intTypePromotion=1

Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
35
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  HUẾ ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­ Số: 15/2017/NQ­HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM  VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ BỘ PHẬN TIẾP  NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP XàTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ­CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi  tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ­TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính  nhà nước ở địa phương; Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT­BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định  việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính  nhà nước; Xét Tờ trình số 1704/TTr­UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề  nghị thông qua Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm  việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;  ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm  hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh  Thừa Thiên Huế, như sau: 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị, các tổ chức và cá nhân được giao  thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2. Nội dung chi và mức chi a) Chi hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính  công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được quy định cụ thể:
  2. + Đối với các Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã và  thành phố Huế: Hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng và hỗ trợ tiền xăng xe 200.000  đồng/người/tháng; + Đối với UBND các phường, thị trấn: 350.000 đồng/người/tháng; + Đối với UBND các xã: 300.000 đồng/người/tháng. b) Chi hỗ trợ may trang phục cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành  chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là 1.500.000  đồng/người/năm. 3. Kinh phí Kinh phí đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh,  cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được thực hiện theo phân cấp của Luật  Ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các  cấp theo đúng quy định của pháp luật. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng  nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được  pháp luật quy định. 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 7i/2009/NQCĐ­HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của  Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp chuyên đề  lần thứ nhất thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm  2017./.     CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2