intTypePromotion=3

Ngân hàng câu hỏi môn học Quản lý nhà nước về kinh tế

Chia sẻ: Ngo Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
205
lượt xem
47
download

Ngân hàng câu hỏi môn học Quản lý nhà nước về kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng câu hỏi môn học Quản lý nhà nước về kinh tế gồm 46 câu hỏi tự luận với nội dung của 7 chương môn học sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên kinh tế đang học tập môn học này, giúp các bạn ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi môn học Quản lý nhà nước về kinh tế

  1.  KHOA QUAN TRI KINH DOANH ̉ ̣ Công hoa xa hôi chu nghia Viêt Nam ̣ ̀ ̃ ̣ ̉ ̃ ̣ BÔ MÔN KHOA HOC QUAN LÝ ̣ ̣ ̉ Đôc lâp – T ̣ ̣ ự do – Hanh phuc ̣ ́ NGÂN HANG CÂU HOI ̀ ̉ MÔN HOC: QUAN LY NHA N ̣ ̉ ́ ̀ ƯƠC VÊ KINH TÊ ́ ̀ ́ A. CÂU TRUC ĐÊ THI ́ ́ ̀ ­ Đê thi gôm 3 câu:  ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ + 02 câu thuôc nhom câu hoi 3 điêm ́ ̣ ̉ + 01 câu thuôc nhom câu hoi 4 điêm ́ ̉ ­ Thơi gian:  ̀ 60 phut́ ­ Thi sinh không đ ́ ược sử dung tai liêu ̣ ̀ ̣ B. NGÂN HANG CÂU HOI ̀ ̉ I. NHÓM CÂU HỎI 3 ĐIỂM Chương 1 Câu 1:   Nhà nước là gì (sự  ra đời của nhà nước)?  Trình bày vai trò của  nhà nước đối với xã hội ? Cho ví dụ minh hoạ? Câu 2: Quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Băng th ̀ ực tiên hay ch ̃ ̃ ưng minh ́   quản lý nhà nước về kinh tế vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật? Chương 2 Câu 3:Khái niệm về quy luật kinh tế? Trình bày đăc điêm cua cac quy lu ̣ ̉ ̉ ́ ật   kinh tế? Câu 4: Quy luật là gì? Anh (chị) hãy trình bày cơ chế vận dụng quy luật?   Cho ví dụ minh hoạ? Câu 5: Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Trình bày nội dung   nguyên tắc kết hợp hài hòa các loại lợi ích xã hội? Lấy ví dụ  vận dụng   nguyên tắc đó trong quản lý? Câu 6: Trong quan ly nha n ̉ ́ ̀ ươc vê kinh tê cân tuân thu nh ́ ̀ ́ ̀ ̉ ững nguyên tăć   ̣ ̉ ́ ống nhất lãnh đạo chính trị  và  nao? Trinh bay nôi dung cua nguyên tăc th ̀ ̀ ̀ kinh tế? 
  2. Câu 7: Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế phải đảm bảo những yêu  cầu nào? Trong quản lý nhà nước về kinh tế, có thể tiết kiệm theo những   hướng nào? Câu 8: Cho biêt các nguyên t ́ ắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế  ở  Việt Nam? Lam ro nguyên tăc phân đinh va kêt h ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ợp tôt ch ́ ức năng quan ̉   ́ ̀ ươc vê kinh tê v ly nha n ́ ̀ ́ ới chức năng quan ly kinh doanh cua cac doanh ̉ ́ ̉ ́   ̣ nghiêp. Chương 3 Câu 9: Có quan điểm cho rằng: "Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là   một hệ thống bao gồm nhiều chủng loại, từ công cụ vô hình đến công cụ  hữu hình, từ  công cụ  vật chất  đến công cụ  kỹ  thuật,…" Anh chị  hãy   chứng minh quan điểm trên? Trong hoạt động quản lý nhà nước về  kinh  tế, công cụ nào quan trọng nhất? Tại sao? Câu 10: Hãy trình bày vai trò của các công cụ quản lý nhà nước về  kinh   tế?  Câu 11: Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Vai trò của pháp luật  và hướng đổi mới hệ thống pháp luật trong quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 12: Tại sao nói việc sử dụng các phương pháp quản lý nhà nước về  kinh tế  lại là một khoa học và nghệ  thuật? Trong quản lý nhà nước về  kinh tế, phương pháp hành chính cần đáp  ứng những yêu cầu gì? Cho ví   dụ minh hoạ? Câu 13:  Phương pháp hành chính là gì? Cho biết đặc điểm, vai trò, yêu  cầu khi sử  dụng các phương pháp hành chính trong quản lý nhà nước về  kinh tế? Câu 14: Phương pháp quản lý nhà nước về  kinh tế  là gì? Trình bày nội   dung của phương pháp kinh tế? Cho ví dụ thực tiễn Câu 15: Trình bày nội dung của phương pháp giáo dục? Những lưu ý khi   vận dụng các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế ? Câu 16: Tài sản quốc gia bao gôm nh ̀ ưng loai nao? Vai trò c ̃ ̣ ̀ ủa tài sản   quốc gia đối với sự phát triển kinh tế?  Câu 17: Vận dụng các phương pháp quản lý Nhà nước về kinh tế cần chú  ý những đặc điểm gì? Cho ví dụ thực tiễn Chương 4 Câu 18: Khái niệm, đặc điểm của mục tiêu quản lý nhà nước về kinh tế?  Trình bày nội dung mục tiêu ổn định kinh tế? Câu 19: Mục tiêu quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Mục tiêu tăng trưởng   kinh tế được biểu hiện như thế nào?
  3. Câu 20: Trinh bay n ̀ ̀ ội dung mục tiêu công bằng kinh tế? Tại sao nhà   nước phải thực thực hiện công bằng kinh tế? Câu 21: Vì sao cần đề  ra  mục tiêu phúc lợi kinh tế  tổng hợp? Nội dung   của mục tiêu phúc lợi kinh tế tổng hợp? Câu 22: Có quan điểm cho rằng "Kiểm soát sự  phát triển kinh tế  thực   chất là một hệ thống phản hồi và dự báo sự phát triển nền kinh tế", quan  điểm này đúng hay sai? Giải thích? Câu 23: Trình bày những nội dung chức năng tổ  chức và điều hành nền   kinh tế? Câu 24: Đặc điểm của cơ  sở  hạ  tầng là gì? Tại sao nhà nước phải đảm   bảo cơ sở hạ tầng? Nhà nước đảm bảo cơ sở hạ tầng theo hướng nào? Chương 5 Câu 25: Thông tin quản lý nhà nước về  kinh tế  co khac biêt gi so v ́ ́ ̣ ̀ ơí  thông tin thông thương?  ̉ ́ ̀ ươc vê kinh tê cân ̀ Thông tin trong quan ly nha n ́ ̀ ́ ̀  ̉ ̉ đam bao nh ưng yêu câu gi? ̃ ̀ ̀ Câu 26: Vai trò của thông tin trong quản lý nhà nước về kinh tế? Khi vận   hành hệ thống thông tin quản lý cần quan tâm những vấn đề gì? Câu 27: Cho biết các phương pháp thường được sử  dụng để  lấy ý kiến  chuyên gia? Câu 28: Trình bày khái quát các phân hệ của hệ thống thông tin quản lý? Chương 6 Câu 29: Bộ  máy quản lý nhà nước về  kinh tế  là gì? Trình bày những   nguyên tắc chính trị trong tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 30:Cho biết căn cứ xây dựng bộ máy nhà nước? Làm rõ các bước của   quá trình xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ? Chương 7 Câu 31: Can bô quan ly kinh tê đ ́ ̣ ̉ ́ ́ ược phân loai nh ̣ ư thê nao? Cho vi du? ́ ̀ ́ ̣ II. NHÓM CÂU HỎI 4 ĐIỂM Chương 1 Câu 32: Thông qua những khuyết tật của nền kinh tế  thị  trường, hãy  chứng minh vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt Nam? Chương 2 Câu 33:  Trình bày các quy luật tâm lý xã hội? Cho ví dụ  vận dụng quy   luật tâm lý xã hội trong thực tiễn quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 34: Cơ chế quản lý kinh tế là gì? Cho biết nội dung và động lực của  cơ chế quản lý kinh tế?
  4. Câu 35: Trình bày các loại quy luật theo sự phân chia lĩnh vực? Chương 3 Câu 36: Khái niệm và đặc trưng của công cụ quản lý nhà nước về kinh tế  ? Chính sách là gì? Trình bày vai trò của công cụ chính sách? Câu 37: Quan ly kê hoach vi mô co vai tro gi trong quan ly nha n ̉ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ươc vế ̀  ̉ ̣ ̣ kinh tê? Đê hoat đông quan ly nha n ́ ̉ ́ ̀ ươc co hiêu qua cân đôi m ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ới công tać   ́ ̣ kê hoach hoa vi mô theo h ́ ̃ ướng nao, liên hê th ̀ ̣ ực tê?́ Chương 4 Câu 38: Đê t ̉ ạo ra được môt môi tr ̣ ường thuận lợi cho hoạt động sản xuất  kinh doanh Nha n ̀ ươc cân phai giai quyêt nh ́ ̀ ̉ ̉ ́ ững vân đê nao? ́ ̀ ̀ Câu 39: Trinh bay vai tro cua ch ̀ ̀ ̀ ̉ ưc năng kiêm soat s ́ ̉ ́ ự  phat triên kinh tê? ́ ̉ ́  Cac hinh th ́ ̀ ưc chu yêu cua ch ́ ̉ ́ ̉ ức năng kiêm soat. ̉ ́ Câu 40: Bảo trợ  sản xuất là gì? Mặt trái của bảo trợ? Để  bảo trợ  thành  công, bộ máy nhà nước cần hoàn thiện theo hướng nào? Cho vi du. ́ ̣ Chương 5 Câu 41:  Trinh bay các b ̀ ̀ ước của quá trình ra quyết định? Theo anh chị,   bước nào là quan trọng nhất? Vì sao? Câu 42:  Phân tích quy trình ra quyết định và lấy một ví dụ  thực tế  để  minh hoạ cho quy trình đó? Câu 43: Thông tin là gì? Cách phân loại thông tin trong quản lý nhà nước  về kinh tế? Cho ví dụ? Câu 44: Thông tin quản lý và truyền thông có mối quan hệ  như thế  nào?   Làm rõ các phương pháp truyền thống trong quản lý nhà nước về kinh tế? Chương 6: Câu 45: Cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND va UBND trong quan ̀ ̉   ́ ấy một ví dụ cụ thể minh họa? ly kinh tê? L ́ Chương 7 Câu 46: Đao tao đôi ngu can bô quan ly cân quan tâm đên nh ̀ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ững vân đê gi? ́ ̀ ̀  Nhưng nguyên tăc c ̃ ́ ơ  ban nao cân th ̉ ̀ ̀ ực hiên nghiêm tuc trong đao tao đôi ̣ ́ ̀ ̣ ̣  ̃ ́ ̣ ngu can bô quan ly? ̉ ́ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản