01 tieá t Phaà n II: Kyõ thuaät Veä sinh lao ñoäng 04 tieá t Chöông III: Kyõ thuaät veä sinh lao ñoäng 04 tieá t Phaà n III: Kyõ thuaät An toaøn lao ñoän g 12 tieá t Chöông IV: Caù c quy taéc chung veà an toaøn lao ñoâng 02 tieá t Chöông V: An toø an Ñieän 02 tieá t Chöông VI: An toøan trong xaây döïng 02 tieá t Chöông VII: An toøan hoù a chaá t 02 tieá t Chöông VIII: An toaøn trong Cô khí 02 tieá t Chöông IX: An toaøn ñoá i vôù i caùc thieá t bò chòu aù p löïc 01 tieá t Chöông X: An toaøn ñoái vôù i caù c thieát bò naâng haï 01 tieá t Phaà n IV: Moâ i tröôø ng coâng nghieäp 11 tieá t Chöông XI: Moâ i tröôøng laø yeá u toá saûn xuaát 02 tieá t Chöông XII: Baûo veä moâ i tröôøn g laø muï c tieâu cuû a doanh nghieäp 02 tieá t Chöông XIII: Nguoàn goác OÂ nhieåm khí quyeån, Ñinh möù c cho pheùp caùc chaá t ñoä c haïi trong khí quyeån vaø phöông höôùn g baû o veä moâi tröôøng 02 tieá t Trang 1 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Chöông XIV: Phöông phaùp loï c buïi laøm saïch khí 02 tieá t Chöông XV: Caù c nguoàn naêng löôïng môù i 03 tieá t Trong quù a trình söû duïng Giaùo trình, tuyø theo ñoá i töôïng cuï theå , giaùo vieân coù theå ñieàu chænh thôø i löôïng (soá tieá t gæang daïy ) cho thích hôïp vôù i ñoá i töôïng. Maëc duø ñaõ raá t coá gaéng ñeå hoaøn thaønh giaùo trình naøy nhöng khoâng traùnh khoû i söï sai soù t raá t mong söï ñoùn g goùp chaân tình cuûa ñoä c giaû. Moïi söï ñoùng goù p xin lieân heä veà : Boä moân Coâng ngheä cheá taïo maùy – Khoa Cô khí maùy Tröôø ng Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät T/p Hoà chí Minh. Chaân thaøn h caùm ôn. Taùc giaû SMHoaøng Trí P. HC GVC. Th. T T H SPK röôøng Ñ veà T àn thuoäc quye Baûn Trang 2 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp PHAÀN I M T T P. HC PK ÑH S ôøng à Trö huo äc ve quyeàn t Baûn NHAÄP MOÂN VEÀ KHOA HOÏC BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG Trang 3 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp CHÖÔNG I: NHÖÕN G KHAÙI NIEÄM VEÀ KHOA HOÏC BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG Khoa hoïc Baûo hoä lao ñoäng laø moät moân khoa hoïc nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà lyù thuyeát vaø thöï c teá nhaèm caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng vaø ñaû m baûo an toaøn lao ñoäng. I.1 MUÏ C ÑÍCH, YÙ NGHÓA VAØ TÍNH CHAÁT CUÛ A COÂNG TAÙC BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG: I.1.1Muïc ñích – YÙ nghóa cuûa coâng taù c baûo hoä lao ñoäng: Muïc ñích cuû a coâ ng taùc baûo hoä lao ñoäng laø thoâ ng qua caùc bieä n phaùp veà khoa hoï c kyõ thuaät, toå chöù c, kinh teá, xaõ hoä i ñeå loaïi tröø caùc yeá u toá nguy hieåm coù haï i trong saû n xuaá t vaø lao ñoäng, taïo ra moä t ñieàu kieän lao ñoä ng thuaän lôï i vaø ngaøy caøn g ñöôï c caûi thieän toá t hôn; ngaên ngöøa tai naïn lao ñoä ng vaø beä nh ngheà nghieäp, haïn cheá oám ñau vaø giaûm söùc khoeû cuõng nhö nhöõng thieä t haï i khaùc ñoái vôù i ngöôøi lao ñoäng, nhaèm ñaûm baûo an toaøn baûo veä söùc khoeû vaø tính maïng ngöôø i lao ñoäng, tröï c tieáp goù p phaàn baûo veä vaø phaùt trieå n löïc löôï ng saûn xuaát, taêng naê ng suaát lao ñoän g. M T T P. HC Kbaûo veä cho ngöôø i lao ñoäng. Maët khaù c H P Baûo hoä lao ñoäng tröôù c heá t laø moä t phaïm truø saûn xuaát, nhaèSm g Ñ vieäc chaêm lo söù c khoeû cho ngöôø i lao ñoäng, mang laïöi ôhaï e à T r øn n h phuù c cho baûn thaân vaø gia ñình hoï coøn coù yù äc v thuo nghóa nhaâ n ñaïo. e à n quy I.1.2 Tính chaát cuûa coâng taùc baû Baoûnhoä lao ñoäng: - Tính chaát phaùp luaät: Ñeå baû o ñaûm thöï c hieän toá t vieä c baû o veä tính maïng vaø söù c khoeû cho ngöôø i lao ñoäng, coâng taùc baû o hoä lao ñoän g ñöôï c quy ñònh thaønh phaù p luaä t cuû a nhaø nöôù c. Nhöõ ng noä i dung cô baûn veà coâ ng taùc baûo hoä lao ñoäng ñaõ ñöôï c quy ñònh trong ñieàu leä taïm thôø iveà baûo hoä lao ñoäng, ban haønh theo nghò ñònh soá 181 CP ngaøy 18/12/1964 cuû a Chính phuû cuõng nhö caùc luaä t leä, cheá ñoä, chính saù ch veà baûo hoä lao ñoäng bao goàm caù c quy phaïm quy trình veà an toaøn kyõ thuaä t vaø veä sinh lao ñoä ng do nhaø nöôù c ban haønh ñeàu mang tính chaát phaùp luaät. - Tính chaát khoa hoï c kyõ thuaät: Nguyeâ n nhaân cô baû n gaâ y ra tai naïn lao ñoän g vaø beänh ngheà nghieäp cho ngöôøi lao ñoäng laø ñieàu kieän kyõ thuaä t khoâng ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng, ñieàu kieän veä sinh, moâi tröôøng lao ñoäng. Muoán saûn xuaát ñöôï c an toaøn vaø hôïp veä sinh, vaán ñeà caûi tieán maùy moù c thieá t bò; coâng cuï lao ñoäng; boá trí maë t baèøng nhaø xöôûng; hôïp lyù hoaù daây chuyeàn vaø phöông phaùp saûn xuaát; trang bò phoøng hoä lao ñoän g; vieäc cô khí hoaù vaø töï ñoän g hoùa trong quaù trình saûn xuaát ñoøi hoûi phaûi vaän duï ng caù c kieán thöù c khoa hoï c kyõ thuaät, khoâng nhöõng ñeå naâng cao naên g suaát lao ñoä ng, maø coøn laø moät yeáu toá quan troïn g haøng ñaàu ñeå baûo hoä ngöôøi lao ñoän g, traùn h ñöôïc nhöõng nguy cô tai naïn vaø beän h ngheà nghieäp. - Tính chaá t quaàn chuùn g: Coâng taùc baûo hoä lao ñoäng khoâ ng chæ rieâng cuû a nhöõng ngöôø i caùn boä quaûn lyù saûn xuaát maø ñoù coøn laø traùch nhieäm chung cuû a toaøn theå ngöôø i lao ñoäng vaø toaøn xaõ hoä i. Trong ñoù ngöôø i lao ñoän g ñoùng moä t vai troø heá t söùc quan troïng trong coâng taùc baûo hoä lao ñoäng. Kinh nghieäm thöï c tieå n cho thaáy ôû nôi naøo maø ngöôøi lao ñoäng cuõng nhö caùn boä quaûn lyù ôû nhöõng nôi ñoù naém vöõ ng ñöôïc quy taéc ñaûm baûo an toaøn vaø veä sinh lao ñoäng thì nôi ñoù ít xaõy ra tai naïn lao ñoäng Trang 4 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp I.2. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU MOÂN HOÏ C VAØ HÌNH THÖÙ C LAO ÑOÄNG : I.2.1 Ñoái töôïng nghieân cöùu: An toaøn lao ñoäng laø moät moâ n hoïc nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà lyù thuyeá t vaø thöïc nghieäm nhaèm caû i thieän ñieàu kieän lao ñoäng vaø ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng mang tính khoa hoï c kyõ thuaät cuõng nhö khoa hoïc veà xaõ hoä i. Phöông phaùp nghieân cöùu cuû a moân hoï c chuû yeá u taäp trung vaøo ñieàu kieän lao ñoäng; caù c moá i nguy hieåm coù theå xaõ y ra trong quaù trình saûn xuaá t vaø caùc bieän phaùp phoø ng choán g. Ñoái töôïng nghieân cöùu laø quy trình coân g ngheä; caáu taïo vaø hình daùng cuû a thieá t bò; ñaë c tính cuûa nguyeân lieäu thaønh phaåm vaø baùn thaønh phaåm . Nhieäm vuï cuûa moân hoï c An toaøn lao ñoäng laø trang bò cho ngöôø i hoïc nhöõng kieán thöù c cô baûn veà luaät phaùp Baûo hoä lao ñoäng cuû a nhaø nöôù c. Caù c bieä n phaùp phoø ng choá ng tai naïn vaø beänh ngheà nghieä p, phoøng choáng chaùy noå. Nghieân cöù u phaân tích heä thoá ng, saép xeáp, theå hieän nhöõ ng ñieàu kieän kyõ thuaä t, toå chöù c vaø xaõ hoäi cuûa quaù trình lao ñoäng vôù i muï c ñích ñaït hieäu quaû cao. M T T P. HC K g Ñ H SP Y hoïc lao ñoäng: röôøn àT - Sinh lyù hoï c h u laoo äcñoävneg t yeànu hoïc - Giaûqi uphaå aûn - BVeä sinh lao ñoäng - Hoùa chaát ñoä c haïi trong lao ñoäng - Beänh lyù hoï c lao ñoäng Coâng ngheä lao ñoäng Taâm lyù hoï c veà lao ñoä ng Khoa hoï c Luaä t lao ñoäng Xaõ hoäi hoï c veà lao ñoän g lao ñoäng Hoïc thuyeá t kinh teá veà lao ñoäng Giaùo duïc hoï c veà lao ñoän g Trang 5 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp I.2.2 Hình thöù c lao ñoäng: - Lao ñoäng rieâng reõ ; lao ñoäng toå hay nhoùm. Ngöôø i lao ñoän g Phöông tieän lao ñoäng Ngöôø i lao ñoän g Phöông tieä n lao ñoäng Ngöôø i lao ñoän g - Lao ñoäng daâ y chuyeàn. M T T P. HC PK ÑH S ôøng à Trö äc ve Phöông tieä n lao ñoäng eàn thuo Phöông tieä n lao ñoäng quy Baûn Ngöôø i lao ñoän g Ngöôø i lao ñoän g Ngöôø i lao ñoän g - Lao ñoäng moät choã hay nhieàu choã: Phöông tieä n lao ñoäng Ngöôø i lao ñoän g Phöông tieä n lao ñoäng Phöông tieä n lao ñoäng Trang 6 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Phöông tieä n lao ñoäng Ngöôø i lao ñoäng Phöông tieä n lao ñoäng Ngöôø i lao ñoän g Phöông tieä n lao ñoäng - Lao ñoä ng cô baép (mang vaù c). - Lao doä ng chuyeån ñoå i (söû a chöõ a; laép raùp). M T T P. HC PK ÑH S - Lao ñoä ng taä p trung (laù i oâ toâ). ôøng - Lao ñoä ng toång hôïp ( thieát keá ; thanh tra). ve à Trö à n t huoäc - Lao ñoä ng saùn g taïo (phaùt minh). quy e Baûn I.3. PHAÏM VI THÖÏ C TIEÃN CUÛ A KHOA HOÏC LAO ÑOÄNG: - Bieän phaùp baû o hoä lao ñoäng laø nhöõng bieän phaùp phoøng traùn h hay xoaù boû nhöõn g nguy hieåm do con ngöôø i trong quaù trình lao ñoäng. - Toå chöùc thöï c hieän lao ñoän g laø nhöõng bieän phaùp ñeå ñaûm baûo nhöõ ng lôøi giaû i ñuù ng ñaén thoâng qua vieäc öùng duïng nhöõn g tri thöù c khoa hoïc an toaøn cuõng nhö ñaûm baûo phaù t huy hieäu quaû cuû a heä thoá ng lao ñoäng. - Kinh teá lao ñoäng laø nhöõng bieän phaùp khai thaù c vaø ñaùnh giaù naê ng suaá t veà phöông dieän kinh teá , chuyeân moân , con ngöôøi vaø thôøi gian - Quaû n lí lao ñoäng laø nhöõng bieän phaùp chung cuûa xí nghieäp ñeå phaù t trieån, thöï c hieän vaø ñaù nh giaù söï lieân quan cuû a heä thoáng lao ñoä ng. Vieä c ñöa kyõ thuaät vaøo trong caùc heä thoá ng saûn xuaát seõ laøm thay ñoå i nhöõ ng hoaï t ñoä ng cuûa ngöôø i lao ñoäng, ví duï nhö thay ñoåi veà taâm , sinh lyù . Töông quan giöõa con ngöôøi vaø söï phaù t trieãn kyõ thuaä t khoâng bao giôø ngöøng vì chính söï thay ñoå i cuû a khoa hoïc kyõ thuaät laø ñoä ng löïc ñeå phaù t trieån xaõ hoäi nhö:  Söï chuyeå n ñoåû i caùc giaù trò trong xaõ hoäi.  Söï phaù t trieån daân soá  Coâng ngheä môù i  Caáu truù c saûn xuaát thay ñoå i  Beänh taät môùi phaùt sinh Trang 7 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp M T T P. HC Hình 1: Nhaân traé c hoï c cuû a ngöôøi lao ñoäng khi ñöùSnPgKvaø ngoà i ÑH T r ö ôøng veà Xaùc ñònh H1 vaø H 2 t h uoäc àn a û n quye Yeâ u caà u coâng Ví duï B Chieà u cao laøm vieäc (mm) vieäc H1 (ngoà i) H2 (ñöùng) F M F M F M F M Yeâ u caà u cao 400 450 500 550 1100 1200 1250 1350 Kieåm tra baèn g Laøm vieäc theo maét quy luaä t Toaï ñoä chính Laép raùp nhöõng xaùc chi tieát nhoû Yeâ u caà u trung 300 350 400 450 1000 1100 1150 1250 bình Kieåm tra baèng Laép raùp nhöõng maét vaø Toaï ñoä boä phaän nhoû chính xaù c vôùi löï c raát nhoû Yeâ u caà u thaá p Laøm vieäc phaân 250 350 900 1000 1050 1150 loaïi Kieåm tra baèng maét Bao goí Chuyeån ñoäng Laép raùp nhöõng caùnh tay töï do chi tieát naëng Trang 8 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp M T T P. HC PK ÑH S ôøng à Trö ve t h uoäc cuûeàan ngöôøi lao ñoäng khi laøm vieä c ôû caù c tö theá khaùc nhau Hình 2: Nhaân traé c hoïqcuy B a û n Kyù Tình traïng choã laøm vieä c Giaù trò nhoû Giaù trò thích Khi maë c quaàn aùo hieäu nhaát (mm) hôïp (mm) aám(mm) Laøm vieäc khi ngoà i A Chieà u cao 1220 - 1300 B Chieà u roän g 690 915 1020 Dieä n tích chieám choã - 690-1100 - Dieä n tích hoaït ñoäng - 480-865 - Laøm vieäc khi cuí khom C Chieà u roän g 915 1020 1120 Dieä n tích chieám choã - 815-1220 Dieä n tích hoaït ñoäng - 610-990 Laøm vieäc khi quyø D Chieà u roän g 1070 1220 1270 E Chieà u cao 1425 - 1500 F Chieà u cao cuû a tay töø maët - 690 - ñaát Trang 9 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Dieä n tích chieám choã - 715-1120 - Dieä n tích hoaït ñoäng - 510-890 - Laøm vieäc naèm boø G Chieà u cao 790 915 965 H Chieà u daøi 1500 - 1575 Laøm vieäc naèm saáp I Chieà u cao 436 510 610 J Chieà u daì 2440 - - Laøm vieäc naèm ngöaû K Chieà u cao 510 610 M 660 T T P. HC PK ÑH S L Chieà u daøi 1880 1935 1980 öôøngr I.4 NHIEÄM VUÏ CUÛA KHOA HOÏ C LAO ÑOÄ oNä c veà T G: h u q u eàn t yphuï Baûn - Trang bò kyõ thuaä t, thieá t bò; trang c baûo hoä cho phuø hôïp vôùi ngöôø i lao ñoän g - Toå chöù c saû n xuaát hôïp lyù. - Nghieân cöùu söï lieân quan giöûa ngöôø i lao ñoäng vaø ñieàu kieä n lao ñoäng trong saûn xuaát. Trang 10 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 12. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp CHÖÔNG II: CAÙC VAÊN BAÛN HIEÄN HAØN H VEÀ AN TOAØN LAO ÑOÄNG – VEÄ SINH LAO ÑOÄNG  II.1 HEÄ THOÁ NG LUAÄT PHAÙ P, CHEÁ ÑOÄ CHÍNH SAÙCH BAÛ O HOÄ LAO ÑOÄNG CUÛ A VIEÄ T NAM II.1.1 Boä luaä t lao ñoäng (trích) Chöông X: AN TOAØ N LAO ÑOÄNG, VEÄ SINH LAO ÑOÄNG Ñieà u 95: 1/ Ngöôø i söû duïng lao ñoä ng coù traù ch nhieäm trang bò ñaày ñuû phöông tieän baûo hoä lao ñoäng, baûo ñaûm M P HC an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng vaø caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng .cho ngöôø i lao ñoä ng. Ngöôø i lao T T K ñoäng vaø noä i quy lao ñoäng cuû a doanh H P ñoäng phaûi tuaân thuû caù c quy ñònh veà an toaøn lao ñoäng, veä sinhSlao g Ñ nghieäp. Moï i toå chöùc vaø caù nhaân coù 1lieân quan ñeánrlao öôønñoäng, saûn xuaá t phaûi tuaân theo phaù p luaä t veà an toaøn lao ñoän g, veä sinh lao ñoän g vaø veà baûohuveä veà iTtröôøng. äo cmoâ t q u yeàn 2/ Chính phuû laäp chöông Btrình aûn quoá c gia veà baû o hoä lao ñoäng, an toaøn lao ñoä ng, veä sinh lao ñoän g, ñöa vaøo keá hoaïch phaùt trieå n kinh teá xaõ hoä i vaø ngaân saù ch cuûa Nhaø nöôù c, ñaàu tö nghieân cöùu khoa hoï c, hoã trôï phaùt trieå n caù c cô sôû saûn xuaá t duïng cuï, thieá t bò an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng, phöông tieän baûo veä caù nhaân ; ban haønh heä thoáng tieâu chuaán, quy trình, quy phaïm veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng. 3/ Toån g Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieä t Nam tham gia vôù i Chính phuû trong vieäc xaây döïng chöông trình quoác gia veà baûo hoä lao ñoäng, an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng, xaây döïng chöông trình nghieân cöùu khoa hoï c vaø xaâ y döïn g phaùp luaät veà baûo hoä lao ñoäng, an toaøn lao ñoä ng, veä sinh lao ñoä ng. Ñieà u 96: 1/ Vieä c xaây döïng môù i hoaë c môû roäng, caûi taïo cô sôû ñeå saûn xuaá t, söû duïng, baûo quaûn , löu giöõ vaø taøng tröõ caù c loaïi maùy, thieá t bò, vaä t tö, caù c chaá t coù yeâu caàu nghieâm ngaët veà an toaøn lao ñoän g, veä sinh lao ñoäng, phaûi coù luaän chöùng veà caù c bieän phaùp baû o ñaûm an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng ñoái vôù i nôi laøm vieä c cuû a ngöôøi lao ñoäng vaø moâ i tröôøng xung quanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Danh muïc caù c loaïi maù y, thieát bò, vaät tö, caùc chaá t coù yeâ u caàu nghieâm ngaët veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng do Boä Lao ñoäng – Thöông binh vaø Xaõ hoä i vaø Boä Y teá ban haøn h. 2/ Vieä c saûn xuaá t, söû duï ng, baûo quaûn, vaän chuyeån caù c loaï i maù y, thieá t bò, vaät tö, naêng löôïng, ñieän, hoaù chaá t, thuoá c tröø saâ u, dieät coû , dieä t chuoät, vieä c thay ñoåi coâng ngheä, nhaäp khaåu coâng ngheä môù i phaû i ñöôïc thöïc hieän theo tieâ u chuaån an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoä ng. Caùc loaï i maùy , thieát bò, vaä t tö, caù c chaát coù yeâu caàu nghieâm ngaët veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoä ng phaûi ñöôï c khai baùo, ñaê ng kyù vaø xin caáp giaáy pheùp vôùi cô quan thanh tra Nhaø nöôù c veà an toaøn lao ñoäng hoaë c veä sinh lao ñoä ng. Ñieà u 97: Ngöôø i söû duïng lao ñoäng phaû i baûo ñaûm nôi laøm vieäc ñaï t tieâ u chuaån veà khoâ ng gian, ñoä thoaùng, ñoä saùng, ñaït tieâ u chuaån veä sinh cho pheùp veà buïi, hôi, khí ñoäc, phoù ng xaï, ñieän töø tröôøng, noùn g, aåm, oàn, rung vaø caù c yeáu toá coù haï i khaù c. Caùc yeáu toá ñoù phaû i ñöôï c ñònh kyø kieåm tra ño löôøng. Trang 11 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 13. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Ñieà u 98: 1/ Ngöôø i döû duïn g lao ñoäng phaû i ñònh kyø kieåm tra, tu söû a maùy , thieát bò, nhaø xöôûn g, kho taø ng theo tieâu chuaån an toaøn lao ñoän g, veä sinh lao ñoäng. 2/ Ngöôø i söû duïng lao ñoäng phaû i coù ñuû caù c phöông tieän che chaén caùc boä phaän deã gaây nguy hieån cuû a maùy, thieát bò trong doanh nghieäp; nôi laøm vieä c, nôi ñaët maùy, thieát bò, nôi coù yeáu toá nguy hieåm, ñoä c haï i trong doanh nghieäp , phaûi boá trí ñeà phoø ng söï coá, coù baûng chæ daãn veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoä ng ñaë t ôû vò trí maø moïi ngöôø i deã thaáy, deã ñoï c. Ñieà u 99: 1/ Trong tröôøng hôïp nôi laøm vieä c, maùy, thieát bò coù nguy cô gaây tai naïn lao ñoäng, beän h ngheà nghieäp, ngöôø i söû duï ng lao ñoä ng phaû i thöï c hieä n ngay nhöõng bieän phaù p khaé c phuï c hoaëc phaû i ra leä nh ngöøng hoaït ñoäng taïi nôi laøm vieä c vaø ñoái vôù i maùy, thieá t bò ñoù cho tôùi khi CM cô ñöôï c khaéc phuïc. P. Hnguy K T T 2/ Ngöôø i lao ñoän g coù quyeàn töø choá i laøm coân g vieäc ghoaë Ñ Hc SrôøPi boû nôi laøm vieä c khi thaáy roõ nguy cô xaûy ra tai naïn lao ñoäng ñe doaï nghieâm troïng tính eà T rönôgøn hoaë c söùc khoeû cuûa mình vaø phaûi baùo ngay vôù i maï ä c v uo e ngöôø i phuï traùch tröïc tieáp. Ngöôøi söû yduï u ànngthlao ñoäng khoâng ñöôï c buoä c ngöôø i lao ñoän g tieáp tuï c laøm coâ ng q Baûnc ñoù, neáu nguy cô chöa ñöôï c khaéc phuïc. vieäc ñoù hoaëc trôû laï i nôi laøm vieä Ñieà u 100: Nôi laøm vieäc coù yeáu toá nguy hieåm , ñoä c haï i, deã gaây tai naïn lao ñoäng phaûi ñöôïc ngöôø i söû duïng lao ñoäng trang bò phöông tieän kyõ thuaä t, y teá vaø trang bò baûo hoä lao ñoäng thích hôï p ñeå baûo ñaûm öùng cöùu kòp thôø i khi xaûy ra söï coá, tai naïn lao ñoäng. Ñieà u 101: Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc coù yeáu toá nguy hieåm, ñoä c haïi phaûi ñöôïc caáp ñaày ñuû phöông tieän baûo veä caù nhaân. Ngöôø i söû duïng lao ñoä ng phaû i baûo ñaûm caùc phöông tieän baûo veä caù nhaân ñaït tieâu chuaån chaá t löôïng vaø quy caùch theo quy ñònh cuû a phaùp luaät. Ñieà u 102: Khi tuyeån duïng vaø saé p xeáp lao ñoäng, ngöôø i söû duïng lao ñoäng phaûi caê n cöù vaøo tieâu chuaån söùc khoeû quy ñònh cho töøn g loaïi vieäc, toå chöù c huaán luyeä n, höôùng daãn, thoâ ng baùo cho ngöôø i lao ñoäng veà nhöõng quy ñònh, bieän phaùp laøm vieä c an toaøn, veä sinh vaø nhöõ ng khaû naêng tai naïn caàn ñeà phoø ng troâng coâng vieä c cuû a töøng ngöôø i lao ñoän g. Ngöôø i lao ñoän g phaû i ñöôï c khaùm söù c khoeû khi tuyeån duïng vaø khaùm söù c khoeû ñònh kyø theo cheá ñoä quy ñònh. Chi phí khaùm söùc khoeû cho ngöôøi lao ñoäng do ngöôø i söû duïng lao ñoäng chòu. Ñieà u 103: Doanh nghieä p coù traùch nhieäm toå chöùc chaêm lo söùc khoeû cho ngöôøi lao ñoäng vaø phaû i kòp thôøi sô cöùu, caáp cöùu cho ngöôø i lao ñoä ng khi caàn thieát. Ñieà u 104: Ngöôø i laøm vieä c trong ñieàu kieän coù yeáu toá nguy hieåm, ñoä c haï i ñöôï c boà i döôõng baèn g hieän vaä t, höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thôøi giôø laøm vieä c, thôø i giôø nghæ ngôi theo quy ñònh cuû a phaùp luaät. Ngöôø i laøm vieäc ôû nôi coù yeáu toá gaây nhieãm ñoä c, nhieãm truøng, khi heá t giôø laøm vieä c phaûi ñöôï c ngöôø i söû duïng lao ñoäng baûo ñaûm caù c bieä n phaùp khöû ñoä c, khöû truøng veä sinh caù nhaân. Trang 12 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 14. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Ñieà u 105: Tai naïn lao ñoäng laø tai naïn gaây toån thöông cho baá t kyø boä phaän, chöù c naêng naø o cuû a cô theå ngöôø i lao ñoä ng hoaëc gaây töû vong, xaûy ra trong quaù trình lao ñoä ng, gaén lieà n vôù i vieä c thöïc hieän coân g vieä c, nhieäm vuï lao ñoäng. Ngöôø i bò tai naïn lao ñoä ng phaûi ñöôïc caá p cöùu kòp thôø i vaø ñieàu trò chu ñaùo. Ngöôø i söû duïn g lao ñoäng phaû i chòu traùch nhieäm veà vieäc ñeå xaûy ra tai naïn lao ñoä ng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñieà u 106: Beänh ngheà nghieä p laø beän h phaù t sinh do ñieàu kieän lao ñoäng coù haïi cuû a ngheà nghieäp taùc ñoäng ñoá i vôùi ngöôøi lao ñoäng. Danh muïc caùc loaï i beänh ngheà nghieäp do Boä Y teá vaø Boä Lao ñoän g – Thöông binh vaø Xaõ hoä i ban haønh sau khi laáy yù kieán Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieä t Nam vaø ñaï i dieän cuûa ngöôø i söû duïng lao ñoän g. Ngöôø i bò beänh ngheà nghieäp phaûi ñöôï c ñieàu trò chu ñaùo, khaùm söù c khoeû ñònh kyø, coù hoà sô söù c khoeû rieân g bieä t. M T T P. HC K Ñieà u 107: g Ñ H SP 1/ röôøn nghieäp ñöôï c giaùm ñònh y khoa ñeå xeá p haï ng Ngöôø i taøn taät do bò tai naï n lao ñoäng, beävnehà Tngheà ä c thöông taät, xaùc ñònh möù c ñoä suy giaûym e thuonaêng lao ñoän g vaø ñöôï c phuï c hoà i chöù c naêng lao ñoän g, neáu ànkhaû q u Bacûnsaép xeáp coân g vieäc phuø hôïp vôù i söù c khoeû theo keát luaän cuû a Hoä i ñoàng coøn tieáp tuï c laøm vieäc, thì ñöôï Giaùm ñònh Y khoa lao ñoä ng. 2/ Ngöôø i söû duï ng lao ñoäng phaûi chòu toaøn boä chi phí y teá töø khi sô cöùu, caáp cöùu ñeán khi ñieàu trò xong cho ngöôø i bò tai naï n lao ñoäng hoaë c beänh ngheà nghieäp. Ngöôøi lao ñoäng ñöôï c höôûn g cheá ñoä baûo hieåm xaõ hoäi veà tai naïn lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp. Neá u doanh nghieäp chöa tham gia loaïi hình baûo hieåm xaõ hoä i baé t buoäc, thì ngöôøi söû duï ng lao ñoäng phaû i traû cho ngöôø i lao ñoän g moä t khoaûn tieàn ngang vôùi möùc ñoä quy ñònh trong Ñieàu leä Baûo hieåm xaõ hoä i. 3/ Ngöôø i söû duïn g lao ñoäng coù traù ch nhieäm boà i thöôøn g ít nhaát baèn g 30 thaùng löông cho ngöôø i lao ñoäng bò suy giaûm khaû naêng lao ñoä ng töø 81% trôû leân hoaë c cho thaân nhaân ngöôøi cheá t do tai naï n lao ñoäng, beä nh ngheà nghieäp maø khoâ ng do loã i cuû a ngöôø i lao ñoä ng. Tröôøng hôï p do loãi cuû a ngöôøi lao ñoän g, thì cuõng ñöôï c trôï caáp moät khoaûng tieàn ít nhaá t baèng 12 thaùng löông. Ñieà u 108: Taát caû caù c vuï tai naïn lao ñoäng, caùc tröôøng hôïp bò beä nh ngheà nghieäp ñeàu phaûi ñöôï c khai baù o, ñieàu tra, laäp bieâ n baû n, thoán g keâ vaø baùo caùo ñònh kyø theo quy ñònh cuû a phaùp luaät. Nghieâm caám moï i haøn h vi che giaáu, khai baùo hoaëc baùo caù o sia söï thaä t veà tai naïn lao ñoäng, beä nh ngheà nghieäp. II.1.2 CHEÁ ÑOÄ CHÍNH SAÙ CH BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG Noäi dung cheá ñoä , chính saùchbaûo hoä lao ñoä ng goàm : - Caùc bieän phaùp kinh teá – xaõ hoäi, toå chöù c quaûn lyù vaø cô cheá quaûn lyù coâng taùc baûo hoä lao ñoäng. - Caùc chính saù ch, cheá ñoä nhaèm ñaûm baûo söû duïng lao ñoäng hôïp lyù, boà i döôõng phuï c hoà i söù c lao ñoän g, thôø i gian laøm vieä c, thôøi gian nghæ ngôi. Trang 13 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 15. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp - Cheá ñoä ñoá i vôù i lao ñoäng nöõ, lao ñoän g vò thaønh nieâ n vaø lao ñoäng trong caù c ngheà coâng vieä c ñaëc thuø. - Caùc chính saùch, cheá ñoä baûo hoä lao ñoäng nhaèm baûo ñaûm thuù c ñaåy vieäc thöï c hieän caùc bieä n phaùp kyõ thuaät an toaøn, bieän phaùp veà veä sinh lao ñoän g nhö cheá ñoä traù ch nhieäm cuû a caùn boä quaûn lyù, toå chöù c boä maùy laøm coân g taù c baû o hoä lao ñoä ng, caù c cheá ñoä veà tuyeân truyeà n huaán luyeä n , cheá ñoä veà thanh kieåm tra, khai baùo , ñieàu tra, thoán g keâ, baù o caùo tai naï n lao ñoäng … Coâng taù c baûo hoä lao ñoäng goàm nhieà u coân g vieäc, thuoä c nhieàu lónh vöï c coâ ng taùc khaùc nhau. Hieå u ñöôï c noä i dung coâng taùc baûo hoä lao ñoän g seõ giuùp cho ngöôø i söû duïng lao ñoäng ñeà cao traùch nhieäm trong toå chöù c thöï c hieän coâng taùc baûo hoä lao ñoäng ñeå ñaït keá t quaû toá t nhaát . II.2 QUYEÀ N VAØ NGHÓA VUÏ VEÀ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG CUÛ A NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG VAØ NGÖÔØI LAO ÑOÄNG . II.2.1. NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG  Ngöôø i söû duïng lao ñoä ng coù nghóa vuï tuaân thuû tieâ u chuaån , vi phaïm an toaøn , chính saùch cheá ñoä baû o hoä lao ñoän g , baûo ñaûm ñieàu kieän laøm vieä c an toaøn –veä sinh . Ngöôø iPsöû duïMng lao ñoäng phaûi chòu traùch . HC T K ngT nhieäm veà tình traïng an toaøn vaø söùc khoeû ngöôø i cuû a ngöôøi Hlao Ñ SPñoä øn g öôdoanh eà Tr  Haøn g naêm, Khi xaây döïng keá hoaïch saûn xuaát kinh cuû a doanh nghieäp phaûi laäp keá hoaï ch, bieä n ä c v uo n laøm vieäc . phaùp an toaøn lao ñoä ng vaø caûi thieän ñieàtuhkieä u y e àn Trang bò ñaà y ñuû caùc phöông tieä qn caù nhaân vaø thöïc hieä n caùc cheá ñoä khaùc veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh Baûn  lao ñoän g ñoá i vôùi ngöôø i lao ñoäng theo quy ñònh cuû a nhaø nöôùc .  Phaân coâng traùch nhieäm vaø cöû ngöôø i giaùm saùt thöï c hieän caù c quy ñònh, noäi quy, bieän phaùp an toaøn lao ñoäng, veä sinh an toaøn lao ñoäng trong doanh nghieäp, phoái hôïp vôù i caù c coâ ng ñoaøn cô sôû tuyeâ n truyeàn , giaùo duï c ngöôø i lao ñoäng chaáp haønh quy ñònh bieän phaùp laøm vieäc an toaø n, xaây döïn g vaø duy trì hoaï t ñoäng maïng löôù i an toaøn vieân vaø veä sinh vieân .  Xaây döïng noä i quy, quy trình an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng phuø hôïp vôùi töø ng loaïi maùy, thieát bò coâng ngheä theo tieâu chuaån cuû a Nhaø nöôùc .  Thöï c hieä n huaán luyeä n, höôùng daån ngöôø i lao ñoän g naâng cao hieåu bieá t vaø kyõ naê ng laøm vieä c an toaøn.  Toå chöù c khaùm söù c khoeû ñònh kyø cuûa ngöôø i lao ñoän g theo cheá ñoä quy ñònh  Chaáp haø nh nghieâm chænh cheá ñoä khai baùo, ñieàu tra tai naïn lao ñoä ng, beänh ngheà nghieäp.  Ñònh kyø 6 thaùn g, haøng naêm sô keá t, toån g keá t, ñaùnh giaù keát quaû tình hình thöï c hieä n an toaøn – veä sinh lao ñoä ng, caû i thieän ñieàu kieä n lao ñoä ng vaø baù o caùo vôù i cô quan thaåm quyeàn theo quy ñònh cuû a phaù p luaät . II.2.2. QUYEÀN HAÏN CUÛA NGÖÔØ I SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG  Buoäc ngöôø i lao ñoä ng phaû i tuaâ n thuû caùc quy ñònh noâi quy caùc bieän phaùp an toaøn – veä sinh lao ño1äng .  Khen thöôûng ngöôø i chaát haø nh toá t vaø kyû luaät ngöôø i vi phaïm trong vieäc thöï c hieän an toaø n veä sinh lao ñoäng .  Khieáu naï i vôù i cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn veà quyeá t ñònh cuû a thanh tra lao ñoäng , nhöng phaû i chaát haønh nhöõng quy ñònh ñoù khi chöa coù quyeát ñònh môù i . II.2.3 . NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI LAO ÑOÄNG  Chaáp haønh caùc quy ñònh noä i quy veà an toaøn-veä sinh lao ñoäng coù lieân quan ñeá n coân g vieä c , nhieäm vuï ñöôïc giao . Trang 14 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 16. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp  Phaûi söû duïng vaø baûo quaûn caùc phöông tieän baûo veä caù nhaân ñaõ ñöôï c trang caáp, caùc thieát bò – an toaø n veä sinh nôi laøm vieä c, neáu laøm maát hoaëc hö hoû ng thì phaû i boà i thöôøng .  Phaûi baùo caùo kòp thôø i vôù i ngöôø i coù traù ch nhieäm khi coù phaùt hieän nguy cô gaâ y tai naïn lao ñoäng , gaâ y ñoäc haï i hoaëc söï coá nguy hieåm . Tham gia caá p cöùu vaø khaéc phuï c haäu quaû tai naïn , söï coá khi coù leänh cuû a ngöôøi söû duïng lao ñoän g . II.2.4 . QUYEÀN CUÛ A NGÖÔØI LAO ÑOÄNG .  Yeâu caàu ngöôø i söû duïng lao ñoäng baûo ñaûm ñieàu kieän laøm vieäc an toaø n, veä sinh , caû i thieän ñieàu kieä n lao ñoäng, trang caáp ñaà y ñuû phöông tieän baûo veä caù nhaân, huaán luyeän , höôùng daån bieä n phaùp an toaøn – veä sinh lao ñoä ng .  Töø choá i laøm coâng vieäc hoaëc töï rôøi boõ nôi laøm vieäc khi thaáy roõ nguy cô xaûy ra tai naïn lao ñoäng, ñe doaï nghieâm troïng ñeán tính maï ng, söù c khoeû cuû a mình vaø phaû i baùo caùo ngay vôù i ngöôø i coù phuï traùch tröï c tieáp , töø choá i trôû laï i laøm vieäc neáu nhöõng nguy cô ñoù chöa ñöôï c khaéc phuï c – Khieáu naïi hoaëc toá caù o vôùi cô quan Nhaø nöôù c coù thaåm quyeàn khi ngöôø i söû duïn g lao ñoäng vi phaïm quy ñònh cuû a nhaø nöôùc hoaë c khoâng thöïc hieän giao keá t veà an toaø n –veä sinh lao ñoäng trong hôïp ñoàn g lao ñoä ng, thoaû öôù c M lao ñoän g taäp theå . T T P. HC K g Ñ H SP öôøn ä c v eà Tr uo u y e àn th q Baûn Trang 15 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 17. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp II.3 BIEÂN BAÛ N TAI NAÏ N LAO ÑOÄNG COÄN G HOØA XAÕ HOÄ I CHUÛ NGHÓA VIEÄ T NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Boä coâ ng nghieäp ----o0o---- Nhaø maùy saûn xuaát maùy caøy KIM CÖÔNG ÑT: 0809099 ………………………………………ngaøy ……..thaùng………naêm……………. BIEÂN BAÛN TAI NAÏN LAO ÑOÄNGHCM KT TP. H SP Ñ T r ö ôøng Hoâm nay vaøo luù c……….giôø……….ngaøy………..thaù venà g………….naêm…………….. t h uoäc àn a û n quye Taïi:………………………………………………………………………………………………………………………. B Danh saùch nhöõng ngöôø i bò tai naïn lao ñoäng: Hoï vaø tuoåi Giôù i Ngheà Baäc Möùc ñoä tai Tình traïng thöông teân tính nghieäp thôï naïn tích Toùm taéc dieãn bieán vuï tai naïn : ………………………………………………………………………………........................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... Xaùc ñònh sô boä nguyeân nhaân tai naïn ……………………………………………………………………………….............. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Hoï vaø teân, chöõ kyù nhöõ ng ngöôøi chöùng kieá n. Trang 16 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 18. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp PHAÀN II M T T P. HC PK ÑH S ôøng à Trö huo äc ve quyeàn t Baûn KYÕ THUAÄT VEÄ SINH LAO ÑOÄNG Trang 17 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 19. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp CHÖÔNG III KYÕ THUAÄT VEÄ SINH LAO ÑOÄNG III.1 ÑIEÀU KIEÄ N LAO ÑOÄNG VAØ CAÙ C YEÁU TOÁ NGUY HIEÅM, COÙ HAÏI TRONG LAO ÑOÄNG III.1.1 . Ñieà u kieä n lao ñoä ng Ñieà u kieän lao ñoä ng laø moä t taäp hôïp toå ng theå caù c yeáu toá kyõ thuaät, kinh teá, xaõ hoä i, ñöôï c bieåu hieän thoân g qua caùc coâng cuï vaø phöông tieän lao ñoäng, quaù trình coâng ngheä , moâ i tröôø ng lao ñoä ng vaø söï saáp xeáp, boá trí taùc ñoä ng qua laï i cuû a trong moâ i tröôøng quan heä con ngöôø i, taïo neân moä t ñieàu kieän nhaát ñònh cho con ngöôø i trong quaù trình lao ñoäng. Ñaùn h giaù, phaân tích ñieà u kieän lao ñoäng phaû i tieán haønh ñaùnh giaù phaâ n tích ñoà ng thôø i trong moái quan heä taùc ñoän g qua laïi cuû a taát caû caùc yeáu toá treâ n . 1.1.1. Caùc yeá u toá cuûa lao ñoä ng  Maùy , thieá t bò coâng cuï . M  Nhaø xöôõng . T T P. HC SPK g ÑH  Naên g löôïng , nguyeân lieäu vaä t lieä u . r ö ô ø n  Ñoái töôïng lao ñoäng . o ä c veà T h u eàn t  Ngöôø i lao ñoängaûn . quy B 1.1.2 . Caùc yeá u toá lieâ n quan ñeán lao ñoäng  Caù c yeáu toá töï nhieân coù lieân quan ñeán nôi laøm vieä c .  Caù c yeáu toá kinh teá , xaõ hoä i, quan heä ñôø i soáng hoaøn caûnh gia ñình lieâ n quan ñeán taâm lyù ngöôø i lao ñoäng. Ñieà u kieän lao ñoä ng khoâ ng thuaän lôï i chia ra laøm hai loaï i:  Yeáu toá nguy hieåm gaây chaán thöông, tai naï n lao ñoäng.  Yeáu toá coù haïi ñeán söù c khoeû, gaây beä nh ngheà nghieäp. III.1.2 Caùc yeá u toá nguy hieåm gaây chaá n thöông , tai naïn lao ñoä ng Nhöõng yeáu toá lao ñoän g xaáu, coù nguy cô gaây tai naï n lao ñoäng ñoái vôù i ngöôøi lao ñoä ng, bao goàm : 1.2.1 Caùc boä phaän truyeà n ñoän g vaø chuyeån ñoäng Nhöõng truï c maùy, baùnh raêng, ñai chuyeàn vaø caùc cô caáu truyeàn ñoäng khaù c, söï chuyeå n ñoäng cuûa baûn thaân maùy, thieá t bò nhö: oâtoâ, maù y truï c, taøu bieån, xaø lan, ñoaøn taøu hoaû, ñoaøn goâng … taïo nguy cô cuoán, caùn , keïp, caét ….tai naï n gaây ra coù theå laøm cho ngöôø i lao ñoä ng chaá n thöông hoaëc cheát . 1.2.2 Nguoàn nhieät : ÔÛ caùc loø nung, vaät lieäu nung, nöôù c kim loaïi noùng chaûy, buoàng saá y, maùy eù p taïo hình … Nguy cô boûng, nguy cô chaùy noå. 1.2.3 Nguoàn ñieä n : Trang 18 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 20. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Theo möùc ñieän aùp, cöôøng ñoä doøng ñieän, ñieän töø tröôøng nguy cô ñieän giaä t, ñieän phoùng, chaùy noå hoaë c toån thöông söùc khoeû 1.2.3 Vaät rôi , ñoå , saäp : Thöôøng laø haäu quaû cuûa traïn g thaù i vaä t chaá t khoâng beàn vöõ ng, khoâng oån ñònh gaây ra nhö saäp loø, vaät rôi töø treân cao xuoáng, ñaù rôi, ñaù laên trong khai thaù c ñaù, trong ñaøo ñöôøng haàm, ñoå töôøng ñoå coät ñieän, ñoå coâng trình trong xaây laép , caây ñoå, ñoå haø ng hoaù khi saép xeáp vaän chuyeån . 1.2.4 Vaät vaên g baén : Thöôøng gaëp laø phoi cuûa caù c maùy gia coâng nhö : maùy maø i, maùy tieän, goã ñaùnh laï i ôû caùc maùy cöa ñóa, ñaù vaêng trong noå mìn … 1.2.5 Noå : - Noå vaät lyù : Trong thöï c teá saûn xuaá t, noå coù theå xaûy ra khi aùp suaá t cuûa moâ i chaá t trong caùc thieá t bò chòu aùp löïc, caùc bình chöù a khí neùn, khí thieân nhieân vöôït quaù giôù i haïn beàn cho pheùp cuû a voû bình M hoaëc do thieát bò raïn nöù t, phoàng môùp, bò aê n moøn trong quaù trình söûTduï T P. nHgCkhoâng ñöôï c kieåm ñònh, phaù t K hieän kòp thôø i. g Ñ H SP röôøn eà Thuyû Khi thieá t bò noå sinh ra coâng suaát lôùn äcphaù v nhaø xöôûn g, coâng trình gaây tai naïn ngöôø i xung t h uo àn quye quanh. B a û n - Noå hoaù hoïc : Laø söï bieá n ñoå i veà maët hoaù hoï c cuû a caù c chaá t dieã n ra trong moä t thôø i gian ngaén , vôùi toá c ñoä raát nhanh taïo ra löôïn g saûn phaåm chaùy lôù n, nhieät ñoä cao aù p löïc maïnh laøm huyû hoaï i vaä t chaát, gaây tai naïn ñoái vôù i ngöôøi laøm vieä c rong vuøng nguy hieåm . - Noå vaät lieäu noå ( noå chaát noå ): Sinh ra raát lôùn, ñoàng thôø i sinh ra soùn g xung kích trong khoâng khí vaø gaây chaán ñoäng trong phaïm vi baùn kính nhaá t ñònh . - Noå cuûa kim loaïi noùng chaûy : Khi rôù t kim loaï i loõng vaøo khuoân bò öôù t, caùc boï t khí noå, kim loaï i loûng baén vaøo ngöôøi thao taùc . III.2 CAÙC YEÁ U TOÁ COÙ HAÏ I ÑEÁN SÖÙ C KHOEÛ , GAÂY BEÄNH NGHEÀ NGHIEÄ P Nhöõng yeáu toá do ñieàu kieän lao ñoä ng khoâ ng thuaän lôï i, vöôït quaù giôùi haïn cuû a tieâu chuaån veä sinh lao ñoäng cho pheùp, laøm giaûm söùc khoeû ngöôø i lao ñoä ng, gaây beän h ngheà nghieäp nhö vi khí haäu xaáu ( nhieät ñoä , ñoä aåm khoâ ng khí , böù t xaï nhieä t…) tieáng oàn, rung ñoä ng, phoùng xaï, buï i, caù c hoaù chaá t, hôi khí ñoäc, caùc vi sinh vaät coù haïi … III.2.1 VI KHÍ HAÄU TRONG SAÛN XUAÁT 2.1.1 Khaí nieäm : Vi khí haäu laø traïng thaù i lyù hoïc cuûa khoâng khí trong khoaûng khoâng gian thu heïp, bao goàm caù c yeáu toá veà nhieät, ñoä aåm, böù c xaï nhieä t vaø toá c ñoä chuyeån ñoäng cuû a khoâng khí. Ñieà u kieän vi khí haä u trong saûn xuaá t phuï thuoä c vaøo quy trình coân g ngheä vaø khí haäu ñòa phöông, tuyø theo tính chaát toaû nhieä t cuû a quy trình saûn xuaát, ngöôø i ta phaân ra thaønh caù c loaï i vi khí haäu sau:  Vi khí haäu töông ñoá i oån ñònh: nhieät löôïng toaû ra khoaûng 20o Kcal/m3k2 /1h.  Vi khí haäu noùng: nhieä t löôïng toaû ra lôùn hôn 20o Kcal/m3k2/1h. Trang 19 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2