intTypePromotion=3

Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Ninh Thuận

Chia sẻ: 123458 123458 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
18
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Ninh Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Ninh Thuận

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 10/2017/NQ­HĐND Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, CÓ XÉT ĐẾN  NĂM 2035 (HỢP PHẦN I: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA X KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 14 tháng 5 năm 2016; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20  tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và  biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ­CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số  điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT­BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự,  thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực; Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT­BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội  dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; Thực hiện Quyết định số 428/QĐ­TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh  Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011­2020, có xét đến năm 2030; Thực hiện Quyết định số 1222/QĐ­TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch  tổng thể phát triển kinh tế­xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; Xét Tờ trình số 118 /TTr­UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh  Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện  110kV); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ­ Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận đại biểu Hội  đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035  (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV), do UBND tỉnh trình theo Tờ trình số 118 /TTr­UBND  ngày 15 tháng 6 năm 2017. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch, trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế­Ngân sách, ý  kiến của các đại biểu HĐND tỉnh trước khi trình Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh  Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện  110kV) và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt theo quy định. 2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện  Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa X Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm  2017 và có hiệu lực ngày 28/7/2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UBTV Quốc hội;
  2. ­ Chính phủ; ­ Văn phòng Quốc hội; ­ Văn phòng Chính phủ; ­ Ban Công tác đại biểu­UBTVQH; Nguyễn Đức Thanh ­ Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật); ­ Bộ Công Thương; ­ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ­ Thường trực Tỉnh ủy; ­ Thường trực HĐND tỉnh; ­ Ủy ban nhân dân tỉnh; ­ Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ­ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ­ Đại biểu HĐND tỉnh khóa X; ­ Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; ­ Thường trực HĐND,UBND các huyện, thành phố; ­ Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; ­ Trung tâm Công báo tỉnh; ­ Lưu: VT.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản