intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
10
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An và trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LONG AN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 17/2017/NQ­HĐND Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM  VIỆC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LONG AN VÀ TRUNG TÂM  HÀNH CHÍNH CÔNG CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA IX ­ KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ­TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy   chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở  địa phương; Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT­BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự  toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; Sau khi xem xét Tờ trình số 76/TTr­UBND ngày 4/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề  nghị ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Long An; Báo cáo thẩm tra của   Ban văn hóa ­ xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân  dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức,  viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An và Trung tâm Hành  chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau: 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ  hành chính công tỉnh Long An và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố (Trung  tâm) trên địa bàn tỉnh Long An, bao gồm: cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát; công  chức, viên chức thuộc Trung tâm; công chức, viên chức thuộc các sở, ngành tỉnh và phòng, ban  chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố được cử đến làm việc tại Trung tâm theo  chế độ biệt phái. 2. Chế độ hỗ trợ: a) Mức chi hỗ trợ hàng tháng: 400.000 đồng/người/tháng.
 2. b) Mức chi hỗ trợ may đồng phục: 780.000 đồng/bộ. Một năm được trang cấp 02  bộ/người/năm. 3. Nguồn kinh phí: Sử dụng dự toán được giao hàng năm theo phân cấp ngân sách. 4. Riêng đối với những đối tượng thuộc phạm vi áp dụng tại Nghị quyết này, đồng thời cũng là  đối tượng được hưởng mức phụ cấp theo quy định của Nghị quyết số 83/2012/NQ­HĐND ngày  07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm  việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính nhà nước các cấp trên  địa bàn tỉnh Long An, thì kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, những đối tượng trên  sẽ thôi hưởng mức phụ cấp tại Nghị quyết số 83/2012/NQ­HĐND và chỉ được hưởng chế độ  hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị  quyết này. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng  nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày  24 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2017.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UB Thường vụ Quốc hội (b/c); ­ Chính phủ (b/c); ­ VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c); ­ Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c); ­ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ­ Bộ Tư pháp; Phạm Văn Rạnh ­ TT.TU (b/c); ­ UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; ­ Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An; ­ Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; ­ Các sở ngành, đoàn thể tỉnh; ­ TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; ­ VP.UBND tỉnh; ­ LĐ và CV VP. HĐND tỉnh; ­ Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; ­ Phòng Công báo ­ VP. UBND tỉnh; ­ Lưu: VT.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản