intTypePromotion=1

Nghị định 89-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
76
lượt xem
9
download

Nghị định 89-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 89-CP của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 89-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ ®ÞNH CñA CHÝNH PHñ Sè 89-CP NGµY 17-8-1994 VÒ VIÖC THU TIÒN Sö DôNG ®ÊT Vµ LÖ PHÝ ®ÞA CHÝNH CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø c¸c §iÒu 12, 22 vµ 79 LuËt §Êt ®ai ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 1993; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc trëng Tæng côc §Þa chÝnh, NGHÞ ®ÞNH: CH¬NG I NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG §iÒu 1.- 1- Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n (gäi chung lµ ngêi sö dông ®Êt) trõ nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy, khi ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã nghÜa vô nép tiÒn sö dông ®Êt; 2- Ngêi sö dông ®Êt ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi, nÕu ®- îc Nhµ níc cho phÐp sö dông vµo môc ®Ých kh¸c, th× ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. §iÒu 2.- Nh÷ng trêng hîp sau ®©y kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt khi ®îc Nhµ níc giao ®Êt: 1- §Êt ®îc giao ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi; 2- §Êt do Nhµ níc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuª ®· nép tiÒn thuª ®Êt; 3- §Êt cã nhµ ë thuéc së h÷u Nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang thuª ®· tÝnh tiÒn sö dông ®Êt trong gi¸ b¸n nhµ ®Ó nép tiÒn vµo ng©n s¸ch. §iÒu 3.- Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ph¶i nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh trong nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: 1- CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; 2- Chøng nhËn ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai; 3- TrÝnh lôc hå s¬ ®Þa chÝnh.
  2. 2 CH¬NG II C¨N Cø TÝNH MøC THU TIÒN Sö DôNG ®ÊT Vµ LÖ PHÝ ®ÞA CHÝNH §iÒu 4.- C¨n cø tÝnh møc thu tiÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt (m2) ®îc giao hoÆc ®îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông, gi¸ ®Êt 9®/m2 t¹i thêi ®iÓm thu tiÒn sö dông ®Êt vµ tû lÖ ®îc miÔn hoÆc gi¶m theo ph¸p luËt. §iÒu 5.- Gi¸ ®Êt ®Ó tÝnh tiÒn sö dông ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh) quy ®Þnh theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ChÝnh phñ ban hµnh. §iÒu 6.- Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh møc thu lÖ phÝ ®èi víi tõng c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh nµy vµ chÕ ®é qu¶n lý sö dông tiÒn thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh. CH¬NG III Kª KHAI NéP TIÒN Sö DôNG ®ÊT Vµ LÖ PHÝ ®ÞA CHÝNH §iÒu 7.- Ngêi sö dông ®Êt cã nghÜa vô: 1- Kª khai vµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh tiÒn sö dông ®Êt; 2- Nép ®ñ tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ níc tríc khi ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc cÊp giÊy phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. §iÒu 8.- C¬ quan thuÕ c¸c cÊp tæ chøc viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt, cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1- Híng dÉn ngêi sö dông ®Êt thùc hiÖn nghiªm chØnh viÖc kª khai, nép tiÒn sö dông ®Êt; 2- KiÓm tra, x¸c minh tµi liÖu kª khai vµ tÝnh sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i thu; 3- Th«ng b¸o viÖc nép tiÒn sö dông ®Êt, theo dâi vµ ®«n ®èc viÖc nép tiÒn sö dông ®Êt vµo Kho b¹c Nhµ níc. §iÒu 9.-
  3. 3 C¬ quan ®Þa chÝnh cã tr¸ch nhiÖm thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh vµ nép ng©n s¸ch Nhµ níc theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 10.- C¬ quan thu tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh ph¶i cÊp chøng tõ thu tiÒn cho ngêi nép tiÒn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 11.- 1- C¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai c¸c cÊp vµ c¬ quan ®îc giao quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan thuÕ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é thu; nép tiÒn sö dông ®Êt, lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy; 2- C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, chØ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc cÊp giÊy phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt sau khi ngêi sö dông ®Êt ®· nép ®ñ tiÒn sö dông ®Êt. CH¬NG IV MIÔN HOÆC GI¶M THU TIÒN Sö DôNG ®ÊT §iÒu 12.- §îc miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi nh÷ng trêng hîp sau ®©y: 1- §Êt ®îc giao ®Ó sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng, quèc phßng, an ninh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 58, kho¶n 1 §iÒu 65 cña LuËt §Êt ®ai (trõ ®Êt sö dông vµo x©y dùng nhµ ë cña hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n). 2- §Êt dïng ®Ó ë thuéc c¸c n«ng th«n miÒn nói, h¶i ®¶o, ®Êt ë thuéc vïng ®Þnh canh, ®Þnh c, vïng kinh tÕ míi; 3- §Êt ë cho ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c theo quy ®Þnh riªng cña ChÝnh phñ; 4- §Êt giao ®Ó ®Õn bï cho tæ chøc, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc thÊp h¬n so víi gi¸ trÞ ®Êt bÞ thu håi; 5- ViÖc miÔn hoÆc gi¶m thu håi tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi ®Êt ë nãi t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu nµy chØ ®îc thùc hiÖn trong khu«n khæ h¹n møc ®Êt ë theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 54 vµ §iÒu 57 LuËt §Êt ®ai. §iÒu 13.- Mçi ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh nµy chØ ®îc miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt mét lÇn giao ®Êt.
  4. 4 CH¬NG V Xö Lý VI PH¹M, KHEN THëNG §iÒu 14.- Ngêi sö dông ®Êt kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc kª khai, kh«ng nép ®Çy ®ñ tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× kh«ng ®îc giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, giÊy phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. §iÒu 15.- Ngêi nµo lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó chiÕm dông, tham « tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh th× ph¶i båi thêng cho Nhµ níc toµn bé sè tiÒn ®· chiÕm dông, tham « vµ tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¬ quan thuÕ vµ c¬ quan ®Þa chÝnh nÕu x¸c ®Þnh sai møc tiÒn sö dông ®Êt hoÆc lÖ phÝ ®Þa chÝnh ph¶i nép, th× ph¶i båi thêng toµn bé sè thiÖt h¹i ®· g©y ra. §iÒu 16.- C¬ quan, c¸n bé thuÕ vµ ®Þa chÝnh hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, ngêi cã c«ng ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× ®îc khen thëng theo chÕ ®é chung cña Nhµ níc. CH¬NG VI §IÒU KHO¶N THI HµNH §iÒu 17.- NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký, nh÷ng quy ®Þnh tr- íc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 18.- Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Tæng côc §Þa chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 19.- Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¸c c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2