intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 16/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

225
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 32-NQ/UBTVQH9 ngày 10/3/93 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 16/CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 16­C T   g µy  23 th¸ng 3 n¨ m  1993  u y  ® Þ n h  c hi  n Q tiÕt   thi h µ n h  N g h Þ  q u y Õt    sè 32­N Q/ U B T V Q H 9   n g µy  10 th¸ng 3 n¨ m  1993 c ña U û  b a n  T h ên g  vô  Q u è c  héi V Ò  viÖc b æ  s u n g   h¸p lÖn h   P thu Õ  thu n h Ë p  ® èi   n g êi cã thu n h Ë p  víi ca o C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  32­ sè  NQ/UBTVQH9   ngµy  3­ 10­ 1993  cña    Uû ban  Thêng  Quèc    viÖc    vô  héivÒ  bæ sung Ph¸p lÖnh ThuÕ     thu nhËp      ®èi víingêi  cã    thu nhËp  cao. Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I P h¹ m  vi ¸p d ô n g §iÒu 1.­  C¸c    c¸ nh©n kh«ng ®¨ng  kinh  ký  doanh  nhµ cöa, nhng    cã  b¸n nhµ    cïng víi     viÖc chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ  cã  ®ã,    thu nhËp  mµ cã    cao ph¸tsinh      tõ ho¹t®éng    trªn,®Òu     ph¶i nép    thuÕ thu nhËp kh«ng  êng  th xuyªn theo quy      ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh nµy. §iÒu  2.­  Thu  nhËp  thuéc  diÖn  chÞu  thuÕ thu nhËp  kh«ng  êng  th xuyªn quy ®Þnh  it¹ NghÞ  ®Þnh  nµy    lµ kho¶n  chªnh lÖch gi÷a    gi¸b¸n  gi¸ vµ    vèn cña    i c¸c lo¹ nhµ  sau ®©y: nhµ    tù x©y  dùng, nhµ  îcmua   b¸n        ®   do  ho¸ gi¸, nhµ mua  inhµ  îchëng  l¹  , ®   quyÒn  thõa kÕ,    nhµ  îcbiÕu  ®   tÆng,vµ    i   c¸clo¹ nhµ    kh¸c® îcph¸p luËtcho          phÐp  cïng víi b¸n      viÖc chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt cã  nhµ ®ã. NÕu  nhµ  ®Êt  vµ  thuéc quyÒn  h÷u  quyÒn  dông  ph¸p  së  vµ  sö  hîp  cña  nhiÒu ngêi th×  nhËp    thu  chÞu  thuÕ  îc tÝnh  ®   riªngcho    tõng ngêi theo    phÇn  mµ   ngêi®ã  îchëng.   ®   §iÒu 3.­Gi¸ b¸n  gi¸vèn      vµ    cña nhµ ®em  b¸n cïng    víiviÖc chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ  cã  ®ã,  îcx¸c®Þnh  thÓ  sau: ®     cô  nh  1. Gi¸ b¸n:lµ gi¸thanh            to¸n thùc  gi÷a    tÕ  ngêi mua   ngêi b¸n  i     vµ    t¹ thêi ®iÓm     b¸n nhµ cïng víi     viÖc  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ  cã  ®ã. Trêng    hîp ngêimua,    ngêib¸n      kª khaikh«ng    ®óng    gi¸thùc tÕ    îctÝnh    th× ®   theo b¶ng    gi¸ tèi  thiÓu do  TµichÝnh  Bé    Bé    vµ  X©y  dùng quy ®Þnh  theo tõng thêikú.      
  2. 2 2. Gi¸ vèn: lµ chiphÝ              ®Ó x©y  dùng nhµ, mua     nhµ cïng    víi®Êt  nhµ  cã  ®ã,    chiphÝ   tr¶cho  viÖc nhËn quyÒn  dông  sö  ®Êt  phÝ  (lÖ  cÊp  ®Êt,lÖ    phÝ  tr   v.v. . vµ      íc b¹  .   c¸c chi phÝ  ) kh¸c (nÕu    cã) cña nhµ ®em  b¸n  cïng    víiviÖc  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ  cã  ®ã. ­ Riªng ®èi víinhµ  îchëng          ®   quyÒn  thõa kÕ, biÕu tÆng  ícngµy  3­ tr   31­ 1993    gi¸vèn  îc x¸c ®Þnh  ®     theo    gi¸thÞ  êng  i   tr t¹ thêi®iÓm  ngµy  3­ 31­ 1993.   C¸c  êng    tr hîp thõa kÕ, biÕu tÆng  sau ngµy  3­ 31­ 1993  ® îctÝnh  th×    theo    gi¸ thÞ  êng      tr t¹ thêi®iÓm   îchëng  i ®   quyÒn  thõa kÕ,    biÕu tÆng.   §iÒu 4.­  Nh÷ng kho¶n thu nhËp  b¸n  do  nhµ  chuyÓn  vµ  quyÒn sö  dông ®Êt sau ®©y  kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp cao theo NghÞ  ®Þnh nµy: 1. Thu    nhËp  b¸n  do  nhµ  chuyÓn  vµ  quyÒn  dông  sö  ®Êt thuéc ®èi îng t   kinh doanh cña    chøc, c¸ nh©n  ®¨ng  kinh  c¸c tæ      cã  ký  doanh nhµ, m«i  i   gií  trongviÖc    mua    b¸n nhµ,cho      thuªnhµ. 2. Thu nhËp  b¸n  do  nhµ, chuyÓn    quyÒn  dông  sö  ®Êt  cña    c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ      quan  níc,c¸cc¬  hµnh chÝnh  nghiÖp,lùcl   trang,c¸ctæ  sù     îng vò      chøc  ®oµn  thÓ. C h ¬ n g  II C¨n c ø  tÝn h thu Õ  v µ bi Ó u  thu Õ §iÒu 5.­C¨n  tÝnh    cø  thuÕ    lµ thu nhËp ph¸tsinh trong mçi        lÇn b¸n  nhµ, cïng      víiviÖc chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ    cã  ®ã cña  tõng    c¸ nh©n  theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ  2  thuÕ  suÊt theo    quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  7  NghÞ  ®Þnh  nµy §iÒu 6.­§èivíitr hîp        êng  mua  b¸n nhµ cïng    víiviÖc chuyÓn quyÒn  sö dông ®Êt    c¸c  nãi ë  ®iÒu      trªn mµ thanh to¸n b»ng    ngo¹itÖ, b»ng      vµng  hoÆc  b»ng  hiÖn      vËt th× ph¶iquy    ®æi    ra tiÒn ViÖt Nam         ®Ó lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ. Ngo¹itÖ, vµng  îc tÝnh      ®   theo      tû gi¸mua   Ng©n   do  hµng Nhµ    níc c«ng  bè; hiÖn    vËt  îc tÝnh  ®   theo    gi¸thÞ  êng  ithêi®iÓm   tr t¹    b¸n nhµ  chuyÓn  vµ  quyÒn  dông  sö  ®Êt. §iÒu  7.­ ThuÕ  suÊt ®èi víi  thu nhËp  do b¸n nhµ cïng víi  viÖc  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ    cã  ®ã (thu nhËp    chÞu thuÕ  quy ®Þnh   ë  §iÒu  ® îc ¸p  2)    dông  theo "BiÓu  thuÕ luü tiÕn tõng phÇn  ®èi    víithu nhËp  kh«ng  êng  th xuyªn",quy    ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña    12  Ph¸p lÖnh Thu nhËp  thuÕ  ®èi  víi  ngêi cã thu nhËp  cao vµ phÇn  b, §iÓm  1  cña NghÞ  quyÕt sè 32­ NQ/UBTVQH9   ngµy  3­ 10­ 1993  cña  ban  Uû  Thêng  Quèc    thÓ: vô  héi,cô  BiÓu thuÕ    luü tiÕn tõng    phÇn        ®èi víithu nhËp  b¸n  do  nhµ  cïng víiviÖc      chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ  cã  ®ã:
  3. 3 BË Thu  nhËp  lÇn    1  ph¸tsinh ThuÕ   suÊt  c (%) 1 ®Õn   0 1.800.000® 2 Trªn  ­3.800.000®   5 1.800.000® 3 3.800.000® ­9.500.000®   10 4 9.500.000® ­  15 19.000.000® 5 19.000.000® ­  20 28.000.000® 6 28.000.000® ­  30 50.000.000® 7 50.000.000® 60 C h ¬ n g  III Kª k h ai n é p  thu Õ  thu n h Ë p §iÒu  ­ ThuÕ     8.   thu nhËp      ®èi víikho¶n    thu nhËp    ph¸tsinh do  nhµ    b¸n  cïng    víiviÖc chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ  cã  ®ã, nép mét lÇn trong thêi     h¹n 30    ngµy  tõngµy    kÓ    ph¸tsinhthu nhËp.     §iÒu   9.­Trong  tr hîp b¸n  mäi  êng    nhµ  cïng víi     viÖc chuyÓn quyÒn  sö  dông ®Êt  nhµ  cã  ®ã,  ngêib¸n    ph¶ikª khai®Çy  c¸c giÊy          ®ñ    tê cÇn thiÕt®èi     víi  viÖc  nhµ  b¸n  cïng víi     viÖc chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ  ®Ó   cã  ®ã  lµm  c¬  x¸c ®Þnh    së    thu nhËp  thùc hiÖn  vµ    nép thuÕ ®Çy  ®ñ, ®óng    quy  thêih¹n  ®Þnh  trongNghÞ    ®Þnh  nµy  híng dÉn  vµ    cña  TµichÝnh. Bé    §iÒu 10.­Bé      Tµi chÝnh  chøc  tæ  viÖc  thuÕ  nhËp  thu  thu  theo quy  ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh nµy.Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ccÊp  tr¸chnhiÖm   cã    chØ ®¹o  c¸c ngµnh    chøc n¨ng phèihîp vµ        t¹o®iÒu  kiÖn    quan    ®Ó c¬  thu thuÕ    thu ®ñ  tiÒn thuÕ    vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. C h ¬ n g  IV Gi¶ m, m i Ô n  thu Õ
  4. 4 §iÒu 11.­C¸c  êng    ®©y  îcxÐt gi¶m, miÔn    tr hîp sau  ®       thuÕ    thu nhËp  theo NghÞ    ®Þnh  nµy: 1. Do    hoµn  c¶nh khã kh¨n,do      dichuyÓn  ®Õn     n¬ikh¸c mµ     ph¶ib¸n    nhµ  cïng    víiviÖc chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ    ® îc miÔn  cã  ®ã th×    thuÕ    thu nhËp  theo NghÞ    ®Þnh  nµy. 2.C¸c  gia ®×nh    hé    thuéc diÖn    chÝnh  s¸ch:gia ®×nh  ¬ng      th binh liÖtsÜ,       gia ®×nh  c«ng      cã  víic¸ch m¹ng, c¸c gia ®×nh  khã          cã  kh¨n ®ét    xuÊt do    thiªn   tai®Þch    ho¹,tain¹n      bÊt ngê, bÖnh      tËt ph¶i b¸n    nhµ cïng    víiviÖc chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ  cã  ®ã,  ® îc gi¶m  th×    thuÕ  mét lÇn  møc   vµ  gi¶m    tèi ®a kh«ng    qu¸ 50%   thuÕ  sè  ph¶inép.   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    nguyªn t¾c,thñ    møc       tôc vµ  ®é xÐt miÔn gi¶m  cô  thÓ  cho     îng trªn. c¸c®èi t   C h ¬ n g  V X ö  lý vi p h¹ m  v µ k h e n  thë n g §iÒu 12.­ViÖc  lý c¸c hµnh        xö      vi vi ph¹m  khen  ëng    vµ  th c¸c thµnh  tÝch        chøc  c¸nh©n  ®èi víi tæ  c¸c vµ    trong viÖc      thihµnh thuÕ    thu nhËp      ®èi víi ngêicã      thu nhËp  cao  b¸n  do  nhµ  chuyÓn  vµ  quyÒn  dông  sö  ®Êt  nhµ  cã  ®ã,  ® îcthùc hiÖn      theo quy  ®Þnh  i   t¹ c¸c §iÒu        vµ  cña    21,22,23,24  25  Ph¸p  lÖnh  ThuÕ     thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao  îcHéi ®ång  ®     Nhµ    nícth«ng  qua  ngµy  th¸ng12  27    n¨m  1990. C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu  ­NghÞ  13.   ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  4­ 1­ 1993. §iÓm     6,§iÒu  NghÞ  3  ®Þnh  119/H§BT  sè  ngµy  4­ 17­ 1991 cña    Héi ®ång  Bé  ëng  tr (nay lµChÝnh      phñ) quy    ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ  thu  nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao  îcsöa  ®   ®æi    sau:"6/TiÒn    nh­ l¹ nh  i     thu vÒ  îng b¸n      tµi s¶n    (trõnhµ  cöa)thuéc së      h÷u    c¸nh©n". §iÒu  ­Bé  ëng  TµichÝnh  14.   tr Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2