intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
7
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SƠN LA Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 34/2017/NQ­HĐND Sơn La, ngày 15 tháng 3 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG DO ỦY BAN MẶT  TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm  pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 76/2013/QĐ­TTg ngày  12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với  một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận tổ quốc  cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện; Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 78/TTr­UBND ngày 24/02/2017; Báo cáo thẩm tra số  186/BC­KTNS ngày 13/3/2017 của Ban Kinh tế ­ Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại  kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La. (Có phụ lục chi tiết kèm theo ) Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. 2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu  HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất thông qua ngày 15  tháng 3 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  ­ Văn phòng Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  ­ Ủy ban Tài chính ­ Ngân sách của Quốc hội;  ­ Ban Chỉ đạo Tây Bắc;  ­ Ban công tác đại biểu của UBTVQH;  ­ Các Bộ: Kế hoạch đầu tư; Nội Vụ; Tài chính; Tư pháp;  Hoàng Văn Chất ­ Cục Kiểm tra VBQPPL ­ Bộ Tư pháp;  ­ Ban Thường vụ Tỉnh ủy; TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  ­ VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;  ­ Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  ­ TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  ­ Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh;  ­ Lưu: VT, KTNS.   PHỤ LỤC
 2. (Kèm theo Nghị quyết số 34/2017/NQ­HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh) Số  Nội dung chi Cấp tỉnh Cấp huyện TT 1  Chi tiếp xã giao: Chi đón tiếp      các đoàn đại biểu và các cá  nhân đến thăm và làm việc  với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  các cấp: Thực hiện theo quy  định của pháp luật hiện hành  về chế độ chi tiêu tiếp khách  trong nước. 2 Chi tặng quà lưu niệm, chúc      mừng: a Chi tặng quà lưu niệm nhân  500.000đồng/1 đại biểu 500.000đồng/1 đại  dịp đón các đoàn đại biểu và cá  biểu nhân đến thăm và làm việc với  cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ  quốc b Chi tặng quà chúc mừng ngày  500.000đồng/1 lần 500.000đồng/1 lần Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc  ngày lễ trọng đại (ngày lễ kỷ  niệm trọng thể nhất của từng  dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối  với các vị lão thành cách mạng,  chiến sĩ cách mạng tiêu biểu,  Bà mẹ Việt Nam anh hùng,  anh hùng lực lượng vũ trang,  các chức sắc, chức việc tôn  giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu  biểu, người có uy tín tiêu biểu  trong đồng bào dân tộc thiểu  số có đóng góp tích cực trong  công cuộc xây dựng, bảo vệ  Tổ quốc và củng cố khối đại  đoàn kết dân tộc. 3 Chi thăm hỏi ốm đau, chi      phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia  đình gặp khó khăn đối với các  vị lão thành cách mạng, chiến  sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ  Việt Nam anh hùng, anh hùng  lực lượng vũ trang, các chức  sắc, chức việc tôn giáo, nhân  sỹ, trí thức tiêu biểu, người có  uy tín tiêu biểu trong đồng bào  dân tộc thiểu số có đóng góp  tích cực trong công cuộc xây  dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng  cố khối đại đoàn kết dân tộc 
 3. được Mặt trận Tổ quốc các  cấp: a Chi thăm hỏi khi bị ốm đau 1.500.000đồng/người/năm 500.000đồng/người/n ăm b Chi phúng viếng khi qua đời 1.000.000đồng/người 500.000đồng/người c Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó 1.000.000đồng/gia đình/năm. 500.000đồng/gia  khăn (thiên tai, hỏa hoạn). đình/năm.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản