intTypePromotion=1

Nghị định 17/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
97
lượt xem
4
download

Nghị định 17/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 17/CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ ®ÞNH CñA CHÝNH PHñ Sè 17/CP NGµY 6 TH¸NG 2 N¨M 1995 BAN HµNH TIªU CHUÈN HµNH Lý MIÔN THUÕ CñA KH¸CH XUÊT NHËP C¶NH T¹I C¸C CöA KHÈU VIÖT NAM CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1994; C¨n cø Ph¸p lÖnh H¶i quan ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 1990; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i, NGHÞ ®ÞNH §iÒu 1. - Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy Tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ cña kh¸ch xuÊt nhËp c¶nh t¹i c¸c cöa khÈu ViÖt Nam. §iÒu 2. - C¸c vËt phÈm ngoµi Tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ ®· ghi t¹i §iÒu 1 trªn ®©y ®îc coi lµ hµng ho¸, ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu theo luËt ®Þnh vµ chÞu sù ®iÒu chØnh cña c¸c quy ®Þnh ph¸p lý liªn quan kh¸c. §iÒu 3. - Mäi hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy ®Òu bÞ xö lý theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. §iÒu 4. - NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 09/CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 1992 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 1995. §iÒu 5. - Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. TIªU CHUÈN HµNH Lý MIÔN THUÕ CñA KH¸CH XUÊT NHËP C¶NH T¹I C¸C CöA KHÈU VIÖT NAM (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 17/CP ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ) STT MÆt hµng Sè lîng Ghi chó 1 Rîu, ®å uèng cã cån TrÎ em díi 15 tuæi kh«ng ®îc hëng tiªu chuÈn nµy - Rîu trªn 22 ®é 1,5 lÝt - Rîu díi 22 ®é 2,0 lÝt - §å uèng cã cån bia 3,0 lÝt 2 Thuèc l¸ TrÎ em díi 15 tuæi kh«ng
  2. 2 - Thuèc l¸ ®iÒu 400 ®îc hëng tiªu chuÈn nµy ®iÕu - X× gµ 100 - Thuèc l¸ sîi ®iÕu 500 gam 3 ChÌ, cµ phª TrÎ em díi 15 tuæi kh«ng ®îc hëng tiªu chuÈn nµy - ChÌ 5 gam - Cµ phª 3 gam 4 QuÇn ¸o, ®å dïng mang tÝnh chÊt hµnh lý phôc vô cho môc ®Ých chuyÓn ®i 5 C¸c vËt phÈm kh¸c ngoµi tiªu chuÈn hµnh lý ®· ghi ë c¸c hµng sè 1, 2, 3, 4 nªu trªn (kh«ng ph¶i lµ hµng cÊm) khi xuÊt nhËp c¶nh ®- îc mang theo víi tæng trÞ gi¸ miÔn thuÕ kh«ng qu¸ 500 USD, ¸p dông ®èi víi c«ng d©n ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vµ ngêi níc ngoµi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2