intTypePromotion=1

Nghị quyết số 20/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 20/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành phê chuẩn đề án tổ chức, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 20/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 20/NQ­HĐND Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2017­2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ­CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết   và biện pháp thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ; Trên cơ sở Tờ trình số 116/TTr­UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về đề nghị phê   duyệt Đề án Tổ chức, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai  đoạn 2017­2020; Tờ trình số 190/TTr­UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về đề  nghị phê duyệt Đề án Tổ chức, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh  Phúc giai đoạn 2017­2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận  của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn Đề án số 4906/ĐA­UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về tổ  chức, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 ­ 2020  (có Đề án kèm theo). Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh kiểm  tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng  7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.     CHỦ TỊCH  Trần Văn Vinh    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2