Một số vấn đề về lò vi sóng và sử dụng lò vi sóng

Chia sẻ: Minh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
163
lượt xem
63
download

Một số vấn đề về lò vi sóng và sử dụng lò vi sóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Steam cooking: Hấp Trình tự nấu hấp được lên chương trình sẵn có thể tăng ý thích nấu bằng lò vi sóng. Chỉ đơn giản chạm vào phím Steam, rất nhiều món hấp như hấp cá, Dim Sum, hấp thịt có thể được nấu một cách đơn giản. Slow cooking: Ninh, hầm Chức năng nấu Slow Cook dùng nấu những món thời gian nấu lâu, nhiệt độ vừa phải. Phù hợp với các món hầm, súp và các đồ uống thảo mộc truyền thống Trung Hoa....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề về lò vi sóng và sử dụng lò vi sóng

  1. Trang 2: Steam cooking: HÊp Tr×nh tù nÊu hÊp ®îc lªn ch¬ng tr×nh s½n cã thÓ t¨ng ý thÝch nÊu b»ng lß vi sãng. ChØ ®¬n gi¶n ch¹m vµo phÝm Steam, rÊt nhiÒu mãn hÊp nh hÊp c¸, Dim Sum, hÊp thÞt cã thÓ ®îc nÊu mét c¸ch ®¬n gi¶n. Slow cooking: Ninh, hÇm Chøc n¨ng nÊu Slow Cook dïng nÊu nh÷ng mãn thêi gian nÊu l©u, nhiÖt ®é võa ph¶i. Phï hîp víi c¸c mãn hÇm, sóp vµ c¸c ®å uèng th¶o méc truyÒn thèng Trung Hoa. Rice, Congee and Porridge: G¹o, ch¸o, ch¸o ®Æc. Chøc n¨ng nÊu nµy gióp viÖc nÊu c¬m, congee, ch¸o ®Æc ®¬n gi¶n mµ vÉn gi÷ ®îc mïi th¬m vµ h¬ng vÞ. Sensor Cooking: Bé phËn c¶m biÕn cã thÓ ph¸t hiÖn ra chÝnh x¸c ®iÒu kiÖn (thùc tr¹ng) cña thùc phÈm ®îc nÊu, tõ ®ã ®iÒu chØnh nhiÖt ®é, thêi gian nÊu phï hîp. One Touch Action: Chøc n¨ng nµy cã thÓ dÔ dµng h©m nãng thùc phÈm, vÝ dô h©m nãng thøc uèng, ®å ¨n ®ùng trong ®Üa, b¸nh m×, khoai t©y c¶ vá, rau, m×. V× vËy, b¹n kh«ng ph¶i chän thêi gian nÊu vµ chÕ ®é n¨ng lîng (high, low). Auto Cook: NÊu tù ®éng Chøc n¨ng nµy t¬ng tù chøc n¨ng One Touch Action, nÊu theo thùc ®¬n ®· lªn ch¬ng tr×nh s½n, v× vËy b¹n kh«ng ph¶i chän thêi gian nÊu vµ chÕ ®é n¨ng lîng (high, low). Easy Defrost: R· ®«ng Sau khi b¹n lùa chän träng lîng thùc phÈm ®Þnh r· ®«ng, lß vi sãng sÏ tù chän thêi gian r· ®«ng, chÕ ®é n¨ng lîng phï hîp. Trang 3: ChuyÓn ®æi c«ng thøc nÊu ¨n Microwave Cooking:
  2. TÊt c¶ c¸c c«ng thøc nÊu ¨n cho lß vi sãng ®îc viÕt dïng cho lß cã c«ng suÊt 1000 W. C¸c chØ dÉn c«ng thøc nÊu mãn ¨n trong lß vi sãng sÏ kh¸c tuú theo c«ng suÊt cña lß. B¶ng díi ®©y chØ ra sù chuyÓn ®æi thêi gian nÊu. NÕu b¹n dïng dÇu ¨n ®Ó nÊu, nªn lùa chän thêi gian nÊu tèi thiÓu, tr«ng chõng cÈn thËn, kiÓm tra thùc phÈm trong qu¸ tr×nh nÊu. ChuyÓn ®æi thêi gian nÊu: C«ng suÊt Thêi gian nÊu (phót, gi©y) lß 1100W 55” 1’50” 2’45” 4’30” 9’05” 13’40” 1000 W 1’ 2’ 3’ 5’ 10’ 15’ 900 W 1’10” 2’20” 3’20” 5’30” 11’00” 16’40” 800 W 1’20” 2’30” 3’50” 6’20” 12’30” 18’50” 700 W 1’30” 2’50” 4’20” 7’10” 14’20” 21’30” Slow cooking: C¸c c«ng thøc nÊu theo chøc n¨ng Slow cooking ®· ®îc chuÈn ho¸, phï hîp víi c¸c lß c«ng suÊt tõ 600 W ®Õn 1000 W. C«ng suÊt vi sãng ®Ò cËp ë ®©y lµ 1000 W. -------------------------------------------------------------------------------------------- ------ Trang 4: Nªn vµ kh«ng nªn §å ®ùng: Kh«ng ®îc dïng nåi, ch¶o, ®Üa kim lo¹i hoÆc cã thµnh phÇn kim lo¹i ®Ó nÊu. Còng nh lµm tõ c¸c vËt liÖu kh«ng chÞu ®îc søc nãng cña thøc ¨n nh ®å dïng thuû tinh ch¹m kh¾c, ®Üa mªlamin. VËt liÖu lý t- ëng cho nÊu ¨n trong lß vi sãng lµ vËt liÖu “trong suèt” ®èi víi sãng vi ba. Nã ph¶i cho phÐp sãng vi ba xuyªn qua, lµm nãng thùc phÈm. Thuû tinh chÞu nhiÖt, thuû tinh gèm, gèm, gèm ®¸, sø vµ mét sè ®å nhùa (theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt) cã thÓ sö dông trong lß vi sãng.
  3. H·y ®Ó lãt tay ë chç thuËn tiÖn. MÆc dï nh÷ng ®å ®ùng an toµn víi sãng vi ba, kh«ng bÞ n¨ng lîng vi ba lµm nãng lªn nhng l¹i bÞ thøc ¨n lµm nãng. GiÊy, nhùa cã thÓ dïng h©m nãng thøc ¨n trong thêi gian ng¾n. GiÊy nh«m ph¶n chiÕu l¹i sãng vi ba nªn ®îc dïng ®Ó che nh÷ng phÇn kh«ng ®Þnh nÊu. Thùc phÈm trong chai vµ ®ãng hép: Kh«ng nªn lµm nãng thùc phÈm trong chai hoÆc ®ãng hép trong lß vi sãng v× qu¸ tr×nh nµy sÏ kÐo dµi vµ t¨ng nhiÖt. DÇu vµ mì: Kh«ng nªn dïng dÇu, mì ®Ó chiªn. NhiÖt ®é cña dÇu cã thÓ kh«ng kiÓm so¸t ®îc dÉn ®Õn qóa nãng. Trøng: Kh«ng nÊu trøng c¶ vá. H¬i níc sinh ra trong vá cã thÓ næ tung do ¸p lùc. Lu«n ®Ëp trøng, t¸ch vá tríc khi nÊu. Trøng luéc chÝn nªn th¸i nhá, c¾t miÕng tríc khi h©m nãng. Trén lßng ®á, lßng tr¾ng ríc khi lµm mãn trøng b¸c hoÆc trøng tr¸ng ®Ó cã kÕt qu¶ tèt. §å ®ùng NÊu vi HÊp Slow Cook NÊu c¬m sãng Thuû tinh §îc §îc §îc §îc (chÞu nhiÖt) Gèm (chÞu §îc §îc §îc §îc nhiÖt) Gèm ®¸ §îc §îc §îc §îc Kim lo¹i Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng R¬m, gç, m©y Thêi gian Kh«ng Kh«ng Kh«ng ng¾n Nhùa (dïng §îc §îc Kh«ng Kh«ng cho lß vi sãng) GiÊy Thêi gian Kh«ng Kh«ng Kh«ng ng¾n TÊm nhùa §îc §îc Kh«ng Kh«ng (dïng lß vi
  4. sãng) GiÊy thiÕc Che Kh«ng Kh«ng Kh«ng §Üa thiÕc Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Chó ý: 1. NÊu vi sãng bao gåm c¸c chøc n¨ng One Touch Action, Senser Reheat vµ Easy Defrost. 2. §èi víi Slow cook (hÇm, ninh nhá löa), Rice cook nÊu c¬m, sö dông nåi thuû tinh chÞu lùc dung tÝch 2 – 3 lÝt trë lªn. ChØ dÉn: 1 chÐn = 250 ml 1 tbsp = 15ml 1 tsp = 5 ml 1 tbsp = 3 th×a cµ phª
Đồng bộ tài khoản