intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghị quyết số 111/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
14
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 111/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 111/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 111/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 111/2017/NQ­HĐND Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN Xà HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ­ Xà HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX ­ KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT­BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định  việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản  biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị ­ xã hội; Xét Tờ trình số 47/TTr­UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp  thông qua dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản  biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị ­ xã hội trên địa  bàn tinh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 147/BC­HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ban  Kinh tế ­ Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân   Tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội  của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị ­ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng  Tháp. Cụ thể như sau: 1. Chi tổ chức hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo, ngoài các khoản chi theo Nghị quyết số  31/2010/NQ­HĐND.K7 ngày 18 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân Tỉnh, còn được chi  một số khoản sau: ­ Chủ trì cuộc họp: mức chi 150.000 đồng/người/cuộc họp đối với cấp Tỉnh, 120.000  đồng/người/cuộc họp đối với cấp Huyện, 90.000 đồng/người/cuộc họp đối với cấp Xã. ­ Thành viên tham dự cuộc họp: mức chi 100.000 đồng/người/cuộc họp đối với cấp Tỉnh, 80.000  đồng/người/cuộc họp đối với cấp Huyện, 60.000 đồng/người/cuộc họp đối với cấp Xã. ­ Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: mức chi 500.000 đồng/bài đối với cấp Tỉnh, 400.000  đồng/bài đối với cấp Huyện, 300.000 đồng/bài đối với cấp Xã. 2. Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập: Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh  vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam cấp Tỉnh quyết định thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc  lập (đối với cả cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã) nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản  phẩm chất lượng được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì  quyết định, nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong 
 2. hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mức chi: 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc  tư vấn. 3. Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội, ngoài chế độ thanh toán  công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 31/2010/NQ­HĐND.K7 ngày 18 tháng 12 năm 2010  của Hội đồng nhân dân tỉnh, còn được chi một số khoản sau: ­ Thành viên chính thức của đoàn giám sát: mức chi 100.000 đồng/người/ngày đối với cấp Tỉnh,  80.000 đồng/người/ngày đối với cấp Huyện, 60.000 đồng/người/ngày đối với cấp Xã. ­ Các thành viên khác: mức chi 70.000 đồng/người/ngày đối với cấp Tỉnh, 50.000  đồng/người/ngày đối với cấp Huyện, 40.000 đồng/người/ngày đối với cấp Xã. 4. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ, báo cáo kết  quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao), văn bản kiến nghị (tính cho sản  phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý): mức chi 1.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản  đối với cấp Tỉnh, 800.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản đối với cấp Huyện, 600.000 đồng/báo cáo  hoặc văn bản đối với cấp Xã. 5. Các khoản chi khác: Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm  quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết  định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định  của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Các nội dung khác liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 337/2016/TT­BTC ngày 28  tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán  kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  và các tổ chức chính trị ­ xã hội. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Nghị quyết được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp  dụng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội  đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ năm thông qua  ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UBTVQH, VPCP (I, II), Ba CTĐBQH; ­ Bộ Tài chính, Ban Chi đạo Tây nam bộ; ­ Cục KTVB (Bộ Tư pháp'); ­ TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh; ­ Đại biểu HĐND tỉnh; ­ UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh ĐT; Phan Văn Thắng ­ Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ­ TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; ­ Công báo tỉnh; ­ Lưu VT.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản