intTypePromotion=1

Nghị định số 94/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
106
lượt xem
14
download

Nghị định số 94/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 94/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 94/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 94/2008/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B O HI M XÃ H I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a T ng Giám c B o hi m Xã h i Vi t Nam và B trư ng B N i v , NGHN NNH i u 1. V trí và ch c năng 1. B o hi m Xã h i Vi t Nam là cơ quan thu c Chính ph , có ch c năng t ch c th c hi n ch , chính sách b o hi m b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n, b o hi m y t b t bu c, b o hi m y t t nguy n; t ch c thu, chi ch b o hi m th t nghi p; qu n lý và s d ng các qu : b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n, b o hi m th t nghi p (sau ây g i chung là b o hi m xã h i), b o hi m y t b t bu c, b o hi m y t t nguy n (sau ây g i chung là b o hi m y t ) theo quy nh c a pháp lu t. 2. B o hi m Xã h i Vi t Nam ch u s qu n lý nhà nư c c a B Lao ng Thương binh và Xã h i v b o hi m xã h i, c a B Y t v b o hi m y t , c a B Tài chính v ch chính sách i v i các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t . i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B o hi m Xã h i Vi t Nam. 2. Trình Th tư ng Chính ph chi n lư c phát tri n ngành B o hi m Xã h i Vi t Nam; k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm v ho t ng c a B o hi m Xã h i Vi t Nam; án b o toàn và tăng trư ng các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t sau khi ư c H i ng qu n lý B o hi m Xã h i Vi t Nam thông qua; t ch c th c hi n chi n lư c, các k ho ch, án sau khi ư c phê duy t; 3. Trách nhi m và quan h c a B o hi m Xã h i Vi t Nam i v i các B qu n lý nhà nư c v lĩnh v c b o hi m xã h i, b o hi m y t và ch tài chính i v i các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t : a. i v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i:
  2. - xu t v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng, s a i, b sung ch , chính sách v b o hi m xã h i; ki n ngh thanh tra, ki m tra các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t; - Ch u s thanh tra, ki m tra c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i; - Báo cáo nh kỳ 6 tháng m t l n và báo cáo t xu t v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i v tình hình th c hi n ch , chính sách b o hi m xã h i; tình hình thu, chi và qu n lý, s d ng các qu b o hi m xã h i. b. iv iB Yt : - xu t v i B Y t xây d ng, s a i, b sung ch , chính sách v b o hi m y t ; ki n ngh thanh tra, ki m tra các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t; - Tham gia v i B Y t trong vi c xác nh m c óng, ph m vi quy n l i c a ngư i khám, ch a b nh theo ch b o hi m y t và cơ ch chi tr chi phí khám, ch a b nh; - Ch u s thanh tra, ki m tra c a B Y t trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t ; - Báo cáo nh kỳ 6 tháng m t l n và báo cáo t xu t v i B Y t v tình hình th c hi n ch , chính sách b o hi m y t ; tình hình thu, chi và qu n lý, s d ng các qu b o hi m y t . c. i v i B Tài chính: - xu t v i B Tài chính xây d ng, s a i, b sung ch tài chính i v i các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t và cơ ch tài chính áp d ng i v i B o hi m Xã h i Vi t Nam; - Ch u s thanh tra, ki m tra c a B Tài chính trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch tài chính i v i các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t ; - Báo cáo nh kỳ 6 tháng m t l n và báo cáo t xu t v i B Tài chính v tình hình thu, chi và qu n lý, s d ng các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t . 4. Ban hành văn b n hư ng d n v th t c, chuyên môn, nghi p v th c hi n vi c gi i quy t ch , chính sách b o hi m xã h i, b o hi m y t và thu, chi b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t; ban hành các văn b n cá bi t và văn b n qu n lý n i b ngành B o hi m Xã h i Vi t Nam. 5. T ch c th c hi n công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n các ch , chính sách, pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t và t ch c khai thác, ăng ký, qu n lý các i tư ng tham gia b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t;
  3. 6. Ban hành m u s b o hi m xã h i, th b o hi m y t và t ch c vi c c p s b o hi m xã h i, th b o hi m y t cho nh ng ngư i tham gia b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. 7. T ch c thu các kho n óng b o hi m xã h i, b o hi m y t c a các cơ quan, ơn v , t ch c, ngư i s d ng lao ng và cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. Ti p nh n các kho n kinh phí t ngân sách nhà nư c chuy n sang chi các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t. 8. Ti p nh n h sơ, gi i quy t các ch m au, thai s n; tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; hưu trí; t tu t; dư ng s c ph c h i s c kho sau m au, thai s n và sau khi i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; khám, ch a b nh theo quy nh c a pháp lu t. 9. T ch c chi tr lương hưu; tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; tr c p m au; tr c p thai s n; tr c p m t s c lao ng; tr c p dư ng s c ph c h i s c kho sau m au, thai s n và sau khi i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; tr c p t tu t; chi phí khám, ch a b nh y , thu n ti n, úng th i h n. 10. T ch c thu b o hi m th t nghi p c a các cơ quan, ơn v , t ch c, ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng; t ch c chi tr c p th t nghi p, h tr h c ngh , h tr tìm vi c làm, óng b o hi m y t cho ngư i ư c hư ng tr c p th t nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 11. Qu n lý và s d ng các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t bao g m: qu hưu trí, t tu t; qu tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; qu m au, thai s n; qu b o hi m xã h i t nguy n; qu b o hi m th t nghi p; qu b o hi m y t b t bu c; qu b o hi m y t t nguy n theo nguyên t c t p trung th ng nh t, công khai, minh b ch, úng m c ích theo quy nh c a pháp lu t; t ch c h ch toán các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t thành ph n theo quy nh c a pháp lu t. 12. T ch c ký h p ng, giám sát th c hi n h p ng v i các cơ s khám, ch a b nh có i u ki n, tiêu chuNn chuyên môn, k thu t và giám sát vi c cung c p d ch v khám, ch a b nh, b o v quy n l i ngư i b nh có th b o hi m y t và ch ng l m d ng; gi i thi u ngư i lao ng i giám nh m c suy gi m kh năng lao ng t i H i ng Giám nh y khoa theo quy nh c a pháp lu t. 13. T ch c ký h p ng v i t ch c, cá nhân làm i lý do y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, phư ng, th tr n gi i thi u và b o lãnh th c hi n ch , chính sách b o hi m xã h i, b o hi m y t xã, phư ng, th tr n. 14. Ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v i v i B o hi m Xã h i B Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph ; ph i h p v i B o hi m xã h i B Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph qu n lý vi c th c hi n công tác b o hi m xã h i, b o hi m y t trong B Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 15. Ki m tra vi c ký h p ng, vi c óng, tr b o hi m xã h i, b o hi m y t iv i cơ quan, ơn v , t ch c s d ng lao ng, cá nhân, cơ s khám, ch a b nh; t ch i vi c óng và yêu c u chi tr các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t không úng quy nh c a pháp lu t
  4. 16. Gi i quy t các ki n ngh , khi u n i, t cáo v vi c th c hi n các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n h p tác qu c t v b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t 18. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và m i quan h công tác c a các ơn v tr c thu c; quy t nh phân b ch tiêu biên ch cho các ơn v tr c thu c trong t ng biên ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao; tuy n d ng công ch c, viên ch c và qu n lý t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t 19. Qu n lý tài chính, tài s n c a h th ng B o hi m Xã h i Vi t Nam và t ch c th c hi n công tác th ng kê, k toán và b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t 20. Quy t nh và t ch c th c hi n k ho ch c i cách hành chính c a B o hi m Xã h i Vi t Nam theo m c tiêu, yêu c u, chương trình, k ho ch c i cách hành chính nhà nư c c a Chính ph và s ch o c a Th tư ng Chính ph ; th c hi n cơ ch m t c a liên thông trong gi i quy t ch b o hi m xã h i, b o hi m y t . 21. Lưu tr h sơ c a i tư ng tham gia và hư ng các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t 22. T ch c nghiên c u, ng d ng khoa h c; ng d ng công ngh thông tin trong th ng kê và qu n lý b o hi m xã h i, b o hi m y t . 23. T ch c ào t o và b i dư ng chuyên môn nghi p v b o hi m xã h i, b o hi m y t . 24. nh kỳ 6 tháng, báo cáo H i ng qu n lý B o hi m Xã h i Vi t Nam v tình hình th c hi n b o hi m xã h i, b o hi m y t . Hàng năm, báo cáo Chính ph v tình hình qu n lý và s d ng các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t . 25. Cung c p y và k p th i thông tin v vi c óng, quy n ư c hư ng các ch , th t c th c hi n b o hi m xã h i, b o hi m y t khi ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng ho c t ch c công oàn yêu c u. Cung c p y và k p th i tài li u, thông tin liên quan theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 26. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i Trung ương và a phương, v i các bên tham gia b o hi m xã h i, b o hi m yt gi i quy t các v n liên quan n vi c th c hi n các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t. 27. Ph i h p theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c ki m tra, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh v c b o hi m xã h i, b o hi m y t ; ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n x lý nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t . 28. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao.
  5. i u 3. H i ng qu n lý B o hi m Xã h i Vi t Nam 1. H i ng qu n lý B o hi m Xã h i Vi t Nam (sau ây g i là H i ng qu n lý) giúp Chính ph , Th tư ng Chính ph ch o và giám sát vi c th c hi n ch , chính sách và thu, chi, qu n lý, s d ng các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t c a B o hi m Xã h i Vi t Nam. 2. H i ng qu n lý g m i di n lãnh o B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B Tài chính, B N i v , T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh h p tác xã Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, T ng Giám c B o hi m Xã h i Vi t Nam và thành viên khác do Chính ph quy nh. 3. H i ng qu n lý có Ch t ch, Phó Ch t ch thư ng tr c và các thành viên do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a B trư ng B N i v ; nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n lý là 5 năm. 4. H i ng qu n lý có Văn phòng giúp vi c. Nhi m v c th c a Văn phòng giúp vi c do H i ng qu n lý quy nh. 5. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n lý: a. Ch o xây d ng và thông qua chi n lư c phát tri n ngành B o hi m Xã h i Vi t Nam, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm v th c hi n các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t , án b o toàn và tăng trư ng các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t; giám sát, ki m tra T ng Giám c B o hi m Xã h i Vi t Nam (sau ây g i là T ng Giám c) th c hi n chi n lư c, k ho ch, án sau khi ư c phê duy t. b. Giám sát, ki m tra vi c th c hi n k ho ch thu, chi, qu n lý và s d ng các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t . Ki n ngh v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ch , chính sách c a Nhà nư c v b o hi m xã h i, b o hi m y t b o m an toàn qu b o hi m xã h i, b o hi m y t ; c. Thông qua d toán hàng năm v thu, chi qu b o hi m xã h i, b o hi m y t ; d. Thông qua quy t toán hàng năm v thu, chi qu b o hi m xã h i, b o hi m y t , báo cáo B Tài chính theo quy nh hi n hành; . Quy t nh hình th c u tư qu b o hi m xã h i, b o hi m y t theo ngh c a T ng Giám c; e. Thành viên c a H i ng qu n lý là i di n c a B , ngành ch u trách nhi m báo cáo v nh ng n i dung liên quan v i B trư ng B , ngành ó; g. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n xây d ng, s a i, b sung ch , chính sách, pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t , chi n lư c phát tri n c a ngành, ki n toàn h th ng t ch c c a B o hi m Xã h i Vi t Nam, cơ ch qu n lý và s d ng các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t .
  6. h. ngh Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, cách ch c T ng Giám c và các Phó T ng Giám c B o hi m Xã h i Vi t Nam. i u 4. Ch làm vi c c a H i ng qu n lý 1. H i ng qu n lý làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ 3 tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c nhi m v , quy n h n quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh này. i v i m t s v n không nh t thi t ph i th o lu n t i cu c h p thì Ch t ch H i ng qu n lý g i văn b n l y ý ki n t ng thành viên H i ng qu n lý. H i ng qu n lý có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách khi Ch t ch H i ng qu n lý ho c T ng Giám c ho c trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n lý ngh . 2. Ch t ch H i ng qu n lý ho c Phó Ch t ch H i ng qu n lý ư c Ch t ch H i ng qu n lý y quy n có trách nhi m tri u t p và ch trì cu c h p c a H i ng qu n lý. N i dung và các tài li u cu c h p ph i g i n các thành viên H i ng qu n lý trư c ngày h p ít nh t là 5 ngày làm vi c. Các thành viên H i ng qu n lý có trách nhi m nghiên c u, chuNn b óng góp ý ki n vào quá trình th o lu n và ra Ngh quy t c a H i ng qu n lý. 3. Cu c h p c a H i ng qu n lý ư c ti n hành khi có ít nh t hai ph n ba thành viên H i ng qu n lý tham d . Ngh quy t c a H i ng qu n lý ph i ư c trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n lý bi u quy t tán thành. i v i các thành viên v ng m t ư c g i l y ý ki n tham gia b ng văn b n. Trư ng h p s thành viên bi u quy t ng ý và không ng ý b ng nhau thì quy t nh theo ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n lý. Nh ng v n chưa th ng nh t ý ki n gi a các thành viên H i ng qu n lý thì Ch t ch H i ng qu n lý báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. Thành viên H i ng qu n lý có quy n b o lưu ý ki n c a mình. 4. Khi bàn v n i dung công vi c liên quan n các B , ngành và các ơn v thu c B o hi m Xã h i Vi t Nam thì H i ng qu n lý m i lãnh o B , ngành ó và Th trư ng ơn v thu c B o hi m Xã h i Vi t Nam d h p. Lãnh o các cơ quan, ơn v liên quan ư c m i d h p có quy n ư c phát bi u ý ki n, nhưng không tham gia bi u quy t. 5. Ngh quy t c a H i ng qu n lý ư c g i n các thành viên H i ng qu n lý và T ng Giám c t ch c th c hi n. 6. Thành viên H i ng qu n lý có quy n yêu c u T ng Giám c cung c p thông tin, tài li u v nh ng n i dung thu c ph m vi trách nhi m, quy n h n c a H i ng qu n lý. T ng Giám c có trách nhi m cung c p k p th i, y và chính xác các thông tin và tài li u v nh ng n i dung thu c ph m vi trách nhi m, quy n h n c a H i ng qu n lý theo yêu c u c a các thành viên H i ng qu n lý. 7. Hàng năm, H i ng qu n lý báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình và k t qu ho t ng c a H i ng qu n lý. 8. Kinh phí ho t ng c a H i ng qu n lý do B o hi m Xã h i Vi t Nam b o m. a i m làm vi c c a H i ng qu n lý, Phó Ch t ch thư ng tr c và Văn phòng
  7. giúp vi c c a H i ng qu n lý do B o hi m Xã h i Vi t Nam b trí. H i ng qu n lý s d ng con d u c a B o hi m Xã h i Vi t Nam ho t ng. 9. Các thành viên H i ng qu n lý s d ng cán b , công ch c, viên ch c c a B , ngành mình giúp vi c. Thành viên H i ng qu n lý ư c hư ng ch ph c p ch c v theo quy nh. i u 5. T ng Giám c 1. T ng Giám c là i di n pháp nhân c a B o hi m Xã h i Vi t Nam, do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a H i ng qu n lý. T ng Giám c ch u trách nhi m trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph , H i ng qu n lý và thành viên Chính ph ư c phân công ph trách B o hi m Xã h i Vi t Nam v t ch c th c hi n các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t ; qu n lý và s d ng các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t và th c hi n nhi m v quy nh t i i u 2 Ngh nh này. 2. Giúp T ng Giám c có các Phó T ng Giám c; các Phó T ng Giám c ư c T ng Giám c phân công ch o m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c T ng Giám c v nhi m v ư c phân công. Khi T ng Giám c v ng m t, m t Phó T ng Giám c ư c T ng Giám c y nhi m lãnh o, i u hành ho t ng c a B o hi m Xã h i Vi t Nam. Các Phó T ng Giám c do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a H i ng qu n lý và T ng Giám c. S lư ng Phó T ng Giám c không quá 03 ngư i. 3. Ch làm vi c và trách nhi m, quy n h n c a T ng Giám c: a. T ng Giám c làm vi c theo ch Th trư ng, b o m nguyên t c t p trung dân ch ; ban hành quy ch làm vi c, ch thông tin, báo cáo c a B o hi m Xã h i Vi t Nam và ch o, ki m tra vi c th c hi n quy ch ó; b. T ng Giám c phân công ho c y quy n cho Phó T ng Giám c gi i quy t các v n thu c thNm quy n c a T ng Giám c. T ng Giám c ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a Phó T ng Giám c ư c phân công ho c y quy n gi i quy t. c. T ng Giám c có trách nhi m chuNn b các n i dung quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh này báo cáo H i ng qu n lý B o hi m Xã h i Vi t Nam xem xét thông qua và t ch c th c hi n các ngh quy t c a H i ng qu n lý; d. T ng Giám c ch u trách nhi m trư c pháp lu t khi x y ra thâm h t qu b o hi m xã h i, b o hi m y t do qu n lý, i u hành c a mình trong vi c thu n p, chi tr các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t và qu n lý, s d ng qu b o hi m xã h i, b o hi m y t không úng theo quy nh c a pháp lu t; . T ng Giám c quy nh c th tiêu chuNn ch c danh và quy trình b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o qu n lý trong h th ng t ch c B o hi m Xã h i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. H th ng t ch c
  8. B o hi m Xã h i Vi t Nam ư c t ch c và qu n lý theo h th ng d c, t p trung, th ng nh t t Trung ương n a phương, g m có: 1. Trung ương là B o hi m Xã h i Vi t Nam. 2. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là B o hi m Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là B o hi m Xã h i t nh) tr c thu c B o hi m Xã h i Vi t Nam. 3. huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh là B o hi m Xã h i huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là B o hi m Xã h i huy n) tr c thu c B o hi m Xã h i t nh. i u 7. Cơ c u t ch c c a B o hi m Xã h i Vi t Nam Trung ương 1. Ban Th c hi n chính sách b o hi m xã h i 2. Ban Th c hi n chính sách b o hi m y t 3. Ban Thu 4. Ban Chi 5. Ban C p s , th 6. Ban Tuyên truy n 7. Ban H p tác qu c t 8. Ban Ki m tra 9. Ban Thi ua - Khen thư ng. 10. Ban K ho ch - Tài chính. 11. Ban T ch c cán b . 12. Văn phòng 13. Vi n Khoa h c b o hi m xã h i 14. Trung tâm Thông tin 15. Trung tâm Lưu tr 16. Trư ng ào t o nghi p v b o hi m xã h i 17. Báo B o hi m Xã h i 18. T p chí B o hi m Xã h i
  9. Các t ch c quy nh t kho n 1 n kho n 12 i u này là các t ch c giúp vi c T ng Giám c, các t ch c quy nh t kho n 13 n kho n 18 i u này là các ơn v s nghi p tr c thu c. Các t ch c giúp vi c T ng Giám c (tr Ban H p tác qu c t , Ban Thi ua - Khen thư ng) ư c thành l p phòng tr c thu c. T ng Giám c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, biên ch và b nhi m, mi n nhi m, cách ch c cán b qu n lý c a các t ch c giúp vi c T ng Giám c. S lư ng c p phó c a ngư i ng u các t ch c này không quá 03 ngư i. T ng Giám c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, biên ch và b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các ơn v s nghi p tr c thu c B o hi m Xã h i Vi t Nam. S lư ng c p phó c a ngư i ng u các ơn v s nghi p này không quá 03 ngư i. Ngư i ng u các ơn v s nghi p tr c thu c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng các phòng tr c thu c theo tiêu chuNn ch c danh và quy trình b nhi m, mi n nhi m cán b do T ng Giám c B o hi m Xã h i Vi t Nam ban hành. i u 8. B o hi m Xã h i t nh 1. B o hi m Xã h i t nh có tư cách pháp nhân, có con d u, tài kho n và tr s riêng; có các phòng ch c năng tr c thu c; 2. T ng Giám c quy nh ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c, biên ch , b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Giám c, Phó Giám c và quy nh kinh phí ho t ng c a B o hi m Xã h i t nh. S lư ng Phó Giám c B o hi m Xã h i t nh không quá 03 ngư i. 3. T ng Giám c quy t nh thành l p, gi i th B o hi m Xã h i t nh trong trư ng h p có quy t nh sáp nh p, chia tách ơn v hành chính c p t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Giám c B o hi m Xã h i t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng tr c thu c B o hi m Xã h i t nh theo tiêu chuNn ch c danh và quy trình b nhi m, mi n nhi m cán b do T ng Giám c B o hi m Xã h i Vi t Nam ban hành. 5. Giám c B o hi m Xã h i t nh ch u trách nhi m qu n lý và s d ng cán b , công ch c, viên ch c, tài chính, tài s n thu c ph m vi B o hi m Xã h i t nh qu n lý theo phân c p c a B o hi m Xã h i Vi t Nam. i u 9. B o hi m Xã h i huy n 1. B o hi m Xã h i huy n có tư cách pháp nhân, có con d u, tài kho n và tr s riêng. 2. T ng Giám c quy nh ch c năng, nhi m v , biên ch và quy nh kinh phí ho t ng c a B o hi m Xã h i huy n; quy t nh thành l p, gi i th B o hi m Xã h i
  10. huy n trong trư ng h p có quy t nh sáp nh p, chia tách ơn v hành chính c p huy n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Giám c B o hi m Xã h i t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Giám c, Phó Giám c B o hi m Xã h i huy n theo tiêu chuNn ch c danh và quy trình b nhi m, mi n nhi m cán b do T ng Giám c B o hi m Xã h i Vi t Nam ban hành. S lư ng Phó Giám c B o hi m Xã h i huy n không quá 02 ngư i 4. Giám c B o hi m Xã h i huy n ch u trách nhi m qu n lý công ch c, viên ch c, tài chính, tài s n thu c ph m vi B o hi m Xã h i huy n qu n lý theo phân c p c a B o hi m Xã h i Vi t Nam và c a B o hi m Xã h i t nh. i u 10. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 100/2002/N -CP ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B o hi m Xã h i Vi t Nam. i u 11. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n lý và T ng Giám c B o hi m Xã h i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - B o hi m Xã h i Vi t Nam; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2