intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghị quyết số 112/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
9
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 112/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 112/2017/NQ-­HĐND ban hành về mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 112/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 112/2017/NQ­HĐND Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY  PHẠM PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX ­ KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Cân cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 15/4/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT­BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán,  quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp  luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Xét Tờ trình số 42/TTr­UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp  thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng  văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo   cáo thẩm tra 147/BC­HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2017 cùa Ban Kinh tế ­ Ngân sách Hội đồng  nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đông nhân dân Tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm  pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau: 1. Định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết của  HĐND, Quyết định của UBND: a. Ban hành mới hoặc thay thế: ­ Cấp tỉnh: 10.000.000đ/văn bản. ­ Cấp huyện: 8.000.000đ/văn bản. ­ Cấp xã: 6.000.000đ/văn bản. b. Sửa đổi, bổ sung: Định mức phân bổ kinh phí bằng 80% định mức phân bổ đối với văn bản  được ban hành mới hoặc thay thế. 2. Định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và  hoàn thiện hệ thống pháp luật: Thực hiện theo mức chi được quy định tại Điều 4 Thông tư số  338/2016/TT­BTC ngày 28/12/2016. 3. Các nội dung khác liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT­BTC ngày  28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
 2. kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống  pháp luật. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội  đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ năm thông qua  ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UBTVQH, VPCP (I, II), Ban CTĐBQH; ­ Bộ Tài chính, Ban Chi đạo Tây nam bộ; ­ Cục KTVB (Bộ Tư pháp); ­ TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh; ­ Đại biểu HĐND tỉnh; ­ UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh ĐT; Phan Văn Thắng ­ Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ­ TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; ­ Công báo tỉnh; ­ Lưu VT.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản